Skip til hoved indholdet
  Hjem Politik og indflydelse Politikker, strategier og planer Forretningsordner Forretningsorden for Grønt råd Ærø kommune

Forretningsorden for Grønt råd Ærø kommune

Forretningsorden

1. Formål.

Rådet skal være et rådgivende organ for kommunen og skal hovedsagelig beskæftige sig med emner inden for natur og miljø, friluftsliv, turisme og planlægning i det åbne land.

Rådet er et forum, som kan anvendes til dialog og debat om beskyttelsen, benyttelse og udviklingen af kommunens natur og miljø.

Rådets anbefalinger indgår i kommunens beslutningsgrundlag.

2. Sammensætning og kompetence.

Grønt Råd nedsættes af Ærø Kommune, og sammensættes med repræsentanter fra lokale organisationer, en repræsentant for kommunens Teknik-, miljø- og havneudvalg samt forvaltningen i såvel Ærø som Svendborg Kommune, under henvisning til det forpligtende samarbejde på natur- og miljøområdet.

Repræsentanterne vælger af sin midte en formand og en næstformand. Grønt Råd består af:

Et medlem fra Teknik-, miljø- og havneudvalget.

En repræsentant for hver af de følgende organisationer:

 • Danmarks Naturfredningsforening
 • Centrovice
 • Dansk ornitologisk forening
 • Ærø Sportsfiskerforening
 • Ærø Vandråd
 • Ærø Natur- og Energiskole
 • Ærø Erhvervs- og Turistforening
 • Marstal Jagtforening
 • Vestærø jagtforening
 • Rise Jagtforening
 • Økonetværk
 • Ærø Biavlerforening
 • Iværk Ærø (tidl. Ærø Fødevarernetværk)
 • Haveselskabets Ærø Kreds

De enkelte interessegrupper udpeger en repræsentant og en suppleant i over- ensstemmelse med gruppens love og regler.

Medlemmernes valgperiode følger valgperioden for kommunale råd. Genvalg kan finde sted. Hvis forbindelsen til den interessegruppe medlemmet repræsenterer, bliver afbrudt, udtræder medlemmet.

Rådet tildeles ingen beslutningskompetence, men medlemmerne har krav på, at få deres meningstilkendegivelser ført til referat.

Formanden kan, efter aftale med rådet, nedsætte arbejdsgrupper om særlige emner.

3. Møder.

Rådet holder 2 møder om året. Formanden kan indkalde til ekstra møder efter behov. Hvis mindst 5 medlemmer fremsætter forslag herom, skal der indkaldes til møde i rådet. Såfremt der ikke er sager til dagsordenen, aflyses mødet. Mø- derne indkaldes af sekretariatet med min. 14 dages varsel.

På årets sidste møde fastlægges mødetidspunkter for det følgende år. Møde- tidspunktet bør respektere frivilligheden i rådsarbejdet.

Møderne skal indeholde en dagsorden med mindst følgende punkter: Godkendelse af dagsorden

Behandling af dagsordenpunkter Eventuelt

Punkter til dagsordenen sendes til sekretariatet senest 3 uger før mødet.

4. Sekretariat.

Teknisk Afdeling yder sekretærbistand.

5. Referat.

Der skrives referat fra møderne. Sekretariatet sørger for udsendelse af dagsordner og referater til medlemmerne. Referatet udsendes til godkendelse hos de af Grønt Råds medlemmer som deltog i mødet. Referatet skal være godkendt senest 21 dage efter mødet. Herefter lægges referatet på kommunens hjemmeside.

6. Kommissorium.

Grønt Råd i Ærø Kommune er et forum for dialog og samarbejde mellem borgere, interessegrupper og kommunens politikere og administration, herunder administrationen i Svendborg Kommune, om spørgsmål vedrørende natur, miljø, planlægning i det åbne land. Rådet opbygges og anvendes som rådgivende organ, og inddrages i kommunens arbejde inden for natur, miljø og fysisk planlægning.

Grønt Råd danner rammen for en positiv dialog og sikre organisationerne medejerskab til kommunens natur- og miljøpolitik.

Emner, der kan behandles af Grønt Råd:

 • Naturforvaltning
 • Naturpleje
 • Naturgenopretning
 • Vand- og naturplanlægning
 • Grønne partnerskaber
 • Agenda 21 arbejde
 • Kommuneplan og planlægning i det åbne land
 • Pleje af § 3 områder
 • Skovrejsning
 • Formidling af adgang til naturen
 • Friluftsliv

Herudover kan rådet beskæftige sig med andre emner vedrørende administration af naturbeskyttelsesloven og andre emner, der berører benyttelse og beskyttelse i det åbne land.

7. Vedtagelsespåtegning.

Godkendt af Teknik-, miljø- og havneudvalget den 24. marts 2022.

Ærø Kommune

Ærø Rådhus
Statene 2, 5970 Ærøskøbing

CVR-nr.: 28856075
EAN-numre

Telefon: +45 63525000
post@aeroekommune.dk
Send sikker post

Åbningstider - Borgerservice

Mandag - Tirsdag 09:00 - 12:00
Onsdag Lukket
Torsdag 09:00 - 12:00
  14:30 - 16:45
Fredag 09:00 - 12:00

 

Vielse/Marriage/Trauung

Mandag - Fredag 09:00 - 15:00

 

Åbningstider - Borgerservice Light, Marstal Bibliotek

Mandag  13:00 - 18:00
Tirsdag 10:00 - 14:00
Onsdag - Torsdag 13:00 - 16:00
Fredag 10:00 - 14:00