Skip til hoved indholdet
  Hjem Mit liv Børn og unge Dagtilbud og institutioner Pædagogisk tilsyn

Pædagogisk tilsyn

Pædagogisk tilsyn med kommunale og private dagtilbud i Ærø Kommune

Kommunalbestyrelsen i Ærø Kommune skal, jf. dagtilbudslovens § 5, stk. 1, føre pædagogisk tilsyn med alle dagtilbud i kommunen. Det pædagogiske tilsyn med kommunale og private dagtilbud i Ærø Kommune er godkendt af Kultur og Socialudvalget den 20. juni 2023.

 • Den kommunale dagpleje
 • Kommunale daginstitutioner
 • Private, selvejende daginstitutioner
 • Private børnepassere

Tilsynsforpligtelsen retter sig mod indholdet af tilbuddene og den måde, hvorpå opgaverne udføres, herunder at de mål og rammer, der er fastsat efter dagtilbudslovens §3 og rammer og eventuelt prioriterede indsatser.

Rammer for det pædagogiske tilsyn

Formålet med tilsynet er at sikre, at den pædagogiske praksis lever op til dagtilbudslovens formålsbestemmelser og kommunale indsatsområder, herunder den kommunale Børn- og Ungepolitik, så alle børn er i et læringsmiljø, der understøtter deres trivsel, udvikling, læring og dannelse.

Alle tilsyn skal være med til at understøtte en løbende udvikling af den pædagogiske praksis, så vi styrker det, der virker og identificerer og følger op på det, vi skal udvikle.
Ærø kommune har valgt at samarbejde med Svendborg kommune om de anmeldte tilsyn.

Kvaliteten af de pædagogiske læringsmiljøer vurderes i følgende tre kategorier:

 

Ingen bekymring

 

Bekymring

 

Alvorlig bekymring

 

Opfølgning:

Konkrete anbefalinger og udviklingsplan

 

Opfølgning:

Igangsættelse af skærpet tilsyn

 

Opfølgning:

Igangsættelse af skærpet tilsyn og udarbejdelse af handleplan

 

Observationer i forbindelse med pædagogisk tilsyn

I dagtilbud har vi valgt at bruge KIDS-metoden til at observere den pædagogiske praksis ud fra.

KIDS er et anerkendt dansk-udviklet redskab, som bruges til at vurdere og udvikle pædagogisk kvalitet og praksis. I metoden er der fokus på at vurdere og udvikle på de omgivelser, som udgør børnenes betingelser for læring og udvikling.

I de kommunale daginstitutioner såvel som i den private daginstitution kommer en pædagogisk konsulent fra Svendborg Kommune ud i børnehuset, for at observere den pædagogiske praksis ved brug af KIDS. I observationsperioden indgår den pædagogiske konsulent ikke i længere dialoger med børn og personale i børnehusene, men vil bevæge sig rundt og observere samt tage noter undervejs. Vurderingen vil derefter blive samlet i en score for hele børnehuset.

I dagplejen er det leder af dagplejen, der observerer den pædagogiske praksis i legstuen ved brug af KIDS. Hos de private børnepassere anvendes særskilt materiale udarbejdet ud fra principperne i KIDS, og det er dagplejelederen, der foretager observationerne. Begge steder observeres der samtidig med, at der er interaktion mellem tilsynsførende, børnene og dagplejer.

Datagrundlag

Forud for de anmeldte tilsyn indsamles kvalitative og kvantitative data. Den styrkede pædagogiske læreplan er omdrejningspunktet i det pædagogiske arbejde, og derfor er arbejdet med denne altid med. Derudover kan data eksempelvis være:

 • KIDS rapport
 • Børnemiljøundersøgelse
 • Normeringsforhold, herunder medarbejdernes uddannelsesniveau
 • Sprogvurderingsdata
 • Ressourcevurderinger
 • Legepladstilsyn
 • Hygiejnetilsyn
 • Klager fra forældre eller borgere
 • Underretninger

Pædagogisk tilsyn

Det pædagogiske tilsyn er en proces, der er organiseret over en 2-årig periode. Her skelnes mellem anmeldte og uanmeldte besøg.

Anmeldte tilsyn

I et anmeldt tilsynsbesøg er der aftalt, hvornår og i hvilket tidsrum tilsynet gennemføres. Anmeldte tilsyn gennemføres hvert andet år, hvor der sker dataindsamling, observationer samt tilsynsdialoger.

