Skip til hoved indholdet
  Hjem Politik og indflydelse Politikker, strategier og planer Handleplaner PIXI - Misbrugshandleplan 2023 - 2025

PIXI - Misbrugshandleplan 2023 - 2025

På Ærø samarbejder vi om forebyggelse af misbrug af stoffer og alkohol

Forord

Et stort forbrug af alkohol- og/eller stoffer kan have både personlige, sundhedsmæssige og økonomiske konsekvenser for den der misbruger, men også for de pårørende.

Med udgangspunkt i Sundhedspolitikkens målsætning, ønsker vi at samarbejde på tværs om at komme nærmere målet:

På Ærø skal flere drikke mindre, og alkoholdebuten hos unge skal udskydes

Ærø Kommune har i et samarbejde på tværs af forvaltninger, med unge, med forældre og øvrige borgere fået skabt en handleplan til forebyggelse af rusmisbrug. Handleplan beskriver hvad vi allerede gør, samt hvad vi vil gøre mere af. Til sidst i denne pixi finder du nyttige informationer og kontaktoplysninger, som kan bruges til at finde hjælp i forhold til arbejdet med rusmisbrug på Ærø.

Denne PIXI udgave tager udgangspunkt 5 pejlemærker fra handleplanen, og beskriver således hvordan Ærø kommune vil arbejde henimod en sundere ø, hvor:

 • Vi vil styrke forældreansvaret
 • De unge ved hvad der virker
 • Vi tager et fælles ansvar mod misbrug
 • Vi vil have en sundere alkoholkultur på Ærø
 • Vi vil hjælpe flere borgere med misbrugsproblemer

1. Vi vil styrke forældreansvaret                      

Forældre og andre voksne omkring børn og unge har en vigtig rolle som normskabere. Vi ved, at det har en effekt på unge, når forældre er tydelige og tør at sætte grænser for - og gå i dialog med deres børn. Samtidig ved vi, at forældre og andre rollemodeller er med til at påvirke kulturen, og at børn og unge kopierer hvad de ser voksne gør.

På Ærø ønsker vi:

 • Et samarbejde med civilsamfundet, skoler og forældre omkring tiltag så som eks.
  • Dannelse af forældrenetværk.
  • At børn og unge deltager i fritidsaktiviteter.
  • Hvordan man, som forældre, laver tydelige aftaler.
  • Hvordan man som forældre bakker op om - og hjælper de unge med at have et ansvar for hinanden.
  • At forældre bakker op om alkoholfrie arrangementer.
 • Forældre skal hjælpe med at skabe rammer om børn - og unges fester.
 • Rammerne skal handle om aktiviteter og socialt samvær og hvor alkohol og andre rusmidler ikke står i centrum.
 • Skolerne skal sammen med elever og undervisere gå i dialog om rusmidler og alkohol og aktivt forholde sig til hvordan de vil arbejde med alkohol og stoffer.

2. De unge ved hvad der virker        

Ærø Kommune har en del unge mennesker, der enten skal studere på øen eller udenfor denne. Dette er medvirkende til, at der er brug for, udvikling af fællesskaber på tværs mellem lokale unge og unge, der er er flyttet til øen. De unge fra folkeskolen, på ungdomsuddannelserne samt lærlinge skal være med til at påvirke fællesskaber, hvor rusmidler ikke er det bærende element, gerne hjulpet af ansvarlige voksne.

På Ærø inddrages de unge ved at:

 • Ældre elever, er ambassadører/”rollemodeller” for yngre elever.
  • De unge udarbejder rammer for hvordan de ældste elever kan være ”rollemodeller”.
   • Evt. via ung-til-ung undervisning samt at udbygge venskabsklasserne, som de små elever har på Marstal skole, og lade eleverne følge hinanden op til overbygningen.
  • De unge skal være med til at oplære nye ambassadører, når/hvis de selv tager af øen.
  • De unge skal hjælpe med at tiltrække hinanden til aktiviteter.
  • De unge kan være med til at promovere og gøre tiltage ”seje” på sociale medier.
  • De unge skal vide, at de har et medansvar for hinanden, så arrangementer ikke ”løber løbsk”.
 • Elevmentorer/elevtutorer, der kan vise nye studerende kursister på HF ”til rette” på øen. Evt. med hjælp fra Ungdomsrådet for eksempel:
  • Kan vise hvor idrætsforeningerne er.
  • Kan vise hvor de alkoholfrie alternativer er.
  • Arrangere aktiviteter i Frivagten og ”hive” andre unge med derned.
  • Vise hvor unge ”hænger” ud.

3. Vi tager et fælles ansvar mod misbrug

Vi skal tænke nyt for at ramme bredt og for at løfte misbrugsudfordringerne. Når vi arbejder med sundhed på Ærø, gør vi det sammen med borgerne og alle dem, der har betydning for og indflydelse på borgerens hverdag og sundhed, det gælder således både borgere, forældre, unge, idrætsforeninger og det øvrige civilsamfund.

På Ærø er det et fælles ansvar at:

 • Restauratørerne samarbejder om opretholdelsen af et trygt natteliv.
 • Der er dialog med idrætsforeningerne og det øvrige civilsamfund omkring arrangementer med alkoholfrie aktiviteter.
 • Have fokus på at salg af euforiserende stoffer bliver anmeldt.
 • Fortsætte og udvikle indsatsen til udsatte misbrugere i Aktivitetshuset i Marstal.
 • Ruskørsel anmeldes til politiet.
 • Tilbyde arbejdspladser hjælp til udarbejdelse af rusmiddelspolitikker.

