Skip til hoved indholdet
  Hjem Mit liv Ældre Plejecenter Referater fra bruger- og pårørenderåd

Referater fra bruger- og pårørenderåd

Nedenfor er referaterne fra bruger- og pårørenderådenes møder 

De Gamles Hjem i Rise

Tilstede: Beboer: Yrsa Lunge – Erik Schytter
Personale: Rowena Petkho – Lillian Birk – Tanja Kajhøj
Pårørende: Claus Hattesen – Bente Andersen– Berit Friis

Fraværende: Søren Degn Laxy

Referent Tanja

1 Velkommen
Tanja byder velkommen og fortæller om vedtægter ved et bruger pårørenderåd.

2 Valg af formand
Bente Andersen er valgt som formand.

3 Gennemgang af tilsynsrapport
Tanja gennemgik tilsynsrapport fra den 24. marts, ingen bemærkninger.

4 Besparelser klippekort
Klippekorts ordningen er blevet halveret på plejehjemmene, af de fremmødte var der ingen de der kendte til ordningen.    

5 Hvordan arbejdes der med kvalitetssikring
Tanja orientere om hvordan der bliver arbejdet med kvalitet i arbejdet med beboerne i hverdagen. At der bliver arbejdet tværfagligt med blandt andet diætist og fysioterapeut. 
Der er ønske om mere struktur når en beboer flytter ind på Rise. En personale er kontaktperson ved indflytning og er koordinator. 

Indflytnings guide skal opdateres.

6 Aktiviteter  
Lillian fortæller om de forskellige aktiviteter der foregår i dagligdagen. For eksemepel. Maling, kortspil, sang og musik, gudstjeneste, køreture.

7 Normering i aftenvagt
Tanja orientere om, at pga af mindre beboer( 1 sal er lukket ned), er der en aftenvagt for meget i huset. Den 1/7 -23 vil der være to aftenvagter + i hverdagen omkring spisetid er der ekstra personale i form af 2 personale på fleksjob, som deler dagene imellem sig.
Timerne bliver i huset i dagvagt.

8 Eventuelt.
Der er udfordringer med glatte gulve i nogle af lejlighederne, Tanja kontakter DÆB og undersøger muligheder.
Pårørende ønsker at få tilsendt beboerbladet + evt. andet information.
Pårørende giver udtryk for, at deres pårørende er glade for at bo på Rise Alderdomshjem.

9  Næste møde
Næste møde onsdag den 6. september 2023.

Konstitueret leder Tanja Kajhøj og Ældre-og sundhedschef Marianne Møller har indkaldt til

Bruger-Pårørende møde.

Tanja Kajhøj er på ferie og kan derfor ikke være tilstede til mødet og Marianne Møller byder derfor velkommen til mødet

Kommunalbestyrelsesmedlem Frank Thorsted deltager også i mødet.

Marianne Møller orienterer om beslutningen fra Kommunalbestyrelsesmødet onsdag 16/8 2023.

Kommunalbestyrelsen besluttede at lukke De Gamles Hjem i Rise (DGH) og bygge 8 nye pladser på MÆC. Det er Det Ærøske Boligselskab (DÆB) der skal bygge og står for byggeriet.

Der er ingen tidshorisont på, hvornår man vil lukke, og der er ingen dato på hvornår, det skal være lukket inden. Der visiteres ingen nye beboere til De Gamles Hjem i Rise fra nu af, men der lukkes ikke før, der er boliger til alle. 

Konstitueret leder Tanja Kajhøj vil tale med hver enkelt beboer og pårørende om deres ønsker om flytning og fremtidige hjem på enten Søkilden eller Marstal Ældrecenter. Beboernes ønsker skal respekteres ved flytning til nyt hjem. 

Det vil blive økonomisk omkostningsneutralt for beboerne at flytte til et andet plejehjem, idet kommunen vil stå for betaling af en eventuel merudgift, ligesom kommunen også vil dække omkostninger til selve flytningen.

Frank Thorsted informerer om, baggrunden for Kommunalbestyrelsens beslutning, og at det bla. handler om at samle ressourcerne, så man er bedre til at hjælpe beboerne. Ud over dette er der også nogle flere brandkrav til DGH’s bygninger, der skal opretholdes, som ville blive en dyr udgift.

Det er en proces, som Kommunalbestyrelsen nu har valgt at gøre over tid, i rettidig omhu. Det er vigtigt at beboerne og de pårørende fortløbende holdes informeret og kan følge med i processen.

Der er intet personale, der bliver opsagt. Alle vil blive tilbudt arbejde i andre områder i ældreplejen, og for de flestes vedkommende vil det blive på den nye boenhed på MÆC.

Tanja forbliver konstitueret leder af De Gamles Hjem i Rise, indtil hjemmet lukker.

Der vil blive indkaldt til bruger-pårørende møder efter behov.

Referater Marstal Ældrecenter

Tilstede:
Grethe S, Mark A, Esther H, Martha H, Jytte S. Flemming R, Carl J H, Marianne G, Helle S og Susanne G.

Fraværende:
Ingen

1 - Formanden bød velkommen og introducerede nye medlemmer

Der var præsentation af nye medlemmer og opfordring til medlemmerne om at komme med punkter til Dagsorden, da punker under evt ikke kan besluttes.

Grethe takkede MÆC for at have håndteret Corona godt og givet god pleje til beboerne.

2 - Dagsorden godkendt

3 - Valg af Formand

Grethe S genvalgt

4 - Udpegning af medarbejder repræsentanter

Marianne G fortsætter. Helle S ny i rådet.

5 - Godkendelse af referat fra 9. november 2020

Referat godkendt

6 - Er der mulighed for suppleant for Kultur- og socialudvalget ved forfald?

Et medlem af rådet har spurgt til dette og det er muligt, og det vil vores Kultur- og socialudvalgs repræsentant være opmærksom på.

7 - Nyt fra Kultur- og socialudvalget

Carl Jørgen Heide orienterede omkring lukning af Gilleballehus, omklædningsfaciliteter for hjemmeplejen, at der var udtrykt stor tilfredshed generelt i nyligt afholdt trivselsundersøgelse og at kommunens økonomi er god og der ikke er lagt op til besparelser.

