Skip til hoved indholdet
  Hjem Mit erhverv Retningslinjer for erhverv

Retningslinjer for erhverv

På denne side finder du forskellige typer af retningslinjer, som er rettet mod erhverv.

Svendborg Kommune fører tilsyn med husdyrbrugene i Ærø Kommune. Læs mere her.

Du skal af hensyn til miljøet og det gode naboskab sikre dig, at det firma, der sandblæser dit hus, overholder de gældende miljøkrav.

Du skal være opmærksom på, at:

Støv- og støjfrembringende bygningsfacadebehandling (sandblæsning) skal forhåndsanmeldes til kommunen.

Anmeldelse skal være kommunen i hænde senest 14 dage før, at sandblæsningsarbejdet agtes påbegyndt.

Anmeldelse skal bl.a. indeholde oplysninger om arbejdssted, driftstid og periode samt foranstaltninger til forebyggelse og afhjælpning af forurening eller gener for omgivelserne, herunder gener i form af støj og støv.

Arbejdet skal afskærmes, for at sandet ikke spredes til omgivelserne

Kommunen meddeler alene tilladelser til våd sandblæsning. Kommunen meddeler ikke tilladelse til sandblæsning på søn- og helligdage.

Dokumentation for korrekt bortskaffelse af brugt sand skal kunne forevises på Teknisk Afdelings forlangende.

Du bør give naboerne besked mindst 2 dage før arbejdet påbegyndes.

Til anmeldelse af sandblæsning har kommunen udarbejdet en anmeldeblanket.

Indretning af tankpladser

Gælder for diesel- og benzintanke, hvor der ikke foregår salg.

Marts 2017

Hvorfor retningslinjer?

 • Formålet med retningslinjerne er, at beskytte jord og grundvand mod forurening af olieprodukter.
 • Retningslinjerne gælder for nyetablering af tankpladser, samt ved udskiftning af tanke på tankpladser.

Indretning af diesel- og benzintanke

 • Tanke skal placeres på en plan og tæt belægning, der er uigennemtrængelig for olieholdigt materiale.
 • Tanke skal være overdækket og placeres i et kar med minimum 15 cm opkant.
 • Overdækning og placering i kar eller lignende kan undlades, hvis der fra opsamlingskarret/tankpladsen er etableret afløb til offentligt spildevandssystem inkl. sandfang og olieudskiller med tilstrækkelig kapacitet til at kunne håndtere hele tankens volumen.
 • Tanke skal være sikret mod påkørsel f.eks. ved pullert/bøjler.
 • Der skal være påmonteret en brudventil (breakaway valve) mellem tank og slange. Denne anordning sikrer, at slangen knækker ved kraftige ryk, og at tanken dermed ikke vælter. Samtidig lukker ventilen straks for udpumpning af diesel.
 • Brudventil kan undlades ved tanke med håndpumpe og tanke, hvor tankpistolen ikke kan fastlåses.
 • Udluftningsrør og påfyldningsstuds skal placeres indenfor opsamlingskarret.
 • Hvis påfyldningsslangen kan nå udenfor tankpladsens belægning, skal der anvendes spildbakke ved påfyldningen

Indretning af tankpladsen

 • En tankplads skal være indrettet med tæt belægning, der er uigennemtrængelig for olieholdigt materiale. En sten- eller flisebelægning er ikke at betragte som en tæt belægning.
 • Tankpladsen skal være dimensioneret til tung trafik.
 • Tankpladser skal være indrettet med fald mod afløb alternativt skal der anvendes spildbakke ved tankning.
 • Ved tankpladsen skal der findes opsugningsmateriale i form af kattegrus eller lignende, og et spild skal straks opsamles, og bortskaffes som farligt affald.
 • For udendørs tankpladser gælder, at der ikke må kunne løbe vand til pladsen fra tage, eller fra det omkringliggende terræn.

Indretning af afløb

 • Afløb fra tankpladsen skal via sandfang og olieudskiller ledes til spildevandssystemet. Alternativt kan afløbet ledes direkte til anden beholder f.eks. gyllebeholder.
 • Sandfang og olieudskiller skal dimensioneres i forhold til tankpladsens samlede areal og tankens volumen.

Vær opmærksom på at:

 • Tankanlæg er omfattet af reglerne i Miljøministeriets Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines (olietanksbekendtgørelsen).
 • Afløb og udskilleranlæg skal indrettes efter gældende norm for afløbsinstallationer og rørcenteranvisning fra Teknologisk Institut.
 • Olieudskiller og sandfang skal være tilmeldt den kommunale tømningsordning og udledning af spildevand kræver spildevandstilladelse fra Ærø Kommune.
 • Ved etablering af tanke, skal det sikres, at gældende afstandskrav til f.eks. brønde og vandindvindinger kan overholdes, spørg Ærø Kommune.
 • Bestemmelser i Bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter, og Olietankbekendtgørelsen, kan stille skærpede krav til etableringen, for at sikre jord og grundvand mod spild.
 • Brandmyndigheden skal godkende indendørs tankanlæg over 6.000 liter.
 • Opstilling af benzintanke skal som regel altid godkendes af brandmyndighederne, spørg Ærø Kommune.
 • Tanke skal altid anmeldes til Ærø Kommune 

 

 

Ærø Kommune

Ærø Rådhus
Statene 2, 5970 Ærøskøbing

CVR-nr.: 28856075
EAN-numre

Telefon: +45 63525000
post@aeroekommune.dk
Send sikker post

Åbningstider - Borgerservice

Mandag - Tirsdag 09:00 - 12:00
Onsdag Lukket
Torsdag 09:00 - 12:00
  14:30 - 16:45
Fredag 09:00 - 12:00

 

Vielse/Marriage/Trauung

Mandag - Fredag 09:00 - 15:00

 

Åbningstider - Borgerservice Light, Marstal Bibliotek

Mandag  13:00 - 18:00
Tirsdag 10:00 - 14:00
Onsdag - Torsdag 13:00 - 16:00
Fredag 10:00 - 14:00