Uanmeldte tilsyn

De uanmeldte tilsyn skal understøtte handleplaner og eventuelle udviklingspunkter fra det anmeldte tilsyn, for at se på om arbejdet er i gang, og om det eventuelt skal justeres.

En gang hvert andet år udføres et uanmeldt tilsyn i Kernehuset, Mopælappen samt i legestuen, i hver legestuegruppe. Disse tilsyn udføres af en af lederne fra et andet dagtilbud på Ærø.

I den private institution udføres tilsynet af Børn- og Ungechefen.

Der foretages desuden uanmeldt tilsyn, hvis der har været en henvendelse omkring bekymring for praksis eller et barn, eller hvis der er kommet en decideret klage.

Ved de uanmeldte tilsyn foretager den interne konsulent observationer i forhold til det beskrevne udviklingspunkt, fra det anmeldte tilsyn. Der laves en skriftlig tilbagemelding fra tilsynet.

Specielt for dagplejen - løbende tilsyn med de kommunale dagplejere

Når dagplejeleder er på besøg, vil det altid være fokus på at skabe det bedste læringsmiljø for børnene samt give støtte til dagplejerens faglige udvikling, så vedkommende bedst muligt kan understøtte børnenes læringsmiljø. Derfor vil alle de besøg, dagplejerleder har i et dagplejehjem, være at betragte som et tilsyn, forstået således, at hvis leder ser noget i læringsmiljøet eller arbejdsmiljøet, der skal justeres / ændres, så har hun pligt til at italesætte det, så praksis ændres. Her oprettes kun referat, hvis der igangsættes et skærpet tilsyn.

Tilsynsperioden

År 1: Anmeldt tilsyn

 • Forår
 • Det ordinære tilsyn i de kommunale daginstitutioner samt privat daginstitution
  - ekstern konsulent fra Svendborg
  - observation
  - dataindsamling
  - rapport til offentliggørelse

 • Tilsyn ved de kommunale dagplejere
  - leder af dagplejen
  - observation
  - dataindsamling
  - rapport til offentliggørelse

 • Tilsyn ved private børnepassere
  - leder af dagplejen

År 2: Uanmeldt tilsyn

Efterår

 • Opfølgning på tilsynet i de kommunale dagtilbud, i den private daginstitution samt hos de private børnepassere
  - intern konsulent

Uvildighed i tilsynet

For at sikre uvildighed i tilsynet har Ærø kommune valgt at tilkøbe ekstern pædagogisk konsulent fra Svendborg kommune til at udføre ordinært tilsyn hos de kommunale daginstitutioner og det private dagtilbud.

Vi bruger KIDS og har desuden faste aftaler om rammen for selve tilsynet, som er kendte for både personale og forældre.

I de uanmeldte tilsyn i de kommunale dagtilbud og i det private dagtilbud aftaler lederne at observere i hinandens institutioner

Private dagtilbud

I den private daginstitution kommer en pædagogisk konsulent fra Svendborg Kommune ud i børnehuset, for at observere den pædagogiske praksis ved brug af KIDS. I observationsperioden indgår den pædagogiske konsulent ikke i længere dialoger med børn og personale i børnehusene, men vil bevæge sig rundt og observere samt tage noter undervejs. Vurderingen vil derefter blive samlet i en score for hele børnehuset

Afhængigt af hvad observationerne viser, vurderes, hvordan opfølgningen skal være. Det er det private dagtilbuds ansvar at sikre, at der sker ændringer i praksis samt at informere forældregruppen.

Private børnepassere

Ærø kommune skal løbende føre tilsyn med de private pasningsordninger, hvor forældre modtager et økonomisk tilskud til brug for ordningen.

Tilsynet udøves ud fra den konkrete pasningsaftale mellem forældrene og den private passer, som kommunen har godkendt.

De private børnepassere er omfattet af dagtilbudslovens generelle formålsbestemmelse, og skal bl.a. leve op til at skabe læringsmiljøer, der understøtter trivsel, udvikling og læring for barnet, hvilket indebærer, at kommunen skal føre tilsyn med, at tilbuddet lever op til dette for barnet.
I tilsynet lægges derfor vægt på barnets almindelige trivsel og udvikling, herunder behov for omsorg, sproglig, følelsesmæssig og social udvikling.
Børnepasserens kompetencer, herunder formåen til at omsætte råd og vejledning i praksis, udvikle barnet, reagere på og opfylde barnets behov, yde omsorg og respondere positivt på barnets signaler.

