Skip til hoved indholdet
    Hjem Om kommunen Sagsbehandlingstider

Sagsbehandlingstider


Indledning

I henhold til § 3 i Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område skal kommunen behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik på at afgøre, om der er ret til hjælp og i så fald hvilken.

Kommunen skal på de enkelte sagsområder fastsætte frister for, hvor lang tid der må gå fra modtagelsen af en ansøgning, til afgørelsen skal være truffet. Fristerne skal offentliggøres.

Fristerne afhænger af, hvilken støtte eller hjælp, der ansøges om. Der kan være flere ting, der skal afklares, eller som kræver, at der indhentes forskellige former for dokumentation. Sagsbehandlingstiden løber fra det tidspunkt kommunen modtager ansøgningen og indtil afgørelsen sendes til ansøger.

Overholdelse af sagsbehandlingsfristerne forudsætter, at ansøgningen er korrekt udfyldt, at eventuelle frister overholdes og at den dokumentation, der er påkrævet, foreligger ved ansøgningen, eller er fremskaffet til tiden, når kommunen anmoder om det.

Sagsbehandlingstiderne er generelle og gælder for langt de fleste sager. Det betyder, at ansøgningerne behandles så hurtigt som muligt. Ved akut behov behandles sagerne med det samme.

Der kan imidlertid være sager, hvor den fastsatte behandlingsfrist ikke kan overholdes. Hvis dette er tilfældet, vil ansøger blive oplyst om hvornår afgørelsen bliver truffet.

Fristerne efter § 3, stk. 2, gælder også ved kommunalbestyrelsens behandling af afgørelser efter lov om social service, som er hjemvist af Ankestyrelsen. Fristerne regnes fra modtagelsen af Ankestyrelsens afgørelse.

Godkendt i Ærø Kommunalbestyrelsen den 24. maj 2023.

Retsikkerhedsbekendtgørelsen

Lovbestemmelse Ydelse/beskrivelse af lovkrav Sagsbehandlingstid (tidsfrist for afgørelse) Bemærkninger Ansvarlig afdeling
§ 12 Frist for genvurdering af klager 4 uger Lovkrav Generel regel
§ 12 Frist for genvurdering af afgørelser omfattet af § 3a i Lov om social service 2 dage Lovkrav Generel regel

Retsgrundlag: Serviceloven

§ 10, 11 og 12 Rådgivning og vejledning  2 uger ingen

§ 10: Borgerservice, Job og Voksencentret og Ældre og Sundhed.

§ 11 og 12 Job og Voksencentret og Ældre og Sundhed.
§ 11 Ergo- og fysioterapi til børn Iværksættes indenfor 2 uger Der laves en vurdering og gives råd og vejledning Børn og Unge
§ 32 Særlig støtte til børn Afgørelse træffes indenfor 4 måneder Der foretages visitation til dagtilbud efter § 32. Børn og Unge
§ 32 a Hjemmetræning Afgørelse træffes indenfor 5 måneder Godkendelse sker på baggrund af børnefaglig undersøgelse. Oplysninger ift. evt. tabt arbejdsfortjeneste skal være modtaget. De i lovgivningen anførte betingelser, skal vurderes opfyldt Børn og Unge
§ 41 Merudgifter til børn Afgørelse træffes indenfor 2 måneder   Der skal indhentes nødvendig lægefaglig dokumentation. Børn og Unge
§ 42 Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste Afgørelse træffes indenfor 2 måneder Der skal indhentes lægefaglig dokumentation, samt dokumentation angående ansættelsesforhold hos den af forældrene, der har søgt tabt arbejdsfortjeneste. Børn og Unge
§ 44, jf.§ 84 Aflastning og afløsning vedr. børn Afgørelse træffes indenfor 1 ½ - 2 måneder Der skal indhentes nødvendig dokumentation til vurdering af behovet. Der kan være ventetid på rekruttering af aflastningspersoner og afløsere i hjemmet. Børn og Unge
§ 45 Ledsagerordning til unge 2 måneder Der skal indhentes nødvendig dokumentation af behovet. Børn og Unge
§ 50 Udfærdigelse af § 50-undersøgelse 4 måneder Lovkrav Børn og Unge
§ 51 Børnefaglig undersøgelse ved særlige forhold 2 måneder Lovkrav Børn og Unge
§ 52, stk. 3, nr. 1-9 Stillingtagen til iværksættelse af foranstaltninger efter udarbejdelse af § 50-undersøgelse samt finde aktuel foranstaltning Afgørelse træffes indenfor 1 ½ - 2 måneder Det kan være ventetid på rekruttering af pleje- og aflastningsfamilier Børn og Unge
§ 52 a Ansøgning om økonomisk tilskud 1 ½ - 2 måneder Der skal indhentes økonomiske oplysninger, samt oplysninger omkring barnet, der søges tilskud til. Børn og Unge
§ 57 c Netværkssamråd (ung under 18 år, der er mistænkt for alvorlig kriminalitet) 1 uge