At der generelt er stort rekrutteringsproblem i ældreplejen.

Der var efterfølgende diskussion om fremtidens plejebolig.

8 - Nyt fra Susanne

Orienterede om Trivselsundersøgelsen på MÆC, I Sikre hænder, hvor man på Marstal Ældrecenter arbejder med ernæring og med fokus på at hindre vægttab og kommunikation med pårørende og synlighed i hverdagen, hvor den løbende dialog med pårørende er vigtig. I Sikre Hænder har også en gruppe der arbejder med at undgå Trykskader.

9 - Forslag til beplantning i Sansehaven

Park og Vej har overtaget pasningen af Sansehaven , som alle er meget tilfreds med. Den fremstår flot og velplejet nu. Der blev foreslået stauder, som vi kan plukke ind af, margueritter, kæmpe Ribes, Iris, Klematis, lupiner og fuchsia. Susanne går videre med forslagene.

10 - Træer i skipperparken

Skipperparken er under etablering og flere beboere og pårørende er bekymret for, at træerne lukker for udsigt over vandet. Carl Jørgen Heide og Grethe vil tage en snak med ejeren om problematikken.

11 - Mødedatoer for Bruger- og pårørenderådet fremover

2. september kl.14.30 i dagcenteret

6. december kl. 14.30 i dagcenteret

14. marts kl. 14.30 i dagcenteret

23. maj kl. 14.30 i dagcenteret

12 - Eventuelt

Der blev drøftet aktiviteter og udtrykt er stor glæde og tilfredshed med vores aktivitetsmedarbejder.

Man undrede sig over, hvorfor normering er lavere i weekenden og der var undring over serviceniveauet i boligforeningen på Marstal Ældrecenter,  samt forslag til frisk salat til hovedmåltidet.

Referent / Susanne

Referat fra bruger- pårørenderåd den 11. oktober kl 14.30-16.00 på MÆC på Susannes kontor.

Tilstede:  C. J. Heide, Martha H., Helle S., Marianne G., Esther H., Grethe S., Flemming R., og Susanne G.

FraværendeJytte Skov og Mark A.

 1. Dagsorden
  godkendt

 2. Referat fra B-P mødet den 14. juni 2021
  godkendt.

 3. Opfølgningsmøde for nye beboer og dens pårørende.
  Forslag om at indføre opfølgningsmøde 2-3 måneder efter indflytning lyder som en god ide, MÆC arbejder videre med ideen.

 4. Fællesmøde med de øvrige Bruger Pårørende Råd i kommunen. Vil der være stemning for det? 
  Punktet udsættes

 5. Vinduespudsning på Mæc, hvordan er reglerne?
  Susanne gennemgik reglerne, CJH vil undersøge regler for vedligehold af udendørs arealer.

 6. Nyt fra KSU ved Carl Jørgen Heide
  CJH orienterede om 360 graders undersøgelsen, Prioriteringsdebat omkring Fremtidsplan for Plejehjem i Ærø Kommune, Fritidsjob pulje for unge over 13 år og KSU plan for Rekruttering.

 7. Nyt fra leder Susanne Grube
  SG informerede omkring kvalitet sikringsprojekt I Sikre Hænder

 8. Nyt fra Helle Søndermark, aktiviteten,
  informerede om kommende Høstfest, Aften andagt og forskellige optrædende, der vil komme og sprede glæde med sang og musik, for ”Coronamidler”, som vi har fået tildelt. Ingen gudstjeneste den 24. dec på MÆC.

 9. Valg til Bruger Pårørende Råd 2022. Vedtægterne for rådet foreskriver, at der skal ske valg hvert 2. år i lige årstal. Hvis vi skal efterleve vedtægterne, skal der afholdes valg inden 1. april 2022. Hvis punktet godkendes, skal der findes nye mødedatoer.
  ​Vi afholder valg inden 1./4. Grethe og Susanne arrangerer valget

 10. Evt. Næste møde er mandag den 6 december, hvor vi vil holde lille julefrokost, som CJH og Susanne arrangerer.

Referent
Susanne

Tilstede:
Gitte Jakobsen, Helle Søndermark, Marianne Grinderslev, Flemming Rasmussen, Jytte Skov, Grethe skov, Mads Boeberg og Susanne Grube

Fraværende:
ingen

1 Dagorden godkendt

2 Referat fra 11. oktober 2021 godkendt.

3 Bruger/Pårørenderåd.

Rådet har ikke haft møde på grund af  corona og sygdom.  Der skulle bydes velkommen til nye medlemmer og vælges ny formand.

Grethe sagde farvel til Formandsposten og udtræder.

Ny Midlertidig formand bliver Jytte Skov.

4 Nyt fra MÆC.

Susanne redegjorde for:

Kommunalt tilsyn, Hygiejne audit og Besøg af arbejdstilsynet og konsekvenserne heraf.

Undervisning for personalet i efteråret

Projekt I Sikre Hænder omkring Ernæring og Tryksår

Udfordringer med at rekruttere nyt Personale

Sansehaven

Helle fortalte omkring aktiviteter til sommer og efteråret

Marianne omkring de udfordringer, der kan opstå ved måltidet og hvordan de løses.

5 Nyt fra KSU.

Mads fortalte om, at vi var lykkedes med at få lavet Job tilbud med stillingsopslag til unge, med ønske om fritidsjob på Plejecentrene her på Ærø og at man nu er i gang med arbejdet omkring Rekruttering til hele øen. 360 grades undersøgelsen af Moss-Bjerre ville blive frigivet mandagen efter dette møde.

6 evt

Drøftelse omkring hvad Rådet kan behandle, ifølge vedtægterne.

Næste møde bliver den 29. august 2022, 21. november 2022, 27 marts 2023.

Tilstede:

Pia F, Helle S, Michael E J, Flemming S R, Jytte BS, Susanne G

Fraværende: med afbud

Marianne G og Mads Boeberg

1. Dagsorden

Dagsorden blev godkendt

2. Referat

fra 15.06.22 blev godkendt

3.Nye medlemmer og præsentationsrunde

Alle præsenterede sig bordet rundt.

