Kapitel 1

KOMMUNALBESTYRELSEN

§ 1. Ærø kommunalbestyrelse består af 15 medlemmer.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen vælger en borgmester og en første og anden viceborgmester, jf. § 6 i lov om kommunernes styrelse, i det følgende kaldet styrelsesloven.


§ 2. Borgmesteren indkalder stedfortræderen for et medlem, når borgmesteren får meddelelse om eller på anden måde får kendskab til et medlems forfald af de grunde, der er nævnt i Styrelseslovens § 15, stk. 2, uanset om hindringen har en kortere varighed end en måned.

Stk. 2. De nærmere regler om forberedelse, indkaldelse og afholdelse af kommunalbestyrelsens møder fastsættes i kommunalbestyrelsens forretningsorden, i det følgende kaldet forretningsordenen, jf. styrelseslovens § 2.

Kapitel 2

BORGMESTEREN

§ 3. De nærmere regler om borgmesterens opgaver i forbindelse med kommunalbestyrelsens møder fastsættes i forretningsordenen, jævnfør styrelseslovens §§ 8 og 30.


§ 4. Borgmesteren er øverste daglige leder af kommunens samlede administration, og varetager de funktioner, der fremgår af styrelseslovens kapitel IV.

Stk. 2. Borgmesteren drager omsorg for, at der om sager, der hører under et udvalgs område, indhentes de nødvendige erklæringer fra udvalget, inden kommunalbestyrelsen træffer beslutning i sagen.

Stk. 3. Borgmesteren påser sagernes ekspedition, herunder at de ekspederes uden unødvendig forsinkelse. Borgmesteren kan af udvalgene og administrationen forlange enhver oplysning om sager, der er underlagt dem, og om sagernes ekspedition.


§ 5. Borgmesteren drager omsorg for, at ingen udgift afholdes eller indtægt oppebæres uden fornøden bevilling, og at udgifter og indtægter bogføres i overensstemmelse med de af Økonomi- og Indenrigsministeriet og kommunalbestyrelsen fastsatte regler. Finder borgmesteren, at en disposition ikke har haft bevillingsmæssig hjemmel, forelægges spørgsmålet for kommunalbestyrelsen.

Kapitel 3

NEDSÆTTELSE AF UDVALG OG ALMINDELIGE REGLER OM DISSES VIRKSOMHED MED VIDERE

 § 6. Følgende udvalg nedsættes:

1. Økonomi- og erhvervsudvalget

2. Teknik-, miljø- og havneudvalget

3. Kultur- og socialudvalget


§ 7. For hvert udvalg føres en beslutningsprotokol, hvori udvalgets beslutninger indføres. Beslutningsprotokollen underskrives efter hvert møde af de medlemmer, der har deltaget i mødet.

Stk. 2. Ethvert af disse medlemmer kan forlange sin afvigende mening kort tilført beslutningsprotokollen og ved sager, der af udvalget skal fremsendes til anden myndighed, kræve, at denne samtidig gøres bekendt med indholdet af protokollen. Det pågældende medlem kan ved sagens fremsendelse ledsage denne med en begrundelse for sit standpunkt.


§ 8. Hvis et stående udvalg agter at foretage dispositioner, der berører et andet udvalgs ansvarsområde, skal der inden iværksættelsen forhandles med dette udvalg, i fornødent omfang med inddragelse af økonomi- og erhvervsudvalget og borgmesteren, jævnfør styrelseslovens §§ 18, 21 og 31 a.


§ 9. De stående udvalg drager omsorg for, at bevillinger og rådighedsbeløb, der er tildelt udvalget, ikke overskrides. Udvalgene foretager indstilling til kommunalbestyrelsen gennem økonomi- og erhvervsudvalget, hvis yderligere bevillinger er ønskelige eller nødvendige.


§ 10. Den gruppe, der har indvalgt et udvalgsmedlem, kan bestemme, at et andet medlem indtræder i udvalget, så længe udvalgsmedlemmet har forfald, uanset at forfaldet forventes at vare kortere end 1 måned.

Stk. 2. Den gruppe, der har indvalgt et udvalgsmedlem, der må forventes at blive erklæret inhabilt i forhold til en sag, der skal behandles af udvalget, kan bestemme, at et andet medlem i givet fald indtræder i udvalget ved sagens behandling.

Stk. 3. Den i stk. 1og 2 nævnte bestemmelse gælder tillige for særlige udvalg nedsat af kommunalbestyrelsen efter styrelseslovens § 17, stk. 4.

Kapitel 4

ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET

§ 11. Økonomi- og erhvervsudvalget udvalget består af borgmesteren, der er formand for udvalget, samt 4 af kommunalbestyrelsens øvrige medlemmer.

Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af de anliggender, der er underlagt det i medfør af styrelsesloven § 18, § 21 og kapitel 5.

Stk. 3. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af løn- og personaleforhold inden for ethvert af kommunens administrationsområder. Udvalget fastsætter reglerne for borgmesterens og administrationens behandling af personalesager.

Stk. 4. Udvalget varetager kommunens overordnede økonomiske og erhvervsmæssige planlægning og styring, har et overordnet ansvar for administrationens indretning og funktion og samordning af kommunens planlægningsopgaver.

Stk. 5. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af

 • køb, salg og pantsætning af fast ejendom
 • erhvervs- og turismefremme
 • færgebetjening
 • offentlig servicetrafik og rekvirerede kørselsopgaver
 • bosætning
 • kontrolindsatsen mod socialt bedrageri
 • IT infrastruktur og administrative IT systemer
 • kommunikation, herunder hjemmesider, digitale selvbetjeningsløsninger og anvendelse af sociale medier
 • IT sikkerhedspolitik
 • drift og vedligeholdelse, bortset fra udvendig vedligeholdelse, af bygninger, anlæg og arealer under udvalgets område


Stk. 6. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til kommunalbestyrelsen om:

 • anlægsplaner vedrørende institutioner og andre anlæg under udvalgets område i samarbejde med teknik-, miljø- og havneudvalget.

Stk. 7. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til kommunalbestyrelsen om kommunens kasse- og regnskabsregulativ (Principper for økonomistyring), jævnfør styrelseslovens § 42.

Stk. 8. Udvalget forhandler i fornødent omfang med et stående udvalg inden iværksættelsen af foranstaltninger, som har væsentlig betydning for det pågældende udvalg.


§ 12. Økonomi- og erhvervsudvalget fastsætter regler om:

 • indberetning fra den kommunale administration med henblik på udvalgenes udøvelse af budget- og bevillingskontrol, jf. § 13
 • i hvilket omfang kommunens værdier skal forsikres
 • samordning af kommunens indkøbsfunktioner
   

§ 13. Økonomi- og erhvervsudvalget fører tilsyn med:

 • at forvaltningen af økonomiske midler sker i overensstemmelse med kommunalbestyrelsens beslutninger og i øvrigt på forsvarlig måde
 • at forvaltningen af kommunens kasser og kommunens regnskabsføring er forsvarlig
 • at de på årsbudgettet meddelte bevillinger og rådighedsbeløb samt de ved særlig beslutning bevilgede beløb ikke overskrides uden kommunalbestyrelsens samtykke
 • løn- og ansættelsesforhold for personale i selvejende institutioner, jævnfør styrelseslovens § 67

Kapitel 5

DE STÅENDE UDVALG


§ 14. Teknik-, miljø- og havneudvalget består af 5 medlemmer.

Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på det tekniske, havnerelaterede og miljømæssige område samt på bygge- og arealanvendelsesområdet, herunder opgaver vedrørende:

 • administration af planlovgivningen
 • bygge- og boligforhold
 • natur- og miljøbeskyttelse
 • affaldsområdet
 • vandforsyning
 • spildevandsområdet
 • vandløb
 • varmeforsyning
 • vejvæsen
 • flyveplads
 • de kommunale havne
 • kommunale campingpladser
 • kommunale bygninger, grunde, anlæg, og rekreative områder, som ikke ved denne vedtægt eller kommunalbestyrelsens beslutning er henlagt under noget andet udvalgs område
 • projektforslag, forprojekt og hovedprojekt samt udførelse af alle kommunale bygge- og anlægsarbejder, herunder større vedligeholdelsesarbejder, uanset benyttelsesformål
 • samarbejde med private og selvejende institutioner inden for udvalgets område


Stk. 3. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til kommunalbestyrelsen om

 • planer, der udarbejdes i henhold til planlovgivningen
 • planer for de i stk. 2 omtalte og eventuelle andre tekniske og miljømæssige områder, i samarbejde med økonomi- og erhvervsudvalget, jævnfør § 11
 • takster for forsyningsvirksomheder
 • anlægsplaner      

 

§ 15. Kultur- og socialudvalget består af 5 medlemmer.

Stk. 2. Udvalget træffer afgørelse i sager om ydelser med videre til enkeltpersoner på det undervisningsmæssige, sociale, sundhedsmæssige og beskæftigelsesmæssige område, dog ikke i sager, der efter lovgivningen er tillagt kommunens børn og ungeudvalg.

Stk. 3. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens undervisningsmæssige, kulturelle, sociale, sundhedsmæssige og beskæftigelsesmæssige opgaver, herunder opgaver vedrørende:

 • folkeskole
 • ungdomsskole
 • musikskole
 • folkeoplysningsaktiviteter herunder fritidsforanstaltninger for børn og unge, voksenundervisning samt udlån og udleje af lokaler i kommunale ejendomme til foreninger med videre.
 • biblioteksvæsen
 • museumsforhold
 • teater- og biografforhold
 • kulturelle arrangementer i øvrigt
 • sociale foranstaltninger og ydelser til enkeltpersoner
 • den kommunale beskæftigelsesindsats, jævnfør dispensation af 23. august 2011 fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet
 • sundhedsfremme, forebyggelse og genoptræning
 • kommunens sociale institutioner samt private og selvejende institutioner, som kommunen samarbejder med for at opfylde kommunens forpligtelser efter social- og sundhedslovgivningen
 • drift og vedligeholdelse, bortset fra udvendig vedligeholdelse af bygninger, anlæg og arealer under udvalgets område


Stk. 4. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til kommunalbestyrelsen om:

 • regler for udlån og udleje af lokaler i kommunale ejendomme og for tilskud til foreninger med videre.
 • den kommunale beskæftigelsesplan
 • udbygningsplaner, og andre sektorplaner inden for udvalgets område i samarbejde med økonomi- og erhvervsudvalget, jævnfør § 11
 • anlægsplaner vedrørende institutioner og andre anlæg under udvalgets område i samarbejde med teknik-, miljø- og havneudvalget
 • politikformuleringer på udvalgets områder
   

Kapitel 6

VEDERLAG MED VIDERE.

§ 16. Formanden for teknik-, miljø- og havneudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 30 % af borgmesterens vederlag.

Stk. 2. Formanden for kultur- og socialudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 30 % af borgmesterens vederlag.

Stk. 3. Den i stk. 1og 2 nævnte vederlæggelse ophører med udgangen af den måned, hvor den pågældende fratræder det enkelte hverv eller i en uafbrudt periode på 3 måneder ikke har varetaget dette.

Stk. 4. Ved fravær på grund af sygdom, graviditet, barsel og adoption, hvor stedfortræder af denne grund er indkaldt efter § 15, stk. 2, i lov om kommunernes styrelse, er der dog ret til vederlag i indtil 9 måneder.


§ 17. Når et medlem af et stående udvalg på grund af formandens sygdom, ferie eller fravær af anden årsag af udvalget er konstitueret som formand i en periode på mindst 2 uger, oppebærer den pågældende i funktionsperioden et vederlag efter de samme regler som formanden, jf. § 16, stk. 1 til 4.

Stk. 2. Konstituerede formænd kan højst oppebære vederlag i en uafbrudt periode på 9 måneder.

Kapitel 7

ÆNDRINGER I VEDTÆGTEN


§ 18. Denne vedtægt træder i kraft den 1. marts 2018.

Stk. 2. Samtidig ophæves Styrelsesvedtægt for Ærø Kommune af 17. august 2017.

Stk. 3. Forslag til ændringer i vedtægten skal undergives to behandlinger i kommunalbestyrelsen med mindst 6 dages mellemrum. Vedtagne ændringer skal indsendes til Ankestyrelsen.


Således vedtaget af Ærø Kommunalbestyrelse i møder den 31. januar 2018 og 28. februar 2018.


Ole Wej Petersen                                                          Allan Krogh Filtenborg

Borgmester                                                                     Kommunaldirektør

 

 

Kommunalbestyrelsens møder

§ 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jævnfør lov om kommunernes styrelse § 10.

Stk. 2. Følgende sager skal, medmindre kommunalbestyrelsen i det enkelte tilfælde træffer anden bestemmelse, behandles for lukkede døre:

 1. Sager, hvis afgørelse forudsætter en bedømmelse af personlige forhold.
 2. Sager om køb og salg af faste ejendomme.
 3. Overslag og tilbud vedrørende bygningsarbejder og leverancer.

 

Stk. 3. Spørgsmålet om, hvorvidt en sag giver grundlag for dørlukning, skal dog forud forhandles for lukkede døre, hvis dette bestemmes af kommunalbestyrelsen eller borgmesteren, jævnfør lov om kommunernes styrelse § 10.

Stk. 4. Sager, der behandles for lukkede døre, foretages så vidt muligt sidst.

Stk. 5. Enhver har adgang til at overvære kommunalbestyrelsens offentlige møder under iagttagelse af god ro og orden. Såfremt en tilhører forstyrrer forhandlingerne, kan borgmesteren udelukke den pågældende eller i fornødent fald samtlige tilhørere fra mødet. Borgmesteren kan reservere særlige pladser for pressens repræsentanter.


§ 2. Er et medlem forhindret i at deltage i et kommunalbestyrelsesmøde, meddeler han borgmesteren dette inden mødets afholdelse.

Stk. 2. jævnfør kommunens styrelsesvedtægt indkalder borgmesteren stedfortræderen for et medlem, når borgmesteren får meddelelse om eller på anden måde får kendskab til et medlems forfald.

Stk. 3. I beslutningsprotokollen anføres for hvert enkelt møde, hvilke medlemmer der har været fraværende, og hvilke stedfortrædere, der har været indkaldt.
 

Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse

§ 3. Dersom et medlem senest 8 dage forud for et ordinært møde har indgivet skriftlig anmodning om behandling af en sag, sætter borgmesteren denne sag på dagordenen for førstkommende møde.

Stk. 2. Borgmesteren foranlediger, at der senest 4 hverdage, inkl. lørdag inden et ordinært mødes afholdelse udsendes en dagsorden og det fornødne materiale til hvert af kommunalbestyrelsens medlemmer.

Stk. 3. Dagsordenen for et ordinært møde og det dertil hørende materiale, skal tillige være tilgængeligt på rådhuset i mindst 4 hverdage inden mødet.

Stk. 4. Ved indkaldelse til ekstraordinært møde giver borgmesteren i videst muligt omfang medlemmerne underretning om de sager, der skal behandles på mødet.
 

Beslutningsdygtighed, mødeledelse og sagernes forelæggelse

§ 4. Kommunalbestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

Stk. 2. Borgmesteren og i hans forfald første eller anden viceborgmesteren leder kommunalbestyrelsens møder. Han træffer bestemmelse i alle spørgsmål vedrørende forhandlingernes ledelse og iagttagelse af god orden under mødet. Endvidere formulerer han de punkter, om hvilke der skal stemmes.

Stk. 3. Enhver, der ønsker ordet, skal henvende sig til borgmesteren, der giver ordet til medlemmerne i den orden, hvori de har begæret det. Hvis flere begærer ordet på en gang, bestemmer borgmesteren den orden, hvori de får adgang til at tale. Talerne må ikke afbrydes af andre end borgmesteren.

Stk. 4. Ethvert medlem skal efterkomme borgmesterens afgørelser angående overholdelse af den fornødne orden. Når et medlem i samme møde to gange er kaldt til orden, kan kommunalbestyrelsen efter borgmesterens forslag nægte ham ordet i dette møde.