Lovkrav
Omfatter ikke børn og unge, der er omfattet af lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet.

Børn og Unge
§ 57 c, stk. 5 Netværkssamråd efter afvisning af sag fra Ungdomskriminalitetsnævnet 1 uge  Lovkrav Børn og Unge
§ 57 d Tilbud om udslusning efter løsladelse Inden løsladelse Tilbuddet kan være i form af en kontaktperson Job og Voksencentret
§ 66 b Godkendelse af netværksplejefamilie 3 måneder Ingen Børn og Unge
§ 68, stk. 3 Anmodning om hjemgivelse 1 uge Lovkrav Børn og Unge
§ 76 Tilbud om hjælp til unge mellem 18 og 22 år

1 måned

Afgørelse træffes som hovedregel, når den unge fylder 17 ½ år. Børn og Unge

§ 79 Samværs- og aktivitetstilbud

Tilbud om samvær og aktivitet på dagcenter gives med henblik på, at den enkelte opnår så høj grad af selvhjulpenhed som muligt og aktivt medvirker til dette

1 måned

Ingen Ældre og Sundhed
§ 80 Husvild - akut opstået Enlig eller familie er husvild. Hurtigst muligt Ingen Job og Voksencenteret

§ 83 personlig pleje

Personlig pleje: Formålet er, at borgeren bringes tættere på at kunne mestre eget liv, det vil sige, at indsatsen skal fremme den enkelte borgers mulighed for at klare sig selv eller lette den daglige tilværelse og understøtte en forbedring af livskvaliteten hos borgeren.

1 måned

Hjælpen igangsættes hurtigst muligt efter henvendelsen i koordinering med relevante parter – f.eks. sygehus, læger, hjemmeplejen mv. Hjælpen tilrettes et på efterfølgende visitationsbesøg, hvor der foretages en konkret og individuel funktionsevne vurdering forud for den endelige afgørelse. Borger vil blive kontaktet af visitationen senest 5 dage efter modtagelsen af ansøgning om hjælp. Ældre og Sundhed
§ 83 praktisk hjælp

Formålet med hjælpen er således at fremme den enkelte borgers mulighed for at udvikle sig, og for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten.

1 måned

Indsatsen iværksættes hurtigst muligt efter visitationen har truffet afgørelsen i sagen. Dog senest 7 dage efter visitationen har bevilget hjælpen

Ældre og Sundhed
§ 83 Madservice Levering af madordning Indenfor 1 uge Ingen Ældre og Sundhed

§ 84 stk. 1 og st. 2.

Midlertidigt ophold.

At den pårørende får afløsning, når vedkommende er hjemmefra til planlagte aktiviteter eller har behov for et pusterum, og det nærtstående familiemedlem med behov for pleje eller støtte ikke kan være alene i hjemmet. Der kan som udgangspunkt ikke bevilges afløsning i eget hjem, hvis personen med den nedsatte funktionsevne har et dagcenter tilbud efter serviceloven

2 måneder Visitationen vil kontakte borgeren senest 4 uger efter anmodning om hjælp

Afløsning ydes i borgerens hjem. Aflastning af pårørende ydes uden for hjemmet.

Ved akut behov for afløsning eller aflastning behandles ansøgningen indenfor 5 hverdage.

