Skip til hoved indholdet
    Hjem Mit liv Ældre Plejecenter Tilsynspolitik hjemmepleje og plejecentre 2023

Tilsynspolitik hjemmepleje og plejecentre 2023

1. Tilsyn med hjemmeplejen

1.1 Baggrund 

Kommunalbestyrelsen i Ærø Kommune skal ifølge Lov om Social Service (serviceloven) § 151 c udarbejde og offentliggøre en tilsynspolitik for tilbud efter § 83, som er omfattet af reglerne om frit valg af leverandører efter § 91. 
Tilsynspolitikken skal indeholde kommunens procedurer for:
 
• Udførelse af tilsyn med disse tilbud
• Opfølgning af tilsynet
• Offentliggørelse af tilsynspolitikken 
 
Kommunalbestyrelsen skal i tilslutning til beslutninger om serviceniveauet for tilbud efter § 83 og om udarbejdelse af kvalitetsstandarder efter § 139 mindst én gang årligt følge op på tilsynspolitikken, herunder foretage de nødvendige justeringer. 
 
Tilsynspolitikken skal indeholde klare retningslinjer og faste procedurer for, hvordan der: 
 
1. Føres tilsyn med leverandørerne og med hjælpens udførelse
2. Følges op på tilsynsresultaterne
3. Følges op på, at hjælpen svarer til borgerens aktuelle behov 
4. Løbende sker en tilbagemelding fra leverandørerne 
 

1.2 Indledning

Tilsynspolitikken danner rammen for kommunens indsats med tilsyn og opfølgning for borgere, der modtager hjælp i eget hjem. Kommunen vil gennem tilsyn med hjemmeplejen medvirke til at sikre, at alle leverandører – kommunale som private – leverer hjælp til borgeren i overensstemmelse med den visiterede hjælp og have fokus på, at der er kvalitet i hjælpen, der leveres. 
 
Tilsynsopgaven er forankret hos visitationen i Ærø Kommune. 
 

1.3 Målgruppe

Offentlige og private leverandører der leverer ydelser efter § 83, som er omfattet af reglerne om frit valg af leverandør jf. § 91.
 

1.4 Formålet med tilsyn og opfølgning 

Formålet med tilsynet er at sikre, at de leverede ydelser – personlig pleje, praktisk hjælp og madservice – er i overensstemmelse med de ydelser, som borgeren er visiteret til og dermed har krav på samt, at den leverede hjælp er jf. kommunens kvalitetsstandarder.
 
Formålet med opfølgning er at sikre, at hjælpen svarer til borgerens aktuelle behov. 
 

1.5 Tilsyn og opfølgning hos borgerne 

Tilsynet foretages af visitator hos den enkelte borger i forbindelse med visitators revurdering af hjælpen, revurdering sker løbende senest hvert andet år. 
 
Her vurderes der på:
 
• Om indholdet i de leverede ydelser stemmer overens med de visiterede ydelser 
• Fagligheden i ydelserne
• Borgerens tilfredshed med de leverede ydelser
 
Tilbagemeldinger til visitationen fra leverandørerne er med til at sikre, at den visiterede hjælp afspejler borgerens aktuelle behov. Såvel borgeren som leverandøren er forpligtet til at melde ændringer tilbage til visitator. Det gælder ændringer i funktionsniveauet, som har indflydelse på den visiterede hjælp - både i op- og nedadgående retning. 
 
Henvendelse til visitator om ændringer i borgerens funktionsniveau kan desuden ske fra pårørende, hjemmeplejen eller andre samarbejdspartnere.
 
Borgeren kan henvende sig til visitator, hvis den leverede ydelse ikke svarer til den visiterede ydelse.
 
Der gennemføres ydermere hvert 4. år en brugertilfredshedsundersøgelse for modtagere ydelser for tilbud efter § 83. 
 

1.6 Tilsyn og opfølgning hos leverandørerne

Såfremt der opleves uregelmæssigheder hos en leverandør, handler visitationen med det samme på dette, gennem dialog med leverandøren. Hvor der er behov for yderligere opfølgning på forholdene hos en leverandør, er visitator ansvarlig for dette. Visitationen har kontrakt med leverandørerne, og er ansvarlige for at sikre, at leverandørerne lever op til gældende love og regler.
 
Fokuspunkterne ved tilsynet ved leverandører er: 
 
• Om der er sammenhæng mellem antal borgere, visiteret tid og medarbejdernes arbejdstid?
• Uddannelseskravene – har de ansatte medarbejdere relevant uddannelse jf. leverandørkravene?
• Hvad gør leverandøren for at imødegå for mange forskellige medarbejdere ude hos den enkelte borger?
• Indberetning af afvigelser, dokumentation 
• Sikrer leverandøren sine medarbejdere løn- og arbejdsvilkår, så de som minimum svarer til de vilkår, som er gældende efter danske overenskomster på området? 
 
Visitator sikrer en systematisk opfølgning på tilsynene. 
 

1.7 Opfølgning på tilsyn

Der udarbejdes 1 x årligt en rapport over resultaterne af tilsynene til forelæggelse for Kultur- og Socialudvalget. Seniorrådet og handicaprådet er høringsparter.  
Resultaterne fra tilsynet og opfølgning anvendes desuden i den fremadrettede kvalitetssikring af hjemmeplejen, hvilket også understreger betydningen af tilsyn og opfølgning i et større læringsperspektiv. I forlængelse af fremlæggelsen skal administrationen fremkomme med forslag til eventuelle justeringer og ændringer i forhold til tilsynspolitikken.
Resultaterne af brugertilfredshedsundersøgelsen forelægges ligeledes Kultur- og Socialudvalget. Seniorrådet og handicaprådet er høringsparter. 

