Skip til hoved indholdet
  Hjem Mit liv Natur og miljø Vand og spildevand Spildevand Betalingsvedtægt for spildevandsforsyningen

Betalingsvedtægt for spildevandsforsyningen

Spildevandsforeningen Januar 2017 - Ærø Vand

Betalingsvedtægt for spildevandsforsyningen under Ærø Vand A/S.

I henhold til lov om betalingsregler for spildevandsanlæg mv., jf. lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 (kaldet betalingsloven) og følgelovgivning med tilhørende ændringer som konse- kvens af lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold, jf. lov nr. 469 af 12. juni 2009 (kaldet vandsektorloven) har Kommunalbestyrelsen godkendt denne betalingsvedtægt gældende for ejendomme, der er tilsluttet eller på anden måde tilknyttet det til Ærø Vand A/S tilhørende anlæg.

Betalingsvedtægten er udarbejdet af Ærø Vand A/S, der som spildevandsforsyningsselskab er bemyndiget hertil i henhold til vandsektorloven. Ærø Vand A/S forestår efter samme lovgrund- lag al administration af vedtægten, således også fastlæggelse af samtlige takster til årlig god- kendelse i Kommunalbestyrelsen.

Taksterne fremgår til enhver tid af det hertil hørende takstblad.

Denne vedtægt erstatter ”Betalingsvedtægt for spildevandsforsyningen under Ærø Vand A/S” af 1. januar 2016.

Betalingsvedtægten træder i kraft den 1. januar 2017.

Kapitel 1 - vedtægtens område

Vedtægten gælder for eksisterende og kommende spildevandsanlæg under Ærø Vand A/S.

Vedtægten gælder endvidere for modtagelse og behandling af spildevand mv. på Ærø Vand A/S’ renseanlæg.

Ærø Vand A/S har som ansvarsområde at etablere, drive og vedligeholde de til spildevandsfor- syningsselskabets tilknyttede spildevandsanlæg, herunder også spildevandsanlæg, der er kon- traktligt tilknyttet Ærø Vand A/S, jf. lov om betalingsregler for spildevandsanlæg mv. § 7 a.

Ærø Vand A/S er forpligtet til at føre stikledning frem til grundgrænsen for en ejendom tilknyt- tet spildevandsforsyningsselskabets anlæg eller til områdeafgrænsningen for et andet spilde- vandsanlæg.

Alle ejere af fast ejendom inden for kloakopland, er i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 4, forpligtede til at tilslutte sig spildevandsforsyningsselskabets spildevandsanlæg, når tilslutningsmulighed foreligger, samt at deltage i betalingen i henhold til denne vedtægts be- stemmelser.

Kapitel 2 - Spildevandsforeningsselskabets budget og regnskab

Ærø Vand A/S er som spildevandsforsyningsselskab efter vandsektorloven (lov nr. 469 af 12. juni 2009) forpligtet til at aflægge årsregnskab efter årsregnskabslovens regler.

Det indebærer, at Ærø Vand A/S skal benytte et uvildigt revisionsfirma, til revision af årsregsskabet. Revisionsfirmaet skal udarbejde en revisionsprotokol. Revisionsprotokollen bilagt et revideret regnskab forelægges Kommunalbestyrelsen én gang årligt til godkendelse.

De til Ærø Vand A/S tilhørende budgetter med forventede udgifter og indtægter udarbejdes af spildevandsforsyningsselskabet og behandles af Ærø Vand A/S’ bestyrelse. Udgifterne omfatter omkostninger til anlæg, drift, vedligeholdelse og administration af spildevandsforsyningsselskabets spildevandsanlæg samt anlæg, der er kontraktligt tilknyttet spildevandsforsyningsselskabet efter betalingslovens § 7a. Under driftsudgifter hører også omkostninger til eventuel forrentning af optagne lån. Indtægterne omfatter betaling fra den til enhver tid værende ejer af fast ejendom, der tilleder spildevand til spildevandsforsyningsselskabets spildevandsanlæg, eller som er kontraktligt tilknyttet spildevandsforsyningsselskabet.

For den obligatoriske tømningsordning for hustanke udformes et selvstændigt regnskab, der omfatter udgifter til drift og administration af tømningsordningen samt indtægter fra de omfattede ejendomme.

Økonomien i Ærø Vand A/S skal ”hvile i sig selv”. Der skal være balance mellem indtægter og udgifter. Balancen skal ikke nødvendigvis være til stede i de enkelte regnskabsår, men blot over en vis periode i overensstemmelse med den til enhver tid, af bestyrelsen for Ærø Vand A/S, vedtagne investeringsplan.

Kapitel 3 - Spildevandsforsyningsselskabets indtægter

Ærø Vand A/S får sine indtægter via tilslutningsbidrag, vandafledningsbidrag, særbidrag, vejbidrag samt bidrag for modtagelse af spildevand på renseanlæggene.