På de specialiserede områder; medfødt hjerneskade, erhvervet hjerneskade og sindslidelse kan sagsbehandlingstiden være længere dog maksimalt 60 hverdage
Ældre og Sundhed
 § 85  Social pædagogisk bistand  Afgørelse træffes indenfor 1 måned Ingen  Job og Voksencentret
 

§ 86 stk. 1 og § 86 stk. 2.

Formålet med træning er at give borgeren mulighed for, gennem et målrettet træningsforløb, at genvinde fysiske færdigheder efter sygdom, der ikke behandles i tilknytning til en sygehusindlæggelse, og hvor der er brug for uddannet personale til at gennemføre dette. (Serviceloven § 86 stk. 1)

Formålet er endvidere at vedligeholde den enkelte borgers fysiske eller psykiske funktionsniveau samt forbedre livskvaliteten hos den enkelte.

 Iværksættes indenfor 3 uger Der laves en vurdering om borgeren har brug for træning eller andet tilbud.  Ældre og Sundhed
 § 94 Ansættelse af person til praktisk hjælp  Indenfor 2 måneder Ingen  Ældre og Sundhed
 § 95 Kontant tilskud til personlig/praktisk hjælp/afløsning  Indenfor 2 måneder Ingen  Ældre og Sundhed
 § 96 Borgerstyrelse personlig assistance  Indenfor 2 måneder Ingen  Job og Voksencentret
§ 97 Ledsagerordning til voksne  Afgørelse indenfor 1 måned Ingen  Job og Voksencentret
§ 98 Kontaktperson for døvblinde Afgørelse indenfor 1 måned Ingen Job og Voksencentret
§ 99 Kontaktperson til personer med sindslidelse, stof- eller alkoholmisbrug eller særlige social problemer Indenfor 2 uger Indenfor 2 uger Handicap og Psykiatri
§ 100 Merudgifter Indenfor 2 måneder Ingen Job og Voksencentret
§ 101 Stofmisbrugsbehandling Indenfor 2 uger modtager ansøger et behandlingstilbud Behandlingsgarantien Job og Voksencentret
§ 102 Behandlingsmæssige tilbud 1 måned Ingen Job og Voksencentret
§ 103 Tilbud om beskyttet beskæftigelse 2 måneder Ændring af dagtilbud vil kunne ske med 1 måneds varsel. Job og Voksencentret
§ 104 Tilbud om aktivitets og samværstilbud 2 måneder Ændring af dagtilbud vil kunne ske med 1 måneds varsel. Job og Voksencentret
§ 107 Midlertidigt ophold – betydelig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer 2 måneder Ansøgning behandles i Svendborg kommunes visitationsudvalg Job og Voksencentret
§ 108 Permanent ophold - betydelig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer 2 måneder Ansøgning behandles i Svendborg kommunes visitationsudvalg Job og Voksencentret
§ 112

Kropsbårne/personlig hjælpemidler

Hjælpemidler, herunder nødkald

Specielt eller individuelt tilpassede hjælpemidler

1½ måned (1 måned ved genbevilling)

Op til 4 måneder.

Op til 6 måneder

Der kan ikke opsættes en generel tidsramme for sagsbehandlingstid, dvs. hvornår en ansøgning er færdigbehandlet, fordi det altid er en individuel og konkret sagsbehandling.

Ældre og Sundhed
§ 112 b Hjælpemidler ved ophør af uddannelse eller beskæftigelse 4 uger Lovkrav Ældre og Sundhed
§ 113

Forbrugsgoder

Køretøjer herunder el- scooter

Op til 4 måneder

1 år

Ingen Ældre og Sundhed
§ 114 Støtte til køb af bil 1 år Ingen Job og Voksencentret

§ 116 Boligindretning:

Vejledning om hjælp til boligindretning og boligskift VEJ nr. 10328 af 19/12/2017

Boligændringer. Der skal ydes hjælp til indretning af bolig til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når indretning er nødvendig for at gøre boligen bedre egnet som opholdssted for den pågældende.

Større boligændringer og ombygninger

Varierer afhængig af typen og behovet fra 5 dage til 4 måneder

 

 

 

1 år

Der kan ikke opsættes en generel tidsramme for sagsbehandlingstid, dvs. hvornår en ansøgning er færdigbehandlet, fordi det altid er en individuel og konkret sagsbehandling.

