Skip til hoved indholdet
  Hjem Politik og indflydelse Politikker, strategier og planer Beredskabsplaner Beredskabsplan ved alvorlig smitsom sygdom på Ærø 2024 - 2028

Beredskabsplan ved alvorlig smitsom sygdom på Ærø 2024 - 2028

1. Indledning

Stiger smittetallet for alvorlig smitsom sygdom i Ærø Kommune vil kommunen blive kontaktet af Sundhedsmyndighederne. På Ærø vil 1-2 smittede borgere udløse kategorien rød, set ift. indbyggertal. Sundhedsmyndighederne vil tage en dialog med Ærø Kommune om de forhold, der kendetegner det lokale smitteudbrud på Ærø. Ud fra dette lægges en konkret plan for smittehåndtering. Indsatsen for at forhindre yderligere smittespredning vil indebære kommunikation og opgaver inden for følgende områder i Ærø Kommune.  

 • Kommunens beredskab 
 • Generelle tiltag i kommunen 
 • Ældre, pleje- og voksensektoren 
 • Skoler og dagtilbud 
 • Lokale foreninger og boligområder 
 • Individuel hjælp til borgere 
 • Butikker 
 • Erhvervsliv og kulturinstitutioner
 • Generelle informationsindsatser til borgerne 

Denne beredskabsplan aktiveres i den pandemiske fase, når der er udbrud af særligt smitsomme sygdomme. Planen er tiltænkt både som en opgaveliste og kommunikationsplan i tilfælde af udbrud af alvorlig smitsom sygdom på Ærø.

Beredskabsplanen for særligt smitsomme sygdomme skal sammenholdes med Sundhedsberedskabsplanen.

2. Kommunens beredskab

Styrelsen for Patientsikkerhed vil kontakte Ærø Kommune, såfremt der konstateres alvorlig smitsom sygdom på Ærø på telefonnummer:

Sygeplejens døgnnummer 24264615

Bliver Ærø Kommune bekendt med alvorlig smitsom sygdom på Ærø skal Styrelsen for Patientsikkerhed kontaktes på følgende telefonnummer:

Styrelsen for Patientsikkerhed 72286600

Vagthavende sygeplejerske kontakter Leder af sygeplejen på følgende telefonnummer:

 • Dagtimer, telefon: 51502042
 • Aften og Nat, telefon: 51502042 eller 40178774

Leder af Sygeplejen aktiverer herefter Sundhedsberedskabet via Ældre- og Sundhedschef på telefon:

Ældre- og Sundhedschef telefon: 63525509

2.1 Hygiejneorganisation

Formanden for hygiejneorganisationen Ældre- og Sundhedschefen indkalder hygiejneorganisationen. Denne består af medarbejdere fra følgende områder:

 • Sundhedsplejen
 • Sygeplejen
 • Hjemmeplejen
 • Plejecenter De gamles Hjem i Rise
 • Plejecenter Gilleballehus
 • Plejecenter MÆC
 • Plejecenter Søkilden
 • Handicap og psykiatri
 • Sundhedshuset /terapeuter
 • Hygiejnesygeplejerske, Klinisk mikrobiologisk afdeling, OUH
 • Ærø Sygehus
 • Lederrepræsentant Ældre og Sundhed

Hygiejneorganisationen vil hjælpe med at give råd og vejledning om hvordan smittespredningen begrænses på de respektive arbejdspladser og arbejdsområder.

Der foreligger rammeaftale om infektionshygiejnisk rådgivning med Region Syddanmark. Se denne for yderligere rådgivningsmuligheder. Aftalen findes i Ærø Kommunes aktivsystem.

Kommunens lager af værnemidler gennemgås og tælles en gang om ugen, hvorefter manglende værnemidler bestilles hjem. Dette gøres af leder af sygeplejen.

Ærø Kommune har indgået aftale med en ekstern leverandør, der kan levere linned, håndklæder mv. ved ekstraordinært behov.