Stk. 5. Ethvert forslag under forhandlingerne rettes til borgmesteren. Når borgmesteren finder anledning dertil, eller når det begæres af 3 medlemmer, skal det sættes under afstemning, om afslutning af en forhandling skal finde sted.

Stk. 6. Borgmesteren kan lade spørgsmål, der henhører under hans afgørelse, afgøre af kommunalbestyrelsen.


§ 5. Sagerne foretages i mødet i den rækkefølge, som borgmesteren bestemmer, og han kan herved fravige den i dagsordenen angivne rækkefølge. Kommunalbestyrelsen afgør dog, i hvilken rækkefølge sagerne skal behandles, når mindst 3 medlemmer fordrer afstemning herom.

Stk. 2. Ethvert medlem kan ved mødets begyndelse begære ordet til dagsordenen, herunder med henblik på spørgsmålet om sagers overflytning fra behandling for lukkede døre til behandling for åbne døre og omvendt.


§ 6. En sag undergives kun én behandling, medmindre andet er bestemt i lovgivningen, eller kommunalbestyrelsen vedtager at undergive den to behandlinger. Årsbudgettet skal undergives 2 behandlinger, jævnfør lov om kommunernes styrelse § 38.

Stk. 2. Ved 1. behandling stemmes ikke om sagens realitet, men kun om dens overgang til 2. behandling. Ethvert medlem har ret til at få ordet for at ytre sig over den foreliggende sag, forinden der af kommunalbestyrelsen træffes beslutning om sagens overgang til 2. behandling. Mellem 1. og 2. behandling skal der hengå mindst 24 timer. Mellem 1. og 2. behandling af årsbudgettet skal dog hengå mindst 2 uger, jf. lov om kommunernes styrelse § 38.

Stk. 3. Når en sag undergives 2 behandlinger, skal dens dokumenter efter 1. behandling så vidt muligt fremlægges til eftersyn for medlemmerne eller cirkulere blandt disse.


§ 7. Dersom kommunalbestyrelsen finder, at en sag bør overvejes i et særligt udvalg, forinden sagen afgøres af kommunalbestyrelsen, nedsættes et sådant udvalg med det antal medlemmer, som kommunalbestyrelsen fastsætter i det enkelte tilfælde.

Stk. 2. Udvalget, der selv vælger sin formand, skal afgive skriftlig betænkning, der tilstilles borgmesteren, som bringer den til medlemmernes kundskab i overensstemmelse med bestemmelserne i § 3.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan beslutte at henvise en sag, der ikke henhører under et bestemt udvalgs forretningsområde, til et af de bestående udvalg.

Medlemmernes deltagelse i forhandlinger og afstemning

§ 8. Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om, hvorvidt et medlems interesse i en sag er af en sådan beskaffenhed, at han er udelukket fra at deltage i kommunalbestyrelsens forhandling og afstemning om sagen. I bekræftende fald skal den pågældende under forhandling og afstemning om sagen forlade lokalet, hvorimod han ikke er afskåret fra at deltage i kommunalbestyrelsens forhandling og afstemning om, hvorvidt han skal vige sit sæde under den pågældende sags behandling.

Stk. 2. Et medlem skal underrette kommunalbestyrelsen, hvis der foreligger forhold, der kan give anledning til tvivl om hans habilitet.


§ 9. Medlemmerne kan kun deltage i kommunalbestyrelsens afstemninger, når de personlig er til stede under disse.
 

Afstemninger, ændrings- og underændringsforslag

§ 10. Afstemning sker ved håndsoprækning og kontraprøve foretages.

Stk. 2. Alle beslutninger tages ved stemmeflerhed, for så vidt andet ikke er foreskrevet i lovgivningen.

Stk. 3. Skønner borgmesteren, at en sags udfald er så utvivlsom, at afstemning vil være overflødig, udtaler han dette med angivelse af den opfattelse, han har med hensyn til sagens afgørelse. Dersom intet medlem herefter forlanger afstemning, kan borgmesteren erklære sagen for afgjort i overensstemmelse med den af ham afgivne opfattelse.

Stk. 4. Valg foregår ved skriftlig afstemning på stemmesedler, der tilvejebringes og udleveres af borgmesteren. Finder borgmesteren det sandsynligt, at kommunalbestyrelsen vil vælge eller genvælge en bestemt kandidat, kan han stille forslag om, at den pågældende vælges uden skriftlig afstemning. Dersom intet medlem herefter forlanger sådan afstemning, er den foreslåede kandidat valgt.


§ 11. Ændrings- og underændringsforslag kan fremsættes, så længe afstemning ikke er påbegyndt, og behøver ikke at fremsættes eller forbeholdes under 1. behandling af en sag, der skal undergives 2 behandlinger, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan med hensyn til sager, som undergives 2 behandlinger, vedtage at foreskrive en frist for fremsættelse af ændringsforslag og efter omstændighederne også underændringsforslag, og i så fald kan de ikke fremsættes efter fristens udløb, medmindre kommunalbestyrelsen med stemmeflerhed samtykker deri.

Stk. 3. Hvis ændrings- og underændringsforslag ikke er bragt til medlemmernes kundskab førend 2. behandling, giver borgmesteren ved forhandlingens begyndelse meddelelse om forslagene, for så vidt de da foreligger. Borgmesteren bestemmer, i hvilken orden der skal stemmes over ændringsforslagene, men således, at afstemningen om disse altid sker før afstemningen om hovedforslaget.

Stk. 4. Forslag om nedsættelse af udvalg, om en sags henvisning til et tidligere nedsat udvalg eller til fortsat behandling i et udvalg, kan fremsættes, så længe afstemning om sagen ikke er begyndt. Når sådant forslag fremsættes efter, at forhandlingerne om sagen er påbegyndt, standses disse, hvorefter kommunalbestyrelsen afgør spørgsmålet om udvalgsbehandling.

Flertalsvalg

§ 12. Ved flertalsvalg er den kandidat valgt, der opnår absolut flertal af de afgivne stemmer. Opnås sådant flertal ikke ved første afstemning, foretages ny afstemning. Opnår en kandidat ej heller ved denne afstemning absolut flertal af de afgivne stemmer, foretages bundet valg mellem de to, der ved anden afstemning har fået flest stemmer, således at det ved stemmelighed afgøres ved lodtrækning, på hvilke to der ved det bundne valg, tredje afstemning skal stemmes. Står stemmerne lige ved tredje afstemning, træffes afgørelsen ved lodtrækning, der foretages af borgmesteren.

Stk. 2. Ved ansættelse i kommunens tjeneste foretages valget mellem flere ansøgere på den i stk. 1. angivne måde.


§ 13. Kommunalbestyrelsens valg af to eller flere medlemmer til udvalg, kommissioner, bestyrelser og lignende foretages som forholdstalsvalg.

Stk. 2. Forholdstalsvalg foretages efter følgende regler: Kommunalbestyrelsens medlemmer deles i de grupper, hvori medlemmerne har anmeldt for borgmesteren at ville stemme sammen ved det pågældende valg. Hver gruppes medlemstal deles med 1, 2, 3 osv. De herefter fremkomne kvotienter angiver den rækkefølge, i hvilken de enkelte grupper kan vælge deres repræsentanter. Er to eller flere kvotienter lige store, afgøres rækkefølgen ved lodtrækning, der foretages af borgmesteren. Når det antal repræsentanter, der tilkommer de enkelte grupper, er bestemt, skal grupperne straks meddele borgmesteren, hvilke personer der udpeges til de dem tilfaldne pladser. Giver en gruppe afkald på sin ret til at få en eller flere repræsentanter, fordeles de ledigblevne pladser mellem de andre grupper på den foran givne måde.

Stk. 3. Skal valg af medlemmer til udvalg, kommissorier, bestyrelser og lignende foretages både blandt medlemmer og ikke-medlemmer af kommunalbestyrelsen, foretages valget af samtlige medlemmer, kommunalbestyrelsen skal vælge, under ét. Grupperne kan i den rækkefølge, som mandaterne tilfalder dem, udpege medlemmer eller ikke-medlemmer af kommunalbestyrelsen, indtil den ene eller den anden art af pladserne er besat.