3.1 Tilslutningsbidrag

Ved tilslutning af ejendomme, der ikke tidligere har været tilsluttet et spildevandsforsyningsselskab, pålignes et standardtilslutningsbidrag. Der kan som udgangspunkt ikke opkræves tilslutningsbidrag fra ejendomme, der er tilsluttet eller pålignet tilslutningsbidrag til et spildevandsforsyningsanlæg. Dette gælder også ejendomme tilsluttet eller pålignet tilslutningsbidrag til et offentligt spildevandsanlæg før d. 1. januar 2010.

Tilslutningsbidrag betales af følgende ejendomme, når der ved fremført stikledning til grundgrænsen og der foreligger mulighed for fysisk tilslutning til spildevandsforsyningsselskabets spildevandsanlæg:

 1. Nye ejendomme, der udstykkes fra områder, der ikke tidligere har været inddraget under spildevandsforsyningsselskabets spildevandsanlæg.
   
 2. Ejendomme, der ikke tidligere har været tilsluttet eller har betalt tilslutningsbidrag til spildevandsforsyningsselskabets spildevandsanlæg.
   
 3. Nye ejendomme, der udstykkes fra ejendomme, hvis de nye parceller efter frastykningen ikke er tilsluttet, men hvor disse ved stikledning frem til skel opnår tilslutningsmulighed til spildevandsforsyningsselskabets spildevandsanlæg.
   
 4. Erhvervsejendomme, hvis beregningsgrundlag ændres. Her kan opkræves et supplerende tilslutningsbidrag.
   
 5. Ejendomme i det åbne land, der indgår kontraktligt medlemskab af spildevandsforsyningsselskabet.

Der kan ikke opkræves tilslutningsbidrag fra ejendomme, der er tilsluttet eller er pålignet tilslutningsbidrag til spildevandsforsyningsselskabets spildevandsanlæg, dog med undtagelse af punkt c og d.

For ubebyggede grunde pålignes tilslutningsbidraget dog først, når der udstedes en byggetilladelse, uanset om der på opkrævningstidspunktet foreligger fysisk mulighed for tilslutning til spildevandsforsyningsanlægget.

3.1.1 Bidragets størrelse

Tilslutningsbidragets størrelse fastsættes efter de i betalingsloven fastsatte regler. Beregningsgrundlaget er ét standardbidrag pr. boligenhed eller pr. 800 m2 grundareal for erhvervsejen- domme.

Tilslutningsbidragets størrelse fremgår af Ærø Vand A/S’ takstblad.

Ved større projekter, hvor der kan opkræves mere end ét standardtilslutningsbidrag, forbeholder spildevandsforsyningsselskabet sig ret til at kræve bankgaranti for beløbet.

For ejendomme, der i henhold til spildevandsplanen er separat spildevandskloakeret og hermed ikke er tilsluttet for tag- og overfladevand, skal tilslutningsbidraget fastsættes til 60 % af standardtilslutningsbidraget.

Hvis spildevandsplanen ændres, så der i separatkloakerede områder gives mulighed for afledning af tag- og overfladevand til spildevandsforsyningsselskabets anlæg, opkræves et supplerende tilslutningsbidrag svarende til 40 % af det tilslutningsbidrag, der kan opkræves på tilslutningstidspunktet.

3.1.2 Tilslutningsbidrag for boligejendomme mv.

En boligenhed defineres som en bolig med selvstændigt køkken og vil således omfatte et parcelhus, et rækkehus, et stuehus til en landbrugsejendom, en aftægtsbolig, en bolig i etageejendom, en andelslejlighed, en ejerlejlighed, en ferielejlighed, et sommerhus eller lignende.

Ved udstykning fra en boligejendom opkræves tilslutningsbidrag for den eller de frastykkede parceller, der ikke ved udstykningen er forsynet med stik, når Ærø Vand A/S fører stik frem til de frastykkede parcellers grundgrænse.

Ærø Vand A/S har vedtaget, at der ikke er mulighed for at fastsætte tilslutningsbidraget lavere end standardtilslutningsbidraget for boligejendomme, hvor der opføres flere boligenheder på en ejendom, hvilket begrundes dels i, at tilslutningsbidraget betragtes som et indmeldelsesgebyr uafhængigt af de faktiske afholdte udgifter, dels i forpligtelsen til at sikre den forvaltningsretlige lighedsgrundsætning og intentionen med at behandle ejendomme med ensartede forhold ens.

3.1.3 Tilslutningsbidrag for erhvervsejendomme mv.

Erhvervsejendomme mv. defineres som alle ejendomme, der ikke er indrettet til beboelse alene, så som industrier, håndværkervirksomheder, skoler, kirker, sportsanlæg, hoteller, kontorer, blandet bolig og erhverv, institutioner med blandet bolig og fællesfaciliteter m.fl.

Endvidere regnes landbrugsejendomme, der afleder spildevand/regnvand fra driftsbygninger som erhvervsejendomme.

Der pålignes ét standardtilslutningsbidrag for alle erhvervsejendomme pr. påbegyndt 800 m2 grundareal.

Der opkræves supplerende bidrag, hvis erhvervsejendommens grundareal udvides ved tilkøb af areal, der ikke tidligere har været tilsluttet kloak, og som matrikuleres sammen med erhvervsejendommen, der i forvejen er tilsluttet kloak.