I større boligændringer og ombygninger vil sagsforløbet være afhængigt af, hvor mange andre rådgivere, der skal indover sagen for eksempel teknisk afdeling entreprenører med videre. 

Ældre og Sundhed
§ 117 Individuel kørsel Vurderes i forbindelse med dagcenter tilbud Kørsel omfatter kun kørsel til dagcenter for ældre. Ældre og Sundhed
§ 118 Ansættelse af person til pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom 1 måned Ingen Job og Voksencentret
§ 119 Pasning af døende 1 uge Forudsætter at der foreligger en terminalerklæring Job og Voksencentret
§ 155 b Kvittering for underretning 6 hverdage Lovkrav Børn og Unge
§ 155 stk. 2 Vurdering af underretning 24 timer Lovkrav Børn og Unge

§ 192

Lov om almene boliger § 54 a

Almen boligloven § 5, stk. 2

Plejebolig

Formålet med hjælpen er således at fremme den enkelte borgers mulighed for at udvikle sig og for at klare sig selv. Målet er endvidere, at borgerens daglige tilværelse lettes og livskvaliteten forbedres. Indsatsen skal medvirke til vedligeholdelse og udvikling af fysiske og psykiske færdigheder, samt afhjælpe væsentlige følger af nedsat fysisk og psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

Op til 2 måneder Ingen Ældre og Sundhed
§ 119 Diætist Iværksættes indenfor 2 uger Ingen Ældre og Sundhed
§ 119 Forløbskoordination Iværksættes indenfor 2 uger Ingen Ældre og Sundhed
§ 120 Sundhedspleje

Barselsopringning senest 3 dage efter barnets fødsel

Etableringsbesøg senest 1 uge efter hjemkomst fra Sygehus.
Sygehus fremsender fødselsanmeldelse Børn og Unge

§ 131 og § 132

Bekendtgørelsen nr. 1658 af 22/12/17 om tandpleje kap. 2.

Omsorgstandpleje/specialtandpleje

2 uger Ved akut opståede problemer vil indsatsen blive iværksat hurtigst muligt. Ældre og Sundhed
§ 138 Hjemmesygepleje Samme dag Ingen Ældre og Sundhed
§ 140 Genoptræning Iværksættes indenfor 2 uger Der skal være en genoptræningsplan for sygehuset. Ældre og Sundhed
§ 140 a Fysioterapi Egen læge henviser Egen læge henviser henhold til lovgivning. Der må ikke være dubletter i forhold til vedligeholdende træning. Ældre og Sundhed
§ 141 Alkoholbehandling Lovkrav om at hjælpen iværksættes indenfor 2 uger Ingen Job og Voksencenteret
§ 142 Stofmisbrugsbehandling Lovkrav om at hjælpen iværksættes indenfor 2 uger Ingen Job og Voksencenteret
§ 170 Kørsel til læge og speciallæge 2 uger Ingen Ældre og Sundhed

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats

Lovbestemmelse Ydelse/beskrivelse af lovkrav Sagsbehandlingstid (tidsfrist for afgørelse) Bemærkninger Ansvarlig afdeling
§ 76 Anmodning om løntilskud fra arbejdsgivere Hvis anmodning modtages inden den 15. i måneden udbetales løntilskuddet i indeværende måned. Hvis anmodningen modtages efter den 15. i måneden udbetales det i den efterfølgende måned.

Fastsat i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats

Job og Voksencenteret
§ 123 Fleksløntilskud 3 måneder Ingen Job og Voksencentret
§ 126 Fleksløntilskud til selvstændige 1 måned Ingen Job og Voksencentret
§ 133 Anmodning om tilskud fra arbejdsgivere fleksjob før 1. januar 2013 1 ½ måned Ingen Job og Voksencentret
§ 136 Anmodning om tilskud fra selvstændige fleksjob før 1. januar 2013 1 ½ måned Ingen Job og Voksencentret
§ 167 Mentor 2 uger til 1 måned Ingen Job og Voksencentret
§ 170 Anmodning om udbetaling af tilskud til mentorfunktion 2 måneder Ingen Job og Voksencentret
§ 172 Hjælpemidler (undervisningsredskaber, arbejdsredskaber med mere.) 1 måned Ingen Job og Voksencentret
§ 175 Udbetaling af befordringsgodtgørelse i forbindelse med tilbud 2 uger til 1 måned