2.2 Sikring af fortsat bemanding

Trin 1: For at kunne sikre bemanding i det team, der er ramt af smitteudbrud, kan følgende tiltag iværksættes:

 • Mer-/ overarbejde i eget team - både dage og timer
 • Identificering af medarbejdere, der kan udføre andre opgaver end deres sædvanlige for eksempel

-Rengøringspersonale kan tage lettere praktiske opgaver 
-Dagcenter personale hjælpe til med plejeopgaver
-eventuelt nogle timer
-Flexjob ansatte der kan varetage andre opgaver
-Oplæring af Social- og sundhedshjælpere i sundhedsopgaver

 • Udlån af medarbejdere fra andre teams
 • Øvrige medarbejdere i specialstillinger: 


-Dagcenterpersonale
-Demenskoordinator
-Sygeplejerske til forebyggende hjemmebesøg
-Rehabiliterende terapeuter Netværksmedarbejder 

 • Identifikation af øvrige opgaver, som kan aflyses / udskydes evt. løses af andre – eks. møder, kurser, kan-opgaver
 • Frivillige og pårørende på øen.

Trin 2:

Såfremt ovenstående tiltag ikke kan sikre en opretholdelse af driften, herunder levering af visiterede plejeopgaver til borgere i eget hjem eller på plejecentre overgår Ældre og Sundhedsområdet til nødberedskab, hvor der skæres i indsatser til borgerne. Nødberedskab kræver en nødretsbekendtgørelse, samt en konkret individuel vurdering af borgerens behov. Dette vil være en dag til dag vurdering. Ældre- og sundhedschefen skal orienteres om situationen og omfanget, idet direktionen i kommunen og det politiske niveau ligeledes skal orienteres.

Trin 3:

Træder i kraft når tiltag på trin 1 og 2 ikke er tilstrækkelige.

Ledere og andre medarbejdergrupper kan indgå i opgaver afhængig af opgavernes karakter, og hvad der vurderes som øvrige kritiske funktioner, der skal opretholdes.

Det kan på dette trin være nødvendigt, at der indgås lokalaftaler med de respektive faglige organisationer iht. Fælleserklæringen. Kommunens HR konsulent kontaktes herom.

På dette trin kan der være tale om hjælp fra:

 • Terapeuter
 • Sundhedsfremme- og forebyggelse
 • Administrativt personale
 • Systemadministrator
 • Visitator
 • Medarbejdere fra andre forvaltningsområder

3. Generelle tiltag i kommunen

3.1 Gennemgang af kommunens større arrangementer

Planlagte større arrangementer i kommunen skal gennemgås og vurderes før afholdelse. Det skal overvejes om de skal udskydes, laves digitale eller helt aflyses. Dette gælder både arrangementer i kommunalt regi og større private arrangementer, hvor arrangører har fået tilladelse af Ærø Kommune. Ansvaret ligger hos den enkelte arrangør/ansvarlige enhed. Vurderingen skal foretages ud fra det konkrete arrangements karakter og på baggrund af de til enhver tid gældende retningslinjer.

Politiet skal ligeledes kontaktes i forbindelse med private arrangementer, hvor der er søgt om tilladelse til afholdelse.

3.2 Fysiske rammer i kommunale bygninger

Håndsprit skal være let tilgængelig i alle kommunale bygninger. Der skal sættes markeringer på gulve med opfordring til at holde afstand, og venteværelser og andre lokaler skal indrettes, så folk ikke kommer for tæt på hinanden. Der skal være opslag ved indgangen til alle lokaler om, hvor mange personer der maksimalt må være i hvert lokale. Dette sørger kommunens pedeller for. De får besked om opgaven af deres leder.

3.3 Begrænsning af fysisk fremmøde

Fysiske møder i kommunalt regi skal begrænses. Det gælder både interne møder og møder med borgere, fx på jobcentre, informationsmøder m.m. Det skal overvejes om adgangen til kommunens bygninger skal begrænses i en periode. Formidling af dette til kommunens medarbejdere sker gennem sundhedsberedskabet og kriseberedskabet.

3.4 Hjemmearbejde

I det omfang, det kan lade sig gøre og er hensigtsmæssigt, kan/skal medarbejderne i kommunen arbejde hjemmefra i en periode. Beslutning herom træffes i dialog mellem leder og medarbejder ud fra den konkrete situation og med udgangspunkt i gældende anbefalinger fra sundhedsmyndighederne. Beslutning om generel hjemsendelse træffes af Direktionen.