Erhvervsejendomme i landzone

For eksisterende erhvervsejendomme i landzone fastsættes et skønnet grundareal ud fra det bebyggede areal og en skønnet bebyggelsesprocent. Den skønnede bebyggelsesprocent fastsættes ud fra en vurdering af den formodede gennemsnitlige bebyggelsesprocent for en tilsvarende ejendom i byzone. Den skønnede bebyggelsesprocent sættes som hovedregel ikke lavere end 25 %. Dyrkede markarealer medregnes ikke i grundarealet, med mindre der ligger en byggetilladelse på arealet. Ved beregningen medregnes det bebyggede areal af de bygninger, der afleder spildevand/regnvand til spildevandsforsyningsselskabets anlæg.

Ved tilslutning af ubebyggede erhvervsejendomme i landzone skønnes et bebygget areal.

Tilslutningsbidrag for erhvervsejendomme i landzone skal så vidt muligt sidestilles med tilslutningsbidrag, som beregnes for beliggenhed i byzone.

Beregnes det bidragspligtige areal til mindre end 800 m2, opkræves ét standardtilslutningsbidrag, og arealet op til 800 m2 betragtes som frikøbt ved eventuel fremtidig udvidelse. Det areal, som ejendommen er beregnet til, inddrages i kloakoplandet.

Der opkræves supplerende bidrag, hvis erhvervsejendommens grundareal udvides ved tilkøb af areal, der ikke tidligere har været tilsluttet kloak, og som matrikuleres sammen med erhvervsejendommen, der i forvejen er tilsluttet kloak.

3.1.4 Tilslutningsbidragets forfaldstidspunkt

Tilslutningsbidraget forfalder til betaling, når der er ført stikledning frem til skel. For ubebyggede grunde dog først når der er udstedt en byggetilladelse til byggeri på grunden.

3.1.5 Henstand

Der ydes ikke henstand med betaling af tilslutningsbidrag.

3.2 Vandafledningsbidrag

Alle ejendomme, der er fysisk tilsluttet spildevandsforsyningsselskabets spildevandsanlæg herunder kontraktligt tilknyttet Ærø Vand A/S, betaler årligt vandafledningsbidrag.

I det omfang, der afledes spildevand eller vand, der kan sidestilles med spildevand, til spildevandsforsyningsselskabets anlæg, uden at der har været et vandforbrug, skal der som udgangspunkt også betales vandafledningsbidrag for afledningen af dette vand. Dette gælder fx spildevand, der fremkommer i forbindelse med en virksomheds fabrikationsprocesser, vand fra afværgepumpninger, genanvendt regnvand, spildevand fra skibe og perkolat fra lossepladser, der særskilt tillades tilledt spildevandsforsyningsselskabets anlæg. Ærø Vand A/S skal give tilladelse til afledning af vand fraafværgepumpninger mv., som afregnes efter målt afledning.

Der betales også vandafledningsbidrag i situationer, hvor der ikke er tale om en permanent tilslutning til spildevandsforsyningsselskabets spildevandsanlæg, men hvor der sker tilledning lejlighedsvis eller over kortere perioder - de såkaldte ”gæstetilledninger”. Der kan fx være tale om tilledning fra mobile slagtebusser eller fiskebiler.

3.2.1 Vandafledningsbidragets størrelse

Vandafledningsbidragets størrelse fastsættes efter de i betalingsloven fastsatte regler. Vandafledningsbidraget udgøres af to elementer:

 1. Et fast bidrag, der opkræves pr. spildevandsstikledning frem til grundgrænsen.
 2. Et variabelt bidrag pr. m3 målt eller skønnet vandforbrug.
   

Bekendtgørelse om fastsættelse af den variable del af vandafledningsbidraget er trådt i kraft den 6. september 2013 og ændret i bekendtgørelse den 10. december 2014. Bekendtgørelsen er en opfølgning på lov nr. 902 af 4. juli 2013 om ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. Ved lovændringen er indført en trappebetalingsmodel for den variable del af vandafledningsbidraget for ejendomme med erhvervsmæssige virksomheder med et vandforbrug større end 500 m3 vand om året.

Trappemodellen indebærer, at kubikmetertaksten falder med stigende vandforbrug. Den variable del af vandafledningsbidraget skal således opkræves efter differentierede takster, som gælder for vandforbrug til og med 500 m3 (takst 1), vandforbrug på over 500 og til og med20.000 m3 (takst 2) samt vandforbrug på over 20.000 m3 (takst 3). Den variable del af vandafledningsbidraget skal herefter af spildevandsforsyningsselskabet beregnes som vandforbruget på de enkelte trin multipliceret med den kubikmetertakst, der er fastsat for det pågældende trin. Se figur 1

Det er dog alene ejendomme, hvor der findes erhverv, der opererer på markedsmæssige vilkår, som vil være berettiget til at blive afregnet efter trappemodellen. Øvrige ejendomme skal således betale den højeste takst, dvs. takst 1. Herudover gælder særlige regler for ejendomme, der afregnes efter det såkaldte justerede betalingsprincip, og ejendomme, som har nedsættelse eller fritagelse for betaling efter lovens § 2 b.

