Skip til hoved indholdet
  Hjem Politik og indflydelse Politikker, strategier og planer Handleplaner Handleplan til forebyggelse af rusmisbrug i Ærø Kommune 2022 - 2025

Handleplan til forebyggelse af rusmisbrug i Ærø Kommune 2022 - 2025

Handleplan for forebyggelse af rusmisbrug i Ærø Kommune

Et stort forbrug af alkohol- og/eller stoffer kan have både personlige, sundhedsmæssige og økonomiske konsekvenser for den der misbruger, men også for de pårørende. Rusdrikkeri er udbredt i den danske befolkning, og danske unge drikker mere og hyppigere end unge i andre europæiske lande. Der er god dokumentation for, at en begrænsning af tilgængeligheden af alkohol, er effektiv i forhold til at reducere forbruget. Ligeledes er tidlig opsporing og forebyggende indsatser afgørende på alkoholområdet, for eksempel undervisning på skoler og inddragelse af forældre - Fra Sundhedspolitikken 2019- 2025.

Med udgangspunkt i Sundhedspolitikkens målsætning, ønsker den samlede kommunalbestyrelsen at iværksætte en handleplan med evidensbaserede indsatser der skal medvirke til at komme nærmere målet om at:

På Ærø skal flere drikke mindre, og alkoholdebuten hos unge skal udskydes.

Dette blandt andet ved, at den samlede Kommunalbestyrelsen anbefaler at forældre, unge og borgere generelt tager en aktiv del i og et ansvar for alkoholforebyggelsen. For eksempel ved:

 • At minimere de unges adgang til alkohol.
 • At skabe tiltag, der påvirker normerne på Ærø omkring ruskørsel og alkoholindtag.
 • At have opmærksomhed på børns aktiviteter i værtshus- og nattelivet.
 • At alle medarbejdergrupper og øvrige, i udvalgte fokusperioder, arbejder med særlige initiativer på misbrugsområdet.
 • At alle borgere og medarbejdere hjælper med at lave anmeldelser til politiet ved oplevede ulovligheder.

Ærø har regionens højeste og næsthøjeste andel af borgere, der overskrider Sundhedsstyrelsens henholdsvis højrisikogrænse og lavrisikogrænse for alkoholindtag, Sundhedsprofilen 2017. Det ønsker vi at gøre noget ved og der er god dokumentation for, at strukturelle løsninger og en flerstrenget indsats i forhold til forebyggelse, opsporing og behandling, er effektiv i forhold til at reducere forbruget.

Ærø Kommune har et misbrugsforum, med repræsentation af ledere og medarbejdere på tværs af organisationen, samt et rådgivende team der samarbejder om tiltag, der skal bidrage til at understøtte arbejdet med alkohol og misbrug i kommunen. Dette blandt andet igennem oplysning, tidlig opsporing, forebyggelse og behandling af borgere med et overforbrug af alkohol- eller stoffer samt hjælp til de pårørende.

Med udgangspunkt i sundhedspolitikken, forebyggelsespakkerne og input fra borgerinddragelsesforløbet afholdt i september 2021 i forbindelse med Sundt for dig forløbet samt praksis, er der i nedenstående skema beskrevet det vi allerede gør samt det kommunalbestyrelsen vil gøre mere. 

Alle skoler og uddannelsessteder arbejder aktivt for at udsætte alkoholdebuten

Punkt under: ”Sammen vil vi arbejde for” i Sundhedspolitikken 2019-2025

Det gør vi nu: Det vi vil gøre mere: Ansvarlig
Marstal skole og Friskolen har en alkohol- og rusmiddelpolitik, der beskriver normer og rammer for indtag af alkohol og rusmidler samt handlingsmuligheder ved bekymring.
Disse opdateres løbende
Skolerne indtænker skolebestyrelsen, forældre og øvrige fagprofessionelle i udarbejdelsen af nye politikker og handlingsplaner.

Marstal skole

Friskolen

SSP har et undervisningsforløb omhandlende alkohol i 7. klasse på Marstal skole, hvor forældrene indtænkes.

for eksempel

 • Social pejling
 • Flertalsmisforståelser
 • ”Forældreaftaler”
  /forældrenetværk
 • Grænser

SSP samarbejder med relevante lærere omkring undervisning af elever i misbrug på Friskolen og Marstal skole, allerede i 6. klasse.
Lærerne tilrettelægger rammer for opfølgning i undervisningen efterfølgende.

 • For eksempel TUBA undervisningsmateriale

Marstal skole

Friskolen

 

Forældrebestyrelser fra Friskolen og Marstal skolen
samarbejder med øvrige forældre omkring tiltag
så som For eksempel.

 • Forældre skal kende hinanden og danne forældrenetværk. Kan eventuelt. starte med
  en ”forældrefest”.
 • Hjælpe med at række ud til frivillige foreninger med For eksempel fra svømmeholdet på Navigationsskolen.
 • Forældre skal være tydelige og stå ved, aftalerne, de indgår med deres børn, For eksepel kan forældre gå sammen og tale på hinandens vegne, og give hinanden feedback, hvis fester/arrangementer løber løbsk.
 • Hjælpe med at italesætte, at de unge skal passe
  på hinanden.
 • Turde italesætte, hvad man selv synes og gerne tidligt i 6. klasse.
 • Forældre skal hjælpe med at videreformidle nyheder og arrangementer for deres børn og hjælpe med at”sende” dem afsted til/bakke op om arrangementer.
Forældre- bestyrelserne fra Marstal skole og Friskolen
 

Ældre elever, er ambassadører/ ”rollemodeller”
for yngre elever.

 • Der udarbejdes rammer for hvordan elever kan være rollemodeller samarbejde mellem skolerne og eleverne.
  For eksempel ung underviser ung.
 • De unge skal hjælpe med at tiltrække hinanden til aktiviteter.
 • De unge kan være med til at promovere og gøre tiltage ”seje” på sociale medier for eksempel TikTok, snapchat og Instagram med videre.
 • De unge skal vide, at de har et medansvar for hinanden, så arrangementer ikke ”løber løbsk”
 • De unge skal være med til at oplære nye ambassadører, når/hvis de selv tager af øen.

Marstal skole

Friskolen

 

Marstal skole og Friskolen laver udmelding omkring, at promillekørsel på knallert ikke er accepteret.
Skolerne samarbejder med For eksempel SSP omkring at tjekke promille inden knallertkørsel fra skolen.
Hvis en elev er alkoholpåvirket skal vedkommende sendes hjem og må ikke deltage resten af sidste skoledag.

