UDVALGETS SAMMENSÆTNING

Udvalget for bæredygtig energi består af 9 medlemmer:

Borgmesteren.

Derudover udpeger Kommunalbestyrelsen 1 medlem til udvalget, til at varetage kommunale interesser. To medlemmer fra Energiforsyningssektoren. Et medlem fra Ærø Energi- og Miljøkontor. Et medlem fra Ærøs håndværkerstand.

Et medlem fra Fonden Ærøs Energipulje. Et medlem fra Turist- og Erhvervskontoret. Et medlem fra Marstal Navigationsskole.

Alle medlemmer forventes at have interesse for og indsigt i vedvarende energiteknologier og energibesparelser.

Der udpeges ikke suppleanter for det pågældende medlem.

KONSTITUERING

Borgmesteren er formand for udvalget og det af Kommunalbestyrelsen udpegede medlem af udvalget, næstformand.

FØLGEGRUPPE

Udvalget udpeger en følgegruppe af videnspersoner.

Følgegruppen kan bestå af aktører på markedet, forskere, håndværkere, lokale borgere og andre enkeltpersoner, der kan inspirere og kvalificere udvalgets arbejde.

Følgegruppen kan bestå af op til 10 personer, som inddrages efter behov.

MØDER

Der afholdes 4 - 6 møder årligt. Møderne er ikke åbne for offentligheden.

I møderne deltager VE-koordinatoren og eventuelt andre ansatte i den kommunale organisation, som arbejder med vedvarende energi.

Mødeplan for det efterfølgende år godkendes hvert år af udvalget på et møde i årets sidste kvartal. Mødeplanen indgår i kommunens egen mødeplan og offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Der kan undtagelsesvis afholdes telefonmøder eller møder pr. mail, såfremt en sag kræver en hurtig afgørelse. Sagen skal i så fald behandles efterfølgende på et ordinært møde.

Møder skal herudover holdes, når mindst tre medlemmer forlanger det og samtidig aflevere en dagsorden for mødet. Formanden skal da inden 14 dage via sekretæren indkalde til møde og udsende dagsordenen.

Udvalget er beslutningsdygtig, når mindst tre medlemmer, herunder formanden eller næstformanden, er til stede. Udvalgets beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget.

Såfremt det er hensigtsmæssigt, kan et eller flere fagkyndige medlemmer af udvalget, på udvalgets vegne, indgå i projektgrupper, som udløber af de igangsatte projekter og/eller planlægningsopgaver.

Ved starten af hver valgperiode tages udvalgets struktur og virke op til revision.

SEKRETÆRFUNKTION

Teknisk afdeling fungerer som sekretær for udvalget.

Sekretæren udarbejder dagsorden for alle møder og skriver referat af møderne. Dagsordenen, med alt relevant materiale for sagens oplysning, skal være udsendt til udvalgets medlemmer senest 4 dage før mødets afholdelse.

VEDTAGELSESPÅTEGNING

Således godkendt af Kommunalbestyrelsen den XX. XX 2018.