Billede af strandhusene på eriks hale. og mennesker der sidder på stranden

ÆRØ - Et godt sted at være - et godt sted at leve

Udviklingsstrategi 2019-2022

Indledning

Ærø Kommunes udviklingsstrategi 2019-2022 udstikker den overordnede kurs for de kommende års arbejde med at udvikle kommunen.

Under overskriften: 'Ærø - et godt sted at være -  et godt sted at leve' tager udviklingsstrategien afsæt i kommunens værdigrundlag, vision og mission, hvor ledetrådene er: samarbejde på tværs, åbenhed og mod til udvikling .

Med udviklingsstrategien har Kommunalbestyrelsen, medarbejdere og ledere i fællesskab valgt en række langsigtede pejlemærker for den udvikling, vi ønsker at fremme de kommende år.

Udviklingsstrategien er et styrings- og prioriteringsværktøj til det daglige arbejde i kommunen - men det er også vores; politikernes, borgernes og medarbejdernes fælles beskrivelse af, hvilken fremtid vi ønsker os i Ærø Kommune.

Strategien er retningsgivende for den prioritering af udviklingsindsatser, der skal foretages i de kommende år. Men strategien kan ikke noget i sig selv - den understøttes af en række politikker og handleplaner for de enkelte fagområder (Børnepolitik, Sundhedspolitik m.fl.) samt konkrete mål og aktiviteter for strategiens pejlemærker. Her beskrives mere konkrete løsningsforslag til, hvordan vi sætter den ønskede udvikling i værk.

Det skal vi gøre sammen og med stor åbenhed og mod til at tænke nyt.

Selv om vi med udviklingsstrategien kigger fremad, er det vigtigt, at vi kan justere kursen alt efter hvordan vilkårene og verden ændrer sig.

Derfor vil Kommunalbestyrelsens fagudvalg hvert år i april sammen med ledere og medarbejdere, justere og fastlægge det kommende års udviklingsmål og -indsatser.

 

Ole wej Petersens underskrift

Ærø kommune Februar 2019

 

Mission

Ærø er et attraktivt helårssamfund, som fremmer erhvervsudvikling og tilbyder beskæftigelse. Vi har velfærdsydelser af høj kvalitet og skaber rum og muligheder for en mangfoldighed af aktiviteter for både fastboende og besøgende.

Vision
Ærø - et godt sted at være - et godt sted at leve

På Ærø går udsyn, nytænkning og rummelighed hånd i hånd med respekten for Ærøs særlige DNA som ø-samfund og øens stærke traditioner og kulturelle og maritime rødder. Vi har fokus på grønne og digitale løsninger, og sammen skaber vi muligheder for det gode liv - både i hverdagen og i fritiden .

Værdigrundlag

Værdigrundlaget er godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2018 og beskriver den kultur, som vi ønsker, skal præge arbejdsstederne i Ærø Kommune .

Sammen kan vi mere

Vi er troværdige samarbejdspartnere, der samarbejder på tværs såvel internt som eksternt. Vi skaber de bedste resultater sammen med borgere, erhvervslivet og det offentlige. På den måde skaber vi ejerskab til fælles løsninger. Vi kan sammen skabe bedre løsninger med forskellige perspektiver og viden. Vi udnytter et stærkt fællesskab på Ærø til at skabe lokale løsninger. Vi samarbejder på tværs af kommune- og landegrænser. Vi er åbne for input udefra.

Det åbne miljø

Nærhed og åbenhed går hånd i  hånd i  Ærø Kommune.  Vores størrelse gør os smidige i forhold  til hurtigt at løse opgaver på tværs af fagområder. Det lokale ø-miljø skaber en samhørighedsfølelse, der styrker kommunikationen mellem borger og kommune

Mod til udvikling

På Ærø tør vi gå foran. Vi er skabende og nysgerrige i et miljø, hvor tilliden dyrkes og udvikles. Vi afsøger nye muligheder og tilegner os viden og kompetencer, så vi kan tilbyde løsninger til fælles bedste. Med nytænkning og fornyelse skaber vi liv og vækst.

Udviklingsstrategiens indsatsområder og pejlemærker

Første del af Udviklingsstrategien beskriver 10 indsatsområder for Ærø Kommunes interessenter: Borgere, brugere og besøgende samt virksomheder og foreninger.

Anden del af Udviklingsstrategien beskriver 3 indsatsområder for medarbejdere og ledere.

For hvert indsatsområde er der pejlemærker, som angiver en fælles retning for arbejdet inden for indsatsområdet.