4. Ældre, Pleje- og Voksenområdet

4.1 Sikring af isolations- og karantæne faciliteter

Borgere kan blive smittet med flere forskellige særligt smitsomme sygdomme. Her kan være tale om luftvejssygdomme, hudsygdomme eller sygdomme med symptomer fra mave-tarmsystemet. Afhængigt af hvilke type særligt smitsom sygdom det drejer sig om og som har udviklet sig til en pandemi, vil sundhedsmyndighederne udstede relevante retningslinjer, for at forhindre smitte spredning.

Når en borger er konstateret smittet, er det afgørende, at vedkommende følger de retningslinjer sundhedsmyndighederne udsteder. Det kan eksempelvis være at gå i selvisolation og ikke bevæge sig uden for boligen eller matriklen.

Smittede borgere, der ikke har mulighed for at gå i selvisolation i eget hjem, skal via kommunen tilbydes et sted at være. Det er dog en forudsætning, at borgeren er selvhjulpen og kan klare sig selv under opholdet. Har borgeren så dårlig funktionsevne generelt eller er så syg, at der er et reelt plejebehov tilbydes der i stedet hjælp i hjemmet.

Ved behov for karantæne faciliteter til mange smittede kan kommunen enten etablere egne faciliteter og bistå med personale eller indgå aftaler med omkringliggende kommuner.

Til desinficering af boliger og andre fælles rum råder kommunen over en særlig maskine til dette formål. Rekvireres hos Ældre- og Sundhedsområdets pedeller. Instruks for ”Desinficering af plejeboliger og midlertidige pladser” følges.

Såfremt borgeren skal benytte sig af isolations- eller karantænefaciliteter skal borgeren eller egen læge henvende sig til visitator på eller via sygeplejen for visitation/henvisning.

Visitation:

Telefon: 6352550
Telefontid: Hverdage: 8.00 til 9.30.
Mail: visitator@aeroekommune.dk

Sygeplejen:

Telefon: 63525575
Træffetid på alle hverdage mellem 08.00 til 12.00.
Mail: sygeplejerskerne@aeroekommune.dk

 
Sygeplejens døgntelefon 24264615, dette nummer benyttes når der er et presserende behov, for at tale med en sygeplejerske omkring sygeplejefaglige relevante problemstillinger.

4.2 Hjælp til benyttelse af isolations- og karantænefaciliteter

Borgere, som er smittede, men ikke kan være i selvisolation i hjemmet, kan have brug for hjælp til at benytte sig af isolations- eller karantænefaciliteter, som Ærø Kommune stiller til rådighed. Informationerne om muligheden for at blive henvist til isolations- eller karantænefaciliteter skal publiceres på kommunens hjemmeside. Desuden sættes information op omkring muligheden i Borgerservice, Jobcenter, bibliotek, skoler og lign. offentlige steder.

4.3 Hjælp til indkøb, tøjvask med mere, ved selvisolation i hjemmet

Det er afgørende, at borgere, som er smittede går i selvisolation og ikke bevæger sig uden for boligen eller matriklen, 1) før der er gået 48 timer siden de sidste symptomer, eller 2) før

7 dage efter at testen blev taget, og borgeren ikke har symptomer. For nogle indebærer selvisolationen en række praktiske problemer med fx at købe ind, lufte hund og få vasket tøj. Det er langt fra alle, der har et netværk, som kan træde til.

Røde Kors Ærø kan kontaktes for at høre om, de kan være behjælpelige med de praktiske opgaver for borgere, som skal i selvisolation. Det er også muligt for borgere på Ærø at bestille dagligvarer til levering hos Daglig Brugsen i Søby og Marstal.

4.4 Videregivelse af oplysninger om smittede

Ved smittetilfælde på skole, plejecenter eller andre institutioner som f.eks. bosteder skal der informeres bredt om, at der er konstateret tilfælde af smitte på stedet. På den måde kan medarbejdere og de borgere, der har tilknytning til stedet, være ekstra opmærksomme på at begrænse smittespredning. Dette skal ske internt i kommunen til medarbejderne via intranettet og mail, via hjemmesiden, på skolerne via aula og opslag, på plejecentrene til pårørende og til beboere via opslag eller direkte beskeder. Denne opgave varetages og koordineres af Sekretariat og Borgerservice på Rådhuset.

4.5 Smitte på plejecenter

Såfremt der er konstateret smitte på et af plejecentrene eller et af bostederne vil Styrelsen for Patientsikkerhed orientere og rådgive Ærø Kommune om, hvordan situationen skal håndteres. Kommunen vil kun få at vide, hvem der konkret er smittet, hvis vedkommende har givet samtykke hertil.

Leder på det pågældende plejecenter eller bosted vil blive kontaktet og informeret herom af Ældre- og sundhedschefen. Ved tilfælde af smitte hos beboere eller medarbejdere på f.eks. et plejecenter, vil hygiejneorganisation også blive inddraget i opgaveløsningen.

Beboere og pårørende skal orienteres om udbruddet via direkte beskeder eller opslag. Både beboere og pårørende skal rådgives om, hvordan de begrænser risikoen for at blive eller videregive smitte.

4.6 Besøg på plejecentre og bosteder med mere.

Lederen på det enkelte plejecenter eller bosted skal sikre, at besøg fra pårørende, både indendørs og udendørs, sker under hensyntagen til Sundhedsstyrelsens anbefalinger om bl.a. god hygiejne, og at besøgene foregår forsvarligt. Anbefalingerne omfatter bl.a. ledelsens ansvar og planlægning af besøg, herunder at besøgende skal være uden symptomer på alvorlig smitsom sygdom i 48 timer før besøget.

Egentlige restriktioner, f.eks. i form af besøgsforbud på et plejecenter, kan Ærø Kommune ikke selv indføre. Det kan kun Styrelsen for Patientsikkerhed ved påbud til kommunen. Styrelsen kan give kommunen påbud om at indføre besøgsrestriktioner i tilfælde af lokale smitteudbrud, f.eks. på den konkrete institution, eller på baggrund af antallet af smittede personer i den pågældende kommune. Styrelsen kan på den baggrund påbyde kommunalbestyrelser eller regionsråd midlertidigt at udstede forbud mod besøg eller fastlægge restriktioner, når det er nødvendigt for at forebygge eller inddæmme smitten.

Besøgsrestriktioner på f.eks. bosteder vil skulle indføres af Social-, Bolig- og Ældreministeriet.

Kommunens Kriseberedskab er ansvarlig for implementering af besøgsrestriktioner.

4.7 Aktivitetstilbud med mere.

Det skal overvejes om aktivitetstilbud for ældre og væresteder og andre tilbud til borgere skal lukkes i en periode, så smittespredning mellem brugerne og personale mindskes. På Ærø drejer det sig om følgende aktivitetstilbud:

Ældre og Sundhed:

 • Dagcenter Ærø
 • Dagcenter Søkilden

Ærø Kommunes Frivillig koordinator skal kontaktes på Telefon: 63525543, mail: KKR@aeroekommune.dk

Handicap og Psykiatri:

 • Aktivitetssamværstilbud Ærøhuset, Gasværksvej 6, 5960 Marstal, Telefon: 62 53 56 56
 • Værestedet Skibet i Ærøskøbing Handicap- og Psykiatrichef kontaktes på tlf: 24436418, mail: JKD@aeroekommune.dk

5. Skoler og dagtilbud

Der skal tages kontakt til skoler og dagtilbud for at høre om de mangler informationer eller har behov for hjælp til og støtte til at leve op til anbefalinger om afstand og hygiejne. Ansvarlig: Børn- og Ungechefen.

Hvis et barn eller en medarbejder på en skole eller i et dagtilbud er smittet med alvorlig smitsom sygdom vil ledelsen på skolen eller i dagtilbuddet som udgangspunkt blive orienteret af barnets forældre eller medarbejderen. Styrelsen for Patientsikkerhed orienterer sundhedsplejen eller sygeplejen om, at der er tilfælde af smitte.

Ledelsen på skolen eller i dagtilbuddet skal afklare, hvem der har været så tæt på den eller de smittede, at de evt. skal sendes hjem og/eller testes. Ledelsen kan kontakte sundhedsplejen eller sygeplejen, der kan hjælpe med at afgrænse, hvem der har været i tilstrækkelig nær kontakt til at blive sendt hjem, og hvem der skal testes. Vær opmærksom på, at der er forskel på, hvor man skal bestille en test, alt efter barnets alder og om barnet har symptomer på sygdom.

Sundhedsplejen og sygeplejen kan kontakte Styrelsen for Patientsikkerhed for at få rådgivning om den tilstrækkelige afgrænsning og håndtering af smittetilfælde på skoler og i dagtilbud. Det er vigtigt, at afgrænsningen af, hvilke børn og medarbejdere der har været i nær kontakt, er rigtig.

Som udgangspunkt kan ledelsen i dagtilbuddet/skolen træffe beslutning om omfanget af foranstaltninger i samråd med sundhedsplejen og sygeplejen.

Styrelsen for Patientsikkerhed kan, hvis det vurderes nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af smitte, træffe afgørelse om, at skoler eller dagtilbud lukkes helt eller delvist.

Såfremt der er smitte tilfælde på en skole eller daginstitution skal dette kommunikeres ud til forældre via Aula, kommunens hjemmeside eller gennem opslag på skolen/daginstitutionen.

Dette aftales med lederen af institutionen. Der er også private eller selvejende institutioner på Ærø, som skal kontaktes. Det drejer sig om følgende:

 • Pippihuset, Telefon: 62581122
 • Ærø Friskole Telefon: 51169220
 • HF & VUC Fyn Ærø Telefon: 62656590
 • Marstal Navigationsskole Telefon: 62531075
 • Ærø efterskole Telefon: 62521724
 • Viften (musik og ungdomsskole) Telefon: 20466408

6. Lokale foreninger og boligområder

Der skal tages kontakt til Det Ærøske Boligselskab for at få hængt opslag og lign op i boligområderne. DÆB kontaktes på følgende:

DÆB 
Vestergade 1,
5960 Marstal
Telefon: 62532585
Åbningstider Mandag til torsdag 09.00 til 12.30
Torsdag tillige 15.30 til 16.30
Fredag lukket

Der skal tages kontakt til lokale foreninger ved specialistmedarbejder i Kultur- og Socialafdelingen.

7. Individuel hjælp til borgere

7.1 Særlig social indsats

Der kan være behov for særlig kommunikationsindsats over for sårbare og udsatte borgere, som har brug for hjælp til at forstå relevant information eller til at blive testet. Denne særlige informationsindsats vil blive koordineret af Job- og Voksencenterchef og Handicap- og Psykiatrichef. 7.2 Individuel hjælp til borgere Det er afgørende, at borgere, som er testet positive alvorlig smitsom sygdom, går i selvisolation og ikke bevæger sig uden for boligen eller matriklen, før der er gået 48 timer siden de sidste symptomer, eller 7 dage efter at testen blev taget, hvis borgeren ikke har symptomer. For nogle indebærer selvisolationen en række praktiske problemer med fx at købe ind, lufte hund og få vasket tøj. Det er langt fra alle, der har et netværk, som kan træde til. Det er muligt for borgerne at ringe til Røde Kors Hjælpenetværk på telefon 35299660. Røde Kors Ærø skal også kontaktes for at høre om, de kan være behjælpelige med de praktiske opgaver for borgere, som skal i selvisolation. Det er muligt for borgere på Ærø at bestille dagligvarer til levering hos Daglig Brugsen i Søby og Marstal.

8. Butikker og supermarkeder

Der skal tages kontakt til butikker og supermarkeder på Ærø ang. hvordan trængsel kan undgås, samt hvilke tiltag butikken kan gøre for at hjælpe med at begrænse smittespredningen. Fremgangsmåden aftales i og udmeldes fra Kriseberedskabet.

9. Erhvervsliv og kulturinstitutioner

9.1 Lokale virksomheder

Hvis flere smittetilfælde er koncentreret om en virksomhed eller en bestemt branche, skal kommunen i dialog med de relevante virksomheder om, hvad der skal og kan gøres for at begrænse spredning af smitten. Alt efter hvilken type virksomhed der er tale om, kan det være relevant at inddrage andre myndigheder som Fødevarestyrelsen og Beredskabsstyrelsen.

Kommunaldirektøren er ansvarlig for formidling af kontakten til virksomheder.

Virksomheden skal opfordres til at lade deres medarbejdere arbejde hjemmefra i det omfang, det er muligt.

I forhold til test for alvorlig smitsom sygdom af personalet skal dette ske på Ærø Sygehus. Informationerne til lokale restauranter og caféer om afstandsanbefalinger skal øges via mails til virksomhedens e-boks. Dette gælder også forsamlingshuse, selskabslokaler og andre steder, der kan bruges til private fester. Her kan opfordringen gøres gennem opslag på døre og markeringer på gulvet. Følgende forsamlingshuse/beboerhuse skal kontaktes:

 • Bregninge Sognegaard, ved Peder K. Jørgensen 62521616
 • Kulturhuset "Andelen", Søndergade 28, 5970 Ærøskøbing
 • Kulturladen Ærø, Jesper Balslev (formand) 61743933
 • Søbygaard, ved museumsleder Kim Furdal 62522950
 • Ærøskøbing Medborgerhus, Mamrelund, Formand Ulla Graham 625218 60 / 61712773, ulla.graham@mail.dk
 • Ommel beboerhus (John Pedersen, john@aemv.dk , 23482271)
 • Aktivitetshuset Marstal, Tordenskjoldsgade (Alice Jensen, alicemarstal@skylinemail.dk , 62532183 / 23207563)
 • Aktivitetshuset Ovenpaa (Friskolen Ærøskøbing, formand Malene Jessen, 27598506, aktivitetshuset.ovenpaa@gmail.com, malene.b.j@hotmail.com)
 • Aktivitetshuset Søby (Abelone Panton, 21624722 elle Peter Mose Sørensen 61702034)
 • Bowlingcenter Ærøskøbing (Jesper Skov, jesperskov1011@hotmail.com, aeroebowlingcenter@outlook.com, Telefon: 62660622)
 • Ærøhallen, 62531819

En række klubhuse bruges også til sociale arrangementer: 

 • ÆIK klubhus v. Arrebohallen. Bruges af ældre Erik Teglbjærg, erikteglbjaerg@gmail.com , 28555202
 • MIF Klubhus, formand Maria Brygger, mariabrygger@hotmail.com , 51746810
 • Kvik Søby Klubhus, René Esbensen, r.esbensen@gmail.com
 • RSI Klubhus, Lise Lotte Christiansen, rsi@rise-sif.dk , llch@outlook.dk , 40410591
 • Marstal Sejlklub, Leif Østlund, sekretaer@marstalsejlklub.dk

10. Generel informationsindsats til borgerne

10.1 Styrket information om at undgå smitte

Informationsindsatsen til borgerne om sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger og krav skal styrkes. Dette skal ske gennem hjemmesiden, Intranet, Ugeavisen, informationsskærm i offentlige bygninger, busserne på Ærø, samt færgerne til og fra Ærø.

Det vil være relevant at hænge opslag op på engelsk og tysk, da der er mange turister på Ærø.

Transportdirektøren kan kontaktes på 63524017

Opslag på skoler og supermarkeder skal også overvejes.

10.2 Kommunens hjemmeside

Sekretariatet på rådhuset søger for, at kommunens hjemmeside er opdateret med relevant information og kontaktinformation til borgere og virksomheder. Informationerne formidles til Sekretariatet fra Sundhedsberedskabet og Kriseberedskabet.

Ærø Kommune

Ærø Rådhus
Statene 2, 5970 Ærøskøbing

CVR-nr.: 28856075
EAN-numre

Telefon: +45 63525000
post@aeroekommune.dk
Send sikker post

Åbningstider - Borgerservice

Mandag - Tirsdag 09:00 - 12:00
Onsdag Lukket
Torsdag 09:00 - 12:00
  14:30 - 16:45
Fredag 09:00 - 12:00

 

Vielse/Marriage/Trauung

Mandag - Fredag 09:00 - 15:00

 

Åbningstider - Borgerservice Light, Marstal Bibliotek

Mandag  13:00 - 18:00
Tirsdag 10:00 - 14:00
Onsdag - Torsdag 13:00 - 16:00
Fredag 10:00 - 14:00