Skip til hoved indholdet
  Hjem Mit liv Børn og unge Dagtilbud og institutioner Godkendelseskriterier for private institutioner

Godkendelseskriterier for private institutioner

Efter § 20 i Dagtilbudsloven godkender kommunalbestyrelsen privatinstitutioner, som opfylder lovgivningen og kommunalbestyrelsens betingelser for godkendelse.

Godkendelsen foretages pr. 01.01.11, jf. aftale af sept. 2010, af Svendborg Kommune.

For privatinstitutioner i Ærø Kommune er fastsat følgende godkendelseskriterier:

Indhold

Den private institution skal dokumentere, at institutionen lever op til:

 • Dagtilbudslovens formålsbestemmelser
 • Dagtilbudslovens bestemmelser om pædagogiske læreplaner, sprogvurdering og børnemiljøvurdering
 • Folkeskolelovens bestemmelser om sprogstimulering af tosprogede småbørn
 • Gældende krav til bygninger, legepladser med videre

Privatinstitutionen skal udarbejde pædagogiske læreplaner på lige fod med de kommunale institutioner.

Den private institution er omfattet af de politiske mål, som gælder for kommunens øvrige dagtilbud. Den private institution er forpligtet til, efter anmodning at levere data om dagtilbud i Ærø kommune til kommunen.

Personale

Det er en forudsætning, at lederen er uddannet pædagog eller har en anden relevant uddannelse på mindst samme niveau. Ærø Kommune skal have dokumentation for lederens uddannelsesbaggrund i form af eksamenspapirer eller lignende.

Personalegruppen skal samlet have de kompetencer, som er nødvendige i forbindelse med arbejdet med børnene , herunder de kompetencer som matcher de lovgivningsmæssig krav til arbejdet med pædagogiske læreplaner, forebyggende arbejde med videre.

Det skal tilstræbes, at personalesammensætningen i private børnehaver afspejler sammensætningen i de kommunale pasningstilbud. Som minimum skal normering og sammensætning være sammenfaldende med den til enhver tid gældende normering i de kommunale pasningstilbud.

Det er lederens ansvar at sikre, at de medarbejdere, der ansættes, kan godkendes til at passe børn. Det betyder, at der skal indhentes børneattest for samtlige medarbejdere. Ærø Kommune kan på baggrund af børneattesten nægte en person ansættelse i den private institution.

Den private institution skal efterleve de love, som er gældende for private arbejdsgivere, herunder Arbejdsmiljøloven.

Det forudsættes, at institutionen af sikkerhedsmæssige årsager til enhver tid er normeret med det nødvendige antal medarbejdere.

Sundhed og hygiejne

Privatinstitutionen skal leve op til lovgivningsmæssige krav til sundhed og hygiejne i daginstitutioner, herunder reglerne om røgfrit miljø.
Privatinstitutionen skal udarbejde en rygepolitik.

Særlig støtte til børn

Privatinstitutionen skal være åben for børn med behov for særlig støtte og samarbejde med Ærø Kommune om de nødvendige tiltag overfor disse børn.
Såfremt tilbuddet ikke kan opfylde barnets behov, eller kommunen skønner, at barnet ikke trives i privatinstitutionen, kan kommunen pålægge forældrene at få barnet flyttet til en anden institution.

Underretningspligt

Privatinstitutioner er underlagt underretningspligt, jf. Servicelovens kapitel 27. Det betyder, at privatinstitutionen skal tage kontakt til kommunen med henblik på at få en vurdering af behovet for støtte til børn med særlige behov eller handicap.

Støtteressourcer

Ærø Kommune beslutter og finansierer alle de nødvendige udgifter til ekstra støtte til børn med særlige behov ved siden af driftstilskuddet og følger op på indsatsen. Kommunen skal som tilsynsmyndighed for alle dagtilbud i kommunen sørge for, at kommunens afgørelser vedr. særlig støtte til børn reelt føres ud i livet, således at børnene modtager den støtte, de har behov for,

Privatinstitutionen skal følge kommunens procedure for ansøgning om støttepædagoger.

Tilsyn med privatinstitutionen

Ærø Kommune har uddelegeret tilsynet med private daginstitutioner til Svendborg Kommune jf. aftale af sept. 2010. Svendborg kommune fører således tilsyn med, at betingelserne for godkendelse er opfyldt. Privatinstitutionen er forpligtet til at samarbejde med det kommunale tilsyn, så det kan foregå frit og uhindret, herunder udlevere den dokumentation, som anses som nødvendig for at udøve tilsynet eller varetage tilsynsforpligtelser i øvrigt.