Udadrettede indsatsområder
 

 • Fælles pejlemærker for velfærdsområdet
 • Børn og unge
 • Beskæftigelse
 • Handicap og psykiatri
 • Ældre
 • Sundhed
 • Kultur og fritid
 • Klima, miljø og natur
 • Erhverv, turisme og bosætning
 • Kollektiv trafik

Indadrettede indsatsområder
 

 • Kompetenceudvikling
 • Organisationsudvikling
 • Arbejdsmiljø

Fælles pejlemærker

 1. Alle på Ærø har krav på og mulighed for et sundt og godt liv.
 2. Vi anerkender borgerens integritet og inddrager borgerne, når det er muligt.
 3. Vi støtter brugen af velfærdsteknologi og digitale løsninger, hvor det giver mening.
 4. Vi arbejder helhedsorientret og samarbejder på tværs, for at sikre borgere den bedst mulige service.
 5. Vi har fokus på at optimere vores arbejdsgange, for at skabe mest mulig tid til kerneopgaven.
 6. Borgere oplever, at de mødes anerkendende, forstående og støttende med respekt for borgerens livssituation.

Pejlemærker for børn og unge

 1. Alle børn og unge på Ærø har krav på en sund og tryg opvækst og mulighed for et aktivt fritidsliv, samt at blive anerkendt som dem, de er.
 2. Alle børn og unge skal udfordres af kompetente medarbejdere, så de bliver så dygtige, de kan.
 3. Forældrene er de mest betydningsfulde i barnets liv. De kommunale indsatser baserer sig på en involvering af barn, forældre og professionelle.
 4. Unge på Ærø skal være medborgere med indflydelse og ansvar.

Pejlemærker for ældre

 1. Ærø er en ældrevenlig ø - også med fokus på demens.
 2. Vi inddrager pårørende og frivillige og samarbejder på tværs af faggrupper i arbejdet med ældre.
 3. Alle medarbejdere har den nødvendige viden til at kunne udføre arbejdet professionelt.
 4. Vi har en rehabiliterende tilgang, med fokus på at styrke borgerens funktionsevne.
 5. Ærø Kommune skaber gode rammer for det frivillige arbejde på ældreom rådet .

 Pejlemærker for sundhed

 1. Et aktivt liv - Flere borgere på Ærø skal bevæge sig i dagligdagen.
 2. Den mentale sundhed blandt borgerne skal øges.
 3. Overvægten skal reduceres, især blandt børn og unge.
 4. Alkohol- og stofmisbrug skal mindskes.
 5. Ingen børn skal vokse op i familier med misbrug
 6. Ingen børn skal udsættes for passiv rygning .
 7. Alkoholdebuten hos unge skal udskydes og sociale fællesskaber uden alkohol, skal fremmes.

Pejlemærker for handicappede                                                               

     23. Vi medinddrager borgerne mest muligt i at skabe stabilitet og udvikling i livet
     24. Vi lytter og giver sparring i samtaler, for bedst muligt at støtte borgerens drømme og muligheder ud fra de givne rammer, så borgeren                        deltager aktivt, samarbejdende og tager ansvar for egen situation
     25. livslang læring, kompetenceudvikling og socialt samvær er vores grundlag .

Pejlemærker for beskæftigelse

 1. Borgere har en fleksibel adgang til Jobcenteret - både personligt og digitalt.
 2. Vi forventer, at borgeren deltager aktivt, samarbejdende og tager ansvar for egen situation.
 3. Vi lytter, giver sparring og understøtter borgerens ambitioner og drømme og muligheder, i det omfang arbejdsmarkedet og lovgivning gør det muligt.
 4. livslang læring og kompetenceudvikling er vores grundlag .

Pejlemærer for kultur og fritid

 1. Vi fremmer et aktivt fritidsliv med en bred og varieret vifte af fritidstilbud.
 2. Et aktivt kultur- og fritidsliv bidrager til at fremme trivsel og livskvalitet for den enkelte.
 3. Øens foreninger , ildsjæle og institutioner er omdrejningspunktet for idræts-, kunst- og kuIturlivet.
 4. Vi understøtter initiativer, som har fokus på at fastholde Ærøs historie og traditioner.
 5. Iværksætterlysten og de borgerdrevne aktiviteter skal støttes.
 6. Vi styrker samarbejdet med og mellem idrætsforeninger og frivillige, som har en stor og vigtig rolle i at få øens borgere til at leve og opleve en aktiv fritid.
 7. Tilflyttere skal støttes i at finde netværk og fællesskaber - også i kultur- og idrætslivet.
 8. Vi synliggør de mange forenings- og fritidsaktiviteter, som tilbydes på Ærø.

Pejlemærker for Klima, miljø og natur

 1. Ærøs status som vedvarende energi-ø er motor for erhvervsudvikling, transportudvikling og fagturisme.
 2. Ærø er selvforsynende med energi, som er klimamæssigt og økonomisk bæredygtigt.
 3. Vi tænker bæredygtigt og i genanvendelse, når vi bygger og renoverer kommunens bygninger og når vi køber ind.
 4. Regnvand er en ressource - ikke et problem. Vi håndterer regnvandet, så det bidrager til at give gode naturoplevelser og gavner både mennesker, dyr og planter samt vandløb og våde arealer. Regnvand indtænkes ved etablering af anlæg og klimatilpasning.
 5. Adgang til naturen er en væsentlig del af ø-livet, og skal ske på en bæredygtig måde.
 6. Vi styrker interessen for naturoplevelser ved at informere om vores natur og historie, der hvor vi færdes. Vi arbejder aktivt for, at Geopark Det Sydfynske Øhav udpeges som UNESCO Global Geopark.