Stk. 4. Ved kommunalbestyrelsen valg af medlemmer til udvalg, kommissioner, bestyrelser og lignende, hvori borgmesteren skal have sæde, regnes borgmesterens plads som den ene af de pladser, der kan tilkomme den gruppe inden for kommunalbestyrelsen, til hvilken borgmesteren hører.

Stk. 5. Dersom et medlem af et udvalg, en kommission, en bestyrelse eller lignende udpeges af kommunalbestyrelsen i enighed eller i øvrigt uden afstemning, skal der samtidig træffes bestemmelser om, hvilken gruppe der ved ledighed skal besætte den pågældende plads, jævnfør stk. 6.

Stk. 6. Udtræder et medlem i valgperiodens løb af et udvalg, en kommission, en bestyrelse eller lignende, hvori han er indvalgt af en bestemt gruppe inden for kommunalbestyrelsen, besættes den ledigblevne plads af den samme gruppe.


§ 14. Kommunalbestyrelsen beslutninger indføres under møderne i beslutningsprotokollen af kommunalbestyrelsens sekretær. Borgmesteren tilkendegiver, hvad der skal indføres.

Stk. 2. Ethvert medlem kan forlange sin afvigende mening kort tilført beslutningsprotokollen og ved sager, der skal fremsendes til anden myndighed, kræve, at denne samtidig gøres bekendt med indholdet af protokollen. Dersom det pågældende medlem ved sagens fremsendelse ønsker at ledsage denne med en begrundelse for sit standpunkt, skal han meddele dette til borgmesteren, der fastsætter en frist for aflevering af begrundelsen.

Stk. 3. Beslutningsprotokollen skal ved hvert mødes afslutning, efter at det tilførte er oplæst, underskrives af samtlige medlemmer, der har deltaget i mødet. Medlemmerne kan ikke under henvisning til deres stemmeafgivning eller andre grunde vægre sig ved at underskrive protokollen.


§ 15. Ethvert medlem er forpligtet til foreløbig at rette sig efter borgmesterens afgørelse med hensyn til forståelsen af forretningsordenens bestemmelser, men spørgsmålet kan indbringes for kommunalbestyrelsen i dennes næste møde.
 

Ændringer i forretningsordenen

§ 16. Denne forretningsorden træder i kraft den 17. august 2017.

Stk. 2. Samtidig ophæves Forretningsorden for Ærø Kommune af 1. januar 2006.

Stk. 3. Ændringer i og tillæg til forretningsordenen skal behandles i to ordinære kommunalbestyrelsesmøder.

 

Således vedtaget af Ærø Kommunalbestyrelse i møder den 21. juni 2017 og 16. august 2017.

 

Jørgen Otto Jørgensen                        /                     Allan Krogh Filtenborg

Borgmester                                                                   Kommunaldirektør

Ærø Kommune, marts 2017

Indledning

Der er én folkeskole på Ærø og dermed et skoledistrikt. Skolen kan optage alle børn i den undervisningspligtige alder.

Kapitel 1.
Kommunalbestyrelsen

§ 1 Kommunalbestyrelsens opgaver

Stk. 1

Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, at ethvert undervisningspligtigt barn i kommunen indskrives i folkeskolen eller får en undervisning, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

Stk. 2

Kommunalbestyrelsen fastlægger mål og rammer for skolens virksomhed, herunder antallet af skoledage.

Stk. 3

Kommunalbestyrelsen godkender skolens læseplaner og skal derigennem blandt andet sikre, at undervisningen fremmer elevernes alsidige udvikling.

Stk. 4

Kommunalbestyrelsen fastsætter og offentliggør en mål- og indholdsbeskrivelse for skolefritidsordningen, der lever op til de ministerielle krav. Skolebestyrelsen har udtaleret.

Stk. 5

Kommunalbestyrelsen kan delegere kompetence til skolebestyrelsen indenfor rammerne af folkeskoleloven.

Stk. 6

Beslutninger om ansættelse af ledere, lærere og pædagoger sker efter at der er indhentet udtalelse fra ved­kommende skolebestyrelse. I praksis sker det ved at der indgår to repræsentanter fra skolebestyrelsen i indstillingsudvalg: én forældrerepræsentant og én medarbejderrepræsentant.

Stk. 7

Kommunalbestyrelsen skal sikre, at lærerne på skolen har undervisningskompetence fra læreruddannelsen eller tilsvarende faglig kompetence i de fag, som de underviser i ,kompetencedækning. Kommunalbestyrel­sen skal samtidig sikre at de øvrige pædagogiske medarbejdere på skolen har relevante kompetencer i for­hold til de opgaver, som de løser.

Stk. 8

Kommunalbestyrelsen fastlægger retningslinjer og niveau for betaling til dækning af udgifter til forplejning under lejrskoler og skolerejser, herunder rammer for andre områder hvor elever og forældre i fællesskab tilvejebringer midler til skole- og undervisningsrelaterede formål.

§ 2 Kvalitetsrapport

Stk. 1

Kommunalbestyrelsen udarbejder en kvalitetsrapport hvert andet år, ulige år, der efterlever de ministerielle krav.

Stk. 2

Er niveauet i forvaltningen eller på skolen ikke tilfredsstillende, skal kommunalbestyrelsen som en del af kvalitetsrapporten udarbejde en handlingsplan med henblik på at forbedre niveauet

Stk. 3

Kvalitetsrapporten skal drøftes på et møde i kommunalbestyrelsen, der tager stilling til rapporten og evt. handlingsplan. Forinden drøftelsen i kommunalbestyrelsen indhentes der en udtalelse fra skolebestyrelsen om kvalitetsrapporten.

Stk. 4

Kommunalbestyrelsen skal offentliggøre kvalitetsrapporten med eventuelle handlingsplaner og skolebesty­relsens udtalelser herom på internettet, skolens hjemmeside/samarbejdsportal. Oplysninger omfattet af tavshedspligt må ikke offentliggøres.

Kapitel 2.
Skolebestyrelsen

§ 3. Skolebestyrelsens sammensætning og funktioner

Stk. 1

Der oprettes en skolebestyrelse med følgende sammensætning.

 1. Syv forældrerepræsentanter og mindst to stedfortrædere
 2. To medarbejderrepræsentanter
 3. To elevrepræsentanter
   

Stk. 2

Alle skolebestyrelsens medlemmer har stemmeret.

Stk. 3

Formanden for skolebestyrelsen udpeges blandt forældrerepræsentanterne.

Stk. 4

Skolens leder, stedfortræder og SFO-leder varetager bestyrelsens sekretærfunktioner og andre adm inistrative opgaver. Ledelsen deltager i skolebestyrelsens møder uden stemmeret.

Stk. 5

Elevrepræsentanterne må ikke overvære den del af drøftelserne, der angår sager vedrørende enkelte elever eller lærere.

§ 4. Valg til skolebestyrelsen

Stk. 1

Forældrerepræsentanter og deres stedfortrædere vælges efter reglerne i ministeriets bekendtgørelse om valg af repræsentanter til skolebestyrelser.

Forældrerepræsentanternes vælges ved forskudte valg for en fireårig periode: Fire repræsentanter vælges i lige år gældende fra 1. august i det år der følger efter nyvalg til kommunalbestyrelse og tre repræsentanter to år efter, ligeledes gældende fra 1. august.

Stk. 2.

De øvrige medlemmers valgperiode er 1 år. Personer, der er ansat på skolen, kan ikke være forældrevalgte medlemmer af skolebestyrelsen. Loven angiver udtømmende, hvem der er faste deltagere i skolebestyrel­sens møder. Derfor må medlemmernes stedfortrædere kun deltage i møderne i tilfælde af medlemmernes forfald.

Stk. 3

Elevrepræsentanter udpeges af elevrådet

Stk. 4.

