Forsikringspolitikken omfatter alle forvaltningsområder og alt personale.  Formålet med en forsikringspolitik er at opnå, at der administreres efter fælles regler i forsikringssager i samtlige kommunale afdelinger og kommunale institutioner.

Kommunens forsikringer administreres centralt af Teknisk afdeling.

Ærø Flyveplads har en særlig drifts- og lejeaftale som indeholder aftale om, at Ærø Kommune tegner ”AIRPORT OWNERS AND OPERATORS LIABILITY INSURANCE”, samt forsikring for den af kommunen ejede bygning, som er stillet til rådighed for lejer. Øvrige bygninger og løsøre, som er ejet af lejer, er Ærø Kommune uvedkommende.

Ærøfærgerne administrerer selv forsikringsaftaler, der knytter sig til selve skibene og kajanlæg med tilknyttede hjælpefunktioner. Dette kan ske i et samarbejde mellem flere ø-færgeselskaber.

Forsikringerne tegnes i et af Kommunalbestyrelsen valgt forsikringsselskab. Ærø kommune indgår - som hovedregel - en rammeaftale med et forsikringsselskab for en 5-årig periode.

Ærøfærgerne kan dog – med ansvar overfor Kommunalbestyrelsen - indgå aftale om tegning af forsikring der knytter sig til skibene jfr. foranstående samarbejde.

Ansvaret for, at de fornødne forsikringer er tegnet, herunder også størrelsen af forsikringssummer, påhviler lederen for det budgetansvarlige område og institutionsledere.

Ved nytegning eller ændringer af forsikringer gives besked til Teknisk afdeling, der foretager det videre fornødne overfor forsikringsselskabet.

Ved anmeldelse af skade udfylder den skaderamte afdeling/institution en skadeanmeldelse med bilag, og indsender dette til Teknisk afdeling, der foretager en registrering af skaden og videresender anmeldelsen til forsikringsselskabet

Al korrespondance sendes via Teknisk afdeling.

Teknisk afdeling er til rådighed for afdelingerne/institutionerne med råd og vejledning. Kontakt til forsikringsselskabet sker efter aftale med Teknisk afdeling.

Som hovedregel tegnes følgende forsikringer:

Motorkøretøjsforsikring

 1. For samtlige motorkøretøjer og selvkørende arbejdsmaskiner tegnes lovpligtig ansvarsforsikring.
 2. For person-, vare- og lastbiler tegnes som hovedregel brand- og kaskoforsikring med en selvrisiko på kr. 5.000,00
 3. For selvkørende arbejdsmaskiner på over 15 HK tegnes som hovedregel brand- og kaskoforsikring med en selvrisiko på kr. 5.000,00.
 4. Selvkørende arbejdsmaskiner på under 15 HK er omfattet af kommunens generelle ansvarsforsikring og dækket af afdelingens/institutionens løsøreforsikring.
 5. Teknisk afdeling kan indstille til Kommunalbestyrelsen, at Ærø Kommune vælger selvforsikring eller større selvrisiko på området, hvis dette findes økonomisk fordelagtigt.

Bygningsforsikring

 1. Brand- husejer- og stormskadeforsikring tegnes for samtlige bygninger.
 2. Forsikringerne tegnes på fuld- og nyværdi-vilkår. (Se dog pkt. 5)
 3. Husejer- og stormskadeforsikringen tegnes uden selvrisiko.
 4. Teknisk afdeling kan indstille til Kommunalbestyrelsen, at Ærø Kommune vælger yderligere dækninger, selvforsikring eller selvrisiko på området, hvis dette findes økonomisk fordelagtigt.
 5. Endvidere tegnes kombineret entrepriseforsikring for bygning under opførelse eller ombygning.
 6. Fredede bygninger, bygninger der er købt/bestemt til nedrivning eller bygninger, der er værdiforringede med mere end 30% forsikres på de vilkår, der er mest hensigtsmæssig for den/de pågældende bygninger.

Løsøreforsikring

 1. Brandforsikring tegnes for inventar, værktøjer, driftsudstyr, småmaskiner u/15HK, tekniske installationer m.m..
 2. Forsikringen tegnes på nyværdivilkår.
 3. Ligeledes tegnes indbrudstyveriforsikring og forsikring for følger efter vandskader som følge af brud på rør og voldsomt skybrud eller tøbrud.
 4. Løsøreforsikring tegnes uden selvrisiko.
 5. Teknisk afdeling kan indstille til Kommunalbestyrelsen, at Ærø Kommune vælger yderligere dækninger, selvforsikring eller selvrisiko på området, hvis dette findes økonomisk fordelagtigt.
 6. Endvidere kan der tegnes all-risks forsikring efter godkendelse af Teknisk afdeling.

