Ærø Kommune tilbyder genoptræning og vejledning, hvis du på grund af svækkelse, sygdom eller skade har brug for at styrke dine færdigheder.
Kommunen tilbyder også vedligeholdende træning for at øge mulighederne for, at du bevarer dine færdigheder.

Træningen vil altid indgå som et led i det hurtigste og mest effektive rehabiliteringsforløb for dig.
Du får den hjælp, du har behov for, mens vi samtidig sigter på at give dig hjælp til selvhjælp, så du efter endt træningsforløb kan mestre en selvstændig hverdag.

Genoptræning efter hospitalsophold er et tilbud til dig, der har en fysisk funktionsnedsættelse på grund af en sygdom eller ulykke.

Det er hospitalets læger, der vurderer, hvorvidt du har behov for genoptræning. Hospitalet skriver herefter en individuel genoptræningsplan, som sendes til din egen læge og til kommunens fysioterapeuter.

Derefter gennemgår terapeuterne din genoptræningsplan og kontakter dig telefonisk senest en uge efter, du er udskrevet fra sygehuset. Hvis du ikke kan kontaktes telefonisk, modtager du et brev med mødetid og -sted.

Træning foregår som udgangspunkt i kommunens træningslokaler:

Sundhedshuset
Sygehusvejen 18
5970 Ærøskøbing

Genoptræning er gratis og tilrettelægges individuelt. Du vil typisk genoptræne på et hold, hvor det er muligt at tage individuelle hensyn.

Genoptræningspatienter, der bor i Ærø Kommune, kan vælge at få et genoptræningstilbud i en anden kommune, ligesom patienter fra andre kommuner kan vælge genoptræningstilbuddet i Ærø Kommune.

Kontakt
Du kan finde terapeuternes kontaktinformationer her.

Vedligeholdende træning
Du kan få tilbud om vedligeholdende træning, hvis du:

  • er midlertidig svækket efter sygdom
  • har behov for hjælp til træning for at fastholde grundlaget for dit hverdagsliv

Ud fra overbevisningen om, at mennesker oplever højere livskvalitet, når de lever så selvstændigt som muligt, vil disse træningsforløb kun være midlertidige og målrettede.

Træningsforløbene er tilrettelagt på baggrund af en individuel vurdering af din samlede livssituation.

Træning
Du kan få tilbud om træning, hvis du har behov for at få styrket eller vedligeholdt dine færdigheder.

Hvor finder træningen sted?
Træningsforløbet kan finde sted på kommunens træningscenter, dagcentre, plejehjem eller eventuelt i dit eget hjem. Du kan få træning på hold, individuelt eller i en kombination i en tidsbegrænset periode.

Sådan søger du om træning
Du, din praktiserende læge eller dine pårørende skal rette henvendelse til en af kommunens visitatorer. Hvis du bor på plejehjem, skal du kontakte personalet, hvor du bor.

Du kan finde visitatorerne kontaktinformationer her.