Medarbejderrepræsentanterne vælges på den måde, at skolens leder indkalder samtlige medarbejdere, der gør tjeneste ved skolen, til en fælles valghandling. Alle medarbejdere kan stemme på alle kandidater. Hver medarbejder har én stemme. De to medarbejdere, der har fået flest og næst flest stemmer, er valgt. To sted­fortrædere vælges efter samme fremgangsmåde.

Stk. 5.

Skolebestyrelsens møder afholdes for lukkede døre. Deltagere i lukkede møder må ikke referere, hvad andre har sagt, men må inden for rammerne af lovgivningens regler om tavshedspligt offentliggøre sine egne me­ninger. Skolebestyrelsen kan indbyde andre til at deltage i møderne, når der behandles spørgsmål af særlig interesse for dem.

Stk. 6.

Kommunalbestyrelsen yder forældre- og elevrepræsentanter vederlag og erstatning for dokumenterede merudgifter i forbindelse med varetagelsen af medlemskab af skolebestyrelsen efter ministeriets regler.

§ 5. Skolebestyrelsens opgaver

Stk. 1

Skolebestyrelsen udøver sin virksomhed inden for de mål og rammer, som kommunalbestyrelsen fastsætter og fører i øvrigt tilsyn med alle dele af skolens virksomhed, dog undtagen personale- og elevsager. Skolebe­styrelsen kan fra skolens leder indhente enhver oplysning om skolens virksomhed, som er nødvendig for at varetage tilsynet.

Stk. 2

Skolebestyrelsen fastsætter principper for skolens virksomhed, herunder om:

 1. undervisningens organisering, elevernes undervisningstimetal på hvert klassetrin, skoledagens længde, understøttende undervisning, holddannelse, udbud af valgfag, specialundervisning på sko­len og elevernes placering i klasser,
 2. adgangen til at opfylde undervisningspligten ved at deltage i undervisningen i den kommunale mu­sikskole, Viften eller ved eliteidrætsudøvelse i en idrætsforening
 3. samarbejdet mellem skole og hjem, og om skolens og forældrenes ansvar i samarbejdet,
 4. underretning af hjemmene om elevernes udbytte af undervisningen,
 5. arbejdets fordeling blandt det undervisende personale,
 6. fællesarrangementer for eleverne i skoletiden, lejrskoleophold, udsendelse i praktik med videre og
 7. skolefritidsordningens virksomhed.

 

Stk. 3

Skolebestyrelsen godkender skolens budget, inden for de af kommunalbestyrelsen fastsatte økonomiske rammer.

Stk. 4

Skolebestyrelsen godkender undervisningsmidler og fastsætter skolens ordensregler og værdiregelsæt.

Stk. 5

Skolebestyrelsen godkender inden for de af kommunalbestyrelsen fastsatte retningslinjer, om skolens virk­somhed skal omfatte kulturcenteraktiviteter i samarbejde med lokalforeninger, og fastsætter principper her­for. Skolebestyrelsen er vært for den årlige Skolefritidskonference og ansvarlig for udvikling af den åbne skole og samarbejdet med lokale interessenter.

Stk. 6

To repræsentanter fra skolebestyrelsen indgår i indstillingsudvalg ved ansættelse af ledere, lærere og pædagoger på skolen.

Stk. 7

Skolebestyrelsen udarbejder forslag til kommunalbestyrelsen om skolens læseplaner

Stk. 8

Skolebestyrelsen fastsætter principper for evt. madordning inden for de rammer, som kommunalbestyrelsen har fastsat.

Stk. 9

Skolebestyrelsen kan afgive udtalelse og stille forslag til skolens leder og kommunalbestyrelsen om alle spørgsmål, der vedrører skolebestyrelsens virksomhed. Skolebestyrelsen skal afgive udtalelse om alle spørgsmål, som kommunalbestyrelsen forelægger den.

Stk. 10

Skolebestyrelsens formand udarbejder til hvert møde en dagsorden. Der udarbejdes efter hvert møde et referat, som godkendes af de medlemmer, som har deltaget i mødet. Dagsordenen og referatet gøres med de begrænsninger, der følger af lovgivningens regler om tavshedspligt, tilgængeligt på skolens hjemmeside.

Stk. 11

Skolebestyrelsen afgiver en årsberetning, der offentliggøres på skolens hjemmeside.

Stk. 12

Skolebestyrelsen indkalder mindst en gang årligt forældrene til et fælles møde til drøftelse af skolens virksomhed. På et sådant møde behandles årsberetningen.

Kapitel 3
Skolens ledelse

§ 6 Skoleleder

Stk. 1

Skolelederen har den administrative og pædagogiske ledelse af skolen og er ansvarlig for skolens virksomhed over for skolebestyrelsen og kommunalbestyrelsen.

Skolelederen kan delegere ledelsesopgaver til øvrige medlemmer af skolens ledelse, men ikke ansvaret.

Stk. 2

Skolelederen leder og fordeler arbejdet mellem skolens ansatte og træffer alle konkrete beslutninger vedrø­rende skolens elever. Lederens konkrete beslutninger vedrørende skolens elever inden for de mål og ram­mer og principper, som kommunalbestyrelsen henholdsvis skolebestyrelsen har fastsat, kan ikke behandles af kommunalbestyrelsen.

Stk. 3

Skolens leder udarbejder forslag til skolebestyrelsen om skolens læseplaner, forslag vedrørende principper for skolens virksomhed og forslag til skolens budget, inden for de af kommunalbestyrelsen fastsatte økono­miske rammer.

Stk. 4

Skolens leder udøver sin virksomhed i samarbejde med de ansatte.

Stk. 5

Skolens leder inddrager skolens elever i spørgsmål vedrørende elevernes sikkerhed og sundhed i samarbejde med elevrådet.

Kapitel 4.
Rådgivende organer

§ 7 Elevråd

Stk. 1

Eleverne har ret til at danne et elevråd. Eleverne afgør selv sammensætning af og valg til elevrådet.

Stk. 2.

Elevrådet udpeger repræsentanter for eleverne til udvalg med videre, som skolens leder har nedsat til at behandle spørgsmål af betydning for eleverne i almindelighed.

Stk. 3

Der henvises i øvrigt til Ministeriets regler om valg til elevråd, om elevrådenes virksomhed og om kommunalbestyrelsens forpligtigelse.

Stk. 4.

Kultur- og socialudvalget afholder mindst en gang om året et møde mellem repræsentanter for skolebesty­relsen og kommunen til drøftelse af spørgsmål om det lokale skolevæsens vilkår og udvikling. Kommunalbe­styrelsen kan beslutte, at andre kan deltage i møderne. Derudover afholder Kultur- og Socialudvalget et år­ligt møde mellem repræsentanter for bestyrelser på dagtilbud- og skoleområdet.

§ 8. MED udvalg


Stk. 1

Der skal gives alle ansatte på skolen mulighed for at være medbestemmende ved arbejdets tilrettelæggelse og udformning af deres egen arbejdssituation og for at øve indflydelse i beslutningsprocesserne.

Stk. 2.

Med henblik på at tilrettelægge og udvikle det daglige samarbejde nedsættes der MED udvalg bestående af repræsentanter for ledelsen og for medarbejderne. MED udvalget skal arbejde for at bevare gode og rolige arbejds- og beskæftigelsesforhold og medvirke til, at alle medarbejdere engageres i det daglige samarbejde.