Kollektiv ulykkesforsikring

 1. Tegnes for kommunalbestyrelsesmedlemmer samt personer udpeget til at repræsenterer Kommunalbestyrelsen i bestyrelser, råd og nævn.
 2. Tegnes for plejeanbragte børn.

Personaleforsikringer

 1. Der tegnes ansvarsforsikring for samtlige ansatte i kommunale forvaltninger, kommunale institutioner samt personer under borgerligt ombud.
 2. Der tegnes der ansvarsforsikring for personer i aktivering i henhold til lov om aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 10 og 11.
 3. Der tegnes ansvarsforsikring for personer på integrationsydelse i aktivering.
 4. Kommunalbestyrelsen har besluttet at meddække de personer, der, indenfor de af Kommunalbestyrelsen til enhver tid vedtagne områder, yder en frivillig indsats.
 5. Der tegnes underslæbs- og kriminalitetsforsikring for samtlige ansatte i kommunale forvaltninger, kommunale institutioner samt personer under borgerligt ombud.
 6. Der tegnes arbejdsskadeforsikring, for samtlige ansatte i kommunale forvaltninger, kommunale Institutioner samt personer under borgerligt ombud.Teknisk afdeling kan indstille til Kommunalbestyrelsen, at Ærø Kommune fortsætter med at være selvforsikret på området, hvis dette findes økonomisk fordelagtigt.
 7. Der tegnes arbejdsskadeforsikring for personer i aktivering i henhold til lov om aktiv beskæftigelses indsats kapitel 10 og 11.
 8. Der tegnes arbejdsskadeforsikring for personer på integrationsydelse i aktivering.
 9. Kommunalbestyrelsen har besluttet at meddække de personer, der, indenfor de af Kommunalbestyrelsen til enhver tid vedtagne områder, yder en frivillig indsats. Teknisk afdeling kan indstille til Kommunalbestyrelsen, at Ærø Kommune fortsætter med at være selvforsikret på området, hvis dette findes økonomisk fordelagtigt.
 10. Følger efter en erhvervsbetinget sygdom skal anmeldes til og erstattes af Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring (AES), hvor Ærø Kommune har tilslutningspligt.

Rejseforsikring

Der tegnes en rejseforsikring for ansatte og byrådsmedlemmer, der rejser i tjenstligt ærinde uden for Danmarks grænser.

Forsikringen tegnes med sygdom, hjemtransport og bagage.   

Forureningsforsikring

Der tegnes forsikring til dækning af udgifter i forbindelse med forureningsuheld, der skal dække direkte og nødvendige udgifter som følge af et pludseligt opstået, eller pludseligt konstateret forureningsuheld med farlige stoffer på landjorden.

Søforsikring

Der tegnes søforsikring for kommunale søfartøjer.

Patientforsikring

Der tegnes patientforsikring for kommunale sundhedsordninger.

Selvforsikring

 1. Alle risici, der ikke er nævnt under forannævnte punkter, forsikres generelt ikke.
 2. Afdelingslederne kan i særlige tilfælde ansøge Teknisk afdeling om, at praksis for så vidt angår tegning af forsikringer, afviges.

Selvrisiko

 1. Uanset hvilke selvrisici der er aftalt med det valgte forsikringsselskab, har Kommunalbestyrelsen bemyndiget Teknisk afdeling til at operere med en intern selvrisiko pr. skadebegivenhed.
 2. Hvis helt særlige forhold gør sig gældende, kan selvrisikoen undtagelsesvist reduceres.
 3. For skader anmeldt i. h. t. lov om arbejdsskadesikring vil der ikke kunne opkræves selvrisiko.              

EU-udbud

 1. Ved kontraktudløb udbydes samtlige forsikringer i h. t. regler i EU’s Tjenesteydelsesdirektiv.
 2. Udbuddet varetages af Tekniks afdeling.

Rapport

Teknisk afdeling udarbejder årligt rapport til Hovedudvalget indeholdende orientering om skadeforløbet på de selvforsikrede områder.

Vedtagelsespåtegning

Forsikringspolitikken gælder fra den 1. januar 2019 og erstatter alle tidligere politikker.

 

Således godkendt af Kommunalbestyrelsen den 27. juni 2018

Ole wej Petersens underskrift                Allan krogh filtenborgs underskrift