Bevilges i forbindelse med afgivelse af tilbud og udbetales af Job og Voksencenteret

Job og Voksencentret
§ 176 Godtgørelse i forbindelse med tilbud 2 uger til 1 måned

Bevilges i forbindelse med afgivelse af tilbud og udbetales af Job og Voksencentret

Job og Voksencentret
§ 178 Tilskud til hjælpemidler – fastholdelse på arbejdsmarkedet 2 uger til 1 måned Ingen Job og Voksencentret
§ 179 Tilskud til hjælpemidler med mere i forbindelse med flexjob 2 uger til 1 måned Ingen Job og Voksencentret

Lov om aktiv socialpolitik

Lovbestemmelse Ydelse/beskrivelse af lovkrav Sagsbehandlingstid (tidsfrist for afgørelse) Bemærkninger Ansvarlig afdeling
§§ 22/23/25/25b/34 Kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse, herunder engangshjælp og særlig støtte 2 uger

Første henvendelse om kontanthjælp på Ydelseskontor forudsætter, at man har været til samtale i Job og Voksencenteret og leverer de nødvendige oplysninger.

Job og Voksencentret
§ 68 Ressourceforløbsydelse 2 uger Ingen Job og Voksencentret
§ 69 Ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb 2 uger Ingen Job og Voksencentret
§ 69 t Ressourceforløb under jobafklaring – refusion til arbejdsgiver 1 ½ måned Ingen Job og Voksencentret
§ 70 Revalidering 3 måneder Ingen Job og Voksencentret
§ 73 h-i Særlig støtte under revalidering 2 uger Ingen Job og Voksencentret
§§74-74 h Ledighedsydelse i forbindelse med fleksjob 2 uger Ingen Job og Voksencentret
§ 81/81a Enkeltudgifter 1 måned Ingen Job og Voksencentret
§ 82/82a Hjælp til sygebehandling 2 uger Ingen Job og Voksencentret
§ 83, stk. 1 Hjælp til udgifter til samvær med egne børn 1 måned Ingen Job og Voksencentret
§ 83, stk. 2 Hjælp til udgifter til kontakt med børn i udlandet, der er ført til udlandet uden samtykke fra forældremyndighedens indehaver 1 måned OBS på at statsforvaltningen også i nogle tilfælde yder denne bistand og aktiv loven er subsidiær til dette. Job og Voksencentret
§ 85 Hjælp til flytning 2 uger Ingen Job og Voksencentret

Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension

Lovbestemmelse Ydelse/beskrivelse af lovkrav Sagsbehandlingstid (tidsfrist for afgørelse) Bemærkninger Ansvarlig afdeling
§ 16 Bistands- og plejetillæg 3 måneder Ingen Job og Voksencentret
§ 17, stk. 2 Personligt tillæg til pensionister og førtidspensionister før 2003 4 uger Sagsbehandlingstiden kan forlænges til 2½ måned, hvis der er særligt undersøgelsesbehov, f.eks. i form af indhentelse af dokumentation for økonomiske og helbredsmæssige forhold. Borgerservice
§ 18 Helbredstillæg 2 uger Sagsbehandlingstiden kan forlænges til 2½ måned, hvis der er særligt undersøgelsesbehov, f.eks. i form af indhentelse af dokumentation for økonomiske og helbredsmæssige forhold Borgerservice
§ 24

Ansøgning om pension. Afgørelse på baggrund af jobcentrets indstilling.