 • Der kan for eksempel lejes en bus til sidste skoledag, så elever kan lave ”ballade” i den.

Marstal skole

Friskolen

HF/VUC har en tværgående alkohol- og rusmiddelpolitik,
der indeholdende normer og rammer for ansvarlig
udskænkning, samt handlingsmuligheder ved bekymring.

For eksempel:

 • Test ved mistanke om påvirkning, og indsats, hvis denne er positiv for eksempel misbrugsbehandling.
 • Udmelding ved gentagende overtrædelser af retningslinjerne for stofindtag.
Kursistrådet, SSP og sundhedskoordinator indtænkes, når der udarbejdes nye politikker og handlingsplaner. HF/VUC

HF/VUC har en tværgående alkohol- og rusmiddelpolitik,
der indeholdende normer og rammer for ansvarlig
udskænkning, samt handlingsmuligheder ved bekymring.

For eksempel:

 • Test ved mistanke om påvirkning, og indsats, 
  hvis denne er positiv for eksempel
  misbrugsbehandling.
 • Udmelding ved gentagende overtrædelser
  af retningslinjerne for stofindtag.

Kursistrådet, SSPog sundhedskoordinator indtænkes,
når der udarbejdes nye politikker og handlingsplaner.

------------------------------------

SSP og Sundhedskoordinator indtænkes i et
undervisningsforløb omkring alkohol og stofmisbrug
mindst en gang årligt. Dette sker i et samarbejde mellem
lærer, SSP og Sundhedskoordinator.

HF/VUC
SSP, Fynsk politi, lokalbetjent fra Ærø, ledelsen
af HF/VUC, Navigationsskolen, Skolemor og
ungesagsbehandlerfra JogV og BogU mødes
en gang hver anden måned og har en fælles
opmærksomhed på de unges forbrug og misbrug af
alkohol og stoffer
Fokus på at salg af euforiserende stoffer
bliver anmeldt.
SSP

 

Et samarbejde mellem kommunen, frivillige foreninger og private aktører om attraktive alkoholfrie miljøer og ansvarlig udskænkning

Punkt under: ”Sammen vil vi arbejde for” i Sundhedspolitikken (2019-2025)

Det vi gør nu:

Det vi vil gøre mere:

Ansvarlig:

 

Elevmentor/eleventueltutor, der kunne vise
nye kursister på HF ”til rette” på øen eventuelt med
hjælp fra Ungdomsrådet

For eksempel.:

 • Invitere unge, der ikke drikker alkohol, til at fortælle om hvordan de agerer til arrangementer, hvor der
  indtages alkohol.
 • Lave en pjece over aktiviteter /alternative fællesskaber
  for unge ala. Den fra frivilligkoordinatoren, med aktiviteter for de ældre.
 • En de unge kan/tør tale med, og som kan
  inviteres med til møder med
  forældrene. Inspiration fra Svendborg.
 • Kan vise hvor idrætsforeningerne er
 • Kan vise hvor de alkoholfrie alternativer er.
 • Arrangere aktiviteter i Frivagten og ”hive” andre unge med derned.
 • Vise hvor de andre unge ”hænger” ud?
 • Arrangere en Ungdomsfrivillig ”fest”,
  hvor de unge kan møde foreningerne.
 • Være med til at arrangere ”flyt hjemme
  fra” arrangementer for udskolingselever
  /nye HF’ere.

Skolemor/ Ungdomsrådet

Når foreninger søger om penge til afholdelse af arrangementer, herunder underskudsgarantier forpligtiger foreningen sig til:

 • Ikke at udskænke  alkohol til personer under 18
 • At det sikres, at medhjælpere under 18 år ikke indtager alkohol under arrangementet. 

 

Folkeoplysningsudvalget
opfordres til at
have fokus på alkohol,
i forbindelse
med behandling
af ansøgninger.

For eksempel:

 • At folkeoplysnings- udvalget iværksætter en undersøgelse af hvor mange midler som foreningerne på Ærø tjener årligt ved salg af alkohol.
 • At arbejde på at påvirke lovgivningen på folkeoplysningsområdet, således, at alkohol er noget, der bliver taget i betragtning i forbindelse med behandling af ansøgninger og
  ved tildeling af midler.

Folkeoplysningsudvalget, KSU mv.

 

At Ærø kommune afprøver/italesætter for eksempel andre ”Ærømuligheder” med henblik på at betinge
folkeoplysningsmidler og anden parallel støtte, så der tages stilling til alkohol hver gang.

Dette kan for eksempel være ved at sende
ansøgning omkring, at få dispensation fra Folkeoplysningsloven.

 

 

At kommunen samarbejder med et ”board” af borgere
fra Ærø, der giver deres korte og præcise
anbefalinger om en misbrugsindsats,
for eksempel., private og offentlige top-direktører,
ledende politi og hjemmeværn formændene for
de 10 størsteforeninger på Ærø,
Natteravnene,formænd for handelsstands-
foreningerne og butiksindehavere,
lederne af alle skolerne med flere.

For eksempel.:

 • At erkende, at voksnes alkoholkultur- og
  forbrug på Ærø er et problem for både børn
  og voksne, samt at det er et fælles ansvar
  på alle niveauer at medvirke til at reducere
  forbruget markant
 • At markere at ruskørsel er helt uacceptabelt
  og forbudt, samt legalisere anmeldelse og
  konkret indgriben.
 • At understøtte sociale aktiviteter uden alkohol

Sundhed og
Forebyggelse

Der bliver inviteret til første møde i februar 2022, hvor SSP, Sundhedskoordinator og leder af ungdomsklubben vil drøfte med forældre om hvordan der kan arbejdes på en ansvarlig alkoholkultur blandt øens unge, med inspiration fra Den islandske model. For eksempel.:

 • Forældrenetværk
 • Alternative miljøer og idrætsmuligheder
 • Kørsel
 • Retningslinjer for hvornår de unge skal være hjemme.

Politiet, kommunen og restauratørerne
samarbejder om at sikre et trygt natteliv.

