Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016

Kommune: Ærø Kommune Tilskud: 2.076.000 kr.

Tabel 1. 

Budget for 2016 fordelt på områder Kroner
Livskvalitet 2.076.000
Selvbestemmelse 1.700.000
Kvalitet, tværfaglighed ogsammenhæng i plejen 0
Mad og ernæring 0
En værdig død 131.000
Andet 175.000
Udarbejdelse af værdighedspolitik, dialog og administration mv 0
Udmøntning i alt 2.076.000

Note: Midlerne skal fordeles på overskrifterne og summe til det beløb, som kommunen modtager.

 
Boks 1

Hvorledes understøtter den valgte udmøntning kommunens værdighedspolitik?

Af den valgte udmøntning ses, at størstedelen af midlerne er prioriteret til at bidrage til en bedre livskvalitet blandt de borgere, der får indsatser fra kommunens ældrepleje.

Dernæst er mad og ernæring og en værdig død prioriteret.

Der er for 2016 ikke valgt at prioritere midler på selvbestemmelse og kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen. Årsagen er, at der i 2017-19 søges midler til fælles kompetenceudvikling, samt ansættelse af personale på plejecentrene. Det vurderes, at indsatserne ikke ville kunne iværksættes i 2016 på grund af den begrænsede tid.

Livskvalitet

I kommunens værdighedspolitik fremgår det, at en vigtig del af livskvalitet handler om at have adgang til fællesskaber. Ensomhed eller oplevelsen af at miste har stor indflydelse på den enkeltes livskvalitet. Borgeren skal støttes i at bevare og skabe meningsfulde relationer til andre.

For at kunne igangsætte aktiviteter, der kan give gode oplevelser, forebygge ensomhed og styrke de ældre borgeres netværk og trivsel på plejecentrene, vil midlerne bl.a. blive brugt på sociale aktiviteter på de fire plejecentre og indkøb af en bus, der skal benyttes på tværs af plejecentrene.

Kommunen vil også anvende en del af de udmøntede midler på indkøb af trænings- og aktivitetsredskaber til plejecentre og dagcentre herunder eldrevne trioBikes. Ifølge kommunens værdighedspolitik er en anden vigtig del af livskvalitet nemlig at kunne klare sig selv længst muligt. Her er træning med udgangspunkt i den ældre borgers ressourcer helt afgørende.

Mad og ernæring

For at understøtte den del af kommunens værdighedspolitik, der omhandler mad og ernæring, vil en del af de udmøntede midler anvendes på ansættelse af diætist/ernæringsbachelor og indkøb af udstyr til fremstilling af dysfagikost. På den måde understøttes arbejdet med, at maden har netop den ernæringsmæssige sammensætning, der passer til den enkelte borgers behov - med særligt fokus på småtspisende eller borgere med synkebesvær.

En værdig død

Den ældre borger skal have hjælp og støtte under livets afslutning, og der skal arbejdes på at skabe tryghed for den døende. Derfor anvendes en del af værdighedsmidlerne på indretning af midlertidige stuer på Marstal Ældrecenter. Det drejer sig bl.a. om indkøb af hvilestole og mørklægningsgardiner.

Arbejdet med værdighedspolitikken

Ærø Kommune har borgerens oplevelse af tryghed og kvalitet som en mission i kommunens udviklingsstrategi. Værdighedspolitikken vil fremover være med til at realisere denne mission.

For at sikre en høj kvalitet af det forstsatte arbejde med værdighedspolitikken vil indsatserne i henhold til politikken blive evalueret én gang årligt på et dialogmøde mellem Ærø Kommunes kultur- og socialudvalg og ældre- og sundhedsområdet.

Desuden vil værdighedspolitikken fremover være grundlaget, når kommunens kvalitetsstandarder skal revideres.

Sidst, men ikke mindst er det Ærø Kommunes ønske, at værdighedspolitikkens overordnede principper skal gennemsyre hele ældre- og sundhedsområdet. Derfor vil den blive drøftet på de forskellige arbejdssteder, og områdets medarbejderblad vil sætte særligt fokus på politikkens fem temaer.

 

Tabel 2

Budget 2016 fordelt på udgifter Kroner
Samlet beløb 2.076.000
Lønudgifter (mere personale mhp. flere varme hænder) 375.000
Kompetenceudvikling af personale 0
Anskaffelser 1.631.000
Andet 0
Udarbejdelse af værdighedspolitik, dialog og administration mv 70.000
Udmøntning i alt 2.076.000

Note: Midlerne skal fordeles på overskrifterne og summe til det beløb, som kommunen modtager.

 

BOKS 2

Kommunens budget for 2016

Det bekræftes, at de i tabel 2 angivne midler

ligger udover kommunens allerede vedtagne budget for 2016

X

 

Redegørelsen 2016 kan hentes som pdf. via dette link