4. Rådets opgaver:

Vi er enige om, at rådets opgaver er generelle og ikke drejer sig om enkeltsager. I Vedtægterne, der ligger på Ærø Kommunes hjemmeside, er opgaverne defineret, og det gav anledning til en god snak.

Blandt andet blev det rost meget, at vi har fået ansat ungarbejdere, der sætter ekstra kulør på hverdagen, med flere aktiviteter til vores beboere

5. Udfordringer med institutionsmaden:

Der var ønske om mere smagsfuld mad og mere tidssvarende mad, så beboerne også kan få burger og pommes frites som eksempel. Vi drøftede de udfordringer, der er med at lave mad til mange mennesker, med vidt forskellige ønsker.

Susanne bringer ønskerne videre til Ærø Madservice

6. Udfordringer med mangel på personale:

Vi drøftede den landsdækkende tendens til mangel på sosu-personale. MÆC har indtil nu været heldige at have personale, der tæller såvel ufaglærte som faglærte.

Den største udfordring i hverdagen kan være, når der opstår sygdom, og vi må kalde personale ind, som ellers har fri.

7. Hvordan får vi flere frivillige til aktiviteter med beboerne?

Kommunen har en frivillig koordinator Karin, som søger efter personale og indbyder nye tilflyttere til at være deltagende. Vi drøftede HF/navigationsskole elever, men de er som oftest i skole, når aktiviteterne skal udføres.

Foreningen ”Vennerne” er over 80 år og kan ikke påtage sig de opgaver, som de tidligere har klaret.

Der tænkes videre.

8 Nyt fra MÆC:

Vi gennemgik alle de aktiviteter, der er den kommende tid, for vores beboere. Pårørende i Rådet tilbød hjælp til kommende arrangementer.

Man dvælede lidt ved erindrings dans, som er startet op igen, med så stor succes.

Susanne fortalte om udfordringer med at skaffe personale og omkring de kommende besparelser inden for Ældreområdet, samt informerede omkring vacciner mod covid- 19 og influenza samt valg til folketinget for beboerne, der blev afholdt på MÆC.

8.Nyt fra KSU:

Mads B havde i mail bekendtgjort, at Æ&S området er et svært område at finde besparelser på og at det er kerneopgaven vi løser på plejecentrene. Der er ikke taget stilling til yderligere besparelse pt.

9 Evt.

Mødet blev afsluttet i god tone og alle var enige om, at det havde været et godt møde

Forslag til kommende møder, som vi foreløbig holder fast i:

30, januar

24. april

28 august

20 november

Referent Susanne Grube

 

 

Tilstede:

Pia F, Marianne G, Mads B, Jytte S, Flemming R, Michael J, Susanne G

Fraværende med afbud:
Helle S

1.Dagsorden

Blev godkendt.

2. Referat fra den 24. oktober 2022

Blev godkendt.

3. Ingen nye medlemmer i B/P-rådet.

4. Eftermiddagskaffe i Dagligstuerne

Det er en hyggestund for beboere og B/P-rådet opfordrer til, at personalet prioriterer dette sociale indslag i hverdagen, så ofte det kan lade sig gøre. Det er til enhver tid afhængig af, om beboerne har lyst til at deltage, så hermed en opfordring til at give det høj prioitet.

5. Besparelser

Susanne gav en orientering om de påkrævede besparelser, som Kommunalbestyrelsen har vedtaget.

På plejecentrene drejer det sig hovedsagelig om reduktion i Klippekort, men der er endnu ikke svar på, hvordan vi griber det an.

6. Spisestuemøbler

Susanne informerede, at Det Ærøske Boligselskab vil udskifte spisestuemøblerne i dagligstuerne, så det bliver rengøringsvenlige stole. I første omgang vil MÆC få 24 stole til hele huset.

7. Nyt fra MÆC

Marianne fortalte om spisesituation og Susanne orienterede om projekt I Sikre Hænder og personale situationen.

8. Nyt fra KSU

Mads B orienterede om den store besparelsesplan for Ærø Kommune, og at KSU konstant prøver at forfine og bedre de forskellige tiltag, på trods af besparelser.

Lige pt arbejdes der med at vurdere bygningsmassen, der er ejet af kommunen

9. Eventuelt.

Vedrørende den varme mad

Ved specielle ønsker, vil Ærø Madservice lave retten. Personalet kan give besked til Ærø Madservice.

BP-rådet vil invitere Karina med til møde i B/P.

B/P vil gerne tale bygninger med DÆB, og Susanne indkalder til et møde.

Næste møde bliver 22. maj klokken 13.30 til 15.00.

Referent: Susanne Grube

Tilstede:
Jette V, Helle S, Marianne G, Michael J, Jytte S, Flemming R, Hans Erik T, Mads B og Susanne G

Fraværende: Ingen

1 Dagsorden
godkendt

2 Referat
godkendt fra 1. marts

3 Besøg af repræsentanter fra DÆB

Kun Hans Erik var fremmødt. HET orienterede om det nye brandanlæg, der ligger i venteposition hos leverandør. Det bliver snarligt opsat og det vil gå ind på mobiler, så alle hurtigt kan orientere sig. Det nuværende system fungerer og der laves tjek af anlæg hver måned.

Følgende blev drøftet:

MÆC får vasket vinduer x 2 årligt på DÆBs regning ved de 3 indgangspartier ved Jan Graver. Æ& S pedeller vasker ligeledes x 2 årligt.

Begge hovedindgange, dvs mod Gasværksvej og Plantagevej er ujævne. DÆB vil sørge for at de bliver jævnet

DÆB vil tjekke for myrer hver uge i myresæsonen udendørs. I beboernes stuer er det beboerne selv, der skal sætte myrelokkerdåser frem.

P-plads ved Plantagevej har store huller, hvor vandpytter står fyldte og vandet lægger sig når det har regnet, således man får våde fødder ved ind og udstigning af bil.

Der er ønske fra Bruger/ Pårørenderådet om udskiftning af toiletter, da de løber og er slidte og har kalkskader.

Der mangler affaldsbeholdere, og MÆC får 2 x 8 ekstra beholdere til restaffald.

