Skip til hoved indholdet
  Hjem Mit liv Byg og bolig Lokalplaner og planlægning Helhedsplaner Helhedsplan Marstal by

Helhedsplan Marstal by

Helhedsplanen for Marstal blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 23. marts 2022

mitMARSTAL

Ærø Kommune er i øjeblikket ved at udvikle en helhedsplan for Marstal. Formålet med planen er at fordre en strategisk og helhedsorienteret udvikling af Marstals fysiske miljø i fremtiden. Helhedsplanen skal skabe klarhed omkring, hvilke ønsker der eksisterer for Marstals fysiske udvikling over de næste 5 - 10 år, og så skal den indeholde bud på, hvordan disse ønsker kan realiseres. I arbejdet lægges der vægt på, at byen anskues og behandles som en samlet helhed. Derfor er det vigtigt at de projektforslag, som planen kaster af sig, alle vil pege i den samme retning, således at de kan styrke hinanden og derved Marstal.

Helhedsplanens visioner vil tage udgangspunkt i de lokales ønsker og byens stedbundne kvaliteter. En central del af arbejdet med planen er derfor at undersøge og kortlægge Marstals historie, særpræg, geografiske karakteristika og planlægningsmæssige udfordringer.

Når helhedsplanen er forventeligt færdig i starten af 2022, vil den blandt andet indeholde følgende:

 • En overordnet vision og strategi for udviklingen af Marstals fysiske miljø.
 • En kortlægning af Marstals kvaliteter og udfordringer.
 • Potentielle udviklingsscenarier:
  Tegningsmaterialer med forskellige bud på, hvordan byen kan udvikles.

Økonomi og fremgangsmåde

På nuværende tidspunkt er der afsat 2 millioner til projektet. Dette dækker både produktionen af selve planen samt igangsættelse af de første fysiske indsatser, som planen vil afføde. Planen vil dog ikke kun indeholde skitseforslag til projekter, som kan lade sig gøre inden for rammerne af den nuværende økonomi. Marstal skal nemlig have noget at sigte efter - på sigt! Derfor er ambitionen, at helhedsplanen skal indeholde bud på både større og mindre indsatser. Således lægger helhedsplanen op til en byudvikling, der forløber i etaper alt efter mængden af midler, som kommunen får adgang til.

Borgerinvolvering

Vi har valgt at kalde planen for mitMARSTAL, fordi den tager udgangspunkt i de ønsker og ideer, som borgere, erhvervsdrivende mv. har for byen. Derfor er en vigtig del af arbejdet med Helhedsplanen at indsamle inputs fra byens borgere og øvrige brugere. I denne sammenhæng afholder kommunen en række borgermøder i perioden juni til november, som vi opfordrer alle til at deltage i. Vi har ligeledes udviklet en spørgeskemaundersøgelse, som løb i perioden 12. juni til 1. august 2021. Sidst men ikke mindst har vi nedsat en række udviklingsgrupper, der kan bistå kommunen med inputs og ideudvikling til Helhedsplanen. Se mere om alt dette nedenfor.

Borgermøder for Helhedsplanen

Der afholdes alt i alt tre borgermøder:

 1. Kickstart af Helhedsplanen 12 juni
  Formålet med mødet er at skabe en oversigt over Marstals kvaliteter og udfordringer: Vi vil indfange byens DNA. Se mere om hvordan mødet forløb i afsnittet nedenfor.

 2. Ide-generering til Helhedsplanen 30. august
  Med udgangspunkt i de temaer, som kom til udtryk under 1. borgermøde samt i spørgeskemaundersøgelsen, er formålet med borgermøde 2. at arbejde videre med og kvalificere de ideer og muligheder, som har vist sig indtil videre. Vi forsøger at arbejde konkret og løsningsorienteret.

 3. Præsentation af foreløbigt arbejde 30. november
  Vi præsenterer nogle af de foreløbige skitser og koncepter for Helhedsplanen. Derudover præsenterer Helhedsplanens udviklingsgrupper (arbejdsgrupper) deres ideer til diverse byudviklingsprojekter, der kan bidrage til at realisere Helhedsplanens visioner. Vi afholder en afstemning for at finde ud af, hvilke projekter, der er størst opbakning omkring.

  Derudover præsenterer en gruppe lokale borgere deres visioner for oprettelsen af et Marstal Lokalråd.

Udviklingsgrupper for mitMARSTAL                                       

Ud over de regulære borgermøder og spørgeskemaundersøgelsen har Ærø Kommune og Rambøll lavet en proces, hvor de lokale ildsjæle har haft mulighed for at arbejde fokuseret med at udtænke og designe byudviklingsprojekter til Helhedsplanen – disse grupper kalder vi for Udviklingsgrupperne.