Tilsynet med de private børnepassere varetages af lederen af den kommunale dagpleje. På baggrund af observationerne laves et kort notat, som deles med børnepasseren. Afhængigt af hvad observationerne viser, vurderes, hvordan opfølgningen skal være. Det er børnepasserens ansvar at sikre, at der sker ændringer i praksis samt at informere forældregruppen.

Tilsynsdialog

Efter et anmeldt tilsyn hos en kommunal og privat daginstitution samt hos den kommunale dagpleje afholdes en tilsynsdialog.

Kommunale og private daginstitutioner

Her deltager ekstern konsulent, leder af dagtilbuddet, forældrevalgt bestyrelsesrepræsentant, medarbejderrepræsentant samt børn- og ungechef.

På baggrund af fælles refleksioner om resultaterne i KIDS-rapporten fastlægges et udviklingspunkt, der har relation til den pædagogiske læreplan.

Efter tilsynsdialogen skal børnehuset udarbejde en handleplan for det videre arbejde med udviklingspunktet.

Dagplejen

Lige efter tilsynet sker der en afrapportering med den enkelte dagplejer samt en kort sparring om selve forløbet af tilsynet. Senere afholdes en samtale, hvor der gives en tilbagemelding med fælles refleksion, til dagplejer, på baggrund af resultaterne i observationerne. Der fastlægges et udviklingspunkt, der har relation til den pædagogiske læreplan med tilhørende handleplan for alle dagplejere.

Efterfølgende afholdes en tilsynsdialog med leder af dagplejen, forældrevalgt bestyrelsesrepræsentant, medarbejderrepræsentant samt børn- og ungechef, hvor der er fokus på tendenser i udviklingspunkter.

Skærpet tilsyn

Hvis kvaliteten af de pædagogiske læringsmiljøer, eller andre forhold i dagtilbud/dagpleje giver anledning til bekymring eller alvorlig bekymring, vil der blive iværksat et skærpet tilsyn. Med skærpet tilsyn forstås et mere intensivt og fokuseret tilsyn.

Udløsende faktorer, der kan medføre skærpet tilsyn, kan for eksempel være:

 • Lav KIDS vurdering
 • Bekymring udløst på et tilsyn
 • Tilbagemelding fra tværfaglige samarbejdspartnere
 • Klager og henvendelser fra forældre eller andre
 • Højt sygefravær eller ledelsesfravær

Skærpet tilsyn iværksættes i umiddelbar forlæn­gelse af, at bekymrende eller stærkt bekymrende forhold konstateres. Det skærpede tilsyn foretages i samarbejde med børn- og ungechef. Der udarbejdes en handleplan og forældrebestyrelsen orienteres herom.

Tilsynsrapport

Der udarbejdes en tilsynsrapport, der offentliggøres på Ærø Kommunes hjemmeside.

Politisk afrapportering

Tilsynet er et led i kommunens forpligtelse til at sikre og udvikle kvaliteten på dagtilbudsområdet, både generelt for alle dagtilbud i kommune og som led i udvikling af det enkelte dagtilbud i kommunen.
På baggrund af de gennemførte tilsyn fremlægges hvert andet år en samlet tilsynsrapport for dagtilbudsområdet for Kultur og Socialudvalget med henblik på, at viden indhentet i tilsynet anvendes i kommunens drøftelser og fastsættelse af serviceniveauet, samt i forbindelse med de løbende forbedringer og overvejelser om fornyelse og udvikling af dagtilbudsområdet i kommunen.

 

Maj 2023

 

Ærø Kommune

Ærø Rådhus
Statene 2, 5970 Ærøskøbing

CVR-nr.: 28856075
EAN-numre

Telefon: +45 63525000
post@aeroekommune.dk
Send sikker post

Åbningstider - Borgerservice

Mandag - Tirsdag 09:00 - 12:00
Onsdag Lukket
Torsdag 09:00 - 12:00
  14:30 - 16:45
Fredag 09:00 - 12:00

 

Vielse/Marriage/Trauung

Mandag - Fredag 09:00 - 15:00

 

Åbningstider - Borgerservice Light, Marstal Bibliotek

Mandag  13:00 - 18:00
Tirsdag 10:00 - 14:00
Onsdag - Torsdag 13:00 - 16:00
Fredag 10:00 - 14:00