For eksempel.:

 • At kommunalbestyrelsen bakker op
  om de indstillinger bevillingsnævnet
  laver for eksempel at de bakker op om et afslag på
  en bevilling.
 • Værtshuse og diskoteket
  (restauratørforeningen) byder ind med
  løsninger til, hvad de selv kan gøre aktivt, for de unge.
 • Håndhæve at personer under 18 år ikke får
  udskænket alkohol.
 • At ingen unge under 18 år, er på værtshuse efter kl. 00.00.
 • At have fokus på: at ingen kører på knallert eller i bil, hvis de er påvirket af alkohol.
 • At alle har et ansvar for at skabe trygge
  veje for hinanden, og bidrage til at det er okay at kontakte politiet ved bekymring for alkoholkørsel.
 • At samarbejde med Natteravnene.
 • At det anmeldes, hvis der opleves ulovligheder herunder salg af euforiserende stoffer eller hærværk.
 • Hyppigere politikontrol af stoffer i nattelivet.
 • Hyppigere polititjek af promillekørsel
  i weekenderne
 • Hyppigere uanmeldte politibesøg på værtshuse og
  diskoteket.
 • At Kommunal- bestyrelsen går ud med en anbefaling/sloganomkring: ”På Ærø drikker man ikke alkohol før man er 18 år”.
 • Der indføres en natbus/nattaxa som kører for eksempel klokken 02:00 og klokken 04:00 fra Marstal.

Bevillingsnævnet

Der inviteres til et nyt forældremøde i juni 2022, hvor der bliver
samlet op på mødet i februar samt tales mere ind i debatten. Herunder, at forældrenebliver klædt på i forhold til. Hvad der hjælpe i forhold til tidlig alkoholdebut.

Ungdomsklubben sender informationsmail ud til de medlemmer, der har tilmeldt sig dette via www.vi forhold til en.net’s hjemmeside, med kommende arrangementer for børn og unge.

SSP,
Leder af Vi forhold til en
og
Sundhedskoordinator

 

Opfordre til oprettelse af en restauratørforening
for øens restauratører, med inspiration
fra Svendborg, så restauratørerne
kan samarbejde om opretholdelsenaf et trygt natteliv.

Restauratørerne/

Bevillingsnævnet

SSP, Børn og ungechef og sundhedskoordinator deltager i bevillingsnævnets møder 2 gange om året.

At personer fra forebyggelsen værtshusene,
alkoholbehandlingen og SSP indtænke i bevillingsnævnet arbejde, så det sundheds- og forebyggelsesmæssige repræsenteres i
tildelingen af bevillinger.

For eksempel.:

 • At der altid er en bestyrer/ejer af en beværtning til stede i aften- og nattetimerne, så unge ikke står alene med ansvaret.
 • At det anmeldes, hvis beværtninger overskrider retningslinjerne, da sådanne overtrædelse tæller med, når der gives nye bevillinger.
 • At personer under 18 år ikke er på værtshuse.
 • At udarbejde en ny restaurationsplan, så alkoholbevillinger begrænses i områder med børne- og ungdoms-uddannelsesinstitutioner.

Bevillingsnævnet

Kommunen samarbejder med idrætsforeningerne om, at der altid findes et alkoholfrit alternativ 3. halvleg og til diverse fester, og at dette er lige så normalt at nyde som alkohol.

At have en dialog med idrætsforeningerne og det øvrige civilsamfund omkring at der arrangeres alkoholfrie aktiviteter.

Børn og Unge

Idrætsforeninger

Udarbejde en ny børne- og ungepolitik, inklusiv en handleplan, hvor misbrug er et emne.

At indtænke retningslinjer for alkohol- og stofmisbrug
blandt børn og unge, som er pårørende til forældre med et overforbrug i de kommende politikker for Ærø Kommune herunder i Børne- og ungdomspolitikkerne.

Børn og Unge

 

Kommunen samarbejder med detailhandlen, så lovgivningen om salg af alkoholtil 16 – årige og 18-årige
overholdes.

for eksempel.

 • Mystery shoppers
  (For eksempelfra
  Alkohol og Samfund).
 • Artikler i FAA

Handelsstands-
foreningerne/ restauratør-
foreningen/SSP

 

Samarbejde med Fyns politi omkring oplysning om
behandling, når politiet kommer ud til promillekørsel.
(FIAT projektet)

 

 

Samarbejde med håndværksmestre omkring fastholdelse af lærlinge, der har et misbrug af stoffer.

Handelsstands-
foreningen

Lærlinge-
netværket

 

Differentiering af behandlingstilbud og forebyggelsesindsatser ud fra forskellige målgruppers behov.

Punkt under: ”Sammen vil vi arbejde for” i Sundhedspolitikken (2019-2025)

Det vi gør nu:

Det vi vil gøre mere:

Ansvarlig:

Tidlig opsporing i for eksempel. Sundhedshuset og på Job og Voksencenteret,
hvor medarbejdere spørger borgerne systematisk ind til alkohol-  og stofmisbrug.

At alle frontmedarbejdere, udenfor sundhedssektoren
spørger ind til stof- og alkoholforbrug for eksempel som en månedskampagne.

 • Når alle borgere spørges, som en del af en kampagne, vil dette mindske risikoen for at nogle føler sig særligt udpeget, grundet mistanke om et misbrug.

Job og Voksencenteret

Ældre- og sundhedsområdet

Borgerservice

Bibliotekerne

Vielsesteamet

Teknik og miljø

Løn og økonomi

Børn og unge

Det rådgivende team italesætter dilemmaer omkring alkohol i hverdagen på job og Voksencenteret samt i Ældre og Sundhed

Det rådgivende team tager rundt til alle kommunens arbejdspladser, og sætter fokus på alkoholoverforbrug hos borgere og hjælp til pårørende ved at italesætte
dilemmaer i hverdagen.

Det rådgivende team

Forskellige behandlingstilbud udbydes fra Svendborg Kommune herunder både virtuelt og ansigt-til-ansigt.

At behandlerne kommer ud til alle kommunale arbejdspladser mindst en gang om året og orienterer om alkohol- og misbrugsbehandlingen.

Sundhed og Forebyggelse

Mulighed for at møde op, uden tidsbestilling, til alkoholrådgivningen og få rådgivning eller viden omkring behandling eller hjælp, samt rådgivning og støtte. Både for personen med et alkoholoverfrobrug og for pårørende til en med et alkoholoverforbrug.

 

Sundhed og Forebyggelse

Der oplyses om kommunens rådgivnings- og behandlingstilbud inden for misbrug på følgende kanaler:

 • Ugeavisen
 • FAA
 • Kommunens hjemmeside
 • Kommunens intranet
 • Kommunens Facebookside

Der udarbejdes og udleveres opsporingsværktøjer for eksempel
Cage-C lommekort til alle frontmedarbejdere.

Sundhed og Forebyggelse

TUBA tilbyder rådgivning til børn og unge, der er opvokset i familier med alkohol eller misbrugsproblemer.

