Gældende fra d. 13-12-201     

§1 Formål m.v.

Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af affald fra virksomheder i Ærø Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske forhold for miljø og mennesker samt begrænse ressourceanvendelsen ved at fremme genanvendelse af affald.

Formålet er endvidere efter miljøbeskyttelsesloven at fastsætte regler om de kommunale affaldsordningers omfang og tilrettelæggelse m.v. med henblik på at etablere og skabe rammerne for velfungerende kommunale ordninger, herunder normere de praktiske forhold i forbindelse med afviklingen af affaldsindsamlingen og -håndteringen.

De beskrevne ordninger i regulativet omfatter ikke kildesorteret erhvervsaffald til materialenyttiggørelse, som er reguleret i affaldsbekendtgørelsen. Hvis en virksomhed benytter den kommunale genbrugsplads, skal bestemmelserne for denne ordning dog overholdes

§ 2 Lovgrundlag

Regulativet er udarbejdet i henhold til gældende miljølovgivning, herunder navnlig: Lov om miljøbeskyttelse (miljøbeskyttelsesloven).

Bekendtgørelse om affald (affaldsbekendtgørelsen).

Bekendtgørelse om markedsføring af elektrisk og elektronisk udstyr samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (elektronikaffaldsbekendtgørelsen).

Bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer (batteribekendtgørelsen).

Bekendtgørelse om deponeringsanlæg (deponeringsbekendtgørelsen) 

§ 3 Definitioner

De definitioner, der anvendes i dette regulativ, svarer til de definitioner, der fremgår af den til enhver tid gældende affaldsbekendtgørelse.

 §4 Registrering af udenlandske virksomheder

Udenlandske virksomheder uden fast adresse i Danmark, der udøver affaldsproducerende aktiviteter, skal lade sig registrere hos kommunalbestyrelsen med henblik på opkrævning af affaldsgebyr m.v. 

§5 Gebyrer

Kommunalbestyrelsen fastsætter gebyrer i henhold til miljøbeskyttelsesloven samt affaldsbekendtgørelsen.

Kommunalbestyrelsen vedtager efter affaldsbekendtgørelsen en gang årligt et gebyrblad, der angiver størrelsen på ovennævnte gebyrer. Gebyrbladet er tilgængeligt på Ærø Kommunes hjemmeside .

§6 Klage m.v.

Kommunalbestyrelsens afgørelser i henhold til regulativet kan efter affaldsbekendtgørelsen ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Indskærpelser af regulativet efter miljøbeskyttelsesloven kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Afgørelser efter miljøbeskyttelsesloven kan efter miljøbeskyttelsesloven, medmindre andet fremgår af lovens bestemmelser, påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.

Efter lov om kommunernes styrelse kan spørgsmål om, hvorvidt kommunen overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder, herunder kommunale forskrifter, der er udstedt i medfør af denne lovgivning, indbringes for statsforvaltningen i den region, hvori kommunen er beliggende. Statsforvaltningen beslutter selv, om der er tilstrækkeligt grundlag for at rejse en tilsynssag.

§7 Overtrædelse og straf

Overtrædelse af regulativet straffes efter affaldsbekendtgørelsen med bøde.

Efter affaldsbekendtgørelsen kan straffen stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er:

 1. voldt skade på miljøet eller fremkaldt fare herfor, eller
 2. opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser.

Der kan efter affaldsbekendtgørelsen pålægges selskaber m.v. Uuridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffeloven.

§8 Bemyndigelse

Kommunalbestyrelsen har bemyndiget Teknisk Afdeling til at træffe afgørelser efter dette regulativ.

§9 Ikrafttrædelse

Dette regulativ træder i kraft den 13-12-2012.

Samtidig med ikrafttrædelsen af dette regulativ ophæves følgende: Regulativ for erhvervsaffald af 13.06.2006 med tillæg # 1 af 16.12.2009. Således vedtaget af kommunalbestyrelsen den 12-12-2012.

 

Borgmester Karsten Landro           Kommunaldirektør Lars Rud

 

§ 10 Ordning for dagrenovationslignende affald

§ 10.1 Hvad er dagrenovationslignende affald fra erhverv

Dagrenovationslignende affald er affald fra virksomheder, der er omfattet af definitionen af dagrenovationslignende affald i affaldsbekendtgørelsen.

