Skip til hoved indholdet

Høring

Høring af forslag til Kommuneplantillæg Byer og landsbyer - Fornyet Høring II - Turisme og Bregninge

Kommuneplan og lokalplan Tilbage

Ærø Kommunalbestyrelse har på sit mødet den 19. juni 2024 vedtaget at sende forslag til Kommuneplantillæg Byer og landsbyer - Fornyet Høring II - Turisme og Bregninge i høring.

Tilbage

Forslag til kommuneplantillægget kan hentes ved at trykke på linket til højre. 

Derudover kan forslagets ses på bibliotekerne og på Rådhuset. 


Høringsperiode

Høringen løber fra den 21. juni 2024 til den 26. august 2024.

Høringssvar kan gives her på siden, på mail: kommuneplan@aeroekommune.dk eller pr. brev til Teknisk afdeling, Statene 2, 5970 Ærøskøbing. 


Informationsmøde

Der afholdes informationsmøde i Bregninge Sognegård den 22. august 2024 kl. 19:00.

Tilmelding på kommuneplan@aeroekommune.dk senest den 21. august 2024 kl. 12:00.


Kommuneplantillæggets indhold

Kommuneplantillæg Byer og Landsbyer - Fornyet høring II - Turisme og Bregninge reviderer Kommuneplanens afsnit om turisme, retningslinjer for turisme,  Bregninge som omdannelseslandsby, landsbyafgrænsning for Bregninge og kommuneplanrammer for feriehotel, ferielejligheder og boliger syd for Ellenet, Sommerlyst, Aggershøj, ferie- og fritidsformål ved Bregninge og Bregninge Landsby.

En opsummering af kommuneplantillæggets indhold ses under dokumentation og tilladelser. 


Politisk behandling

19. juni 2024 vedtog Kommunalbestyrelsen at sende Kommuneplantillæg Byer og landsbyer, fornyet høring II, Turisme og Bregninge i høring.

Link til referatet af mødet er til højre.

Retsvirkninger

Efter vedtagelsen af kommuneplantillægget kan Kommunalbestyrelsen modsætte sig udstykning, bebyggelse og ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, der er i strid med kommuneplanens bestemmelser for området (jf. Planlovens (LBKG 2024-05-29) § 12 stk. 2 og 3. 


Miljøvurdering

I henhold til Lov om Miljøvurdering er der foretaget en screening af kommuneplantillægget. I screeningen vurderes det, at planforslaget ikke giver mulighed for tiltag, som har væsentlig indvirkning på miljøet, og der er derfor ikke udarbejdet en miljøvurdering. 

Klagevejledning

I henhold til Miljøvurderingslovens § 48 stk. 1, kan en afgørelse efter miljøvurderingslovens § 10 påklages efter de klageregler, der er fastsat i den lovgivning, som planen er udarbejdet i henhold til. Forslag til Kommuneplantillæg Byer og landsbyer, fornyet høring II, Turisme og Bregninge, er udarbejdet i henhold til Planloven.  Den trufne afgørelse, om ikke at udarbejde en miljøvurdering, kan derfor, for så vidt angår retlige spørgsmål, påklages til Planklagenævnet jf. Planlovens § 58. Øvrige spørgsmål kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. En eventuel klage skal modtages af Planklagenævnet senest 4 uger fra offentliggørelsen. Du klager via klageportalen, som du finder via borger.dk eller virk.dk. Du logger på klageportalen med Nem-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Ærø Kommune via klageportalen.

Når du klager skal du betale et klagegebyr. Klagegebyret er på 900 kr. for privatpersoner og 1800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I klageportalen sendes din klage automatisk først til Ærø Kommune. Hvis Ærø Kommune fastholder afgørelsen, sender Ærø Kommune klagen videre til behandling i Planklagenævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, med mindre du forinden er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for brug af klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Planklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen.

Til højre er link til:

  • Borger.dk
  • Virk.dk
  • Nævnes hus, vejledning til at klage

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Links

Ærø Kommune

Ærø Rådhus
Statene 2, 5970 Ærøskøbing

CVR-nr.: 28856075
EAN-numre

Telefon: +45 63525000
post@aeroekommune.dk
Send sikker post

Åbningstider - Borgerservice

Mandag - Tirsdag 09:00 - 12:00
Onsdag Lukket
Torsdag 09:00 - 12:00
  14:30 - 16:45
Fredag 09:00 - 12:00

 

Vielse/Marriage/Trauung

Mandag - Fredag 09:00 - 15:00

 

Åbningstider - Borgerservice Light, Marstal Bibliotek

Mandag  13:00 - 18:00
Tirsdag 10:00 - 14:00
Onsdag - Torsdag 13:00 - 16:00
Fredag 10:00 - 14:00