Skip til hoved indholdet
    Hjem Politik og indflydelse Politikker, strategier og planer Forretningsordner Forretningsorden for Folkeoplysningsudvalget 2018-2022

Forretningsorden for Folkeoplysningsudvalget 2018-2022

§ 1 Forretningsordenens hjemmel

1.1 Forretningsordenen er fastsat af Kommunalbestyrelsen i henhold til vedtægtens §7.

§ 2 Rammer for udvalgsmøder

2.1 Folkeoplysningsudvalgets møder afholdes for lukkede døre jf. §8 stk. 1.

2.2 Der afholdes møder så ofte formanden eller mindst 3 af medlemmerne finder det fornødent dog mindst 1 gang i kvartalet jf. vedtægtens §8 stk. 2. De faste møder aftales ved årets begyndelse for ét år ad gangen jf. §8 stk. 3.

2.3 Der er aftalt et fast mødetidspunkt kl. 17.30.

§ 3 Indkaldelse af møder

3.1 Formanden indkalder med mindst 1 uges varsel medlemmerne til møder udenfor den aftalte møderække jf. §8 stk. 4.

3.2 Formanden fastsætter dagsordenen for møderne og sender senest 5 hverdage inden mødet en dagsorden med eventuelle bilag til medlemmerne og evt. andre mødedeltagere. Såfremt et medlem ønsker et punkt optaget på dagsordenen, skal det meddeles formanden seneste 14 dage før mødets afholdelse jf. §8 stk. 5.

3.3 Ved presserende sager, der skal behandles, kan formanden indkalde til møde med kortere varsel. Før indkaldelsen skal formanden så vidt muligt underrette medlemmerne om de sager, der skal behandles på mødet jf. §8 stk. 6. Ved disse møder er udvalget beslutningsdygtigt uanset fremmødet.

§ 4 Ledelse af møder

4.1 Formanden leder møderne. I tilfælde af formandens eventuelle fravær ledes mødet af næstformanden medmindre formanden vælger at indkalde stedfortræderen jf. §5 stk. 2.

§ 5 Beslutningsdygtighed

5.1 Folkeoplysningsudvalget er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede jf §9 stk.1. Se dog undtagelsen i §3.3.

§ 6 Afstemning

6.1 Udvalget træffer sine beslutninger ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens eller dennes stedfortræders stemme udslagsgivende jf. §9 stk. 2.

§ 7 Forhandlingsprotokol

7.1 Formanden drager omsorg for, at beslutningerne indføres i en beslutningsprotokol jf. §8 stk. 7.

7.2 Ethvert medlem af udvalget kan forlange afvigende opfattelser tilført protokollen og medsendt udvalgets udtalelser og beslutninger jf. §8 stk. 9.

7.3 Det anføres for hvert møde, hvilke personer, der har været tilstede jf. §8 stk. 8.

7.4 Beslutningsprotokollen underskrives af samtlige medlemmer jf. §8 stk. 8.

7.5 Som repræsentant for den kommunale forvaltning og som sekretær deltager en medarbejder fra Kultur- og socialforvaltningen jf. §3 stk. 1. Denne sender referatet ud på Pol-Web.

§ 8 Udførelse af udvalgets beslutninger

8.1 Formanden drager omsorg for udførelsen af udvalgets beslutninger jf. §8 stk. 10.

§ 9 Underudvalg

9.1 Folkeoplysningsudvalget kan stille forslag til Kommunalbestyrelsen om, at der nedsættes underudvalg og om medlemmer hertil jf. §6 stk. 1.

9.2 Medlemmer af underudvalg kan udpeges uden for Folkeoplysningsudvalgets medlemskreds jf. §6 stk. 2.

§ 10 Arbejdsgrupper

10.1 Folkeoplysningsudvalget kan oprette arbejdsgrupper til dybdegående behandling af et bestemt emne.

10.2 Medlemmer til arbejdsgruppen findes i udvalgets midte.

10.3 Arbejdsgruppen refererer løbende til udvalget efter hvert møde og det endelige arbejde fremlægges udvalget til evt. bearbejdning og godkendelse af rapport.

§ 11 Klageprocedure

11.1 Klager over administrative afgørelser kan inden for 4 uger fra afgørelsens modtagelse indbringes for Folkeoplysningsudvalget, ligesom afgørelser i Folkeoplysningsudvalget kan indbringes for Kultur- og Socialudvalget inden for 4 uger fra afgørelsens modtagelse jf. §12.

 

Godkendt af Folkeoplysningsudvalget på møde den 5. september 2018.

Ærø Kommune

Ærø Rådhus
Statene 2, 5970 Ærøskøbing

CVR-nr.: 28856075
EAN-numre

Telefon: +45 63525000
post@aeroekommune.dk
Send sikker post

Åbningstider - Borgerservice

Mandag - Tirsdag 09:00 - 12:00
Onsdag Lukket
Torsdag 09:00 - 12:00
  14:30 - 16:45
Fredag 09:00 - 12:00

 

Vielse/Marriage/Trauung

Mandag - Fredag 09:00 - 15:00

 

Åbningstider - Borgerservice Light, Marstal Bibliotek

Mandag  13:00 - 18:00
Tirsdag 10:00 - 14:00
Onsdag - Torsdag 13:00 - 16:00
Fredag 10:00 - 14:00