Skip til hoved indholdet
    Hjem Politik og indflydelse Politikker, strategier og planer Forretningsordner Forretningsorden for udvalget for bæredygtig energi

Forretningsorden for udvalget for bæredygtig energi

Udvalgets sammensætning

Udvalget for bæredygtig energi består af 11 medlemmer:

Borgmesteren.

Derudover udpeger Kommunalbestyrelsen 1 medlem til udvalget, til at varetage kommunale interesser.

Tre medlemmer fra Energiforsyningssektoren.

Et medlem fra Ærø Energi- og Miljøkontor.

Et medlem fra Ærøs håndværkerstand.

Et medlem fra Ærøfonden.

Et medlem fra Turist- og Erhvervskontoret.

Et medlem fra Marstal Navigationsskole.

Et medlem fra Landbruget.

Alle medlemmer forventes at have interesse for og indsigt i vedvarende energiteknologier og energibesparelser.

Der udpeges ikke suppleanter for det pågældende medlem.

Konstituering

Borgmesteren er formand for udvalget og det af Kommunalbestyrelsen udpegede medlem af udvalget, næstformand.

Videnspersoner

Udvalget kan efter behov inddrage forskellige videnspersoner på markedet, forskere, håndværkere, lokale borgere og andre enkeltpersoner, der kan inspirere og kvalificere udvalgets arbejde.

Møder

Der afholdes 4 - 6 møder årligt.

Møderne er ikke åbne for offentligheden.

I møderne deltager eventuelt andre ansatte i den kommunale organisation, som arbejder med vedvarende energi.

Mødeplan for det efterfølgende år godkendes hvert år af udvlaget på et møde i årets sidste kvartal. Mødeplanen indgår i kommunens egen mødeplan og offentliggøres på kommunens hjemmeside

Der kan undtagelsesvis afholdes virtuelle møder.

Møder skal herudover holdes, når mindst tre medlemmer forlanger det og samtidig aflevere en dagsorden for mødet. Formanden skal da inden 14 dage via sekretæren indkalde til møde og udsende dagsordenen.

 Udvalget er beslutningsdygtig, når mindst fem medlemmer, herunder formanden eller næstformanden, er til stede. Udvalgets beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget.

Såfremt det er hensigtsmæssigt, kan et eller flere fagkyndige medlemmer af udvalget, på udvalgets vegne, indgå i projektgrupper, som udløber af de igangsatte projekter og/eller planlægningsopgaver.

Ved starten af hver valgperiode tages udvalgets struktur og virke op til revision.

Sekretærfunktion

Teknisk afdeling fungerer som sekretær for udvalget.

Sekretæren udarbejder dagsorden for alle møder og skriver referat af møderne. Dagsordenen, med alt relevant materiale for sagens oplysning, skal være tilgængeligt for udvalgets medlemmer via Kommunens dagsordenssystem senest 4 dage før mødets afholdelse.

Vedtagelsespåtegning

Således godkendt af Kommunalbestyrelsen den 20.04.2022

Ærø Kommune

Ærø Rådhus
Statene 2, 5970 Ærøskøbing

CVR-nr.: 28856075
EAN-numre

Telefon: +45 63525000
post@aeroekommune.dk
Send sikker post

Åbningstider - Borgerservice

Mandag - Tirsdag 09:00 - 12:00
Onsdag Lukket
Torsdag 09:00 - 12:00
  14:30 - 16:45
Fredag 09:00 - 12:00

 

Vielse/Marriage/Trauung

Mandag - Fredag 09:00 - 15:00

 

Åbningstider - Borgerservice Light, Marstal Bibliotek

Mandag  13:00 - 18:00
Tirsdag 10:00 - 14:00
Onsdag - Torsdag 13:00 - 16:00
Fredag 10:00 - 14:00