§ 10.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle virksomheder i Ærø Kommune.

§ 10.3 Beskrivelse af ordningen

Virksomheder må håndtere dagrenovationslignende affald via virksomhedens småt forbrændingsegnede affald.

Virksomheder kan håndtere dagrenovationslignende affald via virksomhedens småt forbrændingsegnede affald. Ved sammenblanding skal affaldet klassificeres som dagrenovationslignende affald. Affaldet skal køres direkte til forbrænding og må ikke køres til midlertidigt deponi.

Betingelsen for at måtte sammenblande dagrenovationslignende affald med småt brændbart er, at der sker afhentning af beholderen min. hver 14. dag.

Ordningen består dels af en henteordning og en anvisningsordning.

Indsamling varetages af en privat indsamler, godkendt af Ærø Kommune til indsamling af dagrenovationslignende affald fra erhverv og institutioner.

Virksomheden skal selv aftale tømningsfrekvens og placering af beholderen med renovatøren, ligesom betaling for tømning af beholderen afregnes direkte med denne.

Behandlingsudgifterne for forbrænding af affaldet er en del af det fastsatte erhvervsaffaldsgebyr og fremgår af kommunens gebyrblad.

Tilmelding til ordningen skal foregå via Teknisk Afdeling, hvor indsamlingsfrekvens og volumen beskrives, hvorefter der fastsættes det antal enheder virksomheden skal opkræves gebyr for.

Som udgangspunkt svarer en enhed til 140-150 liter affald. en standard 770 liter beholder fastsættes til 5 enheder, hvor der er ugentligt tømningsbehov.

Er der dokumenteret mindre tømningsbehov reduceres antallet af enheder. Erhvervsrenovation kan dog min. fastsættes til 2 enheder.

Virksomheder med blandet bolig og erhverv kan benytte dagrenovationsordning for private husstande.

Virksomheder med en mindre mængde dagrenovationslignende affald kan ligeledes benytte dagrenovationsordning for private husstande.

Virksomheder med meget store mængder dagrenovationslignende affald, hvor der er behov for lastbilcontainere og f.eks. en hyppigere tømningsfrekvens, må selv via en godkendt transportør bortskaffe affaldet til forbrænding.

§ 10.4 Beholdere

Beholdere under denne ordning skal have en volumen på 700 - 770 liter.

Beholdere på 140 - 240 liter tømmes kun under dagrenovationsordning for private husholdninger. Virksomheden anskaffer selv beholdere efter anvisning fra kommunalbestyrelsen.

To eller flere virksomheder kan, efter anmodning til kommunalbestyrelsen, dele beholdere til dagrenovation .

Det påhviler desuden virksomheden at efterkomme de bestemmelser, som kommunalbestyrelsen træffer til sikring af beholdere.

Kommunalbestyrelsen kan, hvor lokale forhold nødvendiggør dette, stille supplerende krav til beholdere.

§ 10.5 Kapacitet for beholdere

Kommunalbestyrelsen afgør om en beholder er overfyldt.

Affaldsproducenten skal sørge for tilstrækkelig kapacitet, så overfyldning undgås og således, at låget på beholderen og evt. luger på større containere, kan lukkes tæt.

Hvis der gentagne gange konstateres overfyldning, kan kommunalbestyrelsen - efter forudgående skriftligt varsel - tilmelde yderligere enheder, således at overfyldning undgås.

§ 10.6 Anbringelse af beholdere

Beholdere skal placeres ved farbar kørevej og under hensyntagen til, at der skal være fornøden arbejdsareal og vendeplads for renovationsbil og renovatørens personale.

Transport- og adgangsveje skal være med kørefast belægning og så vidt muligt være vandrette.

Døre og låger skal kunne fastholdes i åben stilling.

Transport- og adgangsveje skal være ryddet for andet affald og være oplyste. I vinterperioden skal adgangsveje være sneryddede og grusede eller saltede.

§ 10.7 Anvendelse og fyldning af beholdere

Beholdere må ikke fyldes mere, end at låget kan lukkes tæt og affaldet ikke klemmes fast i beholderen .

Sod, aske og slagger skal være fuldstændigt afkølet samt emballeret inden anbringelse i beholderen.