Næste møde inviteres Jane og Lars A fra DÆB, hvor de kan gennemgå regnskab og økonomi.

4 Ekstra Vinduesvask.

Bruger/ Pårørenderådet vil undersøge ideen, om man kan lave brugerbetaling for ekstra vinduesvask. Til næste møde vil priser og mulighed undersøges.

(I huslejen er indbefattet vinduesvask x 2 årligt, og det er frit for alle at få dem vasket oftere)

5 Lys I vinduerne 4. maj 2023

Opfordring til at dagen markeres. Aktiviteten vil følge op fremover

6 Nyt fra MÆC

Den sidste tid har været hårdt præget af meget sygdom, corona har været hård ved beboere og medarbejdere. Besparelser på klippekort og sygdom har bevirket, at aktivitetstilbuddet til beboerne er lavere end tidligere.

7 Næste møde er aftalt

Til den 28. august kl 13.30 til 15.30  Her vil dels DÆB blive inviteret og dels Økonoma fra Ærø Madservice, for at give en bredere forståelse for økonomi og menuerne.

8 Eventuelt

Mads informerede omkring besparelser i Ærø Kommune og anerkendte det flotte arbejde medarbejderne yder her på MÆC, som det fremgik af den sidste Tilsynsrapport fra det kommunale tilsyn.

Referent: Susanne Grube

Referat fra bruger- og pårørenderåd den 28. august 2023 på Susannes kontor

Tilstede:
Ebbe O, Pia F, Jette V, Helle S, Marianne G, Michael J, Jytte S, Flemming R, Mads B og Susanne G

Fraværende: Ingen

1. Dagsorden godkendt

2. Referat godkendt fra 22. maj

 

3. Karina fra Ærø Madservice vil fortælle om menuer og økonomi omkring maden:

Karina samt 3 medarbejdere fra Ærø Madservice orienterede omkring priser, der afspejles i el, kørsel, råvarer og er politisk bestemt. Det var opfattelsen, at beboernes ønsker til menu ved fødselsdage afspejlede et godt billede af, hvad menuen hovedsagelig består af.

Der var drøftelser omkring, hvorvidt man kunne variere menuerne mere, så beboerne ikke oplever maden for ensartet.

Madservice er altid modtagelig for nye madønsker.

4. Lars fra Boligforeningen gennemgår regnskab og økonomi

Lars Andersen fra Det Ærøske Boligselskab gennemgik budget og regnskab for MÆC og lavede en detaljeret og grundig gennemgang og udleverede regnskabet til alle. Der var plads til dialog og yderligere debat omkring ovenlysvinduer i R/B og Gul, som er utætte og medfører vandskader, hver gang det regner.

Der kom gode løsninger som LA ville tage med sig.

Der blev pointeret at mange toiletter er grimme af kalkskader og DÆB blev opfordret til at udskifte toiletterne.

LA informerede om blødgøringsanlægget, som MÆC’s vand er tilsluttet.

5. Ekstra Vinduesvask og priser.

 Bruger/ Pårørenderådet har undersøgt, om man kan lave brugerbetaling for ekstra vinduesvask.

Jette havde undersøgt prisen for ekstra vinduesvask. Man enedes om, at Mads B vil undersøge, om man kan undgå brugerbetaling og følger op næste møde.

Punkt 6 og 7 blev ikke nået.

8. Evt

Pårørende skal altid føle sig velkommen og tages godt imod.

Referent: Susanne Grube

Referater søkilden

Tilstede: Beboere: Anna Snoghøj, pårørende: Grethe Albertsen, Elin Lauritsen, Ellen Sørensen, Per Lemmeke, Helga Silleman, medarbejdere: Kirsten Kej, Susse Groth, Leder: Lissi Anneberg

Referent: Lissi Anneberg

Fraværende: Beboere Inga Christensen, Pårørende Grethe Albertsen. Medarbejdere Trine Hansen og politikker Søren Degn Laxy

Godkendelse af dagsorden

Lissi gør opmærksom på, at der pt. ikke er nogen formand for rådet. Rådet bliver enige om, at der afholdes valg til næste brugerpårørenderådsmøde. Lissi sender rådets vedtægter sammen med referatet fra dette møde med ud til medlemmerne.

Orientering fra huset

Lissi fortæller, at hun nu har været leder af Søkilden i et halvt år og er faldet godt til. Huset rummer nogle fantastiske beboere og rigtig dygtige medarbejdere. Lissi orienterer om Søkildens nye status fra at være et demensplejehjem til et ordinært plejehjem med specialenheder. Det vil sige, at 15 boliger er afsat til borgere med særlige komplekse forløb, 16 almindelig plejehjemsboliger og 1 aflastning  / gæstebolig.

Tilbygning af en pavillon

Der er fra politisk side givet 500.000 kroner til etablering af en pavillon på Søkilden. Ønsket er, at den skal opføres imellem Dagcentret og afdeling B og have udgang fra fællesindgangen. Pavillon vil kunne rumme ca. 14 til 16 personer.

Corana restriktioner

Vi afventer regeringens udspil, og indtil den bliver frigivet gælder skal der forsat bæres mundbind på fællesarealer, holde afstand og spritte / vaske hænder. (I skrivende stund er mundbindet på fællesarealet ikke aktuelt længere).

Nyt fra huset

Medarbejdersituationen: Vi har en ledig stilling i dagvagten og en orlovsstilling i nattevagten. Begge stillinger bliver opslået snarest. Sommerferieplanen ligger for dagen og det er nogenlunde lykkes at finde afløsere til sommer.

Søkilden og Gilleballehus´s arv: Lissi har været til bestyrelsesmøde vedr. Laurits Fabricius Eriksens arv til Søkilden. Der står 29 tkr til sommerhus, DVD og andet underholdning til Søkildens beboere. De fastbundne midler 381 tkr. de forsøges frigives så de kan indgå i pavillonen. Gilleballehus´s arv har 400 tkr. stående. Her er ingen klausul på arven. Her er også en bestyrelse. Da Gilleballehus fik sin arv, blev der indkøbt en bus. Det er nu besluttet at sælge bussen, da der ikke er behov for to busser på Søkilden. Pengene fra salget går tilbage til arven.

