Bilag 1: Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019

Kommune: Ærø Kommune

Tilskud en værdig ældrepleje 2019: 2.148.000 kr.

Tilskud bedre bemanding i ældreplejen 2019: 1.032.000 kr.

Tabel 1

En værdig ældrepleje fordelt på områder:

Budget for 2019 til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding fordelt på områder Kroner
Livskvalitet 1.126.000
Selvbestemmelse 102.000
Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen 100.000
Mad og ernæring 424.000
En værdig død 0
Pårørende (obs ny) 324.000
Andet () 0
Administration mv. en værdig ældrepleje 72.000
Udmøntning i alt en værdig ældrepleje 2.148.000

 

En bedre bemanding fordelt på områder: Kroner
Bedre bemanding i hjemmeplejen 512.000
Bedre bemanding på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger 500.000
Administration mv. bedre bemanding 20.000
Udmøntning i alt en bedre bemanding 1.032.000

Note: Midlerne skal fordeles på overskrifterne og summe til det beløb, som kommunen modtager til henholdsvis en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen i 2019. Specificer i parentesen hvis posten ’Andet’ benyttes under midlerne til en værdig ældrepleje.
 

Boks 1

Hvorledes understøtter den valgte udmøntning kommunens værdighedspolitik og en bedre bemanding i ældreplejen i 2019 

 

Livskvalitet

 

TENA identify-datalogger

 

Der blev i 2017 indkøbt TENA identify-datalogger. I lighed med i 2017 prioriteres en del af værdighedspuljemidler på yderligere indkøb og brug af TENA identify-datalogger i 2019.

 

Sociale aktiviteter

 

Der blev i 2018 ansat aktivitetsmedarbejdere på plejecentrene. Aktivitetsmedarbejderne varetager bl.a. en til en aktiviteter med de ældre. Formålet med initiativet er at øge borgerens aktivitetsniveau og derigennem øge borgerens livskvalitet. Dette initiativ fortsætter i 2019.

 

Ansættelse af terapeut (37 t./ uge

 

Der blev i 2017 afsat midler til ansættelse af en terapeut, hvor formålet var at understøtte personalet arbejde med aktiviteter/træning i almindelige hverdagsaktiviteter på alle plejecentre. Dette initiativ fortsætter i 2018 og i 2019.

 

Selvbestemmelse

 

Eftermiddagskørsel til dagcenter

 

For at øge selvbestemmelsen blev der i 2017 for en del af de udmøntede midler indført eftermiddagskørsel til dagcenter tre gange om ugen således, at borgerne får bedre mulighed for at vælge mellem formiddags- og eftermiddagstilbud. Denne kørselsordning fortsætter i 2018 og 2019.

 

Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen

 

Kompetenceudvikling af personale

 

I 2017 prioriteredes en del af værdighedspuljemidlerne på kursus til medarbejdere på ældre- og sundhedsområdet med henblik på at få skabt en kultur, som er i tråd med værdierne i kommunens værdighedspolitik. Denne indsats fortsætter i 2018 og 2019.

 

Mad og ernæring

 

Ansættelse af diætist (30 t./uge)

 

For at understøtte den del af kommunens værdighedspolitik, der omhandler mad og ernæring, blev der i 2016 afsat midler til ansættelsen af en diætist til ældreområdet. Dette initiativ fortsætter i 2019.

Ansættelse af ernæringsassistent til Ærø Madservice (15 t./uge) For en del af midlerne i 2017 blev der ansat en ernæringsassistent til produktion af dysfagikost og anden kost til småtspisende. Dette initiativ fortsætter i 2018 og i 2019.

 

En værdig død

 

Der er for 2019 ikke valgt at prioritere midler til temaet En værdig død.

Der har i Ærø Kommune i længere tid været en generel stor opmærksomhed på den værdige død. Der har i mange år været et velfungerende samarbejde med vågekonerne fra Røde Kors og i 2017 blev der indrettet midlertidige stuer med bl.a. hvilestole og mørklægningsgardiner. Dette tætte samarbejde fortsætter i 2018 og i 2019.