Skarpe, skærende, rivende eller spidse genstande samt støvende, vådt og uhygiejnisk affald skal være forsvarligt emballeret inden anbringelse beholderen, så der hverken kan ske skade på personer eller på beholderen, herunder eventuelt affaldssæk.

Uhygiejnisk affald skal være tilstrækkeligt emballeret lukkede og tætte embalager.

§ 10.8 Renholdelse af beholdere

Ren- og vedligeholdelse af beholdere påhviler virksomheden.

§ 10.9 Tilmelding/afmelding

Til- og afmelding skal ske til:

Teknisk Afdeling
Statene 2
5970 Ærøskøbing
post@aeroekommune.dk

§11 Ordning for genbrugsplads

Kommunalbestyrelsen har etableret genbrugsplads til modtagelse af affald.

§ 11.1 Hvem gælder ordningen for

Genbrugspladsen er forbeholdt husstande, institutioner og virksomheder i Ærø Kommune.

Virksomheder registreret i anden kommune eller i udlandet har adgang til genbrugspladsen mod betaling for affaldsbortskaffelsen. Gebyret fremgår af kommunens gebyrblad

§ 11.2 Adgang til genbrugsplads

Adgang til genbrugspladsen gælder også traktorer, hvis de overholder affaldsbekendtgørelsens bestemmelser. Traktorer med påmonteret liftkasse har ligeledes adgang. Gummivogneog andre landbrugsvogne sidestilles ikke med en trailer.

På genbrugspladsen kan virksomheden eller en repræsentant for virksomheden aflevere alle former for sorteret affald fra virksomheden.

Undtaget herfra er dog dagrenovationslignende affald.

Kommunalbestyrelsen har bemyndiget driftslederen på Ærø Kommunes Affaldsanlæg, herunder genbrugspladsen, samt Teknisk Afdeling til at forespørge om dokumentation for virksomhedens tilhørsforhold, herunder oplysning om CVR-nr., såfremt der er tvivl herom.

Alle virksomheder, der ønsker adgang til genbrugspladsen, skal lade sig registrere på Ærø Kommunes Losseplads og have et indvejningskort på lossepladsen, så affaldsmængen kan registreres. Der afregnes efter vægt og betaling af gebyr sker månedligt i henhold til reglerne for Ærø Kommunes Losseplads. Gebyr pr. ton affald fremgår af gebyrbladet.

Farligt affald er undtaget disse regler og registreres særskilt.

Virksomheder har efter affaldsbekendtgørelsen adgang til genbrugspladsen i indregistrerede køretøjer med en tilladt totalvægt på maksimalt 3.500 kg og med en på køretøjet monteret trailer.

§ 11.3 Sortering på genbrugsplads

Affaldet skal sorteres efter affaldsfraktioner og placeres i de anviste containere/båse på genbrugspladsen. Anvisninger fra pladspersonalet skal følges.

Ved emballering af affald, der afleveres på genbrugspladsen, skal der efter affaldsbekendtgørelsen anvendes klare plastsække. Dette for at indholdet tydeligt kan ses af personalet på genbrugspladsen.

Ordensreglementet for genbrugspladsen skal følges.

§ 11.4 Vægtbegrænsning

Den enkelte virksomhed må efter affaldsbekendtgørelsen maksimalt aflevere 200 kg farligt affald om året på genbrugspladsen. Dette gælder dog ikke bærbare batterier og akkumulatorer, som defineret i batteribekendtgørelsen, samt affald af elektrisk og elektronisk udstyr fra husholdninger omfattet af producentansvar, som defineret i elektronikaffaldsbekendtgørelsen.

Kommunalbestyrelsen udsteder efter affaldsbekendtgørelsen kvittering for det modtagne farlige affald.1

§12 Ordning for ikke-genanvendeligt farligt affald

§ 12.1 Hvad er ikke-genanvendeligt farligt affald

Ikke-genanvendeligt farligt affald er affald, der er omfattet af definitionen af farligt affald i affaldsbekendtgørelsen, og som er ikke-genanvendeligt, bortset fra eksplosivt affald.

Ordningen omfatter indsamling af farligt affald som:

 • Organiske og organiske halogenfrie forbindelser.
 • Olieaffald, som ikke kan genanvendes.
 • Tungmetalholdigt affald.
 • Asbestholdigt affald.
 • PCB-holdigt affald.