Aktiviteter for beboerne: Der er blevet ansat en chauffør til Søkildens bus. Peter Bergh komme 2 gange ugentligt og køre på skift med Søkildens beboere. Dette er til stor glæde for alle. Der bliver afholdt forskellige musik arrangementer, besøg af Cirkus m.m. Man kan holde sig ajour i beboerbladet.

Projekt ”I sikre hænder”: Søkilden er med i et projekt, som Styrelsen for patientsikkerhed har udbudt. Vi skal arbejde med at forebygge fald. Der er 3 medarbejdere som arbejder med data, for at finde ud af hvornår falder borger, er det medicinen, funktionsniveau eller boligens indretning? Der vil også på et senere tidspunkt komme spørgsmål til pårørende, som blandet kunne lyde på, hvordan de oplever Søkilden.

Fremtidige emner til Brugerpårørenderådet og dato forslag til kommende møder

Kommende møde vil der tales økonomi evt. kommende budgetter, informations fra DÆB og efterårets arrangementer på Søkilden.

Dato for kommende møder i 2021: 16. september klokken 14.00 – 15.30 og den 9. december klokken 14.00 – 15.30

Eventuelt

Pårørende har følgende spørgsmål: Ang. Terrassen i mellem C og B trænger til en oprydning og rengøring af fliser. Efterspørgsel på en Krolfbane, som tidligere har været på Søkilden, kunne denne genetableres? Opmærksomhed på løse ledninger i fællesstuerne. Undring over klaverets placering på afd. C. Fodterapeuterne er nævnt i beboerbladet, mangler dog Inge Marie fra ”Fod på fødder” som også har kunder på Søkilden. Møblementet i opholdstuerne er meget slidte, på lænestolene der er skjolder på nakkestøtterne, sofaerne er svære at komme op af og spisebordstolene er svære at holde rene, efter mange aftørringer. Lissi tager hånd om ovenstående og udbedre i den grad det er muligt. Opfølgning på næste møde.

 

 

Tilstede:

Beboere: Anna Snoghøj, pårørende: Grethe Albertsen, Elin Lauritsen, Ellen Sørensen, Per Lemmeke, Helga Silleman, medarbejdere: Kirsten Kej, Susse Groth, Leder: Lissi Anneberg

Referent:
Lissi Anneberg

Fraværende: Beboere Inga Christensen, Pårørende Grethe Albertsen. Medarbejdere Trine Hansen og politikker Søren Degn Laxy

1.Godkendelse af dagsorden.

 • Lissi gør opmærksom på at der pt. ikke er nogen formand for rådet. Rådet bliver enige om at der afholdes valg til næste brugerpårørenderådsmøde. Lissi sender rådet vedtægter sammen med referatet fra dette møde med ud til medlemmerne.

2. Orientering fra huset.

 • Lissi fortæller, at hun nu har været leder af Søkilden i et halvt år og er faldet godt til. Huset rummer nogle fantastiske beboere og rigtig dygtige medarbejdere. Lissi orienterer om Søkildens nye status fra at være et demensplejehjem til et ordinært plejehjem med specialenheder. Det vil sige, at 15 boliger er afsat til borgere med særlige komplekse forløb, 16 almindelig plejehjemsboliger og 1 aflastning/gæstebolig.

3. Tilbygning af en pavillon

 • Der er fra politisk side givet 500.000 kr. til etablering af en pavillon på Søkilden. Ønsket er, at den skal opføres imellem Dagcentret og afdeling B og have udgang fra fællesindgangen. Pavillon vil kunne rumme cirka. 14 til 16 personer.

4. Corana restriktioner:

 • Vi afventer regeringens udspil, og indtil den bliver frigivet gælder skal der forsat bæres mundbind på fællesarealer, holde afstand og spritte/vaske hænder. (I skrivende stund er mundbindet på fællesarealet ikke aktuelt længere).

5. Nyt fra huset:

 • Medarbejdersituationen: Vi har en ledig stilling i dagvagten og en orlovsstilling i nattevagten. Begge stillinger bliver opslået snarest. Sommerferieplanen ligger for dagen og det er nogenlunde lykkes at finde afløsere til sommer.
 • Søkilden og Gilleballehus´s arv: Lissi har været til bestyrelsesmøde vedr. Laurits Fabricius Eriksens arv til Søkilden. Der står 29000 kr. til sommerhus, DVD og andet underholdning til Søkildens beboere. De fastbundne midler 381000 kr. de forsøges frigives så de kan indgå i pavillonen. Gilleballehus´s arv har 400 tkr. stående. Her er ingen klausul på arven. Her er også en bestyrelse. Da Gilleballehus fik sin arv, blev der indkøbt en bus. Det er nu besluttet at sælge bussen, da der ikke er behov for to busser på Søkilden. Pengene fra salget går tilbage til arven.
 • Aktiviteter for beboerne: Der er blevet ansat en chauffør til Søkildens bus. Peter Bergh komme 2 gange ugentligt og køre på skift med Søkildens beboere. Dette er til stor glæde for alle. Der bliver afholdt forskellige musik arrangementer, besøg af Cirkus m.m. Man kan holde sig ajour i beboerbladet.
 • Projekt ”I sikre hænder”: Søkilden er med i et projekt, som Styrelsen for patientsikkerhed har udbudt. Vi skal arbejde med at forebygge fald. Der er 3 medarbejdere som arbejder med data, for at finde ud af hvornår falder borger, er det medicinen, funktionsniveau eller boligens indretning? Der vil også på et senere tidspunkt komme spørgsmål til pårørende, som blandet kunne lyde på, hvordan de oplever Søkilden.