Der udarbejdes en handlingsvejledning til medarbejdere med borgerkontakt med oplysninger om håndtering af borgere, der viser et problematisk alkoholforbrug.

For eksempel kan der samarbejdes med Blå kors og AA, som er noget andet end kommunen, borgerne kan ”ringe til en ven”.

Børn og Unge

Lederne fra kommunen holder KLU møder med almen praksis, hvor lederne orienterer om- og debatterer problematikker i forhold til Alkohol og misbrug.

At kommunen samarbejder med almen praksis og sygehuset omkring at udlevering af afrusnings- eller behandlingsmedicin altid kombineres med kognitiv rådgivning.

Sundhed og Forebyggelse

Anonym stofmisbrugsbehandling udbydes til borgere, der har et misbrug af stoffer, men som har brug for anonymitet, for eksempel hvis de er i arbejde. Kan benyttes i Odense, Kolding og Esbjerg.

At 2 medarbejdere fra Det rådgivende team bliver uddannet i at tage den rådgivende samtale om alkohol med borgere, der ikke ønsker i behandling med det samme.

Ældre og Sundhed

Handicap og Psykiatri

Der er udarbejdet en instruks for det koordinerende samarbejde om borgere med et misbrug, der er tilknyttet Ældre-og Sundhedsområde eller Socialpsykiatrien i Ærø Kommune.

Der arbejdes med én gennemgående koordinerende person i borgerforløbene.

Ældre og Sundhed

Handicap og Psykiatri

Job og Voksencenteret

2 gange om måneden mødes udsatte borgere med alkohol- eller stofmisbrugsproblemer, i Aktivitetshuset fra 10-12. Indsatsen tager udgangspunkt i, at deltagerne mødes i trygge rammer, hvor det er samværet er i højsædet. De spiser lidt mad og hygger sig sammen,

De deltagende borgere må ikke drikkes, tage stoffer eller ryge
imens de deltager.

Undersøge om indsatsen skal fortsætte og om der skal bevilliges flere penge, så tilbuddet for eksempel kan tilbydes oftere, samt om der kan hverves frivillige til at hjælpe

 

 

Ærø Kommune har fået tilsagn om at sende flere dobbeltbelastede borgere i døgnbehandling. (5 borgere om året fra 2022-2025)

Job og Voksencenteret

Alkoholbehandlingen

Det rådgivende team

 

Velfærdsteknologiske løsninger, der hvor det giver merværdi for borgeren.

Punkt under: ”Sammen vil vi arbejde for” i Sundhedspolitikken (2019-2025)

Det vi gør nu:

Det vi vil gøre mere:

Ansvarlig:

Alkoholbehandlingen tilbyder behandling via internettet, som kombineres med få ansigt-til ansigt vejledninger.

Virtuelle
alkoholbehandlingssamtaler,
hvis borgeren ønsker dette.

Sundhed og Forebyggelse

Stofmisbrugsbehandlingen tilbyder unge, at tage behandlingssamtalerne virtuelt, hvis dette ønskes.

 

Sundhed og Forebyggelse

 

At italesætte alkoholproblematikker og undgå tabu vedrørende alkohol.

Punkt under: ”Sammen vil vi arbejde for” i Sundhedspolitikken (2019-2025)

Det gør vi nu:

Det vi vil gøre mere:

Ansvarlig:

Det rådgivende team afholder temadage/foredrag med fokus på misbrug for medarbejdere og borgere en gang om året.

Afholde temadage/foredrag for forskellige borgergrupper herunder for eksempel

 • Foredrag fra unge, der selv har oplevet noget på egen krop, dog uden en løftet pegefinger.
 • Invitere unge, der ikke drikker, for at høre hvordan de navigerer i festmiljøet.
 • Samarbejde med Fyens Amtsavis omkring løbende at få udgivet artikler, der omhandler alkohol, stofmisbrug, forebyggelse og opsporing.

Det rådgivende team

Misbrugsforum orienterer KSU om arbejdet på misbrugsområdet på et temamøde en gang om året.

 

Misbrugsforum

Der afholdes temadage i hjemmeplejen omkring dilemmaer og håndtering af disse en gang om året.

Der afholdes temadage i relevante afdelinger omkring dilemmaer og håndtering af disse en gang om året.

For eksempel Handicap og Psykiatri, Ældre og sundhed, Sundhed og Forebyggelse, Børn og Unge samt Borgerservice.

Sundhed og Forebyggelse

Ældre og Sundhed


At medarbejdere efterlever alkoholpolitikken for Ærø kommune.

Punkt under: ”Sammen vil vi arbejde for” i Sundhedspolitikken (2019-2025)

Det vi gør nu:

Det vi vil gøre mere:

Ansvarlig:

Personalepolitikken er blevet revideret i 2019, hvor alkoholpolitikken blev fornyet.

Sikre at alle medarbejdere og alle medarbejdergrupper i kommunen har en opgave i forhold til . Alkohol.

For eksempel.:

 • Introduceres til- og anvender opsporingsværktøjer For eksempel Cage-C spørgsmål.
 • Være med til at italesætte, hvis kollegaer har misbrugsproblemer
 • Være med til at opspore og hjælpe børn og unge, hvis forældrene har et misbrugsproblem.

Det rådgivende team

 

At skabe alkoholpolitikker på private arbejdspladser.

Punkt under: ”Sammen vil vi arbejde for” i Sundhedspolitikken (2019-2025)

Det vi gør nu:

Det vi vil gøre mere:

Ansvarlig:

 

Samarbejde med private arbejdspladser om at udarbejde alkoholpolitikker samt handlingsplaner.

Sundhed og Forebyggelse

Det rådgivende team

Kilder:

Sundhedspolitikken (2019) Fælles om sundheden 2019-2025

Aarhus Kommune (2021): 7 punkter for en sundere alkoholkultur i Aarhus.

Sundhedsstyrelsen (2018): Forebyggelsespakke – Alkohol.

Sundhedsstyrelsen (2016): Anbefalinger for forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom.

Sundhedsstyrelsen (2016): Sygdomsbyrden i Danmark – Risikofaktorer. Statens institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet.

KL (2018): Forebyggelse for fremtiden. KL’s udspil om sundhedsfremme og forebyggelse.

Mandag morgen og Trygfonden (2017): Mellem broccoli og bajere – forebyggelse ifølge danskerne.