Foruden eksplosivt affald omfatter ordningen ikke farligt affald, der er omfattet af særlig regulering som:

 • Elektriske og elektroniske produkter (WEEE)
 • Bærbare batterier og akkumulatorer.
 • Radioaktivt affald.
 • Ammunition.
 • Udtjente køretøjer.
 • Asbestholdigt byggeaffald.
 • PCB-heldigt byggeaffald.
 • Flyveaske.
 • Shredderaffald

§ 12.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle virksomheder i Ærø Kommune.

§ 12.3 Beskrivelse af ordningen

Virksomheder, der frembringer farligt affald, skal sikre, at farligt affald er forsvarligt emballeret. Emballagen skal være udformet efter følgende retningslinjer:

 • Emballagen skal være tæt og lukket tæt til, så indholdet ikke utilsigtet kan trænge ud.
 • Det materiale, som emballagen er fremstillet af, må ikke kunne angribes af indholdet eller kunne indgå sundhedsfarlige eller på anden måde farlige forbindelser med dette.
 • Emballagen skal være udformet, så hel eller delvis tømning kan ske på forsvarlig måde.
 • Er der risiko for gasudvikling, skal der anvendes sikkerhedsspuns.

Opbevaringen skal følge retningslinjerne:

 • Farligt affald, der afhentes emballeret, skal opbevares i egnede beholdere på tæt bund uden mulighed for afløb til kloak, jord, vandløb eller grundvand.
 • Oplagspladsen skal være under tag og indrettes således, at spild kan opsamles ved brud på den beholder, der indeholder den største mængde. Kan oplagspladsen ikke tilkøres direkte, skal virksomheden inden afhentningen selv bringe affaldet til det nærmeste sted på eller ved virksomheden, som kan tilkøres.
 • Beholdere skal være løftet fra gulvet, så eventuelle utætheder opdages, og således at spild ikke beskadiger andre beholdere. Oplagspladsen skal være placeret på virksomhedens område, således at indsamleren/transportøren kan køre direkte til stativet, beholderen eller containeren for at foretage læsning.

Opbevaring af flydende uemballeret affald kan ske på følgende måder:

 • Affaldet kan opbevares i tankanlæg. Tanken skal være egnet til den pågældende affaldstype og så tæt, at spild og fordampning undgås.
 • Tanken skal være udformet, så tømning kan foregå forsvarligt og være forsynet med sikkerhedsspuns, hvis der er risiko for overtryk
 • Såfremt der benyttes overjordiske ståltanke, skal de(n) være placeret på en konstruktion hævet over underlaget, således at inspektion af bunden kan finde sted. Afstanden fra tanken til væg eller anden konstruktion skal være mindst 15 cm. Plasttanke, der er godkendt til direkte placering på underlaget, skal etableres på et tæt underlag, som strækker sig mindst 10 cm uden om tanken. Nedgravede tankanlæg må ikke etableres uden kommunalbestyrelsens tilladelse.

Kan oplagspladsen ikke tilkøres direkte, skal virksomheden inden afhentningen selv bringe affaldet til det nærmeste sted på eller ved virksomheden, som kan tilkøres.

Ordningen består af 4 dele:

 1. En indsamlingsordning i form af en henteordning for virksomheder, der er tilmeldt renovationsordning for private husstande, hvori indgår benyttelse af en rød kasse, som husstandsindsamles hver 4. uge.
 2. En indsamlingsordning i form af en bringeordning, hvor farligt affald kan afleveres på genbrugsspladsen.
 3. En fælleskommunal indsamlingsordning i form af en henteordning for affald fra olie- og benzinudskillere
 4. En anvisningsordning for øvrigt ikke genanvendeligt farligt affald. Mindre mængder af farligt affald (op til 200 kg pr. år) kan afleveres på genbrugspladsen. Mindre mængder skal afleveres efter behov, dog mindst 1 gang årligt.

Eksplosivt affald skal efter affaldsbekendtgørelsen håndteres miljømæssigt forsvarligt ved en godkendt affaldsmodtager.

Virksomheden skal efter affaldsbekendtgørelsen sikre, at farligt affald ikke fortyndes eller blandes med andre kategorier af farligt affald eller blandes med ikke-farligt affald.

Virksomheden skal efter affaldsbekendtgørelsen sikre, at det farlige affald er forsvarligt emballeret.