6.Fremtidige emner til Brugerpårørenderådet og dato forslag til kommende møder:

 • Kommende møde vil der tales økonomi evt. kommende budgetter, informations fra DÆB og efterårets arrangementer på Søkilden.
 • Dato for kommende møder i 2021: 16. september  14.00 – 15.30 og den 9. december 14.00 – 15.30

7. Eventuelt

 • Pårørende har følgende spørgsmål: Ang. Terrassen i mellem C og B trænger til en oprydning og rengøring af fliser. Efterspørgsel på en Krolfbane, som tidligere har været på Søkilden, kunne denne genetableres? Opmærksomhed på løse ledninger i fællesstuerne. Undring over klaverets placering på afd. C. Fodterapeuterne er nævnt i beboerbladet, mangler dog Inge Marie fra ”Fod på fødder” som også har kunder på Søkilden. Møblementet i opholdstuerne er meget slidte, på lænestolene der er skjolder på nakkestøtterne, sofaerne er svære at komme op af og spisebordstolene er svære at holde rene, efter mange aftørringer. Lissi tager hånd om ovenstående og udbedre i den grad det er muligt. Opfølgning på næste møde.

Tilstede: Ena, Ellen, Grethe, Elin, Helga, Susse, Hans Peder og Lissi

Fraværende: Per, Kirsten og Trine

Referent: Lissi

 

1.Godkendelse af dagsorden

 • Formand bød velkommen og dagsorden godkendt.

2. Velkommen til politikker Hans Peter Bolding og beboer Ena Olsen

 • Velkomst til Ena og Hans Peder, begge introducerede sig og øvrige medlemmer fortalte hvilke tilknytningsforhold de havde til Søkilden.

3. Besøg af Arbejdstilsynet og audit (tilsyn) af Hygiejnesygeplejerske Hanne Lundgaard

 • Lissi orienterede fra de to tilsyn. Fra Arbejdstilsynet var der et straks påbud på en kørestol, hvor rygstøtten skal løftes manualt af medarbejderne. Der er for stor belastning(kg) for medarbejderen. Dette problem blev der straks rette op på, med en ny kørestol, hvor alle indstillinger er elektroniske. Endvidere var der en Hørringspåbud på et liftsejl, som benyttes ved forflytninger for eksempel fra seng til kørestol. Ved disse forflytninger skal benstropperne krydses og det har de ikke været ved forflytning af vore mandlige beboere. Denne procedure er nu tilrettet så den gælder ved alle forflytninger. Ellers stor ros til Søkilden for at have så godt fokus på arbejdsmiljø og trivsel. Audit (tilsyn) ved Hygiejnesygeplejerske Hanne Lundgaard. Der var ingen påbud på dette tilsyn, Søkilden fik ros for den fine orden på fællesområderne, depoter, personalerummet og den høje rengøringsstandard, samt styr på coronarestriktionerne og instrukserne om denne pandami.

4. Arv tilhørende Søkilden

 • Søkilden har mange arv penge! På Laurits Fabricius Eriksens legat står der 400 tkr. hvoraf de 250 tkr er afsat til inventar til Pavillon, 39 tkr til udflugter, sommerhus, fester m.m.  11 tkr til evt. Virtuel briller. En anden pengegave fra en pårørende på 25 tkr til musikalsk underholdning. Så har vi en arv med fra Gilleballehus på 418 tkr. Lissi vil ansøge bestyrelsen om at overflytte 400 tkr til pavillonen, så byggeriet snarest kan komme i gang. I bestyrelsen sidder politikker Inga Thomas, som desværre er fraværende pt fra den politiske verden. Hans Peter vil være behjælpelig med at få kontakt til Ingas substitut for underskrift. De restende 18 tkr bruges til udsmykning af fællesgangen på Søkilden.

5. Nyt fra huset:

 • Corona restriktioner: Vi afventer nye retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen den 31.03.22, så regler for pårørende og gæster er forsat mundbind/visir på fællesarealer, jævninge test. Der er nu mulighed for at tage en selvtest ved indgangen til Søkilden. De ligger i vindueskarmen, ved siden af spritten og mundbind.
 • Medarbejdersituationen: Der er 4 vakante stillinger på Søkilden, 1 kommende barselsorlov, og 1 orlovsansøgning på 5 mdr. hen over sommeren, så vi har behov for flere afløsere. Der bliver snart opslået en stillingsopslag på ”ung jobber”, hvor skolebørn på 16 – 17 årige kan søge fritidsjob på plejehjemmene. De skal ikke have med pleje at gøre, men gåture, kortspil, være med til tilberedning af aftensmåltidet og oprydning. Spændende om det vel få succes.
 • ”I sikre hænder” fald og Indflytningsguide: Det går godt med vores projekt vedr. mindske fald hos vores beboere, mange gode initiativer og opmærksomheden for forebyggelse gør at vi opleve færre fald. Vi vil forsøge at lave en gruppe af medarbejdere som skal fungere, som indflytningsguide. Det vil betyde, at vi vil prøve at systematisere hvilke ting, der er vigtigt at vide for beboere og pårørende, når man flytter ind på Søkilden. Det vil også være fint, hvis der kunne blive et hjemmebesøg af de medarbejdere, som den kommende beboer skal være sammen med, så der opleves lidt genkendelighed.
 • Udkast til modernisering af mellemgangen på Søkilden: Som ovenstående er beskrevet, ønsker vi at modernisere indgangspartiet eller fællesgangen. Vi har bedt Malene Maler om at komme med et udkast, hvor enten væggene bliver tapetseret eller malet, så gangen er mere imødekommende og rart at opholde sig i. Men vi afventer stadig Marlenes udkast J

6. Nye møde dato for 2022: Onsdag den 8.06.2022 kl 13.30 til 15.00

7. Eventuelt.

 • Lissi bad Hans Peder om at give en orientering ved forestående organisationsanalyse på Ældre -og sundhedsområdet. Beslutning om at lave en analyse blev iværksat af den afgående kommunalbestyrelse og skal belyse samarbejdet imellem leder og medarbejdere på Ældre og sundhedsområdet. Det er Analysefirmaet Moos-Bjerre, som skal forestå analysen. Der startes op i maj med interviews af medarbejder, tidlige medarbejder, leder, Fælles MED og tillidsrepræsentanter. Resultatet af analysen forventes afsluttet medium juni.
 • Pårørende udtrykte mismod over julemåltidet sidste år. Lissi vil tage det til efterretning, og i samarbejde med medarbejdere finde en bedre løsning til næste år.

