Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2017

Kommune: Ærø Kommune Tilskud: 2.076.000 kr.

Tabel 1

Budget for 2017 fordelt på områder Kroner
Samlet beløb 2.076.000
Livskvalitet 915.000
Selvbestemmelse 100.000
Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen 580.000
Mad og ernæring 450.000
En værdig død 0
Andet () 0
Dialog og administration mv. 31.000
Udmøntning i alt 2.076.000

Note: Midlerne skal fordeles på overskrifterne og summe til det beløb, som kommunen modtager. Specificer hvis posten ’Andet’ benyttes

Boks 1
Hvorledes understøtter den valgte udmøntning kommunens værdighedspolitik i 2017

Livskvalitet

 

Indkøb af TENA Identifi datalogger

TENA Identifi datalogger er en blesensor, som måler vandladninger henover døgnet, og som derfor medvirker til at få tilrettelagt bleskiftene hos de ældre borgere bedst muligt. Formålet er bl.a. at minimere unødvendige og uværdige bleskift, som i høj grad påvirker den ældre borgers værdighed og livskvalitet.

Sociale aktiviteter

I lighed med 2016 prioriteres en del af værdighedsmidlerne på sociale aktiviteter for beboere på plejecentrene. I 2017 vil en del af midlerne også målrettes ældre i eget hjem.

Til grund for denne prioritering af midlerne ligger Ærø Kommunes ønske om at gøre en særlig indsats for de ensomme ældre, da en vigtig del af livskvalitet handler om at have adgang til fællesskaber. De sociale aktiviteter giver gode oplevelser, forebygger ensomhed og styrker de ældre borgeres netværk og trivsel.

Ansættelse af ergoterapeut (pr. 1/2 2017 på 37 t. / uge) Ergoterapeuten skal understøtte personalets arbejde med aktiviteter/træning i almindelige hverdagsaktiviteter på alle plejecentrene, men især på de midlertidige pladser. 

Formål med initiativet er at øge borgerens selvhjulpenhed og derigennem øge borgerens livskvalitet.

Den gode indflytning på plejecenter

Initiativet drejer sig om udvikling og implementering af såkaldte indflytningsguider, som skal følge borgerne og deres pårørende før, under og efter flytning fra eget hjem til plejecenter.

Indflytningsguiderne skal være medarbejdere, som i forvejen arbejder på plejecentrene, men som får en særlig opgave i forbindelse med indflytning af nye beboere.

Formålet er at støtte den ældre borger i den svære overgang fra i eget hjem til beboer på plejehjem, således at borgeren ikke oplever at miste evnen til, muligheden for og lysten til at leve sit eget liv.

 

Selvbestemmelse

 

Eftermiddagskørsel til dagcenter

For at øge selvbestemmelsen vil der for en del af de udmøntede midler blive indført eftermiddagskørsel til dagcenter tre gange om ugen, således at borgerne får bedre mulighed for at vælge mellem formiddags- og eftermiddagstilbud.

 

Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen

 

Kompetenceudvikling af personale

I 2017 prioriteres en del af værdighedsmidlerne på kursus til medarbejderne på Ældre- og Sundhedsområdet med henblik på at få skabt en kultur, som er i tråd med værdierne i kommunens værdighedspolitik. Indsatsen vil skulle fortsætte i 2018 og 2019.

 

Mad og ernæring

 

Ansættelse af diætist på ældreområdet (30 t./uge)

For at understøtte den del af kommunens værdighedspolitik, der omhandler mad og ernæring, blev der i 2016 afsat midler til ansættelsen af en diætist til ældreområdet. Dette initiativ fortsætter i 2017.

Ansættelse af ernæringsassistent til Ærø Madservice (halv tid)

For en del af midlerne ansættes en ernæringsassistent til produktion af dysfagikost og anden kost til småtspisende. Ernæringsassistenten skal have et tæt samarbejde med diætisten omkring specialkost. På den måde understøttes arbejdet med, at maden har netop den ernæringsmæssige sammensætning, der passer til den enkelte borgers behov - med særligt fokus på småtspisende eller borgere med synkebesvær.

 

En værdig død

 

Der er for 2017 ikke valgt at prioritere midler på temaet En værdig død.

Der har i Ærø Kommune i længere tid været en generel stor opmærksomhed på den værdige død. Der har i mange år været et velfungerende samarbejde med vågekonerne fra Røde Kors, og der indrettes i øjeblikket midlertidige stuer med bl.a. hvilestole og mørklægningsgardiner.

Derudover afventer kommunen et projekt vedrørende telemedicinske hospicepladser i samarbejde mellem Ærø Sygehus, Hospice Sydfyn og Ærø Kommune. Hvis projektet gennemføres vil det have en stor betydning for den værdige død i Ærø Kommune, og derfor vurderes værdighedsmidlerne for 2017 at gøre større nytte på værdighedspolitikkens andre områder.

 

Dialog og administration m.m.

 

Administration

De afsatte midler til dette område drejer sig om udgifter til administration af værdighedspuljemidlerne, revisor samt udarbejdelse af redegørelser til Ældre- og Sundhedsministeriet.

 

Arbejdet med værdighedspolitikken

 

Værdighedspolitikken inddrages i kommunes arbejde overalt, hvor det er relevant. Eksempelvis indtænkes værdighedspolitikken i arbejdet med kommunens andre politikker, og når kommunens kvalitetsstandarder skal revideres, vil værdighedspolitikken være grundlaget. Desuden er værdighedspolitikken dagsordensat på møder med de politiske udvalg og Seniorrådet.

Værdighedspolitikken har fyldt meget blandt Ældre- og Sundhedsområdets medarbejdere i 2016, og den bliver fortsat drøftet på de forskellige arbejdssteder. Desuden sætter områdets medarbejderblad løbende fokus på værdighedspolitikkens temaer.

 

Tabel 2.

Budget 2017 fordelt på udgifter Kroner
Samlet beløb 2.076.000
Lønudgifter (mere personale mhp. flere varme hænder) 1.050.000
Kompetenceudvikling af personale 580.000
Anskaffelser 75.000
Andet (eftermiddagskørsel til dagcenter og sociale aktiviteter fratrukket lønudgifter) 340.000
Dialog og administration mv. 31.000
Udmøntning i alt 2.076.000

Note: Midlerne skal fordeles på overskrifterne og summe til det beløb, som kommunen modtager. Specificer hvis posten ’Andet’ benyttes. Posten ’anskaffelser’ specificeres også, hvis relevant

BOKS 2

Bekræftelse redegørelse

Det bekræftes, at tabel 1 og 2 angiver det forventede forbrug af 

værdighedsmidlerne, og at midlerne anvendes til en mere

værdig ældrepleje i 2017 (Sæt kryds)

X

 

Redegørelsen kan hentes som pdf. via dette link