Vandafledningsbidragets størrelse

Trin 1

Trin 2

Trin 3

Under 500 m3/år

500 - 20.000 m3/år

Over 20.000 m3/år

 

Ingen reduktion i spildevands- bidrag

2014

2015

2016

2017

2018

2014

2015

2016

2017

2018

4%

8%

20%

20%

20%

12%

24%

60%

60%

60%

Bidraget pr. m3 og det faste bidrag fastsættes af Ærø Vand A/S én gang årligt og godkendes efterfølgende af Kommunalbestyrelsen. Bidraget pr. m3 og det faste bidrags størrelse fremgår af spildevandsforsyningsselskabets takstblad for det enkelte budgetår.

Det faste bidrag opkræves fra det tidspunkt, hvor fysisk tilslutning til spildevandsforsyningsselskabets anlæg foreligger. Bidraget pr. m3 opkræves fra det tidspunkt, hvor afledningen til spildevandsforsyningsselskabets anlæg påbegyndes.

Ejendomme, der er kontraktligt tilknyttet spildevandsforsyningsselskabet efter lov om betalingsregler for spildevandsanlæg § 7 a, betaler vandafledningsbidrag fra det tidspunkt, hvor den decentrale renseløsning tages i brug.

3.2.2 Bidragspligtig vandmængde

For ejendomme og boligenheder, hvor der er installeret vandmåler, beregnes vandafledningsbidraget efter målt vandforbrug.

Afregning af vandafledningsbidrag efter målt forbrug sker fra den dato Ærø Vand A/S modtaget skriftlig underretning om, at der er installeret måler.

For afledning af tag- og overfladevand, der ikke genanvendes, og vand fra omfangsdræn betales ikke vandafledningsbidrag.

For boligenheder, herunder sommerhuse, hvor der ikke kan afregnes efter vandmåler, fastsættes normalvandforbruget til 170 m3 pr. år.

Erhvervsejendomme.

For erhvervsejendomme beregnes vandafledningsbidraget efter målt vandforbrug.

3.2.3 Nedsættelse af eller fritagelse for vandafledningsbidrag

Produktion

Virksomheder, hvor en del af vandforbruget medgår i virksomhedens produktion eller af anden grund ikke tilledes spildevandsforsyningsselskabets spildevandsanlæg kan, efter forudgående ansøgning herom til Ærø Vand A/S, få fritagelse for denne vandmængde. Der skal på virksomhedens bekostning opsættes bimåler, eller på anden måde skaffes dokumentation for størrelsen af vandmængden. Aftalen tidsbegrænses i 5 år. Specifik stillingtagen til tidsbegrænsningen.

Ærø Vand A/S meddeler ikke fritagelse for betaling af vandafledningsbidrag for tilledning af vand fra afværgepumpninger, filterskyllevand og kølevand til spildevandsforsyningsselskabets spildevandsanlæg.

Regnvand, der genanvendes

Ærø Vand A/S giver ikke nedsættelse eller fritagelse for betaling af vandafledningsbidrag for tilledning af genanvendt regnvand til spildevandsforsyningsselskabets spildevandsanlæg.

Ledningsbrud på vandledning

I tilfælde af brud på ledningen, der tilfører en ejendom vand, kan vandforsyningen træffe afgørelse om at reducere vandforbruget. Det er herefter det reducerede vandforbrug, der lægges til grund for beregning af vandafledningsbidraget.

Opstår der utætheder i ledningssystem og installationer eller fejl ved en vandmåler, er forbrugeren pligtig til omgående at give pågældende vandforsyning meddelelse herom. Vandforbruget vil i så fald blive fastsat efter spildevandsforsyningsselskabets skøn efter forud indhentet udtalelse fra vandforsyningen og forbrugeren samt på grundlag af de seneste års vandforbrug.

Følgende regler anvendes:

Såfremt en forbruger har haft et vandforbrug ud over det normale, og det skyldes en defekt i ejendommens installationer, kan forbrugeren fritages for betaling af vandafledningsbidrag for dette forbrug. For at opnå nedsættelse af vandafledningsbidraget, må følgende betingelser være opfyldt:

 1. Vandspild må ikke være tilledt spildevandsforsyningsselskabets spildevandsanlæg.
   
 2. Som dokumentation for skaden kræves en udtalelse fra den stedlige vandforsyning og en VVS-installatør, der anmelder udbedring af skaden.
   
 3. Ærø Vand A/S regler for eftergivelse af vandafledningsbidrag finder ikke anvendelse for en mængde svarende til forbrugerens årlige normalforbrug. Kan årsforbruget ikke fastsættes på grund af flytning eller anden anvendelse af ejendommen, fastsættes et skønnet forbrug af Ærø Vand A/S.
   
 4. Forbrug, der ligger ud over dette, skal der ikke betales vandafledningsbidrag for under forudsætning af, at de her nævnte betingelser er opfyldte. Der kan ikke påregnes fritagelse for betaling for vandspild for mere end 2 år tilbage.