Tilstede: Elin Lauritsen, Hans Peter Bolding, Grethe Albertsen, Per Lemmeke, Kirsten Kej, Helga Sillemann, Ena Olsen og Lissi Anneberg

Fraværende: Ellen Sørensen, Susse Groth, Trine Hansen

Referent: Lissi Anneberg

 1. Godkendelse af dagsorden

 • Formand bød velkommen og dagsorden godkendt.

 1. Regnskab 2021 og budget 2022

 • Lissi gennemgik sidste års regnskab. Ældre og sundhedsområdet kom ud med et underskud på godt 3 millioner. Den væsentligste årsag til dette underskud, er manglende rekruttering inden for området, hvilket har gjort det store udslag i overtidsudbetaling m.m. En ny ferielov i 2021 fik også betydning for underskuddet, da mange fik udbetalt feriepenge, fordi der ikke var medarbejder nok til, at folk kunne få afholdt deres ferie. Endvidere drøftelse om ”tomgangsboliger” dvs. boliger som står ledig i perioder, indtil der bliver visiteret nye borger. Husleje udgiften for disse perioder afholdes af kommunen til DÆB. Drøftelsen gik bl.a. på de ledige stuer på Gilleballehus. Hans Peter B ville kikke på proceduren for udgiften til ”tomgangsboligerne”.
 1. I gangværende og kommende projekter/uddannelser: ”I sikre hænder”, Videns- og læringsforløb i forebyggelse og håndtering af udad reagerende adfærd blandt demente i Ældreplejen, Neuropædagogik, Nøglepersonsuddannelse, Omsorg for personer med demens og Misbrug.

 • Lissi: Vi står over for et efterår med mange kursustilbud til vores medarbejder. Det er Sosu.skolen i Svendborg der står for de fleste kursus, der omhandler demens. Men også Sundhedsministeriet har et projektforløb kørende med den anerkendte forsker inden for demens Kim Koldby, han vil guide os igennem et videns -og læringsforløb i demens.
 1. Sommerferie afløser – rekruttering

 • Det har været svært i år, at finde afløser til sommerferien på Søkilden. Vi har fået to, men kunne godt have brugt mindst 5-6 stykker. Det er det generelle billede for hele Ældre- og sundhedsområdet. Hans Peter B fortæller, at der fra politisk side er nedsat en arbejdsgruppe, som har sat rekruttering på dagsorden. Dette afventer vi at høre mere fra.
 1. Sommerudflugt, koncerter og sommerhus ophold
 • De sidste corona penge fra Sundhedsministeriet har vi valgt at bruge på udflugter for vores beboere og bestilt koncerter til afholdelse på Søkilden. Der er arrangeret sommerudflugt til Als i juni måned. Jesper bus er bestilt til at køre til Gråsten slot, frokost på Benniksgaards Hotel og en tur rundt i området omkring Sønderborg. Der er arrangeret frokost tur til Ommel kro til dem, hvor turen til Als bliver for lang. Til em der ikke har mulighed for at deltage er der bestilt smørebrød.

For samme pulje penge, har vi bestilt koncerter med Johnny Hansen fra Kandis den 6. september og Ricard Ragnvald den 1. december. Begge koncerter afholdes på Søkilden.

Søkildens arv, som er blevet doneret af Laurits F. Eriksen, ligger der penge og venter på et sommerhus ophold for vores beboere. Vi tænker turen skal strække sig over 2 overnatninger og der er nedsat et udvalg, som arbejder på at finde det ideelle sted i september måned i år.

 1. Nyt fra huset:
 • Nye medarbejdere/ledige stillinger. Vi har fået to nye medarbejder, 1 aftenvagt og 1 nattevagt, begge uddannet sosu.hjælpere. Vi har forsat en ledig aftenvagt -og nattevagtsstilling. 1 på orlov og 1 på barsel.
 1. Opsamling fra sidste Brugerpårørenderådsmøde
 • Vedr. Gilleballehus´arv. Så er der lavet et dokument på, at arven opløses og de 400 tkr. flyttes over til opførsel af pavillon og de resterende 18 tkr. bruges til forskønnelse i fællesarealet på Søkilden.
 • Vedr. Indflytningsguiden, den er udskudt til efteråret, hvor en arbejdsgruppe vil udfærdige et udkast.
 • I medio juni vil Organisations analyse blive offentliggjort. Organisations analysen skulle give et billede af samarbejdsforholdene imellem ledelse og medarbejdere. Vi afventer spændt analysen.
 1. Ny mødedato
 • Ny mødedato den 31.08.2022 kl 13.30 til 15.00
 1. Evt.
 • Lissi forespørger, om der er interesse for at DÆB kommer og gennemgår deres årsregnskab med Brugerpårørenderådet? Det er der, Lissi tager kontakt til DÆB.
 • Stillingsopslag på ”ungjobber” på plejehjemmet er igangsat, afventer spændt om der kommer interesseret unge imellem 15 til 17 årige.
 • Helga Sillemann efterlyser, hvornår det forventes at der gives ”se adgang” for pårørende i journalføringen af beboeres journaler. Lissi siger, at hun endnu ikke kender datoen for dette, men er opmærksom på, at det er på vej.
 • Per Lemmeke efterspørger en guide for pårørende, omkring varetagelse af beboernes MIT-ID. Da man som pårørende ikke længere at adgang som før ændringen fra NEM-ID. Lissi vil undersøge mulighederne og vende tilbage, da det kan være et problem f.eks, med svar fra COVID test.

Tilstede: Helga Sillemann, Ena Olsen, Per Lemmeke, Elin Lauritsen, Grethe Albertsen, Ellen Sørensen, Trine Hansen, Susse Skov, Lissi Anneberg.

Afbud: Kirsten Kej og Hans Peter Bolding

Referent: Lissi Anneberg.