Aarhus kommune: 7 punkter for en sundere alkoholkultur – Aarhus kommune

Sundhedsstyrelsen (2021): Dialog om alkohol – rådgivning og implementeringsmateriale

Handleplan for forebyggelse af rusmisbrug i Ærø Kommune

Et stort forbrug af alkohol- og/eller stoffer kan have både personlige, sundhedsmæssige og økonomiske konsekvenser for den der misbruger, men også for de pårørende. Rusdrikkeri er udbredt i den danske befolkning, og danske unge drikker mere og hyppigere end unge i andre europæiske lande. Der er god dokumentation for, at en begrænsning af tilgængeligheden af alkohol, er effektiv i forhold til at reducere forbruget. Ligeledes er tidlig opsporing og forebyggende indsatser afgørende på alkoholområdet, for eksempel undervisning på skoler og inddragelse af forældre (Fra Sundhedspolitikken 2019- 2025).

Med udgangspunkt i Sundhedspolitikkens målsætning, ønsker den samlede kommunalbestyrelsen at iværksætte en handleplan med evidensbaserede indsatser der skal medvirke til at komme nærmere målet om at:

”På Ærø skal flere drikke mindre, og alkoholdebuten hos unge skal udskydes”.

Dette blandt andet ved, at den samlede Kommunalbestyrelsen anbefaler at forældre, unge og borgere generelt tager en aktiv del i og et ansvar for alkoholforebyggelsen.  For eksempel ved:

 • At minimere de unges adgang til alkohol.
 • At skabe tiltag, der påvirker normerne på Ærø omkring ruskørsel og alkoholindtag.
 • At have opmærksomhed på børns aktiviteter i værtshus- og nattelivet.
 • At alle medarbejdergrupper og øvrige, i udvalgte fokusperioder, arbejder med særlige initiativer på misbrugsområdet.
 • At alle borgere og medarbejdere hjælper med at lave anmeldelser til politiet ved oplevede ulovligheder.

Ærø har regionens højeste og næsthøjeste andel af borgere, der overskrider Sundhedsstyrelsens henholdsvis højrisikogrænse og lavrisikogrænse for alkoholindtag (Sundhedsprofilen 2017). Det ønsker vi at gøre noget ved og der er god dokumentation for, at strukturelle løsninger og en flerstrenget indsats i forhold til forebyggelse, opsporing og behandling, er effektiv i forhold til at reducere forbruget.

Ærø Kommune har et misbrugsforum, med repræsentation af ledere og medarbejdere på tværs af organisationen, samt et rådgivende team der samarbejder om tiltag, der skal bidrage til at understøtte arbejdet med alkohol og misbrug i kommunen. Dette blandt andet igennem oplysning, tidlig opsporing, forebyggelse og behandling af borgere med et overforbrug af alkohol- eller stoffer samt hjælp til de pårørende.

Med udgangspunkt i sundhedspolitikken, forebyggelsespakkerne og input fra borgerinddragelsesforløbet afholdt i september 2021 i forbindelse med Sundt for dig forløbet samt praksis, er der i nedenstående skema beskrevet det vi allerede gør samt det kommunalbestyrelsen vil gøre mere. 

Alle skoler og uddannelsessteder arbejder aktivt for at udsætte alkoholdebuten

Punkt under: ”Sammen vil vi arbejde for” i Sundhedspolitikken (2019-2025)

 

Det vi gør nu:

Det vi vil gøre mere:

Ansvarlig:

Marstal skole og Friskolen har en alkohol- og rusmiddelpolitik, der beskriver normer og rammer for indtag af alkohol og rusmidler samt handlingsmuligheder ved bekymring.
Disse opdateres løbende.

Skolerne indtænker skolebestyrelsen, forældre og øvrige fagprofessionelle i udarbejdelsen af nye politikker og
handlingsplaner.

 

 

Marstal skole

Friskolen

SSP har et undervisningsforløb omhandlende alkohol
i 7. klasse på Marstal skole, hvor forældrene indtænkes.

For eksempel.

 • Social pejling
 • Flertalsmisforståelser
 • ”Forældreaftaler”/forældrenetværk
 • Grænser

SSP samarbejder med relevante lærere omkring undervisning af elever i misbrug på Friskolen og Marstal skolen, allerede i 6. klasse. Lærerne tilrettelægger rammer for opfølgning i undervisningen efterfølgende.

 • For eksempel
  TUBA undervisningsmateriale

Marstal skole

Friskolen

 

Forældrebestyrelser Fra Friskolen og Marstal skolen samarbejder med øvrige forældre omkring tiltag så som For eksempel.

 • Forældre skal kende hinanden og danne forældrenetværk. Kan eventuelt. starte med en ”forældrefest”.
 • Hjælpe med at række ud til frivillige foreninger
  med For eksempel fra svømmeholdet på Navigationsskolen.
 • Forældre skal være
  tydelige og stå ved, aftalerne, de indgår med deres børn. For eksempel kan forældre gå sammen og tale på hinandens vegne, og give hinanden feedback, hvis fester/arrangementer løber løbsk.
 • Hjælpe med at italesætte, at de unge skal passe på hinanden.
 • Turde italesætte, hvad man selv synes og gerne tidligt i 6. klasse.
 • Forældre skal hjælpe med at videreformidle nyheder og arrangementer for deres børn og hjælpe med at ”sende” dem afsted til/bakke op om arrangementer.

Forældre-
bestyrelserne fra
Marstal skole og
Friskolen

 

Ældre elever, er ambassadører/ ”rollemodeller” for yngre elever.

 • Der udarbejdes rammer for hvordan elever kan være
  rollemodeller samarbejde mellem skolerne og eleverne.
  For eksempel ung underviser ung.
 • De unge skal hjælpe med at tiltrække hinanden til aktiviteter.
 • De unge kan være med til at promovere og gøre tiltage ”seje” på sociale medier For eksempel TikTok, snapchat og Instagram mv.
 • De unge skal vide, at de har et medansvar for hinanden, så arrangementer ikke ”løber løbsk”
 • De unge skal være med til at oplære nye ambassadører, når/hvis de selv tager af øen.

Marstal skole

Friskolen

 

Marstal skole og Friskolen laver udmelding omkring, at promillekørsel på knallert ikke er accepteret. Skolerne samarbejder med for eksempel SSP omkring at tjekke promille inden knallertkørsel fra skolen. Hvis en elev er alkoholpåvirket skal vedkommende sendes hjem og må ikke deltage i resten af sidste skoledag.

 • Der kan for eksempel lejes en bus til sidste skoledag, så elever kan lave ”ballade” i den.