Vedtaget på Kommunalbestyrelsesmøde den 23. marts 2017


Bilag 1. Oversigt

Skolestrukturen på Ærø:

 1. Der er én folkeskole på Ærø
 2. Ærø er et samlet skoledistrikt
 3. Skolen kan optage alle børn:

 

Der dannes klasser på alle klassetrin

Der er specialundervisning og specialpædagogisk bistand

Der er ikke undervisning af elever i fritiden

Der er en skolefritidsordning

Der er undervisning af tosprogede elever, der integreres i den almene undervisning med støtte

Undervisningens ordning:

 1. Antallet af skoledage fastlægges til 200 dage pr. år.
 2. Elevernes timetal følger af de centrale bekendtgørelser, dog således at det ugentlige undervis­ningstimetal kan reduceres ved undervisning af to medarbejdere
 3. Fagenes timetal
 4. Der er specialundervisning på skolen
 5. Der kan undtagelsesvis og under forudsætning af tilstrækkelige fysiske rammer være klasser med flere end 24 elever (max. 28)
 6. Der fastsættes et minimumsgrundlag for valgfag, herunder at fagene udmeldes så betids at ”af­viste elever” kan vælge mellem resterende fag.
 7. Der er undervisningstilbud for 10. klasse
 8. Der føres fremmødestatistik i alle klasser og der reageres på bekymrende fravær
   

Andre forhold:

 1. Der er skolebibliotek, læringscenter
 2. Der er ikke specialpædagogisk bistand i førskolealderen. Det varetages af dagtilbud
 3. Indskrivning, optagelse af elever foregår på skolen efter opslag
 4. Ferieplanen udarbejdes af skolen ledelse og godkendes af Børn og ungechefen og offentliggø­res senest d. 1. april forud for skoleåret.
 5. Der samarbejdes med kirken om tilrettelæggelse af konfirmationsforberedelse
 6. Der samarbejdes med lokale foreninger og virksomheder om åben skole.
   

Kompetencefordeling

Oversigt over kompetencefordelingen mellem Kommunalbestyrelsen (KB), der dækker såvel kommunalbe­styrelsen, Kultur- og Socialudvalget som forvaltningen, Skolebestyrelsen (SB) og skolens leder (LEDER) en oversigt.

B - Beslutningstager iht. loven
(B) - Beslutningstager efter intern delegation til skolens leder eller ekstern delegation til skolebestyrelsen.
F - Udarbejder forslag
U - Udtaleret iht. loven
(U) - Udtaleret efter kommunalbestyrelsens beslutning.

  DE ØKONOMISKE RAMMER KB SB LEDER
§ 40, stk. 2, Fastsættelse af mål
og rammer for skolens virksomhed
B    
§ 44, stk. 3, Godkendelse af skolens budget   B F
§ 50, stk. 2, Fastsættelse af betaling for
SFO, jf. § 3, stk. 7.
B    
§ 50, stk. 7, Betaling af forplejning på ekskursioner,
lejrskoler og skolerejser
B (B)  

 

  ANSÆTTELSE OG AFSKED      
§ 40, stk. 6,
og § 44, stk. 7,
Ansættelse af skoleleder B U  
§ 40, stk. 6,
og § 44, stk. 7,
Ansættelse af lærere og pædagoger B U (B)
Arbejdsgiver-
kompetencen
Afsked af skoleleder, lærere, pædagoger med flere     Ærø Kommunes personalepolitik

 

  SKOLESTURKTUR OG INDHOLD      
§ 40, stk. 2 Fastlæggelse af mål og rammer for
skolernes virksomhed
B U  
§ 40a Kvalitetsrapport B U  
§ 36, stk. 5, Fastsættelse af tidsfrist for indskrivning B    
§ 34, stk. 2, Godkendelse af udsættelse af
barns undervisning med et år ud over
undervisningspligtens indtræden
B   (B)
§ 40, stk. 2, Omfang af specialundervisning
og specialpædagogisk bistand
jf. § 3, stk. 2 og § 4 stk. 2
B U  
§ 40, stk. 2, Rammer for klassedannelse B    
§ 40, stk. 2, Rammer for timetal og antallet af skoledage B    
§ 40, stk. 2, Beslutning om hel eller
delvis forplejning, eksempelvis skolemælk
B (U)  
§ 40, stk. 3, Godkendelse af læseplaner, jævnfør § 10, stk. 2 B I (B)
§ 26 Befordring B    
§ 33, stk. 4, Godkendelse af visse børns opfyldelse
af undervisningspligten
uden for folkeskolen
B   (B)

 

Skolebestyrelsen kan afgive udtalelse og stille forslag til skolens leder og kommunalbestyrelsen om alle spørgsmål, der vedrører skolebestyrelsens virksomhed. Skolebestyrelsen skal afgive udtalelse om alle spørgsmål, som kommunalbestyrelsen forelægger den.

Bilag 2. Valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen

1) Kommunalbestyrelsen udpeger en repræsentant, der er ansvarlig for gennemførelse af valg til sko­lebestyrelsen, herunder offentliggørelse af valgprocedure. Skolelederen fungerer som sekretær for kommunalbestyrelsens repræsentant

2) Valget finder sted i foråret på lige årstal forud for tiltrædelse pr. 1. august.

 1. Inden udgangen af januar: offentliggørelse af valgprocedure og indhentelse af interesserede kandidater
 2. Fristen for opstilling er ultimo februar
 3. I første uge af marts offentliggøres kandidatlisten og valget gennemføres
 4. Frist for afstemning er sidste skoledag i marts
 5. Stemmerne opgøres og kommunalbestyrelsens repræsentant godkender og offentliggør re­sultatet
 6. De repræsentanter, der ikke opnår valg er stedfortrædere i den rækkefølge, som de opnår stemmer til. Stedfortræderfunktionen er knyttet til de konkret valgte og deres valgperiode på fire år.

3)Afstemningen gennemføres så vidt muligt digitalt via samarbejdsportal eller lign.
4) Hvis der ikke er flere opstillede end det antal pladser, der skal besættes, er der mulighed for freds­valg
5)   Klager over valget rettes til kommunalbestyrelsens repræsentant. Børn og ungechefen fungerer som sekretær for kommunalbestyrelsens repræsentant i klagesager
6)   De nyvalgte træder i funktion pr. 1. august og er valgt for en fire årig periode.
7) Ønsker et skolebestyrelsesmedlem at udtræde i valgperioden rettes henvendelse til Børn og ungechefen, der er bemyndiget til at behandle henvendelse og samtidig godkende at suppleanten ind­træder
8) Hvis der ikke er stedfortrædere gennemføres der hurtigst muligt suppleringsvalg blandt forældrene med indhentelse af kandidater, offentliggørelse, gennemførelse af valg under ansvar af repræsen­tanten for kommunalbestyrelsen.

§ 1 Formål

Vedtægten fastlægger rammerne for dagtilbudsbestyrelsernes arbejde, herunder rammer for samarbejdet mellem forældre, dagtilbudsleder. personale og Kommunalbestyrelsen.
 

Vedtægten er gældende for de kommunale dagtilbud i Ærø Kommune, der omfatter.

 • ”Kernehuset”, Sygehusvejen 33 b, 5970 Ærøskøbing
 • "Mopælappen”, integreret vuggestue og børnehave, Halvejen 20, 5960Marstal 
 • ”Dagplejen”, St. Rise Skolevej 3 5970 Ærøskøbing

Det er dagtilbudslovens formål, at:

 • fremme børns og unges trivsel, udvikling og læring
 • give familien fleksibilitet og valgmuligheder i forhold til forskellige typer af tilbud og tilskud, så familien så vidt muligt kan tilrettelægge familie- og arbejdsliv efter familiens behov og ønsker
 • forebygge negativ social arv og eksklusion ved, at de pædagogiske tilbud er en integreret del af både kommunens samlede generelle tilbud til børn og unge og af den forebyggende og støttende indsats over for børn og unge med behov for en særlig indsats, herunder børn og unge med nedsat psykisk og fysisk funktionsevne, og
 • skabe sammenhæng og kontinuitet mellem tilbuddene og gøre overgange mellem tilbuddene sammenhængende og alderssvarende udfordrende for børnene.

§ 2.Forældrebestyrelsen

Jfr. dagtilbudslovens § 15 har forældrebestyrelsen i en daginstitution til opgave at fastsætte principper for daginstitutionens og dagplejens arbejde, for samarbejdet mellem dagtilbud og hjem og for anvendelsen af en budgetramme for daginstitutionen inden for de rammer og eventuelle prioriterede indsatser, som kommunalbestyrelsen har fastsat.

Forældrebestyrelsen kan have forskellig størrelse, der skal ses i sammenhæng med dagtilbuddets størrelse og interessen blandt forældre. Størrelsen af forældrebestyrelsen fastsættes af forældregruppen ved det årlige valgmøde og fastlægges forud for valghandlingen, evt. ved afstemning, hvis der er flere forslag.

