Valg til kommunalbestyrelser og regionsråd holdes hvert fjerde år - altid den tredje tirsdag i november. 

I år afholdes der valg til Ærø Kommunalbestyrelse tirsdag den 21. november 2017. 

Der skal vælges 15 medlemmer til kommunalbestyrelsen og valgperioden løber fra 1. januar 2018 til 31. december 2021.

Afstemningen foregår fra kl. 8.00 til kl. 20.00 på kommunens tre afstemningssteder.

 

 • Marstal                             Marstal Skole, Halvejen 24, Marstal
 • Ærøskøbing                     Ærø Rådhus, Statene 2, Ærøskøbing
 • Søby                                Café Arthur, Ellehøjvej 1, Søby

Afstemningsstedet fremgår af det valgkort, som alle vælgere får tilsendt. 

FORTEGNELSE
over godkendte kandidatlister og valgforbund til kommunalbestyrelsesvalget i Ærø Kommune den 21. november 2017

A. Socialdemokratiet
Ole Wej Petersen       
Peter Hansted         
Inga Blom Thomas       
Peder Vilhelm Sørensen
Karin Thumilaire       
Jens Weiss             
Jette Vestergaard 

   
C. Det konservative Folkeparti 
                   
Anders Retz Johansson
Mads Boeberg Hansen 
Leo Holm Petersen   
Søren Degn Laxy     
Anders Juul Pedersen


F. SF – Socialistisk Folkeparti
Minna Henriksen, Tværbymark       
Tone Nehammer Nielsen, Marstal   
Jette Roust Iversen, Ærøskøbing   
Carsten Møller Nielsen, Bregninge


O. Dansk Folkeparti
Flemming Boye       
Anne Lykke Arrias   
Bente Friis Andersen
Ellis Busk           
Inger M. Ziegler     


P. Ærø Plus                     
Carl Jørgen Heide           
Henriette Skouenborg         
Anne Hejse                   
Klaus Fynsk Norup           
Eli Mikal Poulsen           
Lars Rimfalk Jensen         
Henning Møller               
Dietmar Wolfgang Vettermann 
Jacob Fuglsang Mikkelsen   

 
V. Venstre, Danmarks Liberale Parti
Lennart L. Mogensen     
Kaj Nøttrup             
Mona Madsen             
Ole Holm Petersen       
Jan Ivert Kristensen  


Æ. Ærøs Fremtid 
Bent Juul Sørensen, Dunkær       
Inger-Marie Albertsen, Ærøskøbing
Birger Dovald Petersen, Søby     
Lasse Kjærgaard Larsen, Marstal   
Hans-Erik Grabow, Marstal         
Ole Gilberg, Marstal             
Frank Thorsted, Marstal           
Michael Lage Rasmussen, Bro       
 

Ø. Enhedslisten – De Rød-Grønne
Morten Suszkiewicz


Å. Alternativet
Pernille Arends 


VALGFORBUND:
Der er indgået følgende valgforbund:
Valgforbund mellem:
A. Socialdemokratiet
F. SF – Socialistisk Folkeparti
Ø. Enhedslisten – De Rød-Grønne

Du kan brevstemme til kommunal- og regionsrådsvalget fra tirsdag den 10. oktober til og med fredag den 17. november 2017. Alle der har stemmeret til valget den 21. november har mulighed for at brevstemme.

Du kan brevstemme i alle Borgerservice-centre i Danmark. Du møder blot op og afgiver din stemme. Husk, at du skal tage gyldig legitimation, fx. pas, kørekort eller sundhedskort med, når du vil brevstemme. 

I Ærø kommune kan du brevstemme i Borgerservice på Ærø Rådhus og på Marstal Bibliotek indenfor den almindelige åbningstid.

Vi holder ekstraordinært åbent for brevstemmer:

 • Lørdag den 4. november kl. 10.00 - 12.00 på Ærø Rådhus og Marstal Bibliotek
 • Lørdag den 11. november kl. 10.00 - 12.00 på Ærø Rådhus og Marstal Bibliotek
 • Fredag den 17. november kl. 09.00 – 16.00 på Ærø Rådhus (bemærk, at Marstal Bibliotek lukker kl. 14.00 den 17. november)

Stemmerummene er på begge brevafstemningssteder udstyret med handicapvenlig lup. På Ærø Rådhus er der endvidere opsat handicapvenligt hæve-sænkebord.  

