Skip til hoved indholdet
  Hjem Mit liv Byg og bolig Lokalplaner og planlægning Kommuneplan Vedtagelse af Kommuneplantillæg - Landskab, natur og jordbrug

Vedtagelse af Kommuneplantillæg - Landskab, natur og jordbrug

Ærø Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 24. marts 2021 endeligt vedtaget Kommuneplantillæg Landskab, natur og jordbrug.

Yderligere information:


Offentlighedsperiode

Kommuneplantillæg Landskab, natur og jordbrug var i offentlig høring i perioden den 11. november 2020 til den 1. februar 2021.

Ændringer

Der indkom 5 høringssvar og en række spørgsmål stillet før og under det digitale borgermøde. Som følge af høringssvar er der lavet følgende ændringer:

 • Retningslinje 5.1.3 og 5.1.4 s. 33.

  • Kortet er rettet, så det ikke udpeger potentiel natur inden for Natura 2000 områderne. Det er ikke muligt at udpege potentiel natur inden for Natura 2000 områder, da Natura 2000 områder på land indgår i udpegning af særligt værdifulde naturområder.

 • Potentiel natur og natur, der bidrager til andre formål. Retningslinje 5.1.3 - 5.1.4 B tilføjes følgende:
  • Hvis der undtagelsesvis tillades byggeri, anlæg eller arealanvendelse af samfundsmæssig interesse, som forringer muligheden for at oprette nye naturområder eller etablere sammenhænge mellem eksisterende naturområder, skal der stilles krav om reservering af andre potentielle naturarealer, i et omfang og med et naturpotentiale, der som minimum svarer til det nuværende.

 • Særligt værdifulde naturområder. Retningslinje 5.1.2 ændres til:
  • De særligt værdifulde naturområder skal sikres og bevares. Gennem frivillige aftaler søges det at forbedre naturværdierne og udvide områderne. Først og fremmes prioriteres kontinuerlig pleje af de lysåbne naturtyper samt levesteder for truede arter. Derudover søges de optimale vandstandsforhold for naturtyper og arter genskabt og tilførsel af næringsstoffer begrænset.

 • Baseret på forslag stillet til borgermøde, om at Skjoldnæs udlægges som Særligt Værdifuld Landbrugsjord, er redegørelsen om udpegning af Særligt værdifuld landbrugsjord uddybet.

Retsvirkninger

Kommuneplantillægget har følgende betydning

I medfør af planlovens § 12 stk. 2, kan kommunen i byzone modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område er omfattet af en detaljeret byplanvedtægt eller lokalplan, der er tilvejebragt før kommuneplanen.

I medfør af planlovens § 12 stk. 3, kan kommunen i byzone og i sommerhusområder modsætte sig opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med bestemmelser i kommuneplanens rammedel. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område i kommuneplanen er udlagt til offentlige formål, eller når området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt.

KLAGEVEJLEDNING

Den trufne afgørelse kan – for så vidt angår retlige spørgsmål – påklages til Planklagenævnet,

jf. Planlovens (LBK nr. 287 af 16/04/2018) § 58, stk. 1, nr. 3. Øvrige spørgsmål kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. En eventuel klage skal modtages af Planklagenævnet senest 4 uger fra offentliggørelsen. 

Klagen skal sendes digitalt gennem klageportalen, som du finder på borger.dk eller virk.dk – søg efter ”klageportal”.

Det er en betingelse for Planklagenævnet behandling af klagen, at der indbetales et gebyr. Nævnet vil efter modtagelsen af klagen sende en opkrævning på gebyret. Planklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke indenfor den af nævnet fastsatte frist, afvises klagen fra behandling.

For flere oplysninger om gebyr, klageportal, tilbagebetaling af gebyr mv. se Planklagenævnets hjemmeside via linket her

FRITAGELSE FOR AT KLAGE GENNEM KLAGEPORTALEN

Hvis du vil fritages fra at klage gennem miljøportalen, skal du sende en anmodning til Ærø Kommune på post@aeroekommune.dk eller til Ærø Kommune, Statene 2, 5970 Ærøskøbing. Anmodningen skal indeholde:

 • Begrundet anmodning om fritagelse.
 • Den påklagede afgørelse.
 • Oplysning om, hvorvidt du er fritaget fra digital post.

Ærø Kommune sender materialet videre til Planklagenævnet, der herefter tager stilling til anmodningen. Planklagenævnets afgørelse sendes både til Ærø Kommune og til borgeren

Ærø Kommune

Ærø Rådhus
Statene 2, 5970 Ærøskøbing

CVR-nr.: 28856075
EAN-numre

Telefon: +45 63525000
post@aeroekommune.dk
Send sikker post

Åbningstider - Borgerservice

Mandag - Tirsdag 09:00 - 12:00
Onsdag Lukket
Torsdag 09:00 - 12:00
  14:30 - 16:45
Fredag 09:00 - 12:00

 

Vielse/Marriage/Trauung

Mandag - Fredag 09:00 - 15:00

 

Åbningstider - Borgerservice Light, Marstal Bibliotek

Mandag  13:00 - 18:00
Tirsdag 10:00 - 14:00
Onsdag - Torsdag 13:00 - 16:00
Fredag 10:00 - 14:00