Af Sundhedslovens § 138, fremgår det at ”Kommunalbestyrelsen er ansvarlig for, at der ydes
vederlagsfri hjemmesygepleje efter lægehenvisning til personer med ophold i kommunen.

Det betyder. at alle borgere, som er ramt af sygdom eller funktionsnedsættelse,
efter en sygeplejefaglig vurdering eller lægehenvisning kan visiteres til sygepleje,
uanset alder, bopæl og økonomiske forhold.

Hjemmesygepleje omfatter forebyggelse af sygdom,
fremme sundhed, yde sygepleje og behandling, rehabilitering og palliation til borgere, der har behov for det.
Sygepleje ydes til borgere i alle aldre med akut eller kronisk sygdom, hvor sygeplejefaglig kompetence er nødvendig.
Sygepleje ydes endvidere til borgere, som ønsker at tilbringe den sidste tid af livet i eget hjem eller på plejecenter.

Målet med den sygeplejefaglige indsats er, at borger evt. i samarbejde med pårørende bliver helt eller delvist i stand til at klare sig selv i dagligdagen.
I samarbejde med borger og evt. pårørende tilrettelægges de rehabiliterende mål og sygepleje indsatser tager udgangspunkt i det, borger selv kan.
Borger og evt. pårørende involveres således i tilrettelæggelsen og udførelsen med afsæt i borgers ønske for fremtiden.
Dette betyder, at sygeplejen ydes som en midlertidig indsats med et forebyggende, sundhedsfremmende, rehabiliterende eller palliativt sigte.

Sygepleje leveres af sygeplejersker, social- og sundhedsassister og social- og sundhedshjælpere.
Det er den enkelte sygepleje opgaves kompleksitet sammenholdt med borgers problem, der danner grundlag for hvilken faggruppe, der udfører opgaven.

Det er sygeplejersken, der vurderer, hvornår en sygepleje opgave er stabil og kan overdrages til anden faggruppe eller borger selv.

Sygepleje ydes i sygeplejeklinik på sundhedshuset i enten Marstal eller i Ærøskøbing.

Sygepleje kan udføres i borgers eget hjem i tilfælde, hvor sygeplejersken vurderer, at indsatsen ikke kan leveres i klinik.

Sygepleje indsatser kan eksempelvis være:

  • Lægeordinerede behandlingsopgaver
  • Behandling af sår.
  • Rådgivning, støtte og hjælp til administration af medicin.
  • Udredning, behandling og vejledning af sundheds- og helbredsproblemer.
  • Koordinering af indsatser i forbindelse med almene og komplekse sygdomsforløb.
  • Formidling af kontakt til tværfaglige og tværsektorielle fagpersoner.
  • Patientuddannelse i rehabiliteringsforløb.
  • Telemedicin/videokonsultation.
  • Pleje og behandling af alvorligt syge og døende.

Via dette link kan du finde sygeplejerskernes kontaktinformationer