Der er tre forskellige størrelser for forældrebestyrelser:

 • en lille bestyrelse med 3 forældrerepræsentanter og 1 medarbejderrepræsentant
 • en mellem bestyrelse med 5 forældrerepræsentanter og 2 medarbejderrepræsentanter
 • en stor bestyrelse med 7 forældrerepræsentanter og 2 medarbejderrepræsentanter

Medarbejderrepræsentanterne i bestyrelsen har stemmeret.

Lederen fungerer som sekretær for bestyrelsen og har ikke stemmeret

§ 3.Valg til bestyrelsen

Forældrerepræsentanter i bestyrelsen og suppleanter vælges på et forældremøde i dagtilbuddet inden udgangen af oktober kvartal hvert år.

Dagplejen: Forældrerepræsentanter og suppleanter vælges for en et-årig periode fra valget og frem til forældremødet med valg 1 år efter.

Daginstitutioner: Forældrerepræsentanter vælges på skift for en 2 årig periode af hensyn til kontinuiteten. På ulige år vælges en repræsentant mere end på lige år. Valgperioden gælder fra valget og frem til forældremødet med valg 2 år efter.

1-2 suppleanter vælges for en et årig periode.

Valgperioden gælder fra valget og frem til forældremødet med valg 1 år efter.

Valget tilrettelægges i samarbejde mellem bestyrelsesformand og leder med min. 2 ugers frist og ved skriftlig indkaldelse.

Medarbejderrepræsentanterne vælges af og blandt de faste medarbejdere for en et årig periode. Det tilstræbes at såvel uddannede, som ikke uddannede medarbejdere er repræsenterede, når der kan vælges flere én medarbejderrepræsentant.

§ 4.Valgbarhed og valgret

Forældre/plejeforældre med børn i dagtilbuddet er valgbare og har valgret til bestyrelsesvalg. Begge forældre er valgbare, hvis der er fælles forældremyndighed, uanset bopæl.

For samlevere, der ikke er biologiske forældre, kræves skriftlig fuldmagt fra forældremyndighedsindehaveren.

Eventuelle tvivlstilfælde forelægges Børn og ungechefen til endelig afgørelse.

Medarbejdere med børn i dagtilbuddet har valgret vedrørende forældrerepræsentanter i bestyrelsen, men er ikke valgbare som forældrerepræsentanter.

Ved afstemningen har forældrene 1 stemme pr. indskrevet barn i dagtilbuddet.

Valg til bestyrelsen sker skriftligt og afgøres ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed til en bestyrelsespost, finder der omvalg sted mellem de kandidater, der har fået lige mange stemmer. Valg af 1-2 suppleanter sker på tilsvarende vis.

§ 5. Udtrædelse af bestyrelsen

Et forældrevalgt bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen, når medlemmets barn ikke længere er optaget i dagtilbuddet, hvorefter suppleanten indtræder. Pladsen i forældrebestyrelsen kan bevares, hvis forældrerepræsentanten har yngre børn, der står på venteliste til/optages på en plads indenfor 6 mdr.

§ 6.Bestyrelsens konstituering og forretningsorden

Bestyrelsen konstitueres på det førstkommende møde efter nyvalg. Lederen indkalder til det konstituerende møde. Formanden og næstformanden vælges af og blandt forældrerepræsentanterne i bestyrelsen.

Efter det konstituerende møde orienterer lederen kommunalbestyrelsen om bestyrelsens sammensætning og om eventuelle udvalg, der samtidig offentliggøres på hjemmesiden.

Forældrebestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden indenfor rammerne af lovgivning, denne styrelsesvedtægt og forslag til forretningsorden.

§ 7.Økonomi

Kommunalbestyrelsen afsætter økonomiske midler til forældrebestyrelsesarbejdet. Kommunalbestyrelsen er ansvarlig for etablering af kurser/uddannelse til såvel nye som erfarne bestyrelsesmedlemmer.

§ 8.Forældrebestyrelsens opgaver 

Dagpleje  
Forældrebestyrelsen for den kommunale dagpleje skal fastsætte principper for dagplejens arbejde, for samarbejdet mellem dagtilbud og hjem og for anvendelsen af en budgetramme for dagplejen inden for de rammer og eventuelle prioriterede indsatser, som kommunalbestyrelsen har fastsat. Forældrebestyrelsen for den kommunale dagpleje skal inddrages i udarbejdelsen og evalueringen af og opfølgningen på den pædagogiske læreplan og i dagplejens arbejde med at skabe gode overgange fra hjem til dagtilbud og mellem dagtilbud.

Daginstitutioner
Forældrebestyrelsen for de kommunale daginstitutioner skal inddrages i udarbejdelsen og evalueringen af den pædagogiske læreplan, bl.a. med fokus på sammenhæng og overgange.

Forældrebestyrelsen i de kommunale daginstitutioner har kompetencen vedr. evt. fravalg af kostordning.

Fælles  
Forældrebestyrelserne varetager sine opgaver inden for de rammer og eventuelle prioriterede mål og indsats, som kommunalbestyrelsen har fastsat. F.eks.:

 •  Ærø Kommunes Børnepolitik
 •  Ærø Kommunes Udviklingsplan med handleplan

Forældrebestyrelserne har indstillingsret ved ansættelse af leder eller medarbejdere. I praksis ved at der indgår en repræsentant fra forældrebestyrelsen i indstillingsudvalget.

§ 9.Mødevirksomhed

Forældrebestyrelsens møder er åbne for øvrige forældre i dagtilbuddet, dog har forældrebestyrelsen mulighed for at behandle enkelte punkter for lukkede døre. Bestyrelsen kan endvidere indbyde andre til at deltage ad hoc i møderne.

Beslutninger kan alene træffes ved fysisk fremmøde på et forældrebestyrelsesmøde.

Ved eventuel afstemning i bestyrelsen:

Der kan stemmes om punkter på dagsordenen, der fremstår som beslutningspunkter. Afstemning foregår ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandsstemmen afgørende.

For at forældrebestyrelsen kan udøve sin indflydelse på dagtilbuddet, er det en forudsætning, at den nødvendige information og vejledning stilles til rådighed for bestyrelsen via lederen.

Lederen udleverer ajourført budgetbalance 1 gang årligt eller når bestyrelsen ønsker det.

Lederen skal orientere bestyrelsen om lovmæssige beslutninger (herunder lovændringer i, vejledninger og cirkulærer), informationer fra Ærø kommune og andet, der kan berøre dagtilbuddet og deres børn/forældre.

Forældrebestyrelsen hørings- og udtaleret i alle spørgsmål, der vedrører dagtilbuddet.

§ 10.Ikrafttræden og eventuel ændring af styrelsesvedtægten

Denne styrelsesvedtægt er godkendt af Ærø Kommunes kommunalbestyrelse og træder i kraft i tilknytning til valgene i 4. kvartal 2019 med virkning fra 1. jan. 2020.

Ændring kan kun foretages af kommunalbestyrelsen efter forudgående indhentet udtalelse hos forældrebestyrelserne.

Kommunalbestyrelsen kan ændre styrelsesvedtægten med 3 måneders varsel. Ændring med kortere varsel kan kun ske, hvis forældrebestyrelsen og kommunalbestyrelsen er enige herom.

Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 9. okt. 2019.

Forslag til forretningsorden (Forældrebestyrelsens egen kompetence):

Valg

 • Valg foregår, i henhold til Ærø Kommunes styrelsesvedtægt, inden udgangen af oktober kvartal hvert år.

Forældrebestyrelsens sammensætning

 • Tre, fem eller syv forældrerepræsentanter.
 • To-tre forældresuppleanter. Suppleanterne kan deltage i alle møder, men er kun stemmeberettiget ved et fast bestyrelsesmedlems fravær.
 • To medarbejderrepræsentanter
 • To medarbejdersuppleanter
 • Dagtilbuddets leder. Lederen fungerer som sekretær for bestyrelsesmøderne og har ikke stemmeret.