Selvom en vandforsyningsvirksomhed ikke træffer afgørelse om reduktion af vandforbruget i forbindelse med et ledningsbrud, kan der ske reduktion i vandafledningsbidraget, når der er dokumentation for ledningsbrud samt dokumentation for, at vandet ikke er tilledt spildevandsforsyningsselskabets spildevandsanlæg.

3.2.4 Særbidrag

Alle ejendomme, der afleder spildevand, hvor forureningsindholdet er højere end i en tilsvarende husspildevandsmængde, skal betale særbidrag, såfremt afledningen giver anledning til særlige foranstaltninger i forbindelse med etablering og drift af spildevandsforsyningsselskabets spildevandsanlæg.

Spildevandsforsyningsselskabet skal fastsætte og opkræve særbidraget i overensstemmelse med regler i den til enhver tid gældende bekendtgørelse om særbidrag for særlig forurenet spildevand.

For en særbidragspligtig forbruger (virksomhed m.v.), pålægges således både det almindelige afledningsbidrag samt et særbidrag.

Særbidraget beregnes efter spildevandets indhold af hver forureningskomponent, der ligger ud over hvad husspildevand indeholder. Således opgøres hver forureningskomponent i såkaldt særbidragspligtige forureningsenheder.

Indholdet af forureningsenheder i husspildevand opgøres som person ekvivalenter (PE) og er defineret ved en årlig udledning af en række forurenende stoffer (se tabel 1), som svarer til husspildevand og dermed udgør den nedre grænse for om der skal betales særbidrag. Det er således virksomheden samlede udledning af forureningsenheder fratrukket forureningsenheder svarende til samme spildevandsmængde, der beregnes særbidrag for.

1 PE husspildevand defineres til 110 liter/dag pr person, og dermed 40 m3 pr år.
Parameter Nedre grænse for,
om der skal betales særbidrag
Årlig udledning og
vægtning til omkostningsfordeling
Organsik stof (COD) 1.600 mg/l 64 kg
Kvælstof (N-total) 100 mg/l 4,0 kg
Fosfor (P-total) 15 mg/l 0,6 kg
Nikke 15 mg/l 600 mg
Cadmium 0,4 mg/l 16 mg
Kviksølv 0,4 mg 16 mg
Bly 0,06 mg/l 2,4 g
Chrom 0,05 mg/l 2,0 g
Kobber 0,5 mg/l 20 g
Zink 1,5 mg/l 80 mg
ΣPAH 1,5 mg/l 60 mg
PAH LAS 200 mg
LAS 0,65 mg/l 26 g
DEPH 0,025 mg/l 1,0 

Tabel 1 Koncentrationer og forureningsindhold i husspildevandsenheder. Koncentrationer og mængder angiver grænsen for hvornår der skal betales særbidrag.

Mængderne for indholdet af organisk stof, kvælstof og fosfor er defineret i Bekendtgørelse om særbidrag for særligt forurenet spildevand (Bekendtgørelse nr. 1375 af 30/11/2015)

Tungmetaller og miljøfremmede stoffer angives som forureningsenheder beregnet ud fra Slambekendtgørelsens grænseværdier for udbringning på landbrugsjord, samt en slammængde på 20 kg tørstof/år pr person.

Måling af spildevand

Ærø Vand A/S anvender måleresultater udført i medfør af § 28-tilslutningstilladelse i lov om miljøbeskyttelse fra den enkelte forbruger (virksomhed m.v.). Er oplysningerne ikke tilstrækkelige, kan der anvendes resultater som er tilgængelige for Ærø Vand A/S efter aftale med den enkelte ejendomsejer. I tilfælde, hvor der stadig ikke er tilstrækkelige oplysninger til fastsættelse af særbidragspligtige forureningsenheder fra virksomheden, vil Ærø Vand A/S træffe ud fra den enkelte virksomheds karakter, beslutning om op til 6 årlige spildevandsprøver og hvilke måleparametre, der skal medtages.

Prøver skal, uanset rekvirenten, udtages som flowproportionale døgnprøver, og på datoer som fastlægges tilfældigt af Ærø Vand A/S. Prøverne udtages og analyseres af et uafhængigt akkrediteret analysefirma, der udvælges af Ærø Vand A/S. Den flowvægtede middelværdi af analyseresultaterne fra de udtagne prøver, danner grundlag for særbidragsberegningen.

Udgifter til prøvetagning pålignes den enkelte forbruger (virksomhed m.v.). Der skal, hvis Ærø Vand A/S finder det nødvendigt, på forbrugerens (virksomhed m.v.) regning etableres en eller flere målebrønde, hvor udstyr til måling og prøvetagning kan opstilles.

Opgørelse af særbidragspligtige spildevandsenheder

Den særbidragspligtige forureningsmængde udregnes efter, hvor meget spildevandsafledningen svarer til, fratrukket forureningsindholdet for husspildevand, for hver af forureningskomponenterne, der fremgår af Tabel 1.