3 måneder (lovbestemt) Ingen Job og Voksencentret

Lov om Social pension

Lovbestemmelse Ydelse/beskrivelse af lovkrav Sagsbehandlingstid (tidsfrist for afgørelse) Bemærkninger Ansvarlig afdeling
§ 14 Ansøgning om personligt tillæg til folke- og førtidspensionister 2 uger Sagsbehandlingstiden kan forlænges til 2½ måned, hvis der er særligt undersøgelsesbehov, f.eks. i form af indhentelse af dokumentation for økonomiske og helbredsmæssige forhold. Borgerservice
§ 14 a Ansøgning om helbredstillæg 2 uger Sagsbehandlingstiden kan forlænges til 2½ måned, hvis der er særligt undersøgelsesbehov, f.eks. i form af indhentelse af dokumentation for økonomiske og helbredsmæssige forhold Borgerservice
§ 17 Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag 2 måneder

Sagen skal gennem rehabiliteringsteamet og behandles på samme vis som andre sager.

Job og Voksencentret
§ 18 Afgørelse på baggrund af Job og Voksencenterets indstilling (beslutning om overgang til behandling efter reglerne om førtidspension) 2 måneder Ingen Job og Voksencentret

Integrationsloven

Lovbestemmelse Ydelse/beskrivelse af lovkrav Sagsbehandlingstid (tidsfrist for afgørelse) Bemærkninger Ansvarlig afdeling
§ 35 Enkeltudgifter 2 uger Ingen Job og Voksencentret
§ 36 Sygebehandling, medicin, tandbehandling 1 måned Sagsbehandlingstiden kan forlænges til 2½ måned, hvis der er særligt undersøgelsesbehov i form af indhentning af erklæring fra læge/sygehus. Job og Voksencentret
§ 37, stk.1 Hjælp til udgifter ved udøvelse af ret til samvær med egne børn under 18 år 1 måned Sagsbehandlingstiden kan forlænges til 2½ måned, hvis der er særligt undersøgelsesbehov i form af dokumentation – evt. behov for at kontakte den døgninstitution, hvor barnet opholder sig. Job og Voksencentret
§ 37, stk.2 Udgifter til kontakt med bortførte børn 1 måned Ingen Børn og Unge
§ 38 Hjælp til udgifter til forsørgelse af forældreløse børn 1 måned Ingen Børn og Unge
§ 39 Hjælp til udgifter til flytning 1 måned Sagsbehandlingstiden kan forlænges til 2 ½ måned, hvis der er særligt undersøgelsesbehov i form af et eller flere tilbud, eller der afventes oplysninger fra den nye kommune Job og Voksencentret

Sygedagpengelov

Lovbestemmelse Ydelse/beskrivelse af lovkrav Sagsbehandlingstid (tidsfrist for afgørelse) Bemærkninger Ansvarlig afdeling
§ 6/38 Ansøgning om dagpenge ved sygdom 2 uger Ingen Job og Voksencentret
§ 41/43 Ansøgning om dagpenge ved sygdom til selvstændige erhvervsdrivende 2 uger Ingen Job og Voksencentret
§ 54 Ansøgning om  refusion fra arbejdsgivere 1 ½ måned Arbejdsgiverne indberetter til NemRefusion og efter 1 uge kan Ærø Kommune se indberetningen. Fristen gælder for modtagelse af besked fra NemRefusion Job og Voksencentret
§ 56 Ansøgning om aftale ved kronisk sygdom 1 måned Ingen Job og Voksencentret

Lov om ægteskabets indgåelse og opløsning

Lovbestemmelse Ydelse/beskrivelse af lovkrav Sagsbehandlingstid (tidsfrist for afgørelse) Bemærkninger Ansvarlig afdeling
§ 12/22 b Prøvelse af ægteskabsbetingelser 2 uger Sagsbehandlingstiden er gældende fra alle relevante dokumenter er modtaget. Borgerservice

Lov om boligstøtte

Lovbestemmelse Ydelse/beskrivelse af lovkrav Sagsbehandlingstid (tidsfrist for afgørelse) Bemærkninger Ansvarlig afdeling
§§ 54-71 Ansøgning om lån til indskud med videre 1 måned Ingen Borgerservice

Lov om almene boliger

Lovbestemmelse Ydelse/beskrivelse af lovkrav Sagsbehandlingstid (tidsfrist for afgørelse) Bemærkninger Ansvarlig afdeling
§ 54 Ansøgning om ældrebolig 2 ½ måned Tildeling af ældrebolig sker, når der er en ledig bolig. Ældre og Sundhed
§ 54 a

Ansøgning om plejebolig

Tilbud om bolig skal gives inden for 2 måneder efter optagelse på venteliste (lovkrav) 2 måneders fristen gælder kun for garantiventelisten. Det vil sige at borger skal tage imod den første ledige plejebolig, der er i Ærø Kommune.