Marstal skole og Friskolen

HF/VUC har en tværgående alkohol- og rusmiddelpolitik, der indeholdende normer og rammer for ansvarlig udskænkning, samt handlingsmuligheder ved bekymring.

For eksempel.:

 • Test ved mistanke om påvirkning, og indsats, hvis denne er positiv For eksempel misbrugsbehandling.
 • Udmelding ved gentagende overtrædelser af retningslinjerne for stofindtag.

Kursistrådet, SSP og sundhedskoordinator
indtænkes, når der
udarbejdes nye politikker og handlingsplaner.

HF/VUC

SSP og Sundhedskoordinator indtænkes i et undervisningsforløb omkring alkohol og stofmisbrug mindst en gang årligt. Dette sker i et samarbejde mellem lærer, SSP og Sundhedskoordinator.

HF/VUC

SSP, Fynsk politi, lokalbetjent fra Ærø, ledelsen af HF/VUC, Navigationsskolen, Skolemor og ungesagsbehandler fra JogV og BogU mødes en gang hver anden måned og har en fælles opmærksomhed på de unges forbrug og misbrug af alkohol og stoffer

Fokus på at salg af euforiserende stoffer bliver anmeldt.

SSP

 

Et samarbejde mellem kommunen, frivillige foreninger og private aktører om attraktive alkoholfrie miljøer og ansvarlig udskænkning

Punkt under: ”Sammen vil vi arbejde for” i Sundhedspolitikken (2019-2025)

Det vi gør nu:

Det vi vil gøre mere:

Ansvarlig:

 

Elevmentor/eleventueltutor, der kunne vise nye kursister på HF ”til rette” på øen. eventuelt. med hjælp fra Ungdomsrådet

For eksempel.:

 • Invitere unge, der ikke drikker alkohol, til at fortælle om hvordan de agerer til arrangementer, hvor der indtages alkohol.
 • Lave en pjece over aktiviteter/alternative fællesskaber for unge ala. Den fra frivilligkoordinatoren, med aktiviteter for de ældre.
 • En de unge kan/tør tale med, og som kan inviteres med til møder med forældrene. Inspiration fra Svendborg.
 • Kan vise hvor idrætsforeningerne er
 • Kan vise hvor de alkoholfrie alternativer er.
 • Arrangere aktiviteter i Frivagten og ”hive” andre unge med derned.
 • Vise hvor de andre unge ”hænger” ud?
 • Arrangere en Ungdomsfrivillig ”fest”, hvor de unge kan møde foreningerne.
 • Være med til at arrangere ”flyt hjemme fra” arrangementer for udskolingselever /nye HF’ere.

Skolemor/ Ungdomsrådet

Når foreninger søger * om penge til afholdelse af arrangementer, herunder underskudsgarantier forpligtiger foreningen sig til:

 • Ikke at udskænke  alkohol til personer under 18
 • At det sikres, at medhjælpere under 18 år ikke indtager alkohol under arrangementet. 

 

Folkeoplysningsudvalget opfordres til at have fokus på alkohol, i forbindelse med behandling af ansøgninger.

For eksempel:

 • At folkeoplysningsudvalget iværksætter en undersøgelse af hvor mange midler som foreningerne på Ærø tjener årligt ved salg af alkohol.
 • At arbejde på at påvirke lovgivningen på folkeoplysningsområdet, således, at alkohol er noget, der bliver taget i betragtning i forbindelse med behandling af ansøgninger og ved tildeling af midler.

Folkeoplysningsudvalget,
KSU mv.

 

At Ærø kommune afprøver/italesætter for eksempel  andre ”Ærømuligheder” med henblik på at betinge folkeoplysningsmidler og anden parallel støtte, så der tages stilling til alkohol hver gang.

Dette kan For eksempel være ved at sende ansøgning omkring, at få dispensation fra Folkeoplysningsloven.

 

 

At kommunen samarbejder med et ”board” af borgere fra Ærø, der giver deres korte og præcise anbefalinger om en misbrugsindsats,
for eksempel., private og offentlige top-direktører, ledende politi og hjemmeværn, formændene for de 10 største foreninger på Ærø, Natteravnene, formænd for handelsstandsforeningerne og butiksindehavere, lederne af alle skolerne med flere.

For eksempel.:

 • At erkende, at voksnes alkoholkultur- og forbrug på Ærø er et problem for både børn og voksne, samt at det er et fælles ansvar på alle niveauer at medvirke til at reducere forbruget markant
 • At markere at ruskørsel er helt uacceptabelt og forbudt, samt legalisere anmeldelse og konkret indgriben.
 • At understøtte sociale aktiviteter uden alkohol

Sundhed og Forebyggelse

Der bliver inviteret til første møde i februar 2022, hvor SSP, Sundhedskoordinator og leder af ungdomsklubben vil drøfte med forældre om hvordan der kan arbejdes på en ansvarlig alkoholkultur blandt øens unge, med inspiration fra Den islandske model.

For eksempel.:

 • Forældrenetværk
 • Alternative miljøer og idrætsmuligheder
 • Kørsel
 • Retningslinjer for hvornår de unge skal være hjemme.

Politiet, kommunen og restauratørerne samarbejder om at sikre et trygt natteliv.

For eksempel.:

 • At kommunalbestyrelsen bakker op om de indstillinger bevillingsnævnet laver For eksempelat de bakker op om et afslag på en bevilling.
 • Værtshuse og diskoteket (restauratørforeningen) byder ind med løsninger til, hvad de selv kan gøre aktivt, for de unge.
 • Håndhæve at personer under 18 år ikke får udskænket alkohol.
 • At ingen unge under 18 år, er på værtshuse efter kl. 00.00.
 • At have fokus på: at ingen kører på knallert eller i bil, hvis de er påvirket af alkohol.
 • At alle har et ansvar for at skabe trygge veje for hinanden, og bidrage til at det er okay at kontakte politiet ved bekymring for alkoholkørsel.
 • At samarbejde med Natteravnene.
 • At det anmeldes, hvis der opleves ulovligheder herunder salg af euforiserende stoffer eller hærværk.
 • Hyppigere politikontrol af stoffer i nattelivet.
 • Hyppigere polititjek af promillekørsel i weekenderne
 • Hyppigere uanmeldte politibesøg på værtshuse og diskoteket.
 • At Kommunalbestyrelsen går ud med en anbefaling/slogan omkring: ”På Ærø drikker man ikke alkohol før man er 18 år”.
 • Der indføres en natbus /nattaxa som kører for eksempel klokken
  02:00 og klokken04:00 fra Marstal.

