Skip til hoved indholdet
    Hjem Politik og indflydelse Politikker, strategier og planer Forretningsordner Forretningsorden for Handicaprådet 2022-2025

Forretningsorden for Handicaprådet 2022-2025

Indledning

I henhold til bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område § 53 har Ærø Kommunes handicapråd fastsat følgende forretningsorden:

Handicaprådets formål og opgaver

§ 1.

Handicaprådet har følgende opgaver:

Stk.1
Handicaprådet rådgiver kommunalbestyrelsen i handicappolitiske spørgsmål og kan behandle alle lokalpolitiske spørgsmål, som vedrører mennesker med handicap. Handicaprådet kan tage spørgsmål af mere generel karakter op til drøftelse og komme med forslag og initiativer.

Stk.2
Handicaprådet medvirker aktivt før høringsfasen, og inden udfærdigelsen af handicappolitikker.

Stk.3
Handicaprådet formidler synspunkter mellem borgerne og kommunalbestyrelsen om lokalpolitiske forhold der vedrører handicappede.

Stk.4 
Kommunalbestyrelsen og administrationen hører Handicaprådet om alle initiativer, som har betydning for mennesker med handicap.

Stk.5 
Handicaprådet kan tage kontakt med andre, herunder andre handicapråd og Det Centrale Handicapråd med henblik på at få belyst særlige temaer.

Stk.6
Handicaprådet udarbejder en arbejdsplan, som beskriver rådets prioriteringer og indsatsområdet, dels for det kommende års arbejde, dels for hele rådets funktionsperiode.

Stk.7
Handicaprådet afgiver en gang årligt en beretning om rådets arbejde og forslag til kommunalbestyrelsen.

Stk.8
Handicaprådet kan ikke behandle spørgsmål om enkeltsager, herunder personalesager eller konkrete klagesager.

Handicaprådets funktionsperiode

§ 2.

Handicaprådet virker i en 4-årig periode, svarende til de kommunale råds valgperiode, dog således at medlemmerne fungerer, indtil nye medlemmer er udpeget.

Handicaprådets sammensætning

§ 3.

Rådet består af 6 medlemmer som udpeges således, at handicaporganisationernes medlemmer udgør samme antal, som de medlemmer der repræsenterer kommunalbestyrelse og forvaltning.

Stk.2
Der udpeges en personlig stedfortræder for hvert medlem af rådet, som deltager i rådets møder, hvis det ordinære medlem ikke kan deltage. En stedfortræder kan være personlig stedfortræder for mere end et medlem, hvis de lokale forhold kræver det.

Stk.3
Danske Handicaporganisationer kan kun indstille personer til medlemskab af eller stedfortræder i Handicaprådet, som har bopæl i kommunen. Hvis et medlem af Handicaprådet fraflytter kommunen inden udløbet af handicaprådets funktionsperiode indtræder stedfortræderen i rådet og der udpeges en ny stedfortræder.

§ 4.

Handicaprådet indkalder efter eget ønske særligt sagkyndige.

Valg af formand og næstformand

§ 5.

Rådet vælger af sin midte en formand og en næstformand. Rådet vælger først en formand, dernæst en næstformand.

Stk.2
Vælges formanden for rådet blandt myndighedsrepræsentanterne i rådet, da vælges næstformanden blandt Danske Handicaporganisationers repræsentanter.

Stk.3
I tilfælde af stemmelighed mellem to kandidater til hhv. formands- og næstformandsposten, afgøres valget ved lodtrækning.

Stk.4
Formanden og næstformanden udgør et formandskab.

Rådets møder

§ 6.

Kommunalbestyrelsen tager initiativ til indkaldelse af det første møde efter kommunalvalget.

Stk.2
Kommunalbestyrelsen retter senest 1 måned efter kommunalvalget henvendelse til De Danske Handicaporganisationers afdeling i kommunen med henblik på udpegning af medlemmer til Handicaprådet.

Stk.3
Rådet kan indkaldes på initiativ af formanden, kommunalbestyrelsen eller to medlemmer af rådet.

