§ 1.  Formål

Vedtægten fastlægger rammerne for dagtilbudsbestyrelsernes arbejde, herunder rammer for samarbejdet mellem forældre, dagtilbudsleder. personale og Kommunalbestyrelsen.

Vedtægten er gældende for de kommunale dagtilbud i Ærø Kommune, der omfatter.

 • ”Kernehuset”, Sygehusvejen 33 b, 5970 Ærøskøbing
 • ”Mopælappen”, integreret vuggestue og børnehave, Halvejen 20, 5960 Marstal
 • ”Dagplejen”, St. Rise Skolevej 3 5970 Ærøskøbing

Det er dagtilbudslovens formål, at:

 • fremme børns og unges trivsel, udvikling og læring
 • give familien fleksibilitet og valgmuligheder i forhold til forskellige typer af tilbud og tilskud, så familien så vidt muligt kan tilrettelægge familie- og arbejdsliv efter familiens behov og ønsker
 • forebygge negativ social arv og eksklusion ved, at de pædagogiske tilbud er en integreret del af både kommunens samlede generelle tilbud til børn og unge og af den forebyggende og støttende indsats over for børn og unge med behov for en særlig indsats, herunder børn og unge med nedsat psykisk og fysisk funktionsevne, og
 • skabe sammenhæng og kontinuitet mellem tilbuddene og gøre overgange mellem tilbuddene sammenhængende og alderssvarende udfordrende for børnene.

§ 2. Forældrebestyrelsen

Jfr. dagtilbudslovens § 15 har forældrebestyrelsen i en daginstitution til opgave at fastsætte principper for daginstitutionens og dagplejens arbejde, for samarbejdet mellem dagtilbud og hjem og for anvendelsen af en budgetramme for daginstitutionen inden for de rammer og eventuelle prioriterede indsatser, som kommunalbestyrelsen har fastsat.

Forældrebestyrelsen kan have forskellig størrelse, der skal ses i sammenhæng med dagtilbuddets størrelse og interessen blandt forældre. Størrelsen af forældrebestyrelsen fastsættes af forældregruppen ved det årlige valgmøde og fastlægges forud for valghandlingen, evt. ved afstemning, hvis der er flere forslag.

Der er tre forskellige størrelser for forældrebestyrelser:

 • en lille bestyrelse med 3 forældrerepræsentanter og 1 medarbejderrepræsentant
 • en mellem bestyrelse med 5 forældrerepræsentanter og 2 medarbejderrepræsentanter
 • en stor bestyrelse med 7 forældrerepræsentanter og 2 medarbejderrepræsentanter Medarbejderrepræsentanterne i bestyrelsen har stemmeret.

Lederen fungerer som sekretær for bestyrelsen og har ikke stemmeret

§ 3.  Valg til bestyrelsen

Forældrerepræsentanter i bestyrelsen og suppleanter vælges på et forældremøde i dagtilbuddet inden udgangen af oktober kvartal hvert år.

Dagplejen: Forældrerepræsentanter og suppleanter vælges for en et-årig periode fra valget og frem til forældremødet med valg 1 år efter.

Daginstitutioner: Forældrerepræsentanter vælges på skift for en 2 årig periode af hensyn til kontinuiteten. På ulige år vælges en repræsentant mere end på lige år. Valgperioden gælder fra valget og frem til forældremødet med valg 2 år efter.

1-2 suppleanter vælges for en et årig periode.

Valgperioden gælder fra valget og frem til forældremødet med valg 1 år efter.

Valget tilrettelægges i samarbejde mellem bestyrelsesformand og leder med min. 2 ugers frist og ved skriftlig indkaldelse.

Medarbejderrepræsentanterne vælges af og blandt de faste medarbejdere for en et årig periode. Det tilstræbes at såvel uddannede, som ikke uddannede medarbejdere er repræsenterede, når der kan vælges flere én medarbejderrepræsentant.

§ 4. Valgbarhed og valgret

Forældre/plejeforældre med børn i dagtilbuddet er valgbare og har valgret til bestyrelsesvalg. Begge forældre er valgbare, hvis der er fælles forældremyndighed, uanset bopæl.

For samlevere, der ikke er biologiske forældre, kræves skriftlig fuldmagt fra forældremyndighedsindehaveren.

Eventuelle tvivlstilfælde forelægges Børn og ungechefen til endelig afgørelse.

Medarbejdere med børn i dagtilbuddet har valgret vedrørende forældrerepræsentanter i bestyrelsen, men er ikke valgbare som forældrerepræsentanter.

Ved afstemningen har forældrene 1 stemme pr. indskrevet barn i dagtilbuddet.