 1. Godkendelse af dagsorden
 • Dagsorden godkendt
 1. Valg af ny formand
 • Per Lemmeke blev valgt som ny formand
 1. Brandsyn på Søkilden
 • Lissi gennemgik rapporten fra Brandtilsynet den 14.09.22. Det bemærkes, at mange af vores møbler på fællesgange på Søkilden er til stor brandfare og derfor skal udskiftes. Der er indgået dialog med Det Ærøske Boligselskab om indkøb om nye møbler.
 1. Evaluering på Sommeren
 • Lissi vurderer, at sommeren er gået rimelig godt, vi har ikke fået de afløsere, som vi kunne ønske os. Men alle medarbejdere har været rigtig gode til at hjælpe hinanden, og der har været en god trivsel i huset. Denne vurdering understøttes af medarbejderrepræsentanterne i rådet.
 1. Håndtering af beboernes økonomi
 • Lissi fortalte om proceduren for opbevaring af penge på beboernes stuer. Der opfordres til, at hver beboere højst ligger inde med 500 kroner i kontanter på egen stue. Disse penge betragtes som lommepenge og personalet står ikke til ansvar for pengene. Der bliver ikke ført protokol. Det er muligt at få frisør- og fodterapeutregninger sendt til pårørende eller egen bank. Det vil medarbejderne være behjælpelige med.
 1. Nyt fra Huset:
 • Kommende budget for årene 2023-24. Lige nu er ledelsen på Ældre- og sundhedsområdet i gang med en besparelsesproces i forhold til budgettet for 2023-24. Der er endnu ikke meldt ud, hvilke områder der vil blive kigget på. Kommunalbestyrelsen vil give sin endelige udmelding midt i januar 23.
 • Sidste nyt vedrørende Corona: Vi tager udgangspunkt i sundhedsstyrelsens anvisninger: At selvteste beboerne ved symptomer og opfordre pårørende til at spritte hænder ved ankomst og selvteste, hvis de oplever symptomer på Corona. Selvtest forefindes ved hovedindgang.
 • Medarbejdersituation på Søkilden: Vi har følgende ledige vagter: 1 aftenvagt, 1 nattevagt og 1 dagvagt. Derudover har vi 3 medarbejdere på skole under uddannelse som sosu.hjælpere, de forventes tilbage 1. januar.
 • Opsamling fra sidste brugerpårørenderådsmøde:

Lissi har talt med regnskabschef Lars Hansen fra Det Ærøske Boligselskab, om han vil gennemgå Boligselskabets regnskab for Søkilden på et Brugerpårørenderådsmøde. Det vil han gerne, Lissi inviterer til det kommende møde.

Lissi fortalte om projektet ”I sikre hænder”, som handler om, at Søkilden arbejder med fald. Vi har nu haft fokus på fald i knap 2 år, og vi har fået opbygget en god vidensbank om forebyggelse af fald blandt beboerne på Søkilden. Lissi roste medarbejderne for at være engagerede og deltagende i projektet. Efter jul vil medarbejderne arbejde med håndtering af medicin. Der har været medarbejdere i uddannelse i Beboerkonferencer, Neuropædagogik, Demens og misbrug. Alle har haft stor udbytte af disse kursus.

 1. Ny mødedato: den 26.01.2023 kl 13.30 til 15.00 i Søkildens mødelokale.

Tilstede: Grethe Albertsen, Elin Lauritsen, Per Lemmeke, Susse Skov, Ellen Sørensen, Trine Hansen, Kirsten Kej og Ena Olsen

Afbud: Hans Peter Bolding

Referent: Lissi Anneberg

 

 1. Godkendelse af dagsorden
 • Dagsorden godkendt
 1. Besparelser på budget 2023 – hvilken påvirkning har det på Søkilden?
 • For Søkildens beboere vil der være en reducering i antal bad og Klippekort. Badene er meget individuelt bestemt, hvis der er behov for oftere bade, aftales det ellers følges kommunes standarter. Klippekortene halveres fra 1 time ugentlig til en ½ time ugentlig.
 1. Fokus på arbejdsgange, så det frigør tid til nærvær og aktiviteter
 • Vi har på en af vores afdelinger haft én temadag, hvor vi kikkede på vores arbejdsgange i plejen. Kan vi strukturerer vores hverdag, så det frigiver mere nærvær sammen med beboerne og få nogle flere aktiviteter tilført afdelingerne. Det er planlagt, at alle afdelinger holder en temadag med samme fokus.
 1. Nyt fra huset:
 • Medarbejdersituationen: Vi har 1 ledig nattevagt, 1 ledigt aftenvagt, 1 dagvagtstilling, som lige er opslået og 1 ledig rengøringsstilling. Vores medarbejdersituation på Søkilden ser ”pæn” ud. Vi har et par uge-afløsere og nogle tidligere medarbejdere, der er gået på efterløn, som hjælper os, når det kniber.
 • Besøg af Arbejdstilsynet: Vi får i nærmest fremtid besøg af arbejdstilsynet. Fokusområdet er det psykiske arbejdsmiljø og beboerforflytninger.
 • Aktiviteter på Søkilden: Vi er så heldige, at vi har fået flere cykelvenner tilknyttet Søkilden, de skal introduceres til brugen af cyklerne her i foråret. Vi havde nogle dejlige ture af øen i vores bus sidste forår og sommer. Vi havde bl.a flere ture til Als og Langeland. Der er efterspørgsel på gentagelse af disse ture, så det vil vi gøre noget mere af denne sommer.
 1. Orientering vedr. Covid-19
 • Det er forsat vigtigt, at pårørende og venner af huset er opmærksom på, at de ikke føler sig utilpas eller har influenza lignede symptomer, når de er på besøg på Søkilden. Der ligger forsat selvtest og håndsprit ved indgangen til Søkilden.
 1. Ny mødedato

 2. Evt.

 

 

 

 

 

Ærø Kommune

Ærø Rådhus
Statene 2, 5970 Ærøskøbing

CVR-nr.: 28856075
EAN-numre

Telefon: +45 63525000
post@aeroekommune.dk
Send sikker post

Åbningstider - Borgerservice

Mandag - Tirsdag 09:00 - 12:00
Onsdag Lukket
Torsdag 09:00 - 12:00
  14:30 - 16:45
Fredag 09:00 - 12:00

 

Vielse/Marriage/Trauung

Mandag - Fredag 09:00 - 15:00

 

Åbningstider - Borgerservice Light, Marstal Bibliotek

Mandag  13:00 - 18:00
Tirsdag 10:00 - 14:00
Onsdag - Torsdag 13:00 - 16:00
Fredag 10:00 - 14:00