Skip til hoved indholdet
    Hjem Om kommunen Kommunikation og presse Nyheder Vedtagelse af Planstrategi 2023

Vedtagelse af Planstrategi 2023

Ærø Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 17. januar 2024 endeligt vedtaget Planstrategi 2023.

Yderligere information

Planstrategien 2023 kan læses her.

I henhold til Planloven er Planstrategien et politisk dokument. Det betyder at den version, der er sendt i offentlig høring, betragtes som et debatoplæg. Efter den offentlige høring, kan Kommunalbestyrelsen tilpasse Planstrategien iht. de høringssvar, der er indkommet. Kommunalbestyrelsen kan også vælge, ikke at bruge høringssvarene. At Kommunalbestyrelsen tilpasser Planstrategien, medfører ikke, at der skal laves en fornyet høring. Men ændringerne skal annonceres sammen med vedtagelsen af Planstrategien.

Offentlighedsperiode

Planstrategi 2023 var i offentlig høring i perioden den 26. september 2023 til d. 21. november 2023.

Der kom 3 høringssvar i høringsperioden, samt videreført et forslag fra Kommunalbestyrelsens møde i september 2023.

De fordelte sig på følgende emner:

  • Generel kommentar på Kommunalbestyrelsens inddragelse af Handicaprådet i forbindelse med Udviklingsstrategien.
  • Bregninge som omdannelseslandsby.
  • Inddrage mulighed for at udstykke landbrugsjord til et enfamilehus ved Ommel i kommuneplanarbejdet.
  • Vedtage Planstrategi 2023 med en revideret projektmappe for Sommerlyst.

Ændringer

På Kommunalbestyrelsesmødet den 17. januar 2024 blev det besluttet at:

  • Vedtage Planstrategi 2023 med den reviderede projektmappe for Sommerlyst.
  • Forslag om en ændring af kommuneplanrammen for Ommel, der vil gøre det muligt, at lave et enfamiliehus på matrikel 12n Ommel, Marstal, ikke skal være en del af kommuneplanrevisionen.

Klagevejledning

Denne afgørelse kan påklages til Planklagenævnet.

Du klager via klageportalen, som du finder via borger.dk eller virk.dk. Du logger på klageportalen med Nem-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Ærø Kommune via klageportalen.

Når du klager, skal du betale et klagegebyr. Gebyret er på 900,- kr. for privatpersoner og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I klageportalen sendes din klage automatisk først til Ærø Kommune. Hvis Ærø Kommune fastholder afgørelsen, sender Ærø Kommune klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Planklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. Se betingelserne for at blive fritaget her.

Klagefrist

Klagen skal indgives inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

Opsættende virkning

En klage over denne afgørelse har ikke opsættende virkning efter lovgivningen. Planklagenævnet kan træffe afgørelse om at fravige lovgivningens udgangspunkt i særlige tilfælde.

 

Ærø Kommune

Ærø Rådhus
Statene 2, 5970 Ærøskøbing

CVR-nr.: 28856075
EAN-numre

Telefon: +45 63525000
post@aeroekommune.dk
Send sikker post

Åbningstider - Borgerservice

Mandag - Tirsdag 09:00 - 12:00
Onsdag Lukket
Torsdag 09:00 - 12:00
  14:30 - 16:45
Fredag 09:00 - 12:00

 

Vielse/Marriage/Trauung

Mandag - Fredag 09:00 - 15:00

 

Åbningstider - Borgerservice Light, Marstal Bibliotek

Mandag  13:00 - 18:00
Tirsdag 10:00 - 14:00
Onsdag - Torsdag 13:00 - 16:00
Fredag 10:00 - 14:00