4. Vi vil have en sundere alkoholkultur på Ærø

Ærø er den kommune i Region Syddanmark, hvor der drikkes mest og hvor der tages flest euforiserende stoffer hos de unge - det ønsker vi at gøre noget ved. Alkohol og misbrugsproblematikker skal italesættes og derigennem være med til at emnet aftabuiseres. Vi skal iværksætte initiativer, der hele tiden flytter os henimod en mere ansvarlig alkoholkultur, og som kan være med til at påvirke andelen, der jævnligt bruger euforiserende stoffer.

Alle kan komme til at drikke for meget og der kan være mange baggrunde bag et forbrug af euforiserende stoffer. Det afgørende er, at der altid er hjælp at hente for den enkelte samt for dennes pårørende.

På Ærø får vi en sundere alkoholkultur ved at:

 • Tage stilling til hvordan børn og unge, som er pårørende til forældre med et overforbrug af alkohol- eller misbrug, bedst hjælpes.
 • Afholde temadage/foredrag for forskellige borgergrupper
 • Sikre at alle medarbejdere og alle medarbejdergrupper i kommunen har en opgave ift. Alkoholfor eksempel:
  • Introduceres til- og anvender opsporingsværktøjer Cage-C i en udvalgt periode om året.
  • Være med til at italesætte hjælpe/støtte, hvis kollegaer har misbrugsproblemer.
  • Være med til at opspore og hjælpe børn og unge, hvis forældrene har et misbrugsproblem.
 • At kommunen samarbejder med et ”board” af borgere fra Ærø, der kommer med input til misbrugsindsatser.

5. Vi vil hjælpe flere borgere med misbrugsproblemer

Det tager i gennemsnit 12 år fra et misbrug startes, til at den misbrugende søger behandling dvs. at misbrug kan påvirke familien og pårørende negativt i lang tid, inden der handles. Hvis vi kan hjælpe flere misbrugere, tidligere, kan vi være med til at forbedre livsvilkårene for dem og deres pårørende. Vi skal møde borgeren, hvor de er. Det er vigtigt at afdække den enkeltes behov, ressourcer og muligheder inden en given indsats iværksættes. Nogle borgere kan være aktive medspillere i forhold til at fremme egen sundhed, mens vi må bruge ekstra ressourcer på de borgere, der af forskellige årsager ikke kan selv.

På Ærø hjælpes flere borgere, med misbrugsproblemer ved at:

 • Frontmedarbejdere spørger ind til stof- og alkoholforbrug.
 • Der udarbejdes en handlevejledning til medarbejdere med borgerkontakt med oplysninger om håndtering af borgere, der viser et problematisk alkohol- eller rusmiddelforbrug.
 • Kommunen samarbejder med almen praksis og sygehuset omkring systematisk tidlig opsporing og henvisning til rådgivning eller behandling.
 • Pårørende til misbrugere opfordres til at benytte sig af alkohol – og rusmiddel behandlingens tilbud til pårøren


Oversigt over nyttige links og hjælp:

Politiet Ærø: Hvis du oplever noget, som politiet skal ind over, for eksempel ruskørsel, bekymring for en borger eller dennes pårørende, en underretning med videre:  https://politi.dk/om-politiet/kontakt-politiet/tip-politiet.

Politiet kan også kontaktes via nummeret 1-1-4 (omstilling til Ærø).

Det rådgivende team i Ærø kommune kan hjælpe med råd og vejledning til at tage samtalen om misbrug med borgeren. Du kan skrive til teamet via mailen: detraadgivendeteam@aeroekommune.dk.

Alkoholbehandlingen i Svendborg kommer og har samtaler på Ærø, hver onsdag, i Sundhedshuset, Sygehusvejen 18, 5970 Ærøskøbing. Samtalerne kan både være til borgere med et overforbrug af alkohol og for pårørende til en med et alkoholforbrug. Der er åben dropin, hver onsdag, fra klokken  12.00 til 13.00. Borgere, der gerne vil høre mere om behandlingen, har spørgsmål til behandlerne eller pårørende, der har brug for hjælp kan møde op. Alle er velkommen og der kræves ikke en forudgående aftale. Alkoholbehandlingen kan kontaktes på telefon: 62236666.

RUS- rådgivningen i Svendborg kommer til Ærø og har samtaler med unge op til 25 år, hver onsdag. Samtalerne tager udgangspunkt i den unges forbrug, og det er ikke et krav at den unge er motiveret til at stoppe, eller at der behøves at være et fuldt stop. Det er muligt at have anonyme samtaler inden indskrivning. RUS-rådgivningen kan kontaktes på telefon: 62236550

TUBA – terapeutisk rådgivning til unge, der er børn til forældre med et stof- eller alkoholmisbrug. Terapien er for unge mellem 14 og 35 år, der er bosat i Ærø Kommune. TUBa kan kontaktes på telefon: 30672480

Børn- og Ungeafdelingen i Ærø Kommune: Du kan lave en underretning, hvis du er bekymret for et barn i Ærø Kommune. Alle underretninger, viden eller formodning om at børn og unge mistrives, sendes til underretning@aeroekommune.dk. Underretninger kan sendes anonymt.

Ærø Kommune

Ærø Rådhus
Statene 2, 5970 Ærøskøbing

CVR-nr.: 28856075
EAN-numre

Telefon: +45 63525000
post@aeroekommune.dk
Send sikker post

Åbningstider - Borgerservice

Mandag - Tirsdag 09:00 - 12:00
Onsdag Lukket
Torsdag 09:00 - 12:00
  14:30 - 16:45
Fredag 09:00 - 12:00

 

Vielse/Marriage/Trauung

Mandag - Fredag 09:00 - 15:00

 

Åbningstider - Borgerservice Light, Marstal Bibliotek

Mandag  13:00 - 18:00
Tirsdag 10:00 - 14:00
Onsdag - Torsdag 13:00 - 16:00
Fredag 10:00 - 14:00