Skip til hoved indholdet
  Hjem Om kommunen Kommunikation og presse Nyheder Vedtagelse af Kommuneplantillæg

Vedtagelse af Kommuneplantillæg

Vedtagelse af Kommuneplantillæg Byer og landsbyer – Bymidteafgrænsning i Marstal og Ærøskøbing, Kommuneplanramme Hv.Bl1 – Haven By, landsbyafgrænsning Haven, Sø.R2 – Måehallen ved Søby og Ær.Of18 – Parkeringsplads ved Vestre Allé.

Ærø Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 17. januar 2024 endeligt vedtaget Kommuneplantillæg Byer og landsbyer – Bymidteafgrænsning i Marstal og Ærøskøbing, Kommuneplanramme Hv.Bl1 – Haven By, landsbyafgrænsning Haven, Sø.R2 – Måehallen ved Søby og Ær.Of18 – Parkeringsplads ved Vestre Allé.

Yderligere information

Kommuneplantillægget kan læses her: https://dokument.plandata.dk/12_11268413_1707826489987.pdf 

-       Kommuneplantillæg Byer og landsbyer – Bymidteafgrænsning i Marstal og Ærøskøbing, Kommuneplanramme Hv.Bl1 – Haven By, landsbyafgrænsning Haven, Sø.R2 – Måehallen ved Søby og Ær.Of18 – Parkeringsplads ved Vestre Allé var i offentlig høring i perioden den 23. august 2023 til den 18. oktober 2023. link til dokumentet https://dokument.plandata.dk/12_11268413_1707826489987.pdf 

Offentlighedsperiode

Kommuneplantillæg Byer og landsbyer – Bymidteafgrænsning i Marstal og Ærøskøbing, Kommuneplanramme Hv.Bl1 – Haven By, landsbyafgrænsning Haven, Sø.R2 – Måehallen ved Søby og Ær.Of18 – Parkeringsplads ved Vestre Allé var i offentlig høring i perioden den 23. august 2023 til den 18. oktober 2023.

Ændringer

Der indkom 55 indsigelser og en underskriftsindsamling i offentlighedsperioden. I forbindelse med vedtagelsen er der lavet følgende ændringer:

Efter høringsperioden udløb og inden den endelige vedtagelse er der lavet følgende ændringer:

 • Kommuneplanramme Ær.Of18 – Parkeringsplads ved Vestre Allé:
  • Redegørelse præciseres vedr. parkeringsbehovet.
 • Kommuneplanramme Sø.R2 – Måehallen i Søby
  • Redegørelse vedr. bevaringsværdigt landskab er præciseret.
 • Kommuneplanramme Hv.Bl1 – Haven by, landsbyafgrænsning
  • Kommuneplanrammen er ændret så areal, der udpeget som bevaringsværdigt landskab er taget ud.

Retsvirkninger

Kommuneplantillægget har følgende betydning

I medfør af planlovens § 12 stk. 2, kan kommunen i byzone modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område er omfattet af en detaljeret byplanvedtægt eller lokalplan, der er tilvejebragt før kommuneplanen. 

I medfør af planlovens § 12 stk. 3, kan kommunen i byzone og i sommerhusområder modsætte sig opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med bestemmelser i kommuneplanens rammedel. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område i kommuneplanen er udlagt til offentlige formål, eller når området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt. 

KLAGEVEJLEDNING

Denne afgørelse kan påklages til Planklagenævnet.

Du klager via klageportalen, som du finder via borger.dk eller virk.dk. Du logger på klageportalen med Nem-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Ærø Kommune via klageportalen.

Når du klager, skal du betale et klagegebyr. Gebyret er på 900,- kr. for privatpersoner og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I klageportalen sendes din klage automatisk først til Ærø Kommune. Hvis Ærø Kommune fastholder afgørelsen, sender Ærø Kommune klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Planklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. Se betingelserne for at blive fritaget her.

Klagefrist

Klagen skal indgives inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

Opsættende virkning

En klage over denne afgørelse har ikke opsættende virkning efter lovgivningen. Planklagenævnet kan træffe afgørelse om at fravige lovgivningens udgangspunkt i særlige tilfælde.

 

Ærø Kommune

Ærø Rådhus
Statene 2, 5970 Ærøskøbing

CVR-nr.: 28856075
EAN-numre

Telefon: +45 63525000
post@aeroekommune.dk
Send sikker post

Åbningstider - Borgerservice

Mandag - Tirsdag 09:00 - 12:00
Onsdag Lukket
Torsdag 09:00 - 12:00
  14:30 - 16:45
Fredag  09:00 - 12:00

 

Vielse/Marriage/Trauung

Mandag - Fredag 09:00 - 15:00

 

Åbningstider - Borgerservice Light, Marstal Bibliotek

Mandag  13:00 - 18:00
Tirsdag 10:00 - 14:00
Onsdag - Torsdag 13:00 - 16:00
Fredag 10:00 - 14:00