Valg til bestyrelsen sker skriftligt og afgøres ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed til en bestyrelsespost, finder der omvalg sted mellem de kandidater, der har fået lige mange stemmer. Valg af 1-2 suppleanter sker på tilsvarende vis.

§ 5. Udtrædelse af bestyrelsen

Et forældrevalgt bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen, når medlemmets barn ikke længere er optaget i dagtilbuddet, hvorefter suppleanten indtræder. Pladsen i forældrebestyrelsen kan bevares, hvis forældrerepræsentanten har yngre børn, der står på venteliste til/optages på en plads indenfor 6 mdr.

§ 6. Bestyrelsens konstituering og forretningsorden

Bestyrelsen konstitueres på det førstkommende møde efter nyvalg. Lederen indkalder til det konstituerende møde. Formanden og næstformanden vælges af og blandt forældrerepræsentanterne i bestyrelsen.

Efter det konstituerende møde orienterer lederen kommunalbestyrelsen om bestyrelsens sammensætning og om eventuelle udvalg, der samtidig offentliggøres på hjemmesiden.

Forældrebestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden indenfor rammerne af lovgivning, denne styrelsesvedtægt og forslag til forretningsorden.

§ 7. Økonomi

Kommunalbestyrelsen afsætter økonomiske midler til forældrebestyrelsesarbejdet. Kommunalbestyrelsen er ansvarlig for etablering af kurser/uddannelse til såvel nye som erfarne bestyrelsesmedlemmer.

§ 8. Forældrebestyrelsens opgaver

Dagpleje

Forældrebestyrelsen for den kommunale dagpleje skal fastsætte principper for dagplejens arbejde, for samarbejdet mellem dagtilbud og hjem og for anvendelsen af en budgetramme for dagplejen inden for de rammer og eventuelle prioriterede indsatser, som kommunalbestyrelsen har fastsat. Forældrebestyrelsen for den kommunale dagpleje skal inddrages i udarbejdelsen og evalueringen af og opfølgningen på den pædagogiske læreplan og i dagplejens arbejde med at skabe gode overgange fra hjem til dagtilbud og mellem dagtilbud.

Daginstitutioner

Forældrebestyrelsen for de kommunale daginstitutioner skal inddrages i udarbejdelsen og evalueringen af den pædagogiske læreplan, bl.a. med fokus på sammenhæng og overgange.

Forældrebestyrelsen i de kommunale daginstitutioner har kompetencen vedr. evt. fravalg af kostordning.

Fælles

Forældrebestyrelserne varetager sine opgaver inden for de rammer og eventuelle prioriterede mål og indsats, som kommunalbestyrelsen har fastsat. F.eks.:

 • Ærø Kommunes Børnepolitik
 • Ærø Kommunes Udviklingsplan med handleplan

Forældrebestyrelserne har indstillingsret ved ansættelse af leder eller medarbejdere. I praksis ved at der indgår en repræsentant fra forældrebestyrelsen i indstillingsudvalget.

§ 9. Mødevirksomhed

Forældrebestyrelsens møder er åbne for øvrige forældre i dagtilbuddet, dog har forældrebestyrelsen mulighed for at behandle enkelte punkter for lukkede døre. Bestyrelsen kan endvidere indbyde andre til at deltage ad hoc i møderne.

Beslutninger kan alene træffes ved fysisk fremmøde på et forældrebestyrelsesmøde. Ved eventuel afstemning i bestyrelsen:

Der kan stemmes om punkter på dagsordenen, der fremstår som beslutningspunkter. Afstemning foregår ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandsstemmen afgørende.

For at forældrebestyrelsen kan udøve sin indflydelse på dagtilbuddet, er det en forudsætning, at den nødvendige information og vejledning stilles til rådighed for bestyrelsen via lederen.

Lederen udleverer ajourført budgetbalance 1 gang årligt eller når bestyrelsen ønsker det.

Lederen skal orientere bestyrelsen om lovmæssige beslutninger (herunder lovændringer i, vejledninger og cirkulærer), informationer fra Ærø kommune og andet, der kan berøre dagtilbuddet og deres børn/forældre.

Forældrebestyrelsen hørings- og udtaleret i alle spørgsmål, der vedrører dagtilbuddet.

§ 10. Ikrafttræden og eventuel ændring af styrelsesvedtægten

Denne styrelsesvedtægt er godkendt af Ærø Kommunes kommunalbestyrelse og træder i kraft i tilknytning til valgene i 4. kvartal 2019 med virkning fra 1. jan. 2020.

Ændring kan kun foretages af kommunalbestyrelsen efter forudgående indhentet udtalelse hos forældrebestyrelserne.