Den samlede særbidragspligtige forureningsmængde afregnes efterfølgende som særbidrag ud fra enhedspriserne forureningskomponenterne som er fastsat i Ærø Vand A/S’ takstblad.

3.3 Vejbidrag

3.3.1 Statsveje

For statsveje beregnes et årligt vejbidrag efter en vandmængde på 0,12 m3 vand pr. m2 matrikulært areal, hvorfra vejvandet tilledes spildevandsforsyningsselskabets anlæg.

3.3.2 Kommunale veje og private fællesveje

For afledning af vejvand fra kommunale veje og private fællesveje betaler kommunen et årligt bidrag til Ærø Vand A/S. Bidraget fastsættes til 8 % af anlægsudgifterne til kloakledningsanlæggene, herunder udgifter til etablering af forsinkelsesbassiner, overløbsbygværker og anlæg til rensning af regnvand.

3.4 Andre spildevandsanlæg

3.4.1 Overtagelse af eksisterende spildevandsanlæg

Kommunalbestyrelsen kan gennem kommunens spildevandsplan træffe beslutning om at overtage andre spildevandsanlæg. Såfremt et spildevandsanlæg ønskes helt eller delvist tilsluttet spildevandsforsyningsselskabet, fastsætter spildevandsforsyningsselskabet bidrag for tilslutning fordelt på de berørte ejendomme efter betalingsvedtægten.

Ærø Vand A/S yder godtgørelse for det overtagne spildevandsanlægs værdi. Er spildevandsanlægget ikke tilsluttet spildevandsforsyningsselskabets anlæg, opkræves der standardtilslutningsbidrag.

Ejer afholder evt. restgæld.

Efter overtagelsen af anlægget opkræves fremover vandafledningsbidrag efter vedtægtens regler.

I mangel af enighed afgøres spørgsmål om godtgørelsens størrelse af taksationsmyndigheden.

3.4.2 Overtagelse af nye spildevandsanlæg udført som privat byggemodning

Udførelse af privat byggemodning kræver Kommunalbestyrelsens tilladelse.

Hvis anlægget forudsættes overtaget af Ærø Vand A/S, træffes der, forinden anlægget udføres, aftale mellem bygherre og Ærø Vand A/S om de tekniske vilkår for kloakeringen, anlæggets omfang, eventuel etapeopdeling, tidsplan for udførelsen samt den økonomiske afregning, der skal finde sted ved spildevandsforsyningsselskabets overtagelse af anlægget. Der skal herunder træffes aftale om betaling af tilslutningsbidrag og eventuel økonomisk godtgørelse for anlæggets værdi.

Efter Ærø Vand A/S’ overtagelse af spildevandsanlægget betaler de berørte ejendomme vand- afledningsbidrag efter vedtægtens almindelige bestemmelser herom.

3.4.3 Private spildevandsanlæg, der tilsluttes spildevandsforsyningsselskabets anlæg

For private spildevandsanlæg, som tilsluttes spildevandsforsyningsselskabets spildevandsanlæg, fastsætter Ærø Vand A/S et tilslutningsbidrag. Bidraget for tilslutning fordeles på de berørte ejendomme. Privatejede spildevandsanlæg på havneområder er omfattet heraf.

De af tilslutningen berørte ejendomme betaler efter tilslutning vandafledningsbidrag efter vedtægtens almindelige bestemmelser herom.

De ejendomme, der er tilslutte det tilsluttede spildevandsanlæg, varetager gennem et spildevandslaug udførelse, drift og vedligeholdelse af anlægget og afholder udgifterne hertil.

3.5 Udtræden af spildevandsforsyningsselskabet (ophævelse af tilslutningspligten til spildevandsforsyningsselskabets anlæg)

3.5.1 Tilbagebetaling til grundejeren

Har Kommunalbestyrelsen i kommunens spildevandsplan udpeget et eller flere oplande, hvor Kommunalbestyrelsen er indstillet på at lade ejendommene udtræde af det kloakerede opland for hele eller dele af det tilledte spildevand, og der er eller kan indgås en aftale om udtræden af spildevandsforsyningsselskabet med grundejere inden for de pågældende oplande, kan Ærø

Vand A/S foretage tilbagebetaling af et beløb ved hel eller delvis udtræden af spildevandsforsyningsselskabet.

Udgangspunktet ved udtræden af et kloakopland er, at der ikke skal ske nogen tilbagebetaling. Der kan dog i visse situationer blive tale om tilbagebetaling. Beløbet, der tilbagebetales, kan maksimalt fastsættes til det standardtilslutningsbidrag, der kan opkræves på det tidspunkt, hvor aftalen om udtræden indgås.

3.5.2 Økonomisk kompensation til spildevandsforsyningsselskabet

Kan Ærø Vand A/S sandsynliggøre, at spildevandsforsyningsselskabet har etableret særlige foranstaltninger eller anlæg til behandling af en bolig- eller erhvervsejendoms spildevand, og at disse foranstaltninger eller anlæg endnu ikke er afskrevet, kan spildevandsforsyningsselskabet, når en ejendom udtræder af spildevandsforsyningsselskabet, kræve økonomisk kompensation. Den kompensation, spildevandsforsyningsselskabet kan kræve, fastsættes efter en konkret vurdering af de endnu ikke afskrevne udgifter til de særlige anlæg eller foranstaltninger.

