Skip til hoved indholdet
    Hjem Politik og indflydelse Politikker, strategier og planer Forretningsordner Forretningsorden for Bygningsforbedringsudvalget

Forretningsorden for Bygningsforbedringsudvalget

Udvalgets sammensætning

Bygningsforbedringsudvalg består af 5 medlemmer.

Kommunalbestyrelsen udpeger 2 medlemmer til udvalget, til at varetage kommunale interesser. Derudover består udvalget af:

  • 2 medlemmer til varetagelse af grundejerinteresser
  • 1 medlem til varetagelse af bevaringsinteresser

Samtidig med valget af medlemmer vælges 1 suppleant for hvert medlem.

Udvalget kan derudover selv udpege en sagkyndig med særlige viden om for eksempel bygningsbevaring, som kan deltage i udvalgets møder. Vedkommende har ikke stemmeret.

Suppleanter kan deltage ved møderne. De har dog ikke stemmeret, medmindre de fungerer som suppleant for et medlem af udvalget, der er fraværende.

Valgperioden følger som udgangspunkt kommunalbestyrelsens valgperiode. Udvalgsmedlemmer, som ikke er valgt af kommunalbestyrelsen kan dog løbende lade sig udskifte, såfremt organisationerne giver meddelelse herom.

Konstituering

Udvalget konstituerer sig med formand og næstformand i sit første møde.

Møder

Der afholdes 2 til 3 møder årligt. Møderne er ikke åbne for offentligheden.

Mødeplan for det efterfølgende år godkendes hvert år af udvalget på et møde i årets sidste kvartal. Mødeplanen indgår i kommunens egen mødeplan og offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Der kan undtagelsesvis afholdes telefonmøder eller møder pr. mail, såfremt en sag kræver en hurtig afgørelse. Sagen skal i så fald behandles efterfølgende på et ordinært møde.

Møder skal herudover holdes, når mindst tre medlemmer forlanger det og samtidig aflevere en dagsorden for mødet. Formanden skal da inden 14 dage via sekretæren indkalde til møde og udsende dagsordenen.

Er et medlem forhindret i at deltage i et møde, kan medlemmet foranledige sin suppleant indkaldt, herunder også ved behandling af enkeltsager, når der foreligger inhabilitet.

Bygningsforbedringsudvalget er beslutningsdygtig, når mindst tre medlemmer, herunder formanden eller næstformanden, er til stede. Udvalgets beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget.

Sekretærfunktion

Teknisk Afdeling fungerer som sekretær for udvalget.

Sekretæren udarbejder dagsorden for alle møder og skriver referat af møderne. Dagsordenen, med alt relevant materiale for sagens oplysning, skal være udsendt til udvalgets medlemmer senest 4 dage før mødets afholdelse.

Ansøgninger bilagt relevant materiale skal være modtaget senest 18 dage før mødets afholdelse.

Vedtagelsespåtegning

Således godkendt af kommunalbestyrelsen den 28. februar 2018.

 

Ærø Kommune

Ærø Rådhus
Statene 2, 5970 Ærøskøbing

CVR-nr.: 28856075
EAN-numre

Telefon: +45 63525000
post@aeroekommune.dk
Send sikker post

Åbningstider - Borgerservice

Mandag - Tirsdag 09:00 - 12:00
Onsdag Lukket
Torsdag 09:00 - 12:00
  14:30 - 16:45
Fredag  09:00 - 12:00

 

Vielse/Marriage/Trauung

Mandag - Fredag 09:00 - 15:00

 

Åbningstider - Borgerservice Light, Marstal Bibliotek

Mandag  13:00 - 18:00
Tirsdag 10:00 - 14:00
Onsdag - Torsdag 13:00 - 16:00
Fredag 10:00 - 14:00