Skip til hoved indholdet
  Hjem Mit liv Sundhed og forebyggelse Tandpleje

Tandpleje

Ærø Kommune samarbejder med øens to privatpraktiserende tandlæger:

 • Tandlægen.dk, Vestergade 55, 5970 Ærøskøbing, Telefon: 62521576

 • Tandlæge Katrin Klemm, Havnevejen 1, 5985 Søby, Telefon: 44108485

Yderligere oplysninger gives gerne ved henvendelse til Borgerservice

Om børne- og ungetandpleje i Ærø Kommune

Alle børn er sikret adgang til gratis forebyggende og behandlende tandpleje.

Indholdet på denne side er fra borger.dk. Der gælder følgende afvigelser for børne- og ungetandpleje i Ærø Kommune:

 • Der er lavet en aftale med øens to privatpraktiserende tandlæger, som man kan vælge mellem.
 • Ærø Kommune kontakter forældrene om barnets første tandlægebesøg, inden barnet fylder 3 år.
Du kan frit vælge mellem alle tandlæger, der har overenskomst med regionerne

Får du tandpine eller tandskader uden for tandlægernes normale åbningstid, kan du henvende dig til en tandlægevagt. Den kan være tilknyttet skadestuen eller være en klinik i lokalområdet.

Voksne kan frit vælge mellem alle  praktiserende tandlæger, som er godkendt af regionen til at yde tandlægehjælp.

Voksne over 18 år, skal selv betale for undersøgelse og behandling hos en praktiserende tandlæge. Dog vil unge i alderen 18 til 21 år der er født efter den 31. december 2003, vil have adgang til gratis tandpleje i børne- og ungdomstandplejen indtil de fylder 22 år.

Der bliver givet tilskud fra regionen til en række behandlinger.

 • undersøgelse
 • tandrensning
 • forebyggende behandling
 • behandling af huller (caries)
 • parodontitis
 • rodbehandling
 • tandudtrækning under lokalbedøvelse.
Bed om et skriftligt tilbud
Hvis en behandling vil koste over 2.500 kr., når tilskuddet fra regionen er trukket fra, skal tandlægen tilbyde et skriftligt overslag på prisen. Der er frit valg af tandlæge, og du kan skifte mellem tandlæger, alt efter hvilken behandling du ønsker (Priserne fremgår at sundhedsloven, og dette er gældende både for sygesikringsgruppe 1 og 2 ).    
Faste priser – sygesikringsgruppe 1

For patienter i sygesikringsgruppe 1 er prisen for nogle behandlinger fast mens der for andre behandlinger er et tilskud uden der er en fast pris som tandlægen må tage. Du kan se på dit sundhedskort, hvilken sikringsgruppe du er i, men langt de fleste borgere er i sikringsgruppe 1.

De faste priser og tilskud fremgår af bekendtgørelse om tilskud til behandling hos praktiserende tandlæge og er ens for alle klinikker.

Tilskud til tandlægehjælp og tandpleje bliver automatisk trukket fra regningen, før du betaler. Du får enten en procentdel af prisen eller et fast tilskud til en bestemt behandlingstype. Honorartabellerne indeholder de faste priser og tilskud, der er aftalt for voksentandplejen med den offentlige sygesikring.

Frie priser – sygesikringsgruppe 2

For patienter i sygesikringsgruppe 2 findes der ikke faste priser men der er samme tilskud som for sygesikringsgruppe 1. Du kan se på dit sundhedskort, hvilken sikringsgruppe du er i. De frie priser fastsætter den enkelte klinik, og tandlægens prisliste skal kunne ses i venteværelset.

Patienter i sygesikringsgruppe 2 får samme tilskud, som en patient i sygesikringsgruppe får til en tilsvarende behandling. Tandlæger og tandplejere fastsætter selv prisen for behandling. Hvis prisen på behandling overstiger tilskuddet fra regionen, skal du selv betale forskellen, når du er i sikringsgruppe 2.

Nogle steder bliver tilskuddet trukket fra regningen, og du skal selv betale resten af tandlægens honorar. Andre steder skal du først betale hele regningen, og du kan derefter få tilskuddet refunderet hos kommunen.

Modtager du kontanthjælp eller uddannelseshjælp?
 • 18- til 24-årige kan få tilskud til dækning af 100 procent af egne udgifter til tandpleje, som årligt overstiger en egenbetaling på 600 kr.
 • 25- til 29-årige, der modtager uddannelseshjælp, kan få tilskud til dækning af 100 procent af borgerens udgifter, som overstiger 600 kr.
 • 25-årige eller derover kan få tilskud til dækning af 65 procent af egne udgifter til tandpleje, som årligt overstiger en egenbetaling på 600 kr.

Priserne fremgår af Bekendtgørelse af lov om aktiv socialpolitik § 82 a.

Til tandbehandling foretaget af en autoriseret behandler i et EU eller EØS land, dvs. hele EU samt Norge, Island, Schweiz og Lichtenstein, får du samme tilskud som i Danmark. Tilskuddet dækker de samme behandlinger, som er tilskudsberettigede i Danmark.

Der gives ikke tilskud til fx tandproteser eller kroner.

Udbetaling af tilskud

Ved tandlægebehandling i udlandet skal du selv betale det fulde beløb og derefter ansøge din region om at få tilskudsbeløbet refunderet.

Hvis du bliver behandlet af en tandlæge i udlandet, skal du huske at få:

 • en specificeret og kvitteret regning med dit navn samt adresse og personnummer påført
 • en beskrivelse af ydelsen
 • en kopi af eventuel lægehenvisning
 • dokumentation på, at den tandlæge du vælger, er offentligt autoriseret i det pågældende land.