§ 7.

Kommunalbestyrelsen yder i fornødent omfang sekretariatsmæssig bistand til Handicaprådet.

Stk.2
Kommunalbestyrelsen afholder udgifterne ved handicaprådets virksomhed, herunder dækning af nødvendige udgifter til tegnsprogstolkning og anden handicapkompensation.

Stk.3
Rådet udarbejder, på grundlag af den kommunalbestyrelsen udmeldte ramme, et budget for rådets arbejde i det kommende år.

Stk.4
Handicaprådet placeres organisatorisk i Kultur- og socialforvaltningen.

§ 8.

Rådet afholder møder efter behov, dog mindst 4 gange årligt.

  1. Rådets møder ledes af formanden. I dennes fravær ledes møderne af næstformanden.
  2. Rådets møder er ikke offentlige.
  3. Rådet kan, når forholdene taler herfor, bemyndige formandskabet til at afgive svar på rådets vegne.
  4.  Rådet kan på eget initiativ rette henvendelse til såvel kommunalbestyrelsen som enhver kommunal myndighed med forespørgsler og forslag.
  5. Rådet kan efter behov nedsætte arbejdsgrupper til belysning af særlige problemstillinger.
  6. Rådsmøderne planlægges, så der i videst muligt omfang tages hensyn til de forskellige ønsker der kan udspringe af, at nogle rådsmedlemmer er ansatte, mens andre repræsenterer en frivillig organisation.
  7. Rådets ordinære møder fastlægges efter det kommunale årshjul for et år frem.

Stk. 2.
Formandskabet udarbejder med sekretariatsbistand fra forvaltningen dagsorden til næstkommende møde. For at kunne være gyldigt indkaldt skal dagsordenen være ude mindst 10 dage før mødet. Dagsordenen kan rekvireres via Politiker Web på Ærø Kommunes hjemmeside.

Stk. 3.
Rådet er beslutningsdygtigt når formanden eller næstformanden og mindst halvdelen af rådets øvrige medlemmer er til stede.

Stk. 4.
Rådet er et dialogforum, hvorfor der som udgangspunkt arbejdes ud fra princippet om konsensus og træffes beslutninger i enighed. Er der behov for at træffe beslutninger ved afstemning sker det, når rådet er beslutningsdygtigt, ved almindelig stemmeflertal gennem afstemning blandt de fremmødte medlemmer.

§ 9.

Sekretariatet udarbejder et referat af hvert møde i rådet. Rådets medlemmer godkender referatet på selve mødet. Referatet skal være medlemmerne i hænde senest 5 arbejdsdage efter rådsmødet.

Det godkendte referat kan ses på Ærø Kommunes hjemmeside.

§ 10.

Kommunalbestyrelsen yder diæter, erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og udgifts-godtgørelse til handicaporganisationernes medlemmer af Handicaprådet efter reglerne i § 16a i lov om kommunernes styrelse.

§ 11.

Denne forretningsorden kan ændres når 2/3 af et beslutningsdygtigt råd kan tilslutte sig et ændringsforslag.

Forretningsordenen er vedtaget på handicaprådets møde, den 5. maj 2022.

 

Ærø Kommune

Ærø Rådhus
Statene 2, 5970 Ærøskøbing

CVR-nr.: 28856075
EAN-numre

Telefon: +45 63525000
post@aeroekommune.dk
Send sikker post

Åbningstider - Borgerservice

Mandag - Tirsdag 09:00 - 12:00
Onsdag Lukket
Torsdag 09:00 - 12:00
  14:30 - 16:45
Fredag 09:00 - 12:00

 

Vielse/Marriage/Trauung

Mandag - Fredag 09:00 - 15:00

 

Åbningstider - Borgerservice Light, Marstal Bibliotek

Mandag  13:00 - 18:00
Tirsdag 10:00 - 14:00
Onsdag - Torsdag 13:00 - 16:00
Fredag 10:00 - 14:00