Virksomheden skal efter miljøbeskyttelsesloven efter anmodning fra kommunalbestyrelsen tilvejebringe dokumentation for, at farligt affald er korrekt klassificeret i overensstemmelse med bilag om listen over affald (EAK-koder) og bilag om farligt affald i affaldsbekendtgørelsen.

§13 Ordning for klinisk risikoaffald

§ 13.1 Hvad er klinisk risikoaffald

Klinisk risikoaffald er affald, som ved direkte kontakt kan indebære en særlig risiko ved håndtering som:

 • Skærende og stikkende genstande.
 • Smitteførende affald.
 • Vævsaffald.

Ordningen omfatter klinisk risikoaffald fra alle producenter af klinisk risikoaffald i sundhedssektoren i Ærø Kommune. Sundhedssektoren omfatter sygehuse, fødeklinikker og behandlingsinstitutioner, plejehjem, hjemmeplejeordninger, læge- og tandlægeklinikker, praktiserende jordemødre, svineproducenter m.fl.

§ 13.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder alle producenter af klinisk risikoaffald i Ærø Kommune.

§ 13.3 Beskrivelse af ordningen

Klinisk risikoaffald skal afleveres efter behov til den kommunale indsamlingsordning, dog mindst 1 gang årligt.

Sorteringen skal ske efter følgende retningslinier:

 • Smitteførende affald opsamles på produktionsstedet i plastposer, plastspande eller lignende.
 • Den anvendte emballage skal lukkes forsvarligt og lufttæt, før affaldet forlader produktionsstedet.
 • Skærende og stikkende genstande, f.eks. kanyler, lægges straks efter brugen i gennemsigtige egnede og brudsikre beholdere. Beholderen skal være tør og må ikke indeholde f.eks. desinfektionsvæske. Den anvendte emballage skal lukkes forsvarligt, før affaldet forlader produktionsstedet.
 • Vævsaffald skal indsamles særskilt og opsamles i plastposer, plastspande eller lignende. Den anvendte emballage skal lukkes forsvarligt, før affaldet forlader produktionsstedet. Vævsaffald skal behandles efter indsamlerens anvisning.

Ved tvivl om hvorvidt affald er klinisk risikoaffald, skal affaldet betragtes som klinisk risikoaffald og håndteres i overensstemmelse med retningslinierne herfor.

Virksomheden skal emballere klinisk risikoaffald i den endelige emballage. Affaldet føres herefter til egnet opbevaringssted før afhentning til behandling. Klinisk risikoaffald må ikke stå tilgængeligt for offentligheden.

Klinisk risikoaffald må ikke trykkes eller sammenpresses i emballagen, så der opstår risiko for perforering.

Emballager må ikke fyldes mere, end at de kan lukkes uden sammenpresning af affaldet.

I tilfælde, hvor en emballage er blevet gennemvædet eller på anden måde beskadiget, skal virksomheden sikre, at der sker omemballering af det kliniske risikoaffald.

Omemballeringen skal ske ved anvendelse af en større beholder af samme eller bedre kvalitet, så den uegnede/beskadigede emballage ikke åbnes, men blot emballeres i en større, egnet emballage.

Flergangsemballager skal holdes rene og hygiejniske. Ved anvendelse af flergangsemballager skal renholdelsen tilrettelægges, så der ikke opstår risiko for smitteoverførsel og uhygiejniske forhold.

Hos virksomheder med centrale opsamlingssteder (f.eks. sygehuse) skal de fyldte emballager transporteres til det centrale opsamlingssted samme dag, de er fyldt. Vævsaffald skal transporteres til et centralt opbevaringssted samme dag, som det er produceret.

Ordningen for klinisk risikoaffald er en fælleskommunal indsamlingsordning i form af en henteordning , som administreres af:

Modtagestation Syddanmark I/S (herefter benævnt MOTAS)
Vejlbyvej 21
7000 Fredericia
www.motas.dk

Kommunalbestyrelsen kan fastsætte frekvensen for afhentning af klinisk risikoaffald. Frekvensen fastsættes så gener som lugt og unødigt stort oplag undgås. Ved fastsættelse af frekvensen tages hensyn til efterfølgende opholdstid under transport og behandling.