Dokumentation skal være på enten dansk, svensk, norsk, engelsk eller tysk og regning sendes til din region. Husk at oplyse nummer på din NemKonto.

Læs mere om tilskud til tandlægebehandling i udlandet og find adressen på din region:

Læs også om tandlægebehandling i udlandet hos Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Alle børn og unge er omfattet af den vederlagsfri kommunale tandpleje, indtil de fylder 18 år. Unge, der fylder 18 år efter den 1. januar 2022 er dog omfattet helt indtil de fylder 22 år.

I de fleste kommuner foregår børne- og ungdomstandplejen på kommunale tandklinikker. I de mindre kommuner er opgaven oftest lagt over til privatpraktiserende tandlæger.

Hvis du har behov for at få en tid hos en tandlæge for dit barn, skal du kontakte din kommune og høre hvilket tandplejetilbud, du er omfattet af. Du kan også se på din kommunes hjemmeside, hvordan tandplejen er organiseret.

2-åriges første besøg

Normalt henvender tandklinikken sig til forældrene, inden barnet fylder 2 år for at aftale det første tandlægebesøg.

Under 16 år

Forældre til børn under 16 år skal selv betale 35 procent af udgiften, hvis de vil bruge en privatpraktiserende tandlæge frem for det kommunale tilbud. Du skal huske at give kommunen besked inden behandlingens start, hvis dine børn bruger en privatpraktiserende tandlæge.

16-21 år

Unge, der er fyldt 16 år kan selv vælge, om de vil bruge de kommunale tandklinikker eller en praktiserende tandlæge. Er de født før den 31. december 2003 er tandplejen gratis, indtil de fylder 18 år. Er de født efter den 31. december 2003 er tandplejen gratis, indtil de fylder 22 år. 

Det er vigtigt, at der gives besked til den kommunale tandpleje, hvis der skiftes til en privat tandklinik (privatpraktiserende tandlæge).

22-25 år

Du får større tilskud (65 procent af prisen) til regelmæssig undersøgelse, når du er 22-25 år. Voksne fra 26 år får 40 procent i tilskud.

Kommunerne skal tilbyde omsorgstandpleje til voksne borgere, der er tilmeldt folkeregisteret i kommunen, og som på grund af kronisk nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap kun vanskeligt kan udnytte det almindelige tandplejetilbud i voksentandplejen i praksis

Bopælskommunen kan opkræve en egenbetaling af borgere der er visiteret til omsorgstandpleje. Egenbetalingen prisreguleres hvert år og den maksimale egenbetaling for patienter i omsorgstandplejen er 590 kr. (2024).

Specialtandpleje

Kommunerne skal tilbyde specialiseret tandpleje (specialtandpleje) til borgere, der er tilmeldt folkeregistret i kommunen, og som har en sindslidelse, er udviklingshæmmet, eller har cerebral parese, autisme eller sklerose og som har betydelig og varig nedsat funktionsevne, og derfor ikke kan benytte børne- og ungdomstandplejen, tandpleje i privat praksis eller omsorgstandplejen.

Bopælskommunen kan opkræve en egenbetaling af borgere, der er visiteret til specialtandpleje. Egenbetalingen prisreguleres hvert år og den maksimale egenbetaling for patienter i specialtandplejen er 2.200 kr. (2024).

Egenbetalingen reguleres i Cirkulæreskrivelse om regulering for 2024 af egenbetalingen i omsorgstandplejen, specialtandplejen mv. efter sundhedsloven.

På sundhed.dk kan du få overblik over besøg, som du har haft hos praktiserende læge, speciallæge, tandlæge, fysioterapeut m.fl. Oversigten viser de besøg, hvor det offentlige har ydet helt eller delvist tilskud til behandlingen. Du kan se oplysninger om konsultationer tilbage fra 2003.

Ønsker du at klage over din tandlæge, har du mulighed for at rette henvendelse til:

Ønsker du at anmelde en skade, er du velkommen til at kontakte

Klagemuligheder i udlandet

Reglerne for at klage over tandlægebehandling er ikke ens i alle europæiske lande. Hvis du vil klage over behandlingen hos en udenlandsk tandlæge kan du kontakte 'Forbruger Europa', som er den danske afdeling af en sammenslutning af europæiske forbrugerkontorer.

Forbruger Europa kan hjælpe dig med at finde ud af, om du kan klage over behandlingen, og hvor du skal klage.

Krav om erstatning

Når du klager og får medhold, kan du få en del eller hele din betaling for behandlingen tilbage. Ønsker du erstatning ud over tandlægeregningen på mere end 1.000 kr., skal kravet fremsættes hos Dansk Tandlægeforenings Patientforsikring. 

Skrevet af redaktionen på sundhed.dk

Lovgivning

Læs også

På borger.dk

Andre sider

Ærø Kommune

Ærø Rådhus
Statene 2, 5970 Ærøskøbing

CVR-nr.: 28856075
EAN-numre

Telefon: +45 63525000
post@aeroekommune.dk
Send sikker post

Åbningstider - Borgerservice

Mandag - Tirsdag 09:00 - 12:00
Onsdag Lukket
Torsdag 09:00 - 12:00
  14:30 - 16:45
Fredag 09:00 - 12:00

 

Vielse/Marriage/Trauung

Mandag - Fredag 09:00 - 15:00

 

Åbningstider - Borgerservice Light, Marstal Bibliotek

Mandag  13:00 - 18:00
Tirsdag 10:00 - 14:00
Onsdag - Torsdag 13:00 - 16:00
Fredag 10:00 - 14:00