Der er blevet afholdt to workshops på Marstal Navigationsskole i efteråret 2021, hvor udviklingsgrupperne har haft til opgave at udvikle og kvalificere deres ideer i samspil med Ærø Kommune og Rambøll. Deltagerne har skulle forholde sig til konceptudvikling, målgrupper, sæsonbetonet anvendelse eller funktion af deres koncepter, afklaring vedrørende funding, organisering omkring deres projekter, kommunikation med videre. Som en tilføjelse til de to workshops er der sket løbende digital sparring under hele forløbet.

Udviklingsgrupperne har produceret 8 forskellige konkrete bud på byfornyelsesprojekter, der kan bidrage til at realisere Helhedsplanens vision og strategier. Ud af disse 8 projekter er der 7, som søger økonomisk støtte via Helhedsplanens anlægsmidler (1.45 millioner kroner). Til hvert projekt er der søgt 500.000 kr. i støtte.

Helhedsplanens anlægsmidler (1.45 million kroner) vil blive reserveret til de tre mest populære initiativer. De projekter, som kan realiseres for op til 500.000 per projekt, kan forventes at blive igangsat i løbet af 2022. Hvis et projekt kræver yderligere finansiering, kan det evt. igangsættes i etaper indtil der sikres yderligere midler – hvis projektets natur altså tillader det. Alternativt kan ekstern støtte være nødvendigt for realisering af projektet, og således hviler tildelingen af de 500.000 på, at udviklingsgrupperne selv kan indhente ekstern funding i løbet af 2022. Ærø Kommune vil i samarbejde med udviklingsgrupperne undersøge og vurdere realiserbarhed af projekterne i løbet af 2022, når Helhedsplanen er vedtaget af Kommunalbestyrelsen. Hvis et projekt skønnes urealiserbart, vil midlerne i stedet blive benyttet til at igangsætte nogle af de øvrige projekter, som Udviklingsgrupperne har produceret.

Alle projekterne vil indgå i Helhedsplanen som bud på fremtidige potentielle byfornyelsesprojekter, uafhængigt af om de igangsættes eller ej for de nuværende tilgængelige økonomiske midler.

Se en præsentation af Udviklingsgruppernes projekter, åbnes som pdf

Ved afstemningen til borgermøde 3 fordelte stemmerne sig således:

GruppeStemmer
Badeanstalten Søens Folk  61
Torvet – Mødested og Markedsplads45
Skonnerthus   45
Grønne pladser i byen  34
Træer i Kirkestræde 28
Nytænkning af Marstals Havns grønne anlæg 26
LUKaf med poetisk flyvehøjde, byggefestival 
15

Alle personer havde 3 stemmer i alt og kunne godt sætte samtlige 3 stemmer på 1 projekt.

Gruppen bag ”Et Aktivt træskiftsværft og formidlingscenter på havnen” søgte ikke del i de 1.45 millioner kroner til igangsættelse af projektet. Gruppens medlemmer anser projektet som værende i (multi-)millionklassen og ville derfor ikke ”kapre” stemmer fra mindre projekter, som har en reel mulighed for at blive igangsat i 2022. Derfor var de ikke en del af afstemningen om prioritering af midler, men der blev i forbindelse med afstemningen alligevel tilkendegivet opbakning omkring projektet af en god portion af mødets deltagere.

Afholdte borgermøder

Borgermøde 3 – Præsentation af Helhedsplanen

Ved borgermødet den 30. november kom der omkring 80 borgere. Rådgiver Michael Thomsen fra Rambøll+Henning Larsen præsenterede de overordnede linjer af Helhedsplanen for de fremmødte.

Derefter præsenterede Jan Kiwi på vegne af en gruppe borgere ideen om at starte et lokalråd i Marstal. Formålet er bl.a. at styrke nærdemokratiet, så at Marstal fremadrettet har en stærkere stemme i byens udvikling. Det er ambitionen at holde konstituerende generalforsamling i januar!

Herefter præsenterede Helhedsplanens Udviklingsgrupper deres bud på en række konkrete byudviklingsprojekter, der kan bidrage til at realisere Helhedsplanens vision og strategier på sigt.

Vi afholdt derefter en afstemning for at finde ud af, hvilke af disse projekter, der var størst opbakning til. Helhedsplanens midler vil blive reserveret til de mest populære projekter. Læs mere om dette i afsnittet ”Udviklingsgrupper for mitMARSTAL”

Rambøll Præsentation af Helhedsplanen.pdf

Se oplægget fra Marstal-Lokalråd

Se Marstal Lokalråds Facebookgruppe via dette link 

Se video del 1 fra borgermødet

Se video del 2 fra borgermødet

Se Udviklingsgruppernes projektforslag under afsnittet ”Udviklingsgrupper for mitMARSTAL”

Borgermøde 2: Ide-generering til Helhedsplanen

På borgermødet d. 30 august kom der mellem 90-100 borgere. Ærø Kommune startede ud med et give et resume af de væsentligste temaer, som har vist sig i svarerne fra spørgeskemaundersøgelsen samt de temaer, der viste sig på det første borgermøde.

Derefter blev alle sat i arbejde: Med kort over Marstal og en stak tuscher i hånden gik deltagerne i gang med at udpege byens vigtigste fixpunkter. Der blev tegnet bud på byen og oplandets bedste ruter til fods, der kom ideer og forslag til udviklingsprojekter i og omkring byen, og der blev brainstormet på, hvordan fremtidens havn kan se ud.

På borgermødet annoncerede kommunen ligeledes ambitionerne om at nedsætte en eller flere udviklingsgrupper, der kan bistå kommunen med inputs og udvikling af koncepter til Helhedsplanen frem mod 3. borgermøde i slut november.

Powerpoint fra mødet 30. august 2021

Borgermøde 1 – Kickstart af Helhedsplanen

På borgermødet d. 12 juni kom der omkring 50 borgere. Arrangementet startede ud med en række oplæg, der præsenterede formålet med planen. Her talte blandt andet formand for Teknik- Miljø- og Havneudvalget, Lennart Mogensen, Chris Hammeken fra Ærø Turist og Erhvervsforening, samt Michael Thomsen fra Rambøll Arkitekter. Derefter tog deltagerne på fotosafari i Marstal for at kortlægge byens kvaliteter og udfordringer. Resultaterne blev præsenteret på borgermøde 2.

Oplæggene fra mødet er optaget og kan ses via dette link.

Spørgeskemaundersøgelse

Spørgeskemaundersøgelsen er afsluttet. Der har været en enorm interesse herfor, og i alt er der mere end 1000 mennesker der har deltaget i undersøgelsen. Både turister og dem med fast tilknytning til Ærø og Marstal er kommet med en masse gode inputs. Dem der har interesse for undersøgelsen kan downloade alt råmaterialet på links nedenfor. Kommunen har ligeledes fået udarbejdet en slags rapport, der opsummerer nogle af spørgeskemaundersøgelsens vigtigste tendenser. Tilgå materialet på nedenstående links:

Spørgeskemarapport Resume af undersøgelsens vigtigste tendenser. Tager udgangspunkt i resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen for dem med fast tilknytning til Marstal.

Spørgeskema A for dem med fast tilknytning. Samtlige tabeller, grafer og fritekstsvar fra undersøgelsen (Bilag A).

Spørgeskema B for turister Samtlige tabeller, grafer og fritekstsvar fra undersøgelsen (Bilag B)

Detailhandelsanalyse

Som en del af arbejdet med den nye kommuneplan er der blevet udarbejdet en detailhandelsanalyse for Ærø Kommune.

Analysen vedrører Ærø som helhed, men den er også en vigtig ressource i den specifikke diskussion om Marstals fremtidige udvikling.

På et borgermøde d. 30 juni i Ærøhallen blev dele af analysen præsenteret sammen med Salling Groups bud på, hvordan de ønsker at etablere en Netto på havnen i Marstal. Mødet blev optaget på video og kan tilgås sammen med selve Detailanalysen

Helhedsplanen i forhold til andre planer

Sideløbende med udviklingen af helhedsplanen udarbejdes for tiden en Kommuneplan. Alle kommuner skal have en kommuneplan, som dækker en 12 årig periode. Hvert fjerde år skal planen revideres. Da Ærøs nuværende kommuneplan 2009-2021 udløber i år er vi for tiden ved at skrive en ny for 2021-2033. Hvor helhedsplanen opstiller visioner, ideer og eventuelle forslag til forskellige konkrete fysiske, og organisatoriske indsatser i bymiljøet, så sætter kommuneplanen de formelle, juridiske rammer for kommunens fysiske udvikling. Dette indebærer afgrænsningen af byen, rammerne for byudvikling, placering af nye boliger, erhvervsbyggeri og lignende.

Helhedsplanen leverer materiale, viden og inputs som kommuneplanen kan trække på.

I 2022 skal der udarbejdes nye lokalplaner for Marstal. Kommuneplanen og Helhedsplanen fungerer tilsammen som grundlag for udarbejdelsen af disse.

 

Ærø Kommune

Ærø Rådhus
Statene 2, 5970 Ærøskøbing

CVR-nr.: 28856075
EAN-numre

Telefon: +45 63525000
post@aeroekommune.dk
Send sikker post

Åbningstider - Borgerservice

Mandag - Tirsdag 09:00 - 12:00
Onsdag Lukket
Torsdag 09:00 - 12:00
  14:30 - 16:45
Fredag 09:00 - 12:00

 

Vielse/Marriage/Trauung

Mandag - Fredag 09:00 - 15:00

 

Åbningstider - Borgerservice Light, Marstal Bibliotek

Mandag  13:00 - 18:00
Tirsdag 10:00 - 14:00
Onsdag - Torsdag 13:00 - 16:00
Fredag 10:00 - 14:00