Valgproceduren

 • Valget tilrettelægges med minimum to ugers frist og ved skriftlig indkaldelse.
 • Der er hvert år skiftevis to og tre forældre på valg til bestyrelsen.
 • Bestyrelsesmedlemmer vælges
 • For en 1 årig periode i dagplejen
 • For en 2-årig periode i daginstitutioner
 • Suppleanter vælges uanset dagtilbudstype for en 1-årig periode
 • Det er muligt at stille op, selvom man ikke har mulighed for at være tilstede ved selve valget. I stedet kan indgives ønske om opstilling til den siddende formand.
 • Der er 1 stemme pr. indskrevet barn og stemmeafgivelse kan kun ske ved personligt fremmøde.
 • Valget afgives på stemmesedler og foregår anonymt. I tilfælde af, at der kun er det antal kandidater opstillet, der skal bruges i forældrebestyrelsen, foretages ingen skriftlig afstemning.
 • Hvis der er stemmelighed, afholdes der omvalg imellem de pågældende kandidater. Det er udelukkende antallet af stemmer der afgør forældrebestyrelsens sammensætning. Stemmetallet afgør valget til henholdsvis bestyrelsesmedlemmer og suppleanter og repræsentanterne indgår efter antal stemmer.

Konstituering

 • Forældrebestyrelsen konstitueres umiddelbart efter forældremødet. 

 • Forældrebestyrelsen vælger en formand og en næstformand blandt sine medlemmer. Valget sker med simpelt stemmeflertal, og ved stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning.

Mødevirksomhed

 • Der afholdes som minimum fire møder årligt. Derudover afholdes der møder når det er nødvendigt, eller når det kræves af lederen eller et bestyrelsesmedlem.
 • Bestyrelsesmøderne afholdes i dagtilbuddet med mindre andet fremgår af konkret beslutning og af dagsorden
 •  Mødetidspunkt aftales af den siddende bestyrelse. Bestyrelsesmøder afholdes ved fysisk fremmøde.
 • Bestyrelsesmøderne ledes af formanden, men opgaven kan delegeres
 • Afbud meldes til dagtilbuddets leder tidligst muligt pr. mail eller telefon, der – hvis det tidsmæssigt er muligt - beder suppleanten om at deltage i stedet.
 • På første ordinære bestyrelsesmøde efter valget, opdateres årets mødeplan.
 • Bestyrelsesmøderne er åbne for de øvrige forældre. Dog har forældrebestyrelsen mulighed for at behandle enkelte punkter for lukkede døre, f.eks. spørgsmål der er underlagt fortrolighed og tavshedspligt
 • Såfremt forældrebestyrelsen finder det hensigtsmæssigt, kan den invitere andre personer til at deltage i møde.
 • Der kan, fra Ærø Kommunes side, indkaldes til temadage, dialogmøder, kurser m.v.

Dagsorden:

 • Formanden udsender foreløbig dagsorden senest 15 dage før bestyrelsesmødet inkl. bilag/materiale til dagsordenen. De resterende bestyrelsesmedlemmer har derefter en uge til at komme med ønskede punkter til dagsorden.
 • Ønsker et bestyrelsesmedlem et punkt på dagsorden, meddeles dette til formanden, gerne sammen med et bilag/materiale eller kort beskrivelse af hvad punktet drejer sig om, så de resterende bestyrelsesmedlemmer har mulighed for at forberede sig.
 • Den endelige dagsorden udsendes pr. mail en uge før mødet og offentliggøres af lederen på intranettet.
 • Faste punkter på dagsordenen. Det skal fremgå om punkterne er til orientering, drøftelse eller beslutning:
 • Opfølgning på referat fra sidste møde
 • Nyt fra forældrebestyrelsen
 • Nyt fra dagtilbuddet
 • Budget
 • Punkter fra forældre/bestyrelsesmedlemmer
 • Punkter til kommende møder
 • Eventuelt.

 Referat:

 • Dagtilbuddets leder sikrer et referat
 • Af referatet skal det som minimum fremgå: Hvem har deltaget i mødet, hvad dagsorden for mødet har været og hvad drøftelserne og beslutningerne i relation til hvert enkelt punkt på dagsordenen har været
 • Referenten udfærdiger et referat, som udsendes pr.mail til bestyrelsesmedlemmerne senest en uge efter mødets afholdelse.

Formandens opgaver:

 • Det er formandens opgave, i samarbejde med dagtilbuddets leder, at sikre at nyvalgte medlemmer til forældrebestyrelsen og suppleanter modtager styrelsesvedtægter, forretningsorden eller andet nødvendigt materiale senest sammen med dagsordenen til første ordinære bestyrelsesmøde.
 • Al post til forældrebestyrelsen tilgår formanden, som videresendes af formanden til de øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter eller bekendtgøres på bestyrelsesmøder.
 • Udarbejde dagsorden. 
 • Udsende dagsorden samt relevante bilag rettidigt. 
 • Kan indkalde til ekstraordinært bestyrelsesmøde.
 • Mødeleder
 • Årsmødeplanlægger.
 • Sikre årsberetning til ”Forældrevalgaften”, om bestyrelsens arbejde
 • Formanden er som udgangspunkt bestyrelsens repræsentant ved dialog møder, ansættelser m.v.

Næstformandens opgaver:

 • Overtager formandens opgaver i dennes fravær.

Beslutningsprocesser:

 • Forældrebestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.
 • Der kan stemmes om punkter på dagsordenen, der fremstår som beslutningspunkter.    Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal blandt forældrebestyrelsens medlemmer. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
 • Forældrebestyrelsen inddrages i de beslutninger der er af principiel og overordnet art, ligesom forældrebestyrelsen orienteres om sager om daglig drift, der er særligt ressource- eller opmærksomhedskrævende.
 • I sager, hvor beslutningen ikke kan afventes til næste bestyrelsesmøde, vil beslutningen i fællesskab kunne tages af formanden og næstformanden. Beslutningen forelægges forældrebestyrelsen på førstkommende møde.

Bestyrelsens opgaver:

 • Fastsætter principper for institutionens arbejde
 • Fastsætter principper for samarbejdet mellem dagtilbud og hjem
 • Fastsætter principper for anvendelse af en budgetramme. Som minimum de børnerelaterede konti
 • Indstillingsret til kommunen i forbindelse med ansættelse af personale
 • Inddragelse i udarbejdelsen og evalueringen af og opfølgningen på den pædagogiske års- og læreplan
 • Inddragelse i, hvordan dagtilbuddene kan samarbejde med lokalsamfundet    Inddragelse i dagtilbuddenes arbejde med at skabe rammer for gode overgange og sammenhænge for børn
 • Planlægge og gennemføre arrangementer for forældre og børn og dermed bidrage til et godt samarbejde.
 • Bidrage med forældreperspektivet på stort og småt i dagtilbuddet.
 • Bestyrelsen kan nedsætte et udvalg. Bestyrelsen beslutter, om udvalgene er åbne for andre end bestyrelsens medlemmer.

Tavshedspligt:

 • Alle medlemmer af forældrebestyrelsen har tavshedspligt efter straffelovens regler om tavshedspligt.
 • Forældrebestyrelsens medlemmer har livsvarig tavshedspligt med hensyn til alt, hvad de erfarer i deres egenskab af bestyrelsesmedlem, medmindre der er tale om forhold, som efter sagens natur involverer anden part.

Udtrædelse af bestyrelse

 • Et bestyrelsesmedlem udtræder af forældrebestyrelsen når ens barn/børn er udmeldt af dagtilbuddet. Pladsen i forældrebestyrelsen kan bevares, hvis forældrerepræsentanten har yngre børn, der står på venteliste til/optages på en plads indenfor 6 mdr
 • Suppleanterne indtræder i den rækkefælge de er valgt.
 • Suppleanten overtager valgperiode fra den afgående.

Forretningsorden

 • Forretningsordenen vedtages hvert år ved første ordinære bestyrelsesmøde efter valg.
 • Forretningsordenen kan ændres med et flertal på mindst halvdelen i bestyrelsen.

 

Forretningsordenen er vedtaget på forældrebestyrelsesmødet d.