Skip til hoved indholdet
    Hjem Mit liv Byg og bolig Lokalplaner og planlægning Helhedsplaner Helhedsplan Ærøskøbing by

Helhedsplan Ærøskøbing by

Helhedsplan for Ærøskøbing by ”Vores Ærøskøbing” - Inspiration

Forord

I forbindelse med Budgettet for 2017 besluttede Kommunalbestyrelsen at få udarbejdet en helhedsplan for Ærøskøbing by.

En helhedsplan kan sammenlignes med et inspirationskatalog, hvor alle udviklingstanker for et område sammenfattes, og der opnås et overordnet blik over muligheder, potentialer og idéer.

I arbejdet med en helhedsplan handler det om at få samlet op på gamle idéer, nye projekter og tanker, og få prioriteret tiltagene, så udviklingen sker i en hensigtsmæssig rækkefølge og uden at blokere for andre ønskede tiltag.

Udarbejdelse af denne helhedsplan er skabt i et samarbejde med forskellige foreninger og enkeltpersoner i Ærøskøbing, som alle har hjertet med, når det gælder både bevarelse og udvikling.

Opgaven har været, at ”se på det vi har og kender” med nye øje. Vi kalder det ”Vores Ærøskøbing”.

Processen har været båret af idéen om samskabelse og samdrivelse, forstået på den måde, at kommunen kan stille nogle rammer til rådighed, men det er borgerne og erhvervet, som langt hen ad vejen definerer opgaverne og løser dem sammen.

I forbindelse med Budgettet for 2017 besluttede Kommunalbestyrelsen at få udarbejdet en helhedsplan for Ærøskøbing by.

En helhedsplan kan sammenlignes med et inspirationskatalog, hvor alle udviklingstanker for et område sammenfattes, og der opnås et overordnet blik over muligheder, potentialer og idéer.

I arbejdet med en helhedsplan handler det om at få samlet op på gamle idéer, nye projekter og tanker, og få prioriteret tiltagene, så udviklingen sker i en hensigtsmæssig rækkefølge og uden at blokere for andre ønskede tiltag.

Udarbejdelse af denne helhedsplan er skabt i et samarbejde med forskellige foreninger og enkeltpersoner i Ærøskøbing, som alle har hjertet med, når det gælder både bevarelse og udvikling.

Opgaven har været, at ”se på det vi har og kender” med nye øje. Vi kalder det ”Vores Ærøskøbing”.

Processen har været båret af idéen om samskabelse og samdrivelse, forstået på den måde, at kommunen kan stille nogle rammer til rådighed, men det er borgerne og erhvervet, som langt hen ad vejen definerer opgaverne og løser dem sammen.

Arbejdsgruppen

I sommeren 2017 blev nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Byhistorisk forening, Ærø Museum, Handelsstandsforeningen, Restauratørforeningen, Turist- & Erhvervskontoret, Bøssehage og Ærø Kommune.

Til at styre processen fik gruppen hjælp fra konsulentfirmaet Inmoma.

Arbejdsgruppens arbejde blev suppleret med et walk-and-talk borgermøde for alle interesserede. I mødet deltog ca. 50 borgere og der har været stor tilfredshed med mødet og måden at afvikle et borgermøde på.

Der blev efter borgermødet også afholdt et møde med Handelsstandsforeningen

Vores Ærøskøbing

Ærøskøbing er en levende by – hele året. Vi lever med og af årets skiften og sæsoner.

Om sommeren deler vi gladelig ud til vores gæster og turister. Resten af året nyder vi freden og roen til det stille og det nære.

Helhedsplanen dækker hele byen fra Vestre Strand, til forstaden mellem stranden og den gamle by, og ud til Bøssehage og ø-havsstien i øst.

Med helhedsplanen arbejder vi sammen ud fra en overordnet plan for hele byen. Som øboer tager vi sagen i egen hånd, og vi gør det sammen.

Vi arbejder strategisk med vores værdier, velfærd og vækst.

Værdier

Vi holder af vores smukke, velholdte og unikke by, og vi nyder den nære adgang til havet og landskaberne.

Velfærd

I Ærøskøbing lever vi det gode liv. Vi har alle muligheder og meget at byde på.

Vækst

Vi arbejder for at blive flere. Flere tilflyttere, flere familier, flere borgere, flere erhvervsdrivende og flere iværksættere.

Vigtige temaer

Arbejdsgruppen udvalgte forskellige temaer og de efterfølgende drøftelser på borgermødet underbyggede antagelse om, hvad der skal have vores fokus.

Af nedenstående figur fremgår de temaer, der har været fokus på i processen:

Trafik:

Det handler om, at flere trafikanter er tæt samlet og ønsker adgang og tilgængelighed. Hvordan holder vi fast i den gamle bys værdier og vores velfærd mens vi samtidig imødekommer tidssvarende og fremtidige behov og ønsker til afvikling, tilgængelighed, nærhed, fleksibilitet og mangfoldighed?