Når klinisk risikoaffald behandles internt, f.eks. på eget forbrændingsanlæg eller autoklaveanlæg, stilles ikke særlige krav til emballager. Ved håndteringen skal affaldet dog opsamles forsvarligt i egnede tætte emballager for at sikre hygiejniske forhold.

Afregning for affaldets håndtering sker direkte mellem virksomheden og modtageanlægget og/eller transportøren.

MOTAS' anvisning for håndtering af affald, emballering og aflevering skal følges.

§14 Ordning for ikke-genanvendeligt PVC-affald

§ 14.1 Hvad er ikke-genanvendeligt PVC-affald

Ordningen omfatter ikke-genanvendelig PVC-affald, som typisk er blød PVC som:

 • Regntøj og gummistøvler.
 • Vandslanger.
 • Voksdug.

§ 14.2 Hvem gælder ordningen for

Odningen gælder for alle virksomheder i Ærø Kommune.

§ 14.3 Beskrivelse af ordningen

Ordningen er en bringeordning.

Ikke-genanvendelig PVC-affald kan afleveres på genbrugsstationen.

Større mængder ikke-genanvendeligt PVC-affald køres skal transporteres direkste til deponering.

§15 Ordning for forbrændingsegnet affald

§ 15.1 Hvad er forbrændingsegnet affald

Forbrændingsegnet affald er affald, der er omfattet af definitionen af forbrændingsegnet affald i affaldsbekendtgørelsen.

Ordningen omfatter forbrændingsegnet affald som:

 • Tekstiler.
 • Møbler.
 • Flamingo.
 • Forurenet pap, papir og plast.
 • Div. andet indbo, byggematerialer m.v. som ikke skal sorteres til særskilt behandling og som er forbrændingsegnet.

§ 15.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle virksomheder i Ærø Kommune.

§ 15.3 Beskrivelse af ordningen

Det er efter affaldsbekendtgørelsen tilladt at afbrænde haveaffald, parkaffald og haveaffaldslignende affald fra gartnerier, naturplejeaktiviteter m.v.

Neddelt kreosotbehandlet træ skal efter affaldsbekendtgørelsen forbrændes. Forbrændingsegnet affald modtages som småt brændbart affald og stort brændbart affald i følgende størrelser:

 • Småt brændbart affald er forbrændingsegnet affald, hvor enkeltdelene har en maksimal længde på 100 cm, og hvor ingen kompakte dele er større end 100 x 50 cm x 50 cm.
 • Stort brændbart affald er forbrændingsegnet affald, hvor enkeltdelene har en maksimal længde på 300 cm, og hvor ingen kompakte dele er større end 300 x 125 x 20 cm og en vægt på maks. 80 kg.

Hvis en virksomheds forbrændingsegnede affald i mængde og karakter ikke opfylder kravene til småt eller stort brændbart affald eller ikke kan modtages uden forudgående behandling, skal virksomheden ved egen foranstaltning foranledige, at affaldet opfylder betingelserne for forbrændingsegnet affald.

Alternativt forpligtes virksomheden til at aflevere forbrændingsegnet affald til forudgående behandling , herunder neddeling eller lignende på anlæg, der er godkendt hertil. Kommunen kan anvise fejlsorteret affald til sortering på Ærø Kommunes Losseplads.

Virksomheder med meget store mængder brændbart affald anvises af Ærø Kommune direkte til godkendt forbrændingsanlæg , med hvilket Ærø Kommune har indgået aftale om at modtage forbrændingsegnet affald.

Mindre mængder brændbart affald kan afleveres på genbrugsstationen og brændbart affald i større mængder på Ærø Kommunes Losseplads.

§16 Ordning for deponeringsegnet affal

§ 16.1 Hvad er deponeringsegnet affald

Deponeringsegnet affald er affald, der er omfattet af definitionen af deponeringsegnet affald i affaldsbekendtgørelsen.

Ordningen omfatter deponeringsegnet affald som:

 • Betonbunden asbest.
 • Blød PVC.
 • Rester fra ildebrand.
 • Porcelæn og glaceret keramik.
 • Glasuld.
 • Springmadrasser.
 • PCB-holdige byggematererialer. (Efter konkret vurdering i hvert tilfælde).

§ 16.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder alle virksomheder i Ærø Kommune.