3.6 Tidsmæssig begrænsning af tilbud om tilbagebetaling

Når Kommunalbestyrelsen i kommunens spildevandsplan har udpeget områder, hvor den er indstillet på at tillade udtræden af spildevandsforsyningsselskabet, kan Kommunalbestyrelsen fastsætte en frist, for accept af tilbuddet om tilbagebetaling.

3.7 Genindtræden i spildevandsforsyningsselskabet

Efter ansøgning til spildevandsforsyningsselskabet kan en ejendom, der tidligere er udtrådt af spildevandsforsyningsselskabets kloakopland helt eller delvis, ved hel eller delvis genindtræden (generhvervelse af retten til at aflede spildevand til spildevandsforsyningsselskabets anlæg) pålignes et tilslutningsbidrag.

Tilslutningsbidraget kan ikke overstige de faktiske udgifter, Ærø Vand A/S har afholdt i forbindelse med gentilslutningen og kan maksimalt udgøre det tilslutningsbidrag, der kunne opkræves på gentilslutningstidspunktet. Såfremt ejendommen/virksomheden har fået tilbagebetalt et beløb ved ophævelse af tilslutningspligten, skal det beløb, der opkræves ved gentilslutningen, dog som minimum udgøre det tidligere tilbagebetalte beløb.

Kapitel 4 - Bidrag til obligatoriske tømningsordning for bundfældningstanke

Alle ejendomme med septiktank og lignende tank til mekanisk rensning af spildevand, der er omfattet af en fælles, obligatorisk tømningsordning, opkræves et årligt bidrag efter særskilt regulativ herom.

4.1 Aflevering af spildevand på spildevandsforsyningsselskabets renseanlæg

Ejendomme og virksomheder, der ikke i forbindelse med en fælles, obligatorisk tømningsordning, afleverer spildevand på et af spildevandsforsyningsselskabets renseanlæg, betaler et bidrag herfor. Bidragets størrelse skal svare til omkostningerne ved modtagelse og behandling af spildevandet samt administration i forbindelse hermed. Bidraget fremgår af Ærø Vand A/S’ takstblad.

Kapitel 5 - Kontraktlig medlemskab for ejendomme i det åbne land

Ejendomme i det åbne land, for hvilke Kommunalbestyrelsen i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 30, stk. 4 har udstedt påbud om forbedret spildevandsrensning, kan opnå kontraktligt medlemskab af spildevandsforsyningsselskabet. Sommerhuse og erhvervsejendomme har ikke mulighed for at opnå kontraktligt medlemskab.

Tilbuddet om kontraktligt medlemskab vedrører kun enkeltejendomsanlæg hos helårsejendomme og tilsvarende ejendomme, herunder stuehuse ved landbrugsejendomme. Tilbuddet vil normalt ikke omfatte afledning af regnvand.

5.1 Udførelse, drift og vedligeholdelse

Ærø Vand A/S forestår udførelsen af selve anlægget og afholder omkostningerne hertil.

Ved anlægget forstås selve renseløsningen, herunder nedsivningsanlæg samt eventuelle ledninger fra bundfældningstank og frem til den valgte renseløsning. Grundejeren forestår udførelsen af øvrige ledninger, eventuelle bundfældningstanke mv. og afholder omkostningerne hertil.

Ønsker grundejeren et mere omkostningskrævende anlæg end det af Kommunalbestyrelsen påbudte, må ejeren selv bekoste differencen.

Ærø Vand A/S forestår drift og vedligeholdelse af anlægget og afholder omkostningerne hertil.

Grundejeren leverer og betaler elektricitet og vand til anlæggets drift. Ærø Vand A/S foretager tømning af bundfældningstank.

Grundejeren er forpligtet til at anvende samt at tilse anlægget efter spildevandsforsyningsselskabets instrukser.

Grundejeren er ansvarlig for omkostninger til udbedring af skader på anlægget, der er forårsaget ved uagtsomhed eller forsæt fra ejerens, dennes husstands eller dennes ansattes side.

Grundejeren er forpligtet til at holde anlægget forsikret.

Grundejeren er forpligtet til at give Ærø Vand A/S, eller den som spildevandsforsyningsselskabet måtte antage hertil, adgang til ejendommen i fornødent omfang.

5.2 Kontrakt

Der skal indgås en kontrakt mellem grundejerne og Ærø Vand A/S. Kontrakten skal tinglyses på ejendommen for grundejerens regning.

Ærø Vand A/S kan fastsætte nærmere vilkår for det kontraktlige medlemskab, herunder udarbejde en standardkontrakt.

Kapitel 6 - Målerdata

Tilsluttede og tilknyttede forbrugere i spildevandsforsyningsselskabet har pligt til at medvirke ved aflæsning af vandmålere og til at videregive oplysningerne om vandforbruget (målerdata) til Ærø Vand A/S.