Fra den 28. oktober 2017 kl. 12.00 vil det være muligt at ophænge valgplakater.

I den anledning vil Vejdirektoratet meget gerne minde om reglerne for opsætning af valgplakater for at sikre, at tidsperioden overholdes, og at valgplakaterne opsættes forsvarligt, sikkert og lovligt.

Vejdirektoratet bemærker, at valgplakater der er ophængt ulovligt på statsveje vil blive nedtaget på ophængerens regning. En faktura til dækning af Vejdirektoratets udgifter vil således blive tilsendt efter nedtagningen.

Valgplakat illustration af regler

Valgplakat på vejarealer - vejledning i opsætning

Valgplakater på vejareal - notat fra Vejdirektoratets juridiske afdeling

 

Et stærkt fællesskab skal få de 18-25-årige til at deltage i kommunalvalget. STEM’RNE vil være der, hvor de unge er, og tager derfor på en fire ugers rundtur på Fyn med STEM’RNEs valgbus, hvor de fynske kommuner besøges.
Fra den 6. november og frem til valget holdes der "Unge-paneldebatter."    

STEM´RNE kommer til Ærø mandag den 6. november 2017 kl. 11.00.

Mødet finder sted på Marstal Navigationsskole, Ellenet 10, Marstal.

Se pressemeddelelsen her.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har bekendtgjort nedenstående.

I henhold til § 33, stk. 3, i lov om kommunale og regionale valg, jf. lovbekendtgørelse nr. 771 af 21.06.2017, bekendtgøres herved de bogstavbetegnelser, der ved valgene den 21.11.2017 til kommunalbestyrelserne og regionsrådene skal tildeles kandidatlister for nedennævnte partier, og som ikke kan tildeles andre kandidatlister:

A. for Socialdemokratiet
B. for Radikale Venstre
C. for Det Konservative Folkeparti
D. for Nye Borgerlige
F. for SF – Socialistisk Folkeparti
I. for Liberal Alliance
O. for Dansk Folkeparti
S. for Slesvigsk Parti
V. for Venstre, Danmarks Liberale Parti
Ø. for Enhedslisten – De Rød-Grønne
Å. for Alternativet

De øvrige bogstaver i alfabetet kan anvendes ved tildeling af bogstavbetegnelser til andre kandidatlister end dem, der er nævnt ovenfor. Bogstavet X kan dog ikke tildeles nogen kandidatliste, jf. § 34, stk. 1, i lov om kommunale og regionale valg.

Økonomi- og Indenrigsministeriet, den 02.08.2017

Valgbar til kommunalbestyrelsen er enhver, der har valgret til kommunalbestyrelsen og som senest mandag den 9. oktober 2017 kl. 12.00 opfylder valgretsbetingelserne bortset fra aldersbetingelsen og betingelsen vedrørende varigheden af forudgående fast bopæl i Danmark.

Valgret til kommunalbestyrelsen har enhver, der på valgdagen er fyldt 18 år, har fast bopæl i kommunen og som herudover enten:

 • har dansk indfødsret
 • er statsborger i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union
 • er statsborger i Island eller Norge eller
 • uden afbrydelse har haft fast bopæl i riget i de sidste tre år forud for valgdagen

                                                                                                                                             

Med virkning fra 1. juli 2016 er valgretten udvidet til også at omfatte personer, som er frataget den retlige handleevne efter værgemålslovens § 6, når disse i øvrigt opfylder valgretsbetingelserne ovenfor.

Med virkning fra 1. juli 2017 er valgretten afskaffet for følgende personer:

 • Udlændinge på tålt ophold
 • Udvisningsdømte udlændinge
 • Administrativt udviste udlændinge
 • Udlændige, som fra udlandet indsættes til afsoning i en af kriminalforsorgens institutioner

Valgbestyrelsens sekretariat er Sekretariat og Borgerservice, Rådhuset, Ærøskøbing.

Det er her, at blanketter, der skal anvendes til kandidatlister og anmeldelse af liste- og/eller valgforbund, udleveres, og det er her, blanketterne skal afleveres, alternativt tilbagekaldes, inden for de nævnte tidsfrister.

Blanketterne vil blive gennemgået ved udlevering, ligesom der vil blive kvitteret for modtagelsen.

Kontaktperson er afdelingsleder Anne Bille, ved evt. spørgsmål kan tlf. 63 52 50 05 eller mail amb@aeroekommune.dk benyttes.

Det er dit valg - En guide på 9 sprog