§1. Formål.

1.

Handicaprådet i Ærø kommune skal medvirke til at skabe så gode vilkår som muligt for personer med handicap bosiddende i Ærø kommune. Handicaprådet arbejder således at rådet har fokus på hele kommunens opgaveportefølje.

2.

Handicaprådet i Ærø kommune skal medvirke til at kvalificere den politiske beslutningsproces i kommunen ved at afgive høring om initiativer der har betydning for mennesker med handicap.

3.

Handicaprådet i Ærø kommune skal fungere som rådgivende organ for kommunalbestyrelsen og kommunens administration.

§2 Opgaver.

1.

Handicaprådet kan arbejde med alle handicaprelaterede spørgsmål i kommunen, og kan udtale sig om alle handicaprelaterede sager.

2.

Handicaprådet kan ikke beskæftige sig med enkeltpersoners forhold, herunder personalesager eller konkrete klagesager.

3.

Handicaprådet kan samarbejde med kommunens seniorråd om sager, der berører såvel ældre som handicappede borgere.

4.

Handicaprådet skal være en aktiv aktør i samarbejdet med kommunen, og kan selvstændigt rejse ideer og forslag om handicaprelaterede forhold.

5.

Handicaprådet medvirker før høringsfasen aktivt, inden udarbejdelse af kommunens handicappolitik .

§3 Sammensætning og udpegning.

1.

Ærø kommunes handicapråd består af 6 medlemmer, heraf 3 medlemmer der er udpeget efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer og 3 medlemmer der er udpeget af kommunalbestyrelsen. De 3 medlemmer der udpeges ved kommunalbestyrelsens konstituering er medlemmer af henholdsvis Kultur- og Socialudvalget, Teknik- miljø- og Havneudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget . Medlemmerne udpeges for en 4-årig periode der følger den kommunale valgperiode. Udpegning for den efterfølgende periode finder sted senest den 31. december samme år, der finder kommunalvalg sted.

2.

Medlemmer der repræsenterer Danske Handicaporganisationer skal være bosiddende i Ærø kommune.

3.

Der udpeges en personlig stedfortræder for hvert medlem af rådet, som deltager i rådets møder ved det ordinære medlems forfald

4.

Det er muligt at være stedfortræder for flere medlemmer, såfremt det ikke er muligt at udpege personlige stedfortrædere for alle DH's medlemmer.

§4 Konstituering.

1.

Ærø kommunes handicapråd konstituerer sig selv ved det første møde med en formand og en næstformand.

§5 Drift.

1.

Ærø kommune stiller mødelokaler og sekretariatsbistand til rådighed for Handicaprådet i fornødent omfang. Udsendelse af dagsordener samt materiale til gennemlæsning sker senest 10 dage før et møde. Referater skal foreligge senest 5 arbejdsdage efter mødet.

2.

Kommunen yder diæter, erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og generel udgiftsgodtgørelse efter reglerne i den kommunale styrelseslov til de af Danske Handicaporganisationer udpegede medlemmer af handicaprådet.

3.

Handicaprådet kan indkalde bistand fra alle kommunale forvaltningsgrene i nødvendigt omfang.

§6 Mødeaktivitet.

1.

Handicaprådet fastlægger selv sin forretning sorden hvori der angives mødehyppighed, regler for indkaldelse og dagsorden samt øvrige nødvendige retningslinier.

2.

Handicaprådet afholder møde en gang i kvartalet eller på formandens, to medlemmers eller kommunalbestyrelsens initiativ

3.

Indkaldelse til første møde efter kommunalvalget sker på kommunalbestyrelsens initiativ.

4.

Handicaprådet er beslutningsdygtigt når formanden eller næstformanden, samt mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

5.

Der tages referat af møderne. Referatet udsendes til  rådets  medlemmer  og forelægges Kultur­ og socialudvalget til orientering på det førstkommende møde. Er der i referatet notater til en bestemt forvaltning, sender brev hertil med besked om en evt . igangsætning af en sag. Referat tilgår Socialdirektør og Job- og Voksencenterchef.

6.

Handicaprådets medlemmer er underlagt de samme regler om tavshedspligt der gælder for folkevalgte og ansatte i kommunen.

§7 Ændringer i vedtægten.

1.

Ærø kommunes handicapråd kan vedtage forslag til ændringer i vedtægten med almindeligt flertal, når hele udvalget er samlet, såfremt ændringsforslagene er optaget på mødets dagsorden. Vedtagne ændringsforslag skal efterfølgende godkendes af kommunalbestyrelsen 


Godkendt i Kommunalbestyrelsen, den 27. juni 2018

Ole Wej Petersen       Allan Krog Filtenborg
Borgmester                Kommunaldirektør