Pejlemærker for Erhverv, turisme og bosætning

Erhverv

 1. Det etablerede erhverv og iværksættere på Ærø samarbejder og deler viden, fordi det gør os både bedre og stærkere.
 2. Ærø vil fortsat være en førende iværksætterkommune og vi udnytter vores digitale infrastruktur til at skabe vækst og arbejdspladser.
 3. Ærø er et levedygtigt helårssamfund med et godt og varieret butiks- og erhvervsliv.
 4. Ærø er båret af maritime kompetencer. Vi understøtter jobskabelse og udvikling inden for det blå Danmark og grøn skibsfart med tilhørende industri.
 5. Lokalproduktion af fødevarer er en væsentlig del af oplevelsesøkonomien.
 6. Vi vil dyrke de ærøske erhvervsklynger, håndværk, skibsbyggeri og landbrug.

Turisme

 1. Vores turisme er funderet i ø-livet: naturen, havet og den særlige ærøske kultur og historie.
 2. Ærø er et autentisk rejsemål. Derfor værner vi om vores maritime og historiske kulturarv og værdier som nærhed, tryghed og imødekommenhed.
 3. Vi har fokus på tilgængelighed, både i forhold til naturen, havet og oplevelser året rundt, men også i forhold til information og inspiration til gæsten. På Ærø går turistens digitale rejse hånd i hånd med det personlige møde med ærøboerne og det ærøske samfund.
 4. På Ærø ser vi den besøgende som en velkommen gæst, og som en mulig ambassadør og som en potentiel tilflytter.

Bosætning

 1. Ærø giver dig muligheden for at leve det gode liv med nærhed, tryghed og natur.
 2. På Ærø har vi en mangfoldighed af boformer, fordi vi er en ø-kommune, der anerkender de mange forskellige behov for bolig, der opstår igennem livet.
 3. Ærø har et stort antal aktiviteter og foreninger, fordi vi har fokus på et rigt og varieret kultur og fritids!iv.
 4. På Ærø er let adgang til beskæftigelse en mærkesag og der er derfor fokus på at skabe arbejdspladser på Ærø og på nem adgang til arbejde for pendlere.
 5. Ærø har den nødvendige digitale infrastruktur til både virksomheder og borgere. Ærø er derfor både en arbejde hjemme-ø og en ø for fremtidens digitale virksomheder.

Pejlemærker for kollektiv trafik

 1. Ærø kommune skal sikre, at der altid er let adgang til og fra Ærø og rundt på Ærø.
 2. Ærø er en pendlervenlig ø.
 3. Færgedriften er effektiv, stabil og tilpasset erhvervslivets og borgernes transportbehov.
 4. Det er ikke dyrere at sejle med færgen end det er at køre på landets veje og busserne er gratis.
 5. Vi tænker grønt, når vi udvikler den kollektive trafik.

Pejlemærker for kompetenceudvikling

 1. Ærø Kommune skal sikre, at medarbejderne til  enhver tid  har de nødvendige  kvalifikationer til at varetage de opgaver, som de skal løse.
 2. Medarbejderne er medskabende og tager ansvar for egen læring.
 3. Kompetenceudvikling giver handlemuligheder i en kompliceret verden.
 4. Kompetenceudvikling kræver involvering og klare mål for opgaveløsningen.

Pejlemærker for organisationsudvikling

 1. Ærø Kommunes skal organisere arbejdet effektivt og sikre, at også morgendagens opgaver kan håndteres.
 2. Medarbejdernes engagement og gode ideer er omdrejningspunkt for udvikling.
 3. Samarbejd på tværs og udenfor kommunen - er en forudsætning for optimal udvikling
 1. Inddragelse af borgerne i opgaveløsningen er en selvfølgelighed.
 2. Vi er en lille kommune, og vi kan meget, men vi må prioritere opgaverne efter den værdi, de skaber.
 3. Ingen opgaver falder mellem to stole.

Pejlemærker for arbejdsmiljø

 1. Ærø Kommune skal sikre, at alle medarbejdere oplever et godt psykisk og fysisk arbejdsmiljø.
 2. Ærø Kommunes ansatte har landets laveste sygefravær.
 3. Vi værdsætter hinanden og der er ingen tabuer.
 4. Alle har et ansvar for arbejdsmiljøet på arbejdspladsen.
 5. Arbejdsmiljøet håndteres og udvikles systematisk ledelsesmæssigt, centralt såvel som decentralt.