Formål

Udvalget for bæredygtig energi er nedsat i henhold til Lovbekendtgørelse nr. 2 af 04.01.2018 om kommunernes styrelse § 17 stk. 4.

Udvalget for bæredygtig energi har som overordnet formål at bidrage til, at Ærø Kommune når sine mål, som defineret i kommunens Visionsplan for Ærøs energiforsyning.

OPGAVER

Udvalget for bæredygtig energi har til opgave at:

  • fremme og udbrede kendskab til og interesse for vedvarende energi
  • fungere som et forum, hvor nye energiinitiativer udspringer og koordineres
  • være initiativtager og katalysator for nye vedvarende energiinitiativer, herunder energispareinitiativer
  • være medaktør og støttefunktion for igangværende vedvarende energiprojekter
  • have fokus på den folkelige forankring lokalt på Ærø
  • indstille projekter og planer til Kommunalbestyrelsen
  • udarbejde en 2-årig handleplan, som beskriver udvalgets prioriterede indsats på energiområdet i perioden. Udarbejdelse sker i samarbejde med VE-koordinatoren, og handleplanen justeres én gang årligt.

KOMPETENCER

Kommunalbestyrelsen fastsætter retningslinjer for Udvalget for bæredygtig energis virksomhed. Udvalget har kompetence til at indstille projekter og planer til Kommunalbestyrelsens beslutning.

Udvalget har ikke en selvstændig økonomisk ramme og må ikke træffe beslutninger, som har direkte eller indirekte betydning for Ærø Kommunes økonomi, uden Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Udvalgets arbejde skal udøves i henhold til de gældende forvaltningsmæssige principper, herunder reglerne om inhabilitet. Udvalgets arbejde er desuden omfattet af Offentlighedslovens bestemmelser om aktindsigt.

Udvalget for bæredygtig energi tegnes af formand og sekretær.

VEDTAGELSESPÅTEGNING

Således godkendt af Kommunalbestyrelsen den XX. XX 2018.