Kommunalbestyrelsen kan ændre styrelsesvedtægten med 3 måneders varsel. Ændring med kortere varsel kan kun ske, hvis forældrebestyrelsen og kommunalbestyrelsen er enige herom.

 

Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 9. okt. 2019.

 

Forslag til forretningsorden (Forældrebestyrelsens egen kompetence):

1. Valg

 • Valg foregår, i henhold til Ærø Kommunes styrelsesvedtægt, inden udgangen af oktober kvartal hvert år.

2. Forældrebestyrelsens sammensætning

 • Tre, fem eller syv forældrerepræsentanter.
 • To-tre forældresuppleanter. Suppleanterne kan deltage i alle møder, men er kun stemmeberettiget ved et fast bestyrelsesmedlems fravær.
 • To medarbejderrepræsentanter
 • To medarbejdersuppleanter
 • Dagtilbuddets leder. Lederen fungerer som sekretær for bestyrelsesmøderne og har ikke stemmeret.

3. Valgproceduren

 • Valget tilrettelægges med minimum to ugers frist og ved skriftlig indkaldelse.
 • Der er hvert år skiftevis to og tre forældre på valg til bestyrelsen.
 • Bestyrelsesmedlemmer vælges
   
  • For en 1 årig periode i dagplejen
  • For en 2-årig periode i daginstitutioner
  • Suppleanter vælges uanset dagtilbudstype for en 1-årig periode.
    
 • Det er muligt at stille op, selvom man ikke har mulighed for at være tilstede ved selve valget. I stedet kan indgives ønske om opstilling til den siddende formand.
 • Der er 1 stemme pr. indskrevet barn og stemmeafgivelse kan kun ske ved personligt fremmøde.
 • Valget afgives på stemmesedler og foregår anonymt. I tilfælde af, at der kun er det antal kandidater opstillet, der skal bruges i forældrebestyrelsen, foretages ingen skriftlig afstemning.
 • Hvis der er stemmelighed, afholdes der omvalg imellem de pågældende kandidater. Det er udelukkende antallet af stemmer der afgør forældrebestyrelsens sammensætning. Stemmetallet afgør valget til henholdsvis bestyrelsesmedlemmer og suppleanter og repræsentanterne indgår efter antal stemmer.

4. Konstituering

 • Forældrebestyrelsen konstitueres umiddelbart efter forældremødet.
 • Forældrebestyrelsen vælger en formand og en næstformand blandt sine medlemmer. Valget sker med simpelt stemmeflertal, og ved stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning.

5. Mødevirksomhed

 • Der afholdes som minimum fire møder årligt. Derudover afholdes der møder når det er nødvendigt, eller når det kræves af lederen eller et bestyrelsesmedlem.
 • Bestyrelsesmøderne afholdes i dagtilbuddet med mindre andet fremgår af konkret beslutning og af dagsorden
 • Mødetidspunkt aftales af den siddende bestyrelse. Bestyrelsesmøder afholdes ved fysisk fremmøde.
 • Bestyrelsesmøderne ledes af formanden, men opgaven kan delegeres
 • Afbud meldes til dagtilbuddets leder tidligst muligt pr. mail eller telefon, der – hvis det tidsmæssigt er muligt - beder suppleanten om at deltage i stedet.
 • På første ordinære bestyrelsesmøde efter valget, opdateres årets mødeplan.
 • Bestyrelsesmøderne er åbne for de øvrige forældre. Dog har forældrebestyrelsen mulighed for at behandle enkelte punkter for lukkede døre, f.eks. spørgsmål der er underlagt fortrolighed og tavshedspligt.
 • Såfremt forældrebestyrelsen finder det hensigtsmæssigt, kan den invitere andre personer til at deltage i møde.
 • Der kan, fra Ærø Kommunes side, indkaldes til temadage, dialogmøder, kurser m.v.

6. Dagsorden:

 • Formanden udsender foreløbig dagsorden senest 15 dage før bestyrelsesmødet inkl. bilag/materiale til dagsordenen. De resterende bestyrelsesmedlemmer har derefter en uge til at komme med ønskede punkter til dagsorden.
 • Ønsker et bestyrelsesmedlem et punkt på dagsorden, meddeles dette til formanden, gerne sammen med et bilag/materiale eller kort beskrivelse af hvad punktet drejer sig om, så de resterende bestyrelsesmedlemmer har mulighed for at forberede sig.
 • Den endelige dagsorden udsendes pr. mail en uge før mødet og offentliggøres af lederen på intranettet.
   