§ 16.3 Beskrivelse af ordningen

Følgende affaldstyper må ikke afleveres til deponering

 • Flydende affald som defineret i affaldsbekendtgørelsen.
 • Affald som under deponeringsforholdene er eksplosivt, brandnærende, brandfarligt eller ætsende, jf. bilag om farligt affald i affaldsbekendtgørelsen.
 • Klinisk risikoaffald, jf. bilag om farligt affald i affaldsbekendtgørelsen.
 • Dæk med en udvendig diameter på over 1,40 meter.
 • ltuskårne dæk.
 • Affald der ikke har været underkastet forbehandling Kravet om forbehandling inden deponering kan dog fraviges af kommunalbestyrelsen, hvis en forbehandling ikke vil nedbringe mængden af affaldet eller faren for menneskers sundhed eller miljøet. Forbehandling er defineret i affaldsbekendtgørelsen.

Affald til deponering anvises af kommunalbestyrelsen til miljøgodkendt deponeringsanlæg eller specialdepot.

Virksomheden, eller i dennes fravær den fysiske eller juridiske person, som er ansvarlig for håndteringen af affaldet, er forpligtet til at sikre, at der sker en grundlæggende karakterisering af affaldet i overensstemmelse med retningslinjerne i bilag om grundlæggende karakterisering af affald og bilag om metoder og kvalitetskrav til prøvetagning , test og analyse i deponeringsbekendtgørelsen, når et læs affald ønskes afleveret på deponeringsanlægget.

Affaldsproducenten er samtidig ansvarlig for, at karakteriseringsoplysningerne er korrekte. Hvis affaldsproducenten har kendskab til eller begrundet mistanke om, at affaldet indeholder andre potentielt miljøskadelige stoffer end dem, der er omfattet af bilag om grundlæggende karakterisering af affald i deponeringsbekendtgørelsen, er det affaldsproducentens ansvar at sikre, at de pågældende stoffer medtages i den grundlæggende karakterisering.

Udtagning af prøver i forbindelse med den grundlæggende karakterisering og overensstemmelsestestning skal udføres efter en prøvetagningsplan, som affaldsproducenten er forpligtet til at udarbejde i overensstemmelse med DS/EN 14899.

Prøvetagningsplanen skal udarbejdes af en person med fornøden kompetence, jf. bilag om testning i forbindelse med grundlæggende karakterisering og overensstemmelsestestning i deponeringsbekendtgørelsen.

Virksomheden skal aflevere affaldet til Ærø Kommunens Losseplads eller på kommunens genbrugsstation .

Afregning for affaldets håndtering sker direkte mellem virksomheden og modtageanlæg. Virksomheder med meget store mængder affald til deponi, eller meget vandholdt affald til deponi, anvises til:

Klintholm I/S
Klintholmvej 50
5874 Hesselsager
 www.klintholm-is.dk

Såfremt virksomheden transporterer deponeringsegnet affald direkte til Klintholm I/S påhviler det virksomheden selv at undersøge modtagebetingelserne på deponeringsanlægget.

§17 Ordning for Olie- og benzinudskillere

§ 17.1 Hvad er Olie- og benzinudskillere

Ordningen omfatter affald, der opstår i forbindelse med tømning af olie- og benzinudskillere. Affaldet er klassificeret som farligt affald og fremstår som:

 • Sand.
 • Olie eller benzin.
 • Vand.

§ 17.2 Hvem gælder ordningen for

Alle virksomheder i Ærø Kommune.

§ 17.3 Beskrivelse af ordningen

Ordningen er en fælleskommunal ordning i form af en henteordning, som administreres af:

Motagestation Syddanmark I/S (herefter benævnt MOTAS)
Vejlbyvej 21
7000 Fredericia
www.motas.dk

Dispensation fra deltagelse i ordningen meddeles af Ærø Kommune, mod dokumentation for, at anden lovlig tømningsordning er etableret.

Afregning for affaldets håndtering sker direkte mellem virksomheden og modtageanlægget og/eller transportøren.

MOTAS' anvisning for håndtering af affald, tømningsfrekvens, adgangsforhold mv. skal overholdes.

Information til kommuner om kontaktperson:

Navn: Kirsten Johansen
E-mail: kjo@aeroekommune.dk
Tlf. nr.: 6352 5022

Regulativet er vedtaget d. 12-12-2012 og er trådt i kraft d. 13-12-2012