Tildeling af plejebolig efter fritvalgs venteliste sker, ud fra en behovsbestemt venteliste, når der er en ledig bolig. Ældre og Sundhed

Lov om ændring af forskellige love og om ophævelse af lov om kommunalt samarbejde om opkrævning og inddrivelse

Lovbestemmelse Ydelse/beskrivelse af lovkrav Sagsbehandlingstid (tidsfrist for afgørelse) Bemærkninger Ansvarlig afdeling
Bestemmelser om tilbagebetaling i diverse særlove Henvendelser vedr. aftale om tilbagebetaling 2 uger Ingen Borgerservice/ Økonomi afdelingen

CPR-loven

Lovbestemmelse Ydelse/beskrivelse af lovkrav Sagsbehandlingstid (tidsfrist for afgørelse) Bemærkninger Ansvarlig afdeling
§ 12 Flytninger 1 uge Der må påregnes længere sagsbehandlingstid ved indhentelse af logiværts erklæringer og partshøringer ved børneflytninger. Sygesikringsbevis bliver i løbet af 3 uger fremsendt fra Region Syddanmark. Borgerservice
§ 42/46

Forespørgsel/attest

2 uger Der må påregnes en sagsbehandlingstid på op til 1 måned ved sager, hvor der indhentes supplerende materiale.  Borgerservice

Dagtilbudsloven

Lovbestemmelse Ydelse/beskrivelse af lovkrav Sagsbehandlingstid (tidsfrist for afgørelse) Bemærkninger Ansvarlig afdeling
§ 20 Godkendelse af privatinstitutioner 2-3 måneder Sagsbehandlingstiden regnes fra det tidspunkt, hvor den krævede dokumentation er tilvejebragt. Børn og Unge
§ 43 Ansøgning om socialpædagogisk friplads i dagtilbud, klub og SFO 1 ½ måned Ingen Børn og Unge
§ 43 Ansøgning om økonomisk friplads i dagtilbud, klub og SFO 1 måned Ingen Børn og Unge
§ 78 Godkendelse af privat pasningsordning 1 – 1½ måned Ingen Børn og Unge
§ 80

Tilskud til forældre der vælger privat pasning

1 måned Sagsbehandlingstiden kan forlænges, hvis der er særlige forhold, der skal undersøges Børn og Unge
§ 86 Tilskud til pasning af egne børn 1 måned Sagsbehandlingstiden kan forlænges, hvis der er særlige forhold, der skal undersøges Børn og Unge

Folkeskoleloven

Lovbestemmelse Ydelse/beskrivelse af lovkrav Sagsbehandlingstid (tidsfrist for afgørelse) Bemærkninger Ansvarlig afdeling
§ 34 Ansøgning om udsættelse af undervisningspligten

Proces som foregår i daginstitutionen.

1 måned efter endt frist for

skoleindskrivning/skole-udsættelse

Ingen Børn og Unge
§ 36 stk. 3

Indskrivning i anden skole end distriktsskolen

2 uger Ingen Børn og Unge
§ 36 stk. 3

Overflytning til anden skole end distriktsskolen

2 uger Ingen Børn og Unge

Ærø Kommune

Ærø Rådhus
Statene 2, 5970 Ærøskøbing

CVR-nr.: 28856075
EAN-numre

Telefon: +45 63525000
post@aeroekommune.dk
Send sikker post

Åbningstider - Borgerservice

Mandag - Tirsdag 09:00 - 12:00
Onsdag Lukket
Torsdag 09:00 - 12:00
  14:30 - 16:45
Fredag 09:00 - 12:00

 

Vielse/Marriage/Trauung

Mandag - Fredag 09:00 - 15:00

 

Åbningstider - Borgerservice Light, Marstal Bibliotek

Mandag  13:00 - 18:00
Tirsdag 10:00 - 14:00
Onsdag - Torsdag 13:00 - 16:00
Fredag 10:00 - 14:00