Ønsker en tilsluttet eller tilknyttet forbruger ikke at medvirke ved aflæsning af vandmåleren, kan Ærø Vand A/S fastsætte et skønnet realistisk forbrug for ejendommen. Det skønnede for- brug må dog ikke for en boligenhed overstige 600 m3 pr. år.

Ærø Vand A/S skal ved indgåelse af privatretslige aftaler benytte vandmålere under private vandværker som afregningsgrundlag.

Kapitel 7 - Fælles bestemmelser

Definition for spildevandsforsyningsselskabets anlæg opdeles overordnet i:

 • Hovedsystem omfattende renseanlæg og slambehandlingsanlæg samt hovedpumpestationer og gravitations- og trykledninger, som fører spildevandet fra byområder frem til renseanlæg.
 • Detailledningsanlæg omfattende kloakledninger fra skel til den enkelte ejendom og frem til hovedsystemet inkl. pumpestationer, bassiner og andre bygværker.

Definition af påligning, som det er anvendt i denne betalingsvedtægt:

 • Da Kommunalbestyrelsen er denne betalingsvedtægts godkendende myndighed, anvendes udtrykket påligning i forbindelse med ansættelse og opkrævning af vedtægtens bidrag. Hjemmel til at påligne forbrugerne de omtalte bidrag findes i betalingsloven

Definition af de faktisk afholdte udgifter til detailledningsanlægget:

 • Udgifterne forbundet med etablering af stik til ejendommen samt værdien af detailledningsanlægget fra stikket og frem til hovedsystemet.

Definition af ”en ejendom”, som det er anvendt i denne betalingsvedtægt:

 • Ved en ejendom forstås i overensstemmelse med udstykningslovens § 2 ét matrikelnummer eller flere matrikelnumre, der ifølge notering i matriklen skal holdes forenet.

I øvrigt gælder følgende:

 • Udførelse af ekstra stikledning eller omlægning af stikledning, der alene udføres efter grundejerens ønske, betales af grundejeren.
 • I tilfælde, hvor bygningerne er opført på lejet grund, påhviler tilslutningsbidraget ejeren af grundarealet, hvorimod vandafledningsbidrag kan opkræves hos ejeren af bygningerne på lejet areal. I tilfælde, hvor en ejer af en grund med tilhørende bygninger udlejer bygningerne, pålignes grundejeren såvel tilslutningsbidrag som vandafledningsbidrag. Forholdet mellem ejer og lejer er Ærø Vand A/S uvedkommende.
 • Ejere af ejendomme og eller virksomheder, der påfører spildevandsforsyningsselskabets anlæg skade som følge af tilledning af skadelige stoffer, er erstatningspligtige.
 • Bidrag, som ikke betales til forfaldstidspunktet, tillægges renter efter gældende regler herom.
 • Ærø Vand A/S kan foretage ændringer i bestemmelserne i denne vedtægt i henhold til de i lovgivningen fastsatte regler.
 • Ærø Vand A/S kan fortolke denne vedtægts bestemmelser i spørgsmål, som ikke direkte kan afklares efter vedtægten.
 • Kommunalbestyrelsens afgørelser og vedtagelser efter Bekendtgørelse af lov om beta- lingsregler for spildevandsanlæg kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Forbrugere kan indbringe klager vedrørende tvister med kloakforsyningen for:
Konkurrence – og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
 

Denne klageadgang er fastsat i forbrugerklagelovens kapital 5 om mediation. Dette koster 100 kr., som ikke tilbagebetales. Er der ikke fundet en mindelig løsning ved mediation, kan der klages til Forbrugerklagenævnet. Dette koster 400 kr. Dette beløb tilbagebetales, hvis klageren får medhold.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan fastsætte beløbsmæssige over- og undergrænser m.v. for størrelsen på det omtvistede beløb, som betingelse for indbringelse af klager.

Kapitel 8 - Vedtægtens ikrafttræden

Vedtægten træder i kraft den 1. januar 2017.

Vedtaget i Ærø Kommunalbestyrelse den 14. december 2016.

 

Jørgen Otto Jørgensen                       /                 Lars Rud

Borgmester                                                        Kommunaldirektør

Kontakt

Ærø Forsyning A/S

Ærø Kommune

Ærø Rådhus
Statene 2, 5970 Ærøskøbing

CVR-nr.: 28856075
EAN-numre

Telefon: +45 63525000
post@aeroekommune.dk
Send sikker post

Åbningstider - Borgerservice

Mandag - Tirsdag 09:00 - 12:00
Onsdag Lukket
Torsdag 09:00 - 12:00
  14:30 - 16:45
Fredag 09:00 - 12:00

 

Vielse/Marriage/Trauung

Mandag - Fredag 09:00 - 15:00

 

Åbningstider - Borgerservice Light, Marstal Bibliotek

Mandag  13:00 - 18:00
Tirsdag 10:00 - 14:00
Onsdag - Torsdag 13:00 - 16:00
Fredag 10:00 - 14:00