Skip til hoved indholdet
    Hjem Mit liv Ældre Plejecenter Vedtægter for bruger og pårørenderåd

Vedtægter for bruger og pårørenderåd

§ 1 Formål

Kommunalbestyrelsen skal, jf. Servicelovens § 16, nedsætte bruger- og pårørenderåd i tilknytning til plejehjem med videre, jf. § 192, plejeboligbebyggelser omfattet af lov om almene boliger med videre eller lov om boliger for ældre og personer med handicap og andre tilsvarende boligenheder.

Rådets opgave er at repræsentere beboernes, brugernes og de pårørendes interesser. Rådet skal fungere som et forum for dialog mellem beboere, pårørende og kommunen om tilrettelæggelse af hverdagen for beboerne i de enkelte plejehjem og -centre, hvor beboerne modtager kommunale serviceydelser.

§ 2 Opgaver

Rådet skal inddrages ved fastlæggelse af retningslinjer for den daglige pleje - og omsorgsindsats, herunder retningslinjer for kostplaner, arbejdsrutiner, aktiviteter, samvær med videre.

Rådet kan bidrage ved at sætte fokus på forhold af betydning for beboernes hverdag og trivsel.

Rådet kan i samarbejde med ledelsen af plejecentret planlægge, forestå og koordinere aktivitetstilbud med baggrund i beboernes ønsker og behov.

Rådet kan medvirke ved udarbejdelsen af de overordnede retningslinjer for traditioner, højtider, fester med videre.

Rådet kan pege på, at der er behov for personale med specielle kompetencer og uddannelser. Det er kommunen, der er den ansættende myndighed.

Rådet kan ikke behandle sager om enkeltpersoner.

Rådet skal høres om tilsynsrapporter.

§ 3 Sammensætning

Rådet består af:

  • 4 - 6 brugere eller pårørende
  • 2 Medarbejderrepræsentanter
  • 1 medlem af Kultur - og Socialudvalget.

Beboere og pårørende skal udgøre et flertal i rådet.

Kultur - og Socialudvalget udpeger et medlem til Bruger - og pårørenderådet.

Øvrige medlemmer vælges blandt institutionens beboere og pårørende.

Begrebet pårørende skal forstås bredt, og en ikke beslægtet nærtstående, som en beboer ønsker at udpege som sin repræsentant, vil kunne vælges ind som pårørende i rådet. Det vil eksempelvis kunne være en besøgsven eller frivillig, der har sin gang i boligenheden.

Medarbejderrepræsentanterne udpeges af bruger - og pårørenderådet. Medarbejderne har ikke stemmeret. Medarbejderne udpeges for en valgperiode.

Der vælges for hvert medlem en suppleant.

§ 4 Valg med videre

Valgperioden er 2 år. Valg skal være afholdt inden april måned i lige år.

Beboere, pårørende, personer, som udpeges som pårørenderepræsentanter samt den politisk udpegede repræsentant har stemmeret. Såfremt medarbejdere indgår i rådet skal disse betragtes som vejledere og ressourcepersoner og har ikke stemmeret.

Der kan afgives stemme i henhold til fuldmagt.

Stopper tilhørsforholdet til Bruger- og pårørenderådet i valgperioden er det frit, om man vil fortsætte perioden ud eller holde.

§ 5 Mødevirksomhed

Bruger - og pårørenderådet vælger selv sin formand blandt repræsentanterne for beboerne og pårørendegruppen. Konstituering foretages på første møde efter valget.

Rådet afholder møde hvert kvartal. Møderne indkaldes af formanden. Bruger - og pårørenderådet er beslutningsdygtigt, når et flertal af medlemmerne er til stede.

Institutionens leder deltager i møderne som sekretær for rådet.

Formanden leder møderne. Sekretæren udarbejder referat fra møderne. Referaterne offentliggøres, således beboere, pårørende, medarbejdere med videre har mulighed for at læse dem. Referaterne lægges på kommunens hjemmeside.

 

Ærø Kommune

Ærø Rådhus
Statene 2, 5970 Ærøskøbing

CVR-nr.: 28856075
EAN-numre

Telefon: +45 63525000
post@aeroekommune.dk
Send sikker post

Åbningstider - Borgerservice

Mandag - Tirsdag 09:00 - 12:00
Onsdag Lukket
Torsdag 09:00 - 12:00
  14:30 - 16:45
Fredag 09:00 - 12:00

 

Vielse/Marriage/Trauung

Mandag - Fredag 09:00 - 15:00

 

Åbningstider - Borgerservice Light, Marstal Bibliotek

Mandag  13:00 - 18:00
Tirsdag 10:00 - 14:00
Onsdag - Torsdag 13:00 - 16:00
Fredag 10:00 - 14:00