Bevillingsnævnet

Der inviteres til et nyt forældremøde i juni 2022,
hvor der bliver samlet op på mødet i februar samt tales mere ind i debatten. Herunder, at forældrene bliver klædt på i forhold til . Hvad der hjælper i forhold til .
Tidlig alkoholdebut.

Ungdomsklubben sender informationsmail ud til de medlemmer, der har tilmeldt sig dette via www.vi forhold til en.net’s hjemmeside, med kommende
arrangementer for børn og unge.

SSP, Leder af
Vi forhold til en og Sundhedskoordinator

 

Opfordre til oprettelse af en restauratørforening for øens restauratører, med inspiration fra Svendborg, så restauratørerne kan samarbejde om opretholdelsen af et trygt natteliv.

Restauratørerne/

Bevillingsnævnet

SSP, Børn og ungechef og sundhedskoordinator deltager i bevillingsnævnets møder 2 gange om året.

At personer fra forebyggelsen, værtshusene, alkoholbehandlingen og SSP indtænkes i bevillingsnævnets arbejde, så det sundheds- og forebyggelsesmæssige repræsenteres i tildelingen af bevillinger.

For eksempel.:

 • At der altid er en bestyrer/ejer af en beværtning til stede i aften- og nattetimerne, så unge ikke står alene med ansvaret.
 • At det anmeldes, hvis beværtninger overskrider retningslinjerne, da sådanne overtrædelse tæller med, når der gives nye bevillinger.
 • At personer under 18 år ikke er på værtshuse.
 • At udarbejde en ny restaurationsplan, så alkoholbevillinger begrænses i områder med børne- og ungdoms- uddannelsesinstitutioner.

Bevillingsnævnet

Kommunen samarbejder med idrætsforeningerne om, at der altid findes et alkoholfrit alternativ i 3. halvleg og til diverse fester, og at dette er lige så normalt at nyde som alkohol.

At have en dialog med idrætsforeningerne og det øvrige civilsamfund omkring at der arrangeres alkoholfrie aktiviteter.

Børn og Unge

Idrætsforeninger

Udarbejde en ny børne- og ungepolitik, inklusiv en handleplan, hvor misbrug er et emne.

At indtænke retningslinjer for alkohol- og stofmisbrug blandt børn og unge, som er pårørende til forældre med et overforbrug i de kommende politikker for Ærø Kommune herunder i Børne- og ungdomspolitikkerne.

Børn og Unge

 

Kommunen samarbejder med detailhandlen, så lovgivningen om salg af alkohol til 16 årige og 18årige overholdes.

For eksempel.

 • Mystery shoppers (For eksempel fra Alkohol og Samfund).
 • Artikler i FAA

Handelsstandsforeningerne/ restauratørforeningen/

SSP

 

Samarbejde med Fyns politi omkring oplysning om behandling, når politiet kommer ud til promillekørsel.
(FIAT projektet)

 

 

Samarbejde med håndværksmestre omkring fastholdelse af lærlinge,
der har et misbrug af stoffer.

Handelsstandforeningen

Lærlingenetværket

 

Differentiering af behandlingstilbud og forebyggelsesindsatser ud fra forskellige målgruppers behov.

Punkt under: ”Sammen vil vi arbejde for” i Sundhedspolitikken (2019-2025)

Det vi gør nu:

Det vi vil gøre mere:

Ansvarlig:

Tidlig opsporing i for eksempel. Sundhedshuset og på Job og Voksencenteret, hvor medarbejdere spørger borgerne systematisk ind til alkohol-  og stofmisbrug.

At alle frontmedarbejdere (udenfor sundhedssektoren) spørger ind til stof- og alkoholforbrug For eksempelsom en månedskampagne.

 • Når alle borgere spørges, som en del af en kampagne, vil dette mindske risikoen for at nogle føler sig særligt udpeget, grundet mistanke om et misbrug.

Job og Voksencenteret

Ældre og sundhedsområdet

Borgerservice

Bibliotekerne

Vielsesteamet

Teknik og miljø

Løn og økonomi

Børn og unge

Det rådgivende team italesætter dilemmaer omkring alkohol i hverdagen på Job og Voksencenteret samt i Ældre og Sundhed

Det rådgivende team tager rundt til alle kommunens arbejdspladser, og sætter fokus på alkoholoverforbrug hos borgere og hjælp til pårørende ved at italesætte dilemmaer i hverdagen.

Det rådgivende team

Forskellige behandlingstilbud udbydes fra Svendborg Kommune herunder både virtuelt og ansigt-til-ansigt.

At behandlerne kommer ud til alle kommunale arbejdspladser mindst en gang om årer og orienterer om alkohol- og misbrugsbehandlingen.

Sundhed og Forebyggelse

Mulighed for at møde op, uden tidsbestilling, til alkoholrådgivningen og få rådgivning eller viden omkring behandling eller hjælp, samt rådgivning og støtte. Både for personen med et alkoholoverfrobrug og for pårørende til en med et alkoholoverforbrug.

 

Sundhed og Forebyggelse

Der oplyses om kommunens rådgivnings- og behandlingstilbud inden for misbrug på følgende kanaler:

 • Ugeavisen
 • FAA
 • Kommunens hjemmeside
 • Kommunens intranet
 • Kommunens Facebookside

Der udarbejdes og udleveres opsporingsværktøjer For eksempel Cage-C lommekort til alle frontmedarbejdere.

Sundhed og Forebyggelse

TUBA tilbyder rådgivning til børn og unge, der er opvokset i familier med alkohol eller misbrugsproblemer.

Der udarbejdes en handlingsvejledning til medarbejdere med borgerkontakt med oplysninger om håndtering af borgere, der viser et problematisk alkoholforbrug.

 

For eksempel kan der samarbejdes med Blå kors og AA, som er noget andet end kommunen, borgerne kan ”ringe til en ven”.

Børn og Unge

Lederne fra kommunen holder KLU møder med almen praksis, hvor lederne orienterer om- og debatterer problematikker i forhold til . Alkohol og misbrug.

At kommunen samarbejder med almen praksis og sygehuset omkring at udlevering af afrusnings- eller behandlingsmedicin altid kombineres med kognitiv rådgivning.

Sundhed og Forebyggelse

Anonym stofmisbrugsbehandling udbydes til borgere, der har et misbrug af stoffer, men som har brug for anonymitet for eksempel hvis de er i arbejde. Kan benyttes i Odense, Kolding og Esbjerg.