  • Faste punkter på dagsordenen. Det skal fremgå om punkterne er til orientering, drøftelse eller beslutning:
    
   • Opfølgning på referat fra sidste møde
   • Nyt fra forældrebestyrelsen
   • Nyt fra dagtilbuddet
   • Budget
   • Punkter fra forældre/bestyrelsesmedlemmer
   • Punkter til kommende møder
   • Eventuelt.

7. Referat:

 • Dagtilbuddets leder sikrer et referat.
 • Af referatet skal det som minimum fremgå: Hvem har deltaget i mødet, hvad dagsorden for mødet har været og hvad drøftelserne og beslutningerne i relation til hvert enkelt punkt på dagsordenen har været.
 • Referenten udfærdiger et referat, som udsendes pr.mail til bestyrelsesmedlemmerne senest en uge efter mødets afholdelse.

8. Formandens opgaver:

 • Det er formandens opgave, i samarbejde med dagtilbuddets leder, at sikre at nyvalgte medlemmer til forældrebestyrelsen og suppleanter modtager styrelsesvedtægter, forretningsorden eller andet nødvendigt materiale senest sammen med dagsordenen til første ordinære bestyrelsesmøde.
 • Al post til forældrebestyrelsen tilgår formanden, som videresendes af formanden til de øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter eller bekendtgøres på bestyrelsesmøder.
 • Udarbejde dagsorden.
 • Udsende dagsorden samt relevante bilag rettidigt.
 • Kan indkalde til ekstraordinært bestyrelsesmøde.
 • Mødeleder
 • Årsmødeplanlægger.
 • Sikre årsberetning til ”Forældrevalgaften”, om bestyrelsens arbejde
 • Formanden er som udgangspunkt bestyrelsens repræsentant ved dialog møder, ansættelser m.v.

9. Næstformandens opgaver:

 • Overtager formandens opgaver i dennes fravær.

10. Beslutningsprocesser:

 • Forældrebestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.
 • Der kan stemmes om punkter på dagsordenen, der fremstår som beslutningspunkter.
 • Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal blandt forældrebestyrelsens medlemmer. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
 • Forældrebestyrelsen inddrages i de beslutninger der er af principiel og overordnet art, ligesom forældrebestyrelsen orienteres om sager om daglig drift, der er særligt ressource- eller opmærksomhedskrævende.
 • I sager, hvor beslutningen ikke kan afventes til næste bestyrelsesmøde, vil beslutningen i fællesskab kunne tages af formanden og næstformanden. Beslutningen forelægges forældrebestyrelsen på førstkommende møde.

11. Bestyrelsens opgaver:

 • Fastsætter principper for institutionens arbejde
 • Fastsætter principper for samarbejdet mellem dagtilbud og hjem
 • Fastsætter principper for anvendelse af en budgetramme. Som minimum de børnerelaterede konti.
 • Indstillingsret til kommunen i forbindelse med ansættelse af personale.
 • Inddragelse i udarbejdelsen og evalueringen af og opfølgningen på den pædagogiske års- og læreplan
 • Inddragelse i, hvordan dagtilbuddene kan samarbejde med lokalsamfundet
 • Inddragelse i dagtilbuddenes arbejde med at skabe rammer for gode overgange og sammenhænge for børn
 • Planlægge og gennemføre arrangementer for forældre og børn og dermed bidrage til et godt samarbejde.
 • Bidrage med forældreperspektivet på stort og småt i dagtilbuddet.
 • Bestyrelsen kan nedsætte et udvalg. Bestyrelsen beslutter, om udvalgene er åbne for andre end bestyrelsens medlemmer.

12. Tavshedspligt:

 • Alle medlemmer af forældrebestyrelsen har tavshedspligt efter straffelovens regler om tavshedspligt.
 • Forældrebestyrelsens medlemmer har livsvarig tavshedspligt med hensyn til alt, hvad de erfarer i deres egenskab af bestyrelsesmedlem, medmindre der er tale om forhold, som efter sagens natur involverer anden part.

13. Udtrædelse af bestyrelse

 • Et bestyrelsesmedlem udtræder af forældrebestyrelsen når ens barn/børn er udmeldt af dagtilbuddet. Pladsen i forældrebestyrelsen kan bevares, hvis forældrerepræsentanten har yngre børn, der står på venteliste til/optages på en plads indenfor 6 mdr.
 • Suppleanterne indtræder i den rækkefælge de er valgt.
 • Suppleanten overtager valgperiode fra den afgående.

14. Forretningsorden

 • Forretningsordenen vedtages hvert år ved første ordinære bestyrelsesmøde efter valg.
 • Forretningsordenen kan ændres med et flertal på mindst halvdelen i bestyrelsen.

 

Forretningsordenen er vedtaget på forældrebestyrelsesmødet d.