Der er etableret telemedicinske hospicepladser i samarbejde mellem Ærø Sygehus, Hospice Sydfyn og Ærø Kommune. Der er indvielse af pladserne d. 2. november 2018. I dette projekt indgår også kompetenceudvikling af medarbejderne bl.a. indenfor den palliative pleje og omsorg. Dette projekt har stor betydning for den værdige død i Ærø Kommune. Derfor vurderes værdighedsmidlerne for 2019 at gøre større nytte på værdighedspolitikkens andre områder.

 

Pårørende

 

Der er i 2019 afsat midler til at ansætte en indflytningsvejleder, som både skal varetage pårørende samarbejde og vejlede om indflytning på plejecenter.

 

Andet

Administration mv. af værdig ældrepleje

 

Administration

 

De afsatte midler til dette område drejer sig om udgifter til administration af værdighedspuljemidlerne, revisor samt udarbejdelse af redegørelser til Ældre- og Sundhedsministeriet. Dette fortsætter i 2019.

 

Hvordan der arbejdes med værdighedspolitikken generelt set i 2019

 

Værdighedspolitikken inddrages i kommunens arbejde overalt, hvor det er relevant. Værdighedspolitikken indtænkes i arbejdet med kommunens andre politikker. Når kommunens kvalitetsstandarder skal revideres, vil værdighedspolitikken være grundlaget.

Desuden er værdighedspolitikken dagsordensat på møder med politiske udvalg og Ældresagen, Handicaprådet og Seniorrådet. Værdighedspolitikken er blevet revideret i 2018.

Værdighedspolitikken har fyldt meget blandt ældre- og sundhedsområdets medarbejdere i 2017, 2018 og 2019. Den bliver fortsat drøftet på de forskellige arbejdssteder. Bl.a. sættes den ofte i forbindelse med det værdigrundlag og de retningslinjer området arbejder ud fra. Områdets medarbejderblad sætter også løbende fokus på værdighedspolitikkens temaer.

Hvorledes skabes der en bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger i 2019

 

Bedre bemanding i hjemmeplejen

 

Det er besluttet, at der tilføjes 512.000 kr. til bedre bemanding i hjemmeplejen. Her er den planlagte indsats, at borgerne nu tilbydes bad 2 gange om ugen. Der vil blive ansat nye medarbejdere for at have ressourcer nok til ekstra opgaven. Der er ingen private leverandører på Ærø.

 

Bedre bemanding på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger

 

Det er besluttet, at der tilføjes 500.000 kr. til plejecentrene. Her er den planlagte indsats at borgerne nu tilbydes bad 2 gange om ugen, samt forbedre rengøringen af fællesarealer på plejecentrene. Her vil de tilførte midler blive brugt på opjustering af arbejdstiden for eksisterende medarbejdere.

Der er ingen private leverandører på Ærø.

 

Tabel 2
Budget 2019 til en værdig ældrepleje fordelt på udgifter/indsatser

 

En værdig ældrepleje fordelt på udgifter: Kroner
Lønudgifter (mere personale mhp. flere varme hænder) 1.823.000
Kompetenceudvikling af personale 100.000
Anskaffelser 51.000
Andet (Selvbestemmelse, eftermiddagskørsel) 102.000
Administration mv. en værdig ældrepleje 72.000
Udmøntning i alt en værdig ældrepleje 2.148.000
En bedre bemanding fordelt på indsatser:  
Nye medarbejdere 512.000
Opjustering af arbejdstiden for eksisterende medarbejdere 500.000
Administration mv. bedre bemanding 20.000
Udmøntning i alt en bedre bemanding 1.032.000


Note: Midlerne skal fordeles på overskrifterne og summe til det beløb, som kommunen modtager til henholdsvis en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen i 2019. Specificer i parentesen hvis posten ’Andet’ benyttes. Der foretages herudover en skønsmæssig fordeling af udgifter til henholdsvis nye medarbejdere og opjustering af arbejdstiden for eksisterende medarbejdere.

 

BOKS 2

Bekræftelse redegørelse

Det bekræftes, at tabel 1 og 2 angiver det forventede forbrug af værdighedsmidlerne og midlerne til en bedre bemanding i ældreplejen i 2019 (Sæt kryds)

x

 

Redegørelsen kan hentes som pdf. via dette link