At 2 medarbejdere fra Det rådgivende team bliver uddannet i at tage den rådgivende samtale om alkohol med borgere, der ikke ønsker i behandling med det samme.

Ældre og Sundhed

Handicap og Psykiatri

Der er udarbejdet en instruks for det koordinerende samarbejde om borgere med et misbrug, der er tilknyttet Ældre-og Sundhedsområde eller Socialpsykiatrien i Ærø Kommune.

Der arbejdes med én gennemgående koordinerende person i borgerforløbene.

Ældre og Sundhed

Handicap og Psykiatri

Job og Voksencenteret

2 gange om måneden mødes udsatte borgere med alkohol- eller stofmisbrugsproblemer, i Aktivitetshuset fra 10-12. Indsatsen tager udgangspunkt i, at deltagerne mødes i trygge rammer, hvor det er samværet er i højsædet. De spiser lidt mad og hygger sig sammen, 

 

De deltagende borgere må ikke drikkes, tage stoffer eller ryge imens de deltager.

Undersøge om indsatsen skal fortsætte og om der skal bevilliges flere penge, så tilbuddet For eksempel kan tilbydes oftere, samt om der kan hverves frivillige til at hjælpe

 

 

Ærø Kommune har fået tilsagn om at sende flere dobbeltbelastede borgere i døgnbehandling.

(5 borgere om året fra 2022-2025)

Job og Voksencenteret

Alkoholbehandlingen

Det rådgivende team

 

Velfærdsteknologiske løsninger, der hvor det giver merværdi for borgeren.

Punkt under: ”Sammen vil vi arbejde for” i Sundhedspolitikken (2019-2025)

Det vi gør nu:

Det vi vil gøre mere:

Ansvarlig:

Alkoholbehandlingen tilbyder behandling via internettet, som kombineres med få ansigt-til ansigt vejledninger.

Virtuelle alkoholbehandlingssamtaler, hvis borgeren ønsker dette.

Sundhed og Forebyggelse

Stofmisbrugsbehandlingen tilbyder unge, at tage behandlingssamtalerne virtuelt, hvis dette ønskes.

 

Sundhed og Forebyggelse

 

At italesætte alkoholproblematikker og undgå tabu vedrørende alkohol.

Punkt under: ”Sammen vil vi arbejde for” i Sundhedspolitikken (2019-2025)

Det gør vi nu:

Det vi vil gøre mere;

Ansvarlig

Det rådgivende team afholder temadage/foredrag med fokus på misbrug for medarbejdere og borgere en gang om året.

Afholde temadage/foredrag for forskellige borgergrupper herunder for eksempel

 • Foredrag fra unge, der selv har oplevet noget på egen krop, dog uden en løftet pegefinger.
 • Invitere unge, der ikke drikker, for at høre hvordan de navigerer i festmiljøet.
 • Samarbejde med Fyens Amtsavis omkring løbende at få udgivet artikler, der omhandler alkohol, stofmisbrug, forebyggelse og opsporing.

Det rådgivende team

Misbrugsforum orienterer KSU om arbejdet på misbrugsområdet på et temamøde en gang om året.

 

Misbrugsforum

Der afholdes temadage i hjemmeplejen omkring dilemmaer og håndtering af disse en gang om året.

Der afholdes temadage i relevante afdelinger omkring dilemmaer og håndtering af disse en gang om året.

For eksempelHandicap og Psykiatri, Ældre og sundhed, Sundhed og Forebyggelse, Børn og Unge samt Borgerservice.

Sundhed og Forebyggelse

Ældre og Sundhed

At medarbejdere efterlever alkoholpolitikken for Ærø kommune.

Punkt under: ”Sammen vil vi arbejde for” i Sundhedspolitikken (2019-2025)

Det vi gør nu:

Det vi vil gøre mere:

Ansvarlig:

Personalepolitikken er blevet revideret i 2019, hvor alkoholpolitikken blev fornyet.

Sikre at alle medarbejdere og alle medarbejdergrupper i kommunen har en opgave i forhold til . Alkohol.

For eksempel.:

 • Introduceres til- og anvender opsporingsværktøjer For eksempel Cage-C spørgsmål.
 • Være med til at italesætte, hvis kollegaer har misbrugsproblemer
 • Være med til at opspore og hjælpe børn og unge, hvis forældrene har et misbrugsproblem.

Det rådgivende team

 

At skabe alkoholpolitikker på private arbejdspladser.

Punkt under: ”Sammen vil vi arbejde for” i Sundhedspolitikken (2019-2025)

Det vi gør nu:

Det vi vil gøre mere:

Ansvarlig:

 

Samarbejde med private arbejdspladser om at udarbejde alkoholpolitikker samt handlingsplaner.

Sundhed og Forebyggelse

Det rådgivende team

 

Kilder:

Sundhedspolitikken (2019) Fælles om sundheden 2019-2025

Aarhus Kommune (2021): 7 punkter for en sundere alkoholkultur i Aarhus.

Sundhedsstyrelsen (2018): Forebyggelsespakke – Alkohol.

Sundhedsstyrelsen (2016): Anbefalinger for forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom.

Sundhedsstyrelsen (2016): Sygdomsbyrden i Danmark – Risikofaktorer. Statens institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet.

KL (2018): Forebyggelse for fremtiden. KL’s udspil om sundhedsfremme og forebyggelse.

Mandag morgen og Trygfonden (2017): Mellem broccoli og bajere – forebyggelse ifølge danskerne.

Aarhus kommune: 7 punkter for en sundere alkoholkultur – Aarhus kommune

Sundhedsstyrelsen (2021): Dialog om alkohol – rådgivning og implementeringsmateriale   

 

Marstal skole og Friskolen                                                    

Ærø Kommune

Ærø Rådhus
Statene 2, 5970 Ærøskøbing

CVR-nr.: 28856075
EAN-numre

Telefon: +45 63525000
post@aeroekommune.dk
Send sikker post

Åbningstider - Borgerservice

Mandag - Tirsdag 09:00 - 12:00
Onsdag Lukket
Torsdag 09:00 - 12:00
  14:30 - 16:45
Fredag 09:00 - 12:00

 

Vielse/Marriage/Trauung

Mandag - Fredag 09:00 - 15:00

 

Åbningstider - Borgerservice Light, Marstal Bibliotek

Mandag  13:00 - 18:00
Tirsdag 10:00 - 14:00
Onsdag - Torsdag 13:00 - 16:00
Fredag 10:00 - 14:00