1.8 Godkendelse, opfølgning og samarbejde med leverandørerne

I forbindelse med godkendelse af en leverandør afholdes der en godkendelsessamtale, hvor leverandørkrav og kvalitetsstandarder gennemgås, så der ikke er tvivl om, hvad leverandøren skal leve op til. 
Der er telefonisk opfølgning ca. 3 måneder efter, godkendelsen er trådt i kraft. 
Der afholdes møde med private leverandører efter behov, dog minimum 1 gang årligt. 
 

1.9 Borgerklage

Klage over den visiterede hjælp rettes til visitatorerne.
 

2. Tilsyn med plejecentre

2.1 Baggrund 

I følge Lov om Social Service §151 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, at de kommunale opgaver efter § 83 og § 86 løses i overensstemmelse med de afgørelser, kommunalbestyrelsen har truffet efter disse bestemmelser og i henhold til de vedtagne kvalitetsstandarder.
Som led i tilsynsforpligtigelsen skal kommunen hvert år foretage mindst ét uanmeldt tilsynsbesøg i plejeboliger, demensboliger samt ældreboliger.
Det er et krav, at tilsynet udføres af personer, der alene varetager kommunale myndighedsopgaver. Tilsynet må ikke varetages af personer, der samtidig udfører opgaver på området.
Svendborg kommune varetager for Ærø Kommune tilsynet på plejecentre, demensboliger og ældreboliger i Ærø Kommune.
 

2.2 Formålet med tilsynet 

De overordnede formål og krav til tilsynet er:
 
• At påse om beboerne får den hjælp, de har ret til
• At hjælpen gives på en faglig og økonomisk forsvarlig måde
• At forebygge ved at gribe korrigerende ind, før mindre problemer udvikler sig til alvorlige problemer
• At tilsynet skal foretages aktivt, systematisk og målrettet
• At der gives plads til beboerindflydelse, f.eks. gennem tilbagemelding fra Bruger- og Pårørenderåd, Seniorråd og Handicapråd.
 

2.3 Tilsynsreglerne omfatter

Tilsynsreglerne omfatter følgende:
 
• Krav om mindst ét uanmeldt tilsyn om året
• Udarbejdelse af en tilsynsrapport efter hvert tilsynsbesøg, samt en samlet årlig redegørelse til Kultur- og Socialudvalget. Rapporten skal til høring i Bruger- og Pårørenderåd, Seniorrådet og Handicaprådet
• Demens- og plejeboliger samt ældreboliger i tilknytning til plejecentrene er omfattet af tilsynet
 

2.4 Det faglige uanmeldte tilsyn

I et fagligt tilsyn skal der ske en vurdering af beboerens situation og af de organisatoriske og proceduremæssige forhold på stedet. Ud over disse forhold vil tilsynet omfatte observeringer vedr., atmosfæren og omgangstonen på stedet. 

2.5 Opfølgning på tilsynet

Er der tilstande, der ikke lever op til lovgivning, forvaltningens regler, instruktioner, værdier, rutiner, kvalitetsstandarder og almen faglig tilstand skal plejecentret på baggrund af tilsynets anbefalinger udarbejde til tids- og handlingsplan. Handlingsplanen sendes til Svendborg Kommune indenfor 5 - 10 dage. Opfølgning sker ved kontrolbesøg.

2.6 Organisering af tilsynet

Tilsynene udgøres af Svendborg kommune. Overordnet er tilsynet en kontrol af, om kvaliteten og servicen er lovgivningsmæssigt overholdt. 
 
Det tilstræbes, at tilsynene foregår i et ligeværdigt samarbejde med de involverede samt i en tryg og tillidsvækkende atmosfære. Ligeledes vil det være et ønskværdigt mål, hvis tilsynene, som en sidegevinst kan bidrage til, at de involverede får idéer eller redskaber til at forøge kvaliteten og arbejdsglæden på stedet. 
 
Derfor er det vigtigt, at tilsynsfunktionen har en pædagogisk indfaldsvinkel og anvendes til positiv udvikling. Tilsynene vil forgå dels som en dialog med ledelse, beboere og personale, og dels ved fysisk at være på pleje- og demensenhederne for at fornemme atmosfære, miljø og observere den hygiejniske standard.
 

3. Revidering af tilsynspolitikken

Tilsynspolitikken revideres en gang om året. 
 
Godkendt af kommunalbestyrelsen april 2023.

Ærø Kommune

Ærø Rådhus
Statene 2, 5970 Ærøskøbing

CVR-nr.: 28856075
EAN-numre

Telefon: +45 63525000
post@aeroekommune.dk
Send sikker post

Åbningstider - Borgerservice

Mandag - Tirsdag 09:00 - 12:00
Onsdag Lukket
Torsdag 09:00 - 12:00
  14:30 - 16:45
Fredag 09:00 - 12:00

 

Vielse/Marriage/Trauung

Mandag - Fredag 09:00 - 15:00

 

Åbningstider - Borgerservice Light, Marstal Bibliotek

Mandag  13:00 - 18:00
Tirsdag 10:00 - 14:00
Onsdag - Torsdag 13:00 - 16:00
Fredag 10:00 - 14:00