Privatinstitutionen har pligt til at oplyse, hvis der sker ændringer i godkendelsesgrundlaget.

Hvis Ærø Kommune bliver bekendt med, at virksomhedens overskud anvendes til ulovlige formål eller ikke opfylder grundlæggende krav til økonomisk hæderlighed, kan godkendelsen trækkes tilbage.

Forældreindflydelse

Forældre til børn i privatinstitutionen skal have samme indflydelse som forældre til børn i kommunale institutioner.

Vedtægter

Sammen med godkendelsesansøgningen skal fremsendes vedtægter for den private institution.

Vedtægterne skal blandt andet omfatte:

 • Optagelseskriterier
 • Opsigelsesvarsel
 • Bestyrelsessammensætning
 • Valg til forældrebestyrelsen
 • Institutionens mål
 • Åbningstid
 • Antal børn
 • Anvendelse af institutionens overskud

Optagelse af børn

Privatinstitutionen skal fastsætte regler om optagelse af børn og følge almindelige retsgrundsætninger så som lighedsgrundsætningen, diskriminationsforbud og lignende. Der kan ikke fastsættes optagelsesregler eller udvikles en praksis, der formelt eller reelt udelukker visse grupper fra optagelse. Privatinstitutionen skal være tilgængelig for børn med handicap.

Økonomi, lokaleforhold med videre

Sikkerhed
Der stilles krav om depositum på 30.000 kroner i forbindelse med ansøgning om godkendelse samt en driftsgaranti,
der svarer til tre måneders drift af en institution af tilsvarende størrelse i kommunen.

Lokaleforhold
Inden institutionen sættes i drift, skal der foreligge en ibrugtagningstilladelse fra byggemyndighederne om, at de påtænkte fysiske rammer er godkendt til formålet. Dette gælder både for en eventuel midlertidig placering og en efterfølgende permanent placering af institutionen.

Forsikring
Den private institution skal tegne de nødvendige forsikringer.

Tilskud fra kommunen
Ærø Kommune yder et driftstilskud per barn, eksklusiv udgifter til støttepædagoger, der svarer til de gennemsnitlige budgetterede nettodriftsudgifter pr. barn i et alderssvarende dagtilbud i kommunen.

Tilskuddet nedsættes forholdsmæssigt til institutioner med deltidspladser
Der ydes et bygningstilskud, som fastsættes med udgangspunkt i de gennemsnitlige bygningsudgifter pr. barn daginstitutioner i Ærø Kommune.
Der gives et administrationsbidrag, der svarer til det gennemsnitlige administrationsbidrag per barn i daginstitutioner i kommunen, såfremt privatinstitutionen selv varetager alle administrationsopgaver.
Efter godkendelse af Ærø (Svendborg) Kommune indgås en samarbejdsaftale om udbetaling af tilskud med videre.

Forældrebetaling
Privatinstitutionen fastsætter selv forældrebetalingen og opkræver selv denne hos forældrene. Kommunen bevilger søskendetilskud, økonomisk fripladstilskud og behandlingsmæssigt tilskud samt socialpædagogisk fripladstilskud efter reglerne i dagtilbudsbekendtgørelsen.

Klageadgang

Klage over fastsættelse af kommunens godkendelseskriterier kan afhængig af klagens art påklages til kommunalbestyrelsen eller Konkurrencerådet, Konkurrencestyrelsen.
Kommunens afgørelse om godkendelse af en privat leverandør, som efter leverandørens opfattelse er ulovlig, kan indbringes for det kommunale tilsyn.

Ærø Kommune den 16. marts 2011

 

Ærø Kommune

Ærø Rådhus
Statene 2, 5970 Ærøskøbing

CVR-nr.: 28856075
EAN-numre

Telefon: +45 63525000
post@aeroekommune.dk
Send sikker post

Åbningstider - Borgerservice

Mandag - Tirsdag 09:00 - 12:00
Onsdag Lukket
Torsdag 09:00 - 12:00
  14:30 - 16:45
Fredag 09:00 - 12:00

 

Vielse/Marriage/Trauung

Mandag - Fredag 09:00 - 15:00

 

Åbningstider - Borgerservice Light, Marstal Bibliotek

Mandag  13:00 - 18:00
Tirsdag 10:00 - 14:00
Onsdag - Torsdag 13:00 - 16:00
Fredag 10:00 - 14:00