Parkering:

Har tætte forbindelser til trafik- temaet og adresserer behov for at tilgodese og drøfte ønsket om kortidsparkering, parkering for byens gæster primært hen over sommeren, mere permanente p- pladser for borgerne i den gamle by, drøftelser af hvad ’rimelige’ afstande til større parkeringspladser uden for den gamle by er og evt. nyanlæg af en parkeringshave.

Forbindelser & stier:

Synliggøre vores eksisterende stier og igangsætte prøvehandlinger for at se om bevægelsesmønstre kan ændres til gavn for nærhed, trafik og parkering. Har vi stier og forbindelsesmuligheder som kan anvendes anderledes og af flere?

Har vi behov for flere stier og forbindelser?

Erhverv & iværksætteri:

Vi kan realisere potentialer for vækst og samtidig udvikle os inden for nye områder, så byens fortsat er attraktiv at bo i og besøge.

Nye anvendelser:

Flere steder har vi mulighed og behov for at bruge vores rum og steder på nye måder.

Prioriterede områder
Helhedsplanens prioriterede områder

1. Havn
Vi har behov for en samlende løsning for trafik. parkering, sammenhæng mellem by og havn, nye muligheder for anvendelse og lyst til ophold

2. Vestre Alle
Vi vil hente lettilgængelige gevinster ved parkering ved større f.eks. synlighed, mere tydelig forbindelse og overgange på Vestre Alle (Omfartsvejen) samt stier mellem forstadsbyen og den gamle by.
På sigt måske nyanlæg af en parkeringshave

3. Den gamle by
Vi har også behov for en samlende løsning for trafik, skiltning og parkering ud fra hensyn til sæson, forskellige behov mellem borgere og gæster m.v

4. Bøssehage
Vi vil imødekomme behov for nye løsninger, når flere trafikanter mødes i de tætte miljøer. Desuden vil vi undersøge mulige nye anvendelse af tidligere industri-bygninger/-arealer og overveje fremtidige parkeringsforhold ud fra hensyn til områdets særlige historie.

Handlingsplan 2018 – 2022

Sted 2018 2020 2022
Havn Kiss & Sail plads
Synliggør, at lystbådehavnen hænger
sammen med færgehavnen.
Ny lokalplan, som binder 
havneområdet sammen.
Stillingtagen til, hvad havnen skal kunne fremover.
Tekniske anlæg og større initiativer som springer ud af lokalarbejde og trafikplan m.v. F.eks parkeringshave, terminalanlæg
Den gamle by Igangsæt trafikplanlægning.
Fokuseret arbejd med at gøre opmærksom
på parkeringspladser.
Projekt "Styrket erhverv i gadeplan"
Fokus på affaldshåntering i områder med mange fritidshuse
Evt. etablering af nedgravede affaldsbehodere central betjening. Tekniske anlæg og større initiativer som springer ud af lokalarbejde og trafikplan m.v. F.eks parkeringshave, terminalanlæg
Forstaden/
Vestre Alle
Tydeliggør P-Pladser.
Markerede overgange etableres på forsøgsbasis.
Indarbejde udlæg til ny parkeringshave ved omfartsvejen
i kommuneplanen.
Permanente løsninger til overgange.
Markering af stisystemer, som binder byen sammen fra Bøssehage til Vestre Strand.
Stillingtgen til Smedevejens udseende og funktionalitet, belysning m.v
Tekniske anlæg og større initiativer som springer ud af lokalarbejde og trafikplan m.v. F.eks parkeringshave, terminalanlæg
Bøssehage Blinde vejområdet sammen for bløde trafikanter.
Omlægning af Nevrestien.
Ny beplantning.
Afklaring vedr. tidligere industrigrund.
  Tekniske anlæg og større initiativer som springer ud af lokalarbejde og trafikplan m.v. F.eks parkeringshave, terminalanlæg

Forholdet til anden planlægning

En helhedsplan er ikke bindende for nogen parter, men er et idékatalog og en handlingsplan for, hvordan forskellige initiativer kan iværksættes for at opnå et fælles mål.

De idéer, som er genereret med planen kan kræve særskilt kommunal planlægning i forbindelse med kommuneplanlægning, lokalplanlægning eller sektorplanlægning.

Vedtagelsespåtegning

Erhvervs-, teknik- og havneudvalget har på sit møde den 14. december 2017 vedtaget nærværende helhedsplan for Ærøskøbing.

Ærø Kommune

Ærø Rådhus
Statene 2, 5970 Ærøskøbing

CVR-nr.: 28856075
EAN-numre

Telefon: +45 63525000
post@aeroekommune.dk
Send sikker post

Åbningstider - Borgerservice

Mandag - Tirsdag 09:00 - 12:00
Onsdag Lukket
Torsdag 09:00 - 12:00
  14:30 - 16:45
Fredag 09:00 - 12:00

 

Vielse/Marriage/Trauung

Mandag - Fredag 09:00 - 15:00

 

Åbningstider - Borgerservice Light, Marstal Bibliotek

Mandag  13:00 - 18:00
Tirsdag 10:00 - 14:00
Onsdag - Torsdag 13:00 - 16:00
Fredag 10:00 - 14:00