Godkendt 13.12.2017 af Kommunalbestyrelsen

Forord

Hvert år udarbejder landets kommuner en beskæftigelsesplan. Formålet hermed, er at beskrive indsatsen og arbejdet med beskæftigelsen i den enkelte kommune.

Beskæftigelsesplanen skal forholde sig til hidtidige indsatser samt effekter, og anvendes som et rådgivende udgangspunkt for beskæftigelsesindsatsen de kommende år.

Kommunerne er forpligtet til at bruge ministerens beskæftigelsesmål som afsæt for beskæftigelsesplanen, men målene kan arbejdes med, som kommunen finder det er mest relevant.

Ministermålene for 2018 er:

 1. Flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse i stedet for at være på offentlig forsørgelse.
 2. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft.
 3. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende.
 4. Flere jobparate personer på kontanthjælp skal i beskæftigelse, og flere aktivitetsparate bliver jobparate eller kommer i beskæftigelse.
 5. Bekæmpelsen af socialt bedrageri og fejludbetalinger skal styrkes.

 

Generelt oplever hele landet en positiv fremgang på beskæftigelsesområdet. Seneste tal fra juli 2017 viser, at Ærø Kommune har 22 pct. på offentlig forsørgelse. Flere af dem er ofte i tæt kontakt og dialog med beskæftigelsesområdet, der støtter borgeren med at finde tilbage til arbejdsmarkedet.

Det forventes at den stigende beskæftigelse vil have en positiv afsmitning på beskæftigelsesområdet. Ærø har, som resten af Fyn, oplevet en beskeden fremgang og er én af de kommuner på Fyn, der har oplevet en positiv stigning i antallet af jobomsætninger.

Ikke desto mindre, oplever Ærø Kommune en negativ stigning i ledigheden, hvilket i høj grad skyldes, at integrationsborgerne, lovmæssigt, registreres jobparate og derfor tælles med i den samlede ledighed. Andelen af jobparate integrationsborgere udgør en betydelig andel af den samlede ledighed, hvilket medfører den øgede ledighed på Ærø.

På trods af den mindre fremgang på beskæftigelsesområdet på Fyn, oplever flere af de fynske kommuner, at virksomheder indenfor enkelte brancheområder, har udfordringer med at rekruttere de ressourcer, der er behov for.

Fremadrettet er det derfor vigtigt, at Ærø kommune understøtter virksomhederne med at matche deres behov og efterspørgsel med lediges kompetencer. Centralt skal der fokuseres på efter-/videreuddannelse indenfor nuværende og fremtidige mangelområder.

Ærø Kommune ønsker derfor at arbejde fokuseret på efter-/videreuddannelse af ledige borgere, så de matcher den nuværende og kommende efterspørgsel.

Indeværende beskæftigelsesplan for 2018 beskriver, hvordan Job- og Voksencenter Ærø vil imødegå udfordringen ved at få flere ledige i arbejde eller uddannelse, samt understøtte virksomhedernes stigende beskæftigelsesbehov fremadrettet.

Beskæftigelsesplanen er inddelt i fem hovedoverskrifter:

 1. Uddannelse til de unge
 2. Arbejde og arbejdsparathed
 3. Den virksomhedsvendte indsats
 4. Flygtninge i arbejde
 5. Socialt bedrageri

 

Overskrifterne er dækkende for den aktuelle situation, centrale indsatser og projekter på beskæftigelsesområdet:

UDDANNELSE TIL DE UNGE

AKTUEL SITUATION

Ærø Kommune har, generelt set, en stor andel af unge der påbegynder og gennemfører en uddannelse. Derimod er der en andel af ledige aktivitetsparate unge, der har udfordringer der rækker udover ledighed, hvilket vanskeliggør deres ønsker for uddannelse og arbejde.

Samtidigt er Ærøs geografiske placering med til at besværliggøre, at de ledige aktivitetsparate unge tilmelder og gennemfører en uddannelse. De unge har ofte udfordringer, udover ledighed, såsom angst, depression og/eller misbrugsproblemer som kan forværres ved, at den unge skal transportere sig langt eller er nødt til at flytte af øen. Job- og Voksencenter Ærø har i den forbindelse arbejdet med at videreudvikle uddannelses- og støttemulighederne for de ledige unge på og af øen.

HVAD GØR VI (INDSATS)?

Der er udarbejdet en samarbejdsaftale med Sydfyns Erhvervsforskole (produktionsskole), VUC, aftale om EGU- pladser (indstilles til politisk beslutning, hvis ikke det kan finansieres af egen ramme), brobygningsforløb i samarbejde med de fynske kommuner, motions- og trivselstilbud på øen samt mulighed for fjernstudie. Tiltag der er med til at støtte den unge i uddannelse og/eller bringe dem tættere på arbejdsmarkedet.

Hovedfokus er at reducere mængden af borgere under 30 år på offentlig forsørgelse, og at flere end i dag påbegynder en uddannelse på Ærø eller udenfor Ærø.

Job- og Voksencentret prioriterer en tidlig uddannelsesrådgivning, samt en faglig dygtig visitation højt. Der er fokus på at der tilknyttes en mentor til de unge, for hvem det er relevant, så de støttes i deres udfordringer.

Job- og Voksencentret sørger for at vejlede de unge bedst muligt i forhold til uddannelse og der arbejdes med at etablere kontakt til en uddannelsesambassadør, til sparring for sagsbehandlere. Desuden er der et tæt samarbejde med UU-Sydfyn, der deltager i den første samtale med den unge, i de situationer, hvor det vurderes relevant.

VENDES I DØREN ELLER DEN EKSTRA INDSATS

Det er Job- og Voksencentrets strategi, at åbenlyst uddannelsesparate skal ”vendes i døren”. Disse unge skal i høj grad vejledes om deres uddannelsesmuligheder, inden de søger om offentlig forsørgelse. På samme måde bliver de vejledt om at søge ordinært arbejde og bliver orienteret om, at selv få timer giver en højere lønudbetaling end uddannelseshjælp.

De åbenlyst uddannelsesparate, der ender med at modtage en offentlig forsørgelse, bliver tildelt en virksomhedspraktik/nytteindsats, der ofte bevirker, at de hurtigt er ude af det offentlige system.

De aktivitetsparate unge skal i langt højere grad støttes i deres vej tilbage til uddannelse. Fokus er lagt på mentorindsatsen, sundhedsfremmende tilbud samt den sagsfaglige opfølgning.

PROJEKTER

Job- og Voksencentret deltager sammen med en række andre kommuner i det statsfinansierede projekt ”Flere skal med”. Projektet handler om at borgeren støttes massivt i sine udfordringer, der tages hånd om de barrierer der fastholder dem i forsørgelsessystemet og borgeren bliver tilknyttet en fast virksomhedskonsulent.

Målgruppen er borgere der har stået udenfor arbejdsmarkedet i