Skip til hoved indholdet
    Hjem Politik og indflydelse Nævninge og domsmænd

Nævninge og domsmænd

Går du med tanker om at blive nævning eller domsmand ved By - og Landsretten, har du mulighed for at ansøge om optagelse på grundlisten for perioden 1. januar 2024 – 31. december 2027. Ansøgningsfristen er udløbet.

Efter ansøgningsfristen udtager Ærø Kommunes Grundlisteudvalg nævninge- og domsmænd til en grundliste der sendes til præsidenten for Østre Landsret. Der ved lodtrækning udtager personer som nævninge- og domsmænd.

Grundlisten skal bestå af et alsidigt og repræsentativt udsnit af Ærø Kommunes befolkning.

Reglerne vedrørende hvem, der kan blive nævninge og domsmænd, findes i retsplejeloven. Det følger af retsplejeloven, at personer, der udtages til grundlisten:

  • har én ren straffeattest
  • har valgret til Folketinget og bor i Ærø Kommune
  • er fyldt 18 år ved start af perioden, hvor grundlisten er gældende
  • ikke fylder 80 år inden udløbet af perioden 1. januar 2024 - 31. december 2027
  • ikke har helbredsproblemer som forhindrer arbejdet som lægdommer
  • skal have tilstrækkeligt kendskab til det danske sprog
  • ikke må være ministre, ansatte i ministeriers departementer og ansatte i chefstillinger i de under departementernes hørende underordnede myndigheder, ansatte ved domstolene og i politiet, anklagemyndigheden, kriminalforsorgen og andre myndigheder på Justitsministeriets område, advokater, og advokatfuldmægtige.
  • ikke må være præster i folkekirken og andre trossamfund.

Nævninge og domsmænd kaldes under ét for lægdommere og virker i nogle straffesager sammen med juridisk uddannede dommere.

Hvervet som lægdommer er et borgerligt ombud, og det betyder, at du har pligt til at være lægdommer, hvis du bliver udtaget til det.

Sagerne kan i visse tilfælde strække sig over flere dage, med en omfattende bevisførelse. Hertil kommer at sagerne i et større omfang end tidligere afvikles digitalt.

Du kan læse mere om at være lægdommer via linket her.

Der er ingen garanti for, at blive udtaget til Ærø Kommunes grundliste over Nævninge- og Domsmænd, selv om du opfylder kravene.

Dette afhænger blandt andet af, hvor mange der ønsker optagelse på listen i Ærø Kommune.

Grundlisteudvalget har pligt til at sikre, at personer, der udtages til grundlisten, udgør et alsidigt og repræsentativt udsnit af kommunes befolkning blandt andet ud fra kriterierne alder, køn og etnicitet.

Personer opført på grundlisten, som ikke udtrækkes til nævninge- og domsmandslisten, får ikke besked herom. En person der står opført på grundlisten og ikke bliver udtrukket til nævninge- og domsmandslisten i første omgang, kan blive udtrukket i løbet af den 4-årlige periode som grundlisten gælder for.

Nævninge og domsmænd bliver som et borgerligt ombud udtaget for 4 år ad gangen. Det vil sige, at man med nogle få undtagelser er forpligtet til at virke som domsmand eller nævning, hvis man bliver udtaget.

Udtagelsen sker på den måde, at Grundlisteudvalget - udtager et antal borgere, som udvalget anser for at være egnede til at fungere som nævninge eller domsmænd. De valgte bliver optaget på en såkaldt grundliste. I Ærø Kommune sendes grundlisten til Præsidenten for Østre Landsret.

Ved lodtrækning blandt de personer, der er optaget på grundlisterne, udtager landsretterne et antal personer til at virke som domsmænd og som nævninge.

Du kan finde mere information om nævningers og domsmænds udtagelse i Retsplejelovens §§ 68 - 91 

På Danmarks Statistiks hjemmeside defineres indvandrere og efterkommere sådan:

Indvandrere er født i udlandet. Ingen af forældrene er både danske statsborgere og født i Danmark. Hvis der ikke findes oplysninger om nogen af forældrene, og personen er født i udlandet, opfattes personen også som indvandrer.

Efterkommere er født i Danmark. Ingen af forældrene er både danske statsborgere og født i Danmark. Hvis der ikke findes oplysninger om nogen af forældrene, og personen er udenlandsk statsborger, opfattes personen også som efterkommer. Når en eller begge forældre, der er født i Danmark, opnår dansk statsborgerskab, vil deres børn ikke blive klassificeret som efterkommere. Fastholder danskfødte forældre imidlertid begge et udenlandsk statsborgerskab, vil deres børn blive klassificeret som efterkommere.

Ærø Kommune

Ærø Rådhus
Statene 2, 5970 Ærøskøbing

CVR-nr.: 28856075
EAN-numre

Telefon: +45 63525000
post@aeroekommune.dk
Send sikker post

Åbningstider - Borgerservice

Mandag - Tirsdag 09:00 - 12:00
Onsdag Lukket
Torsdag 09:00 - 12:00
  14:30 - 16:45
Fredag 09:00 - 12:00

 

Vielse/Marriage/Trauung

Mandag - Fredag 09:00 - 15:00

 

Åbningstider - Borgerservice Light, Marstal Bibliotek

Mandag  13:00 - 18:00
Tirsdag 10:00 - 14:00
Onsdag - Torsdag 13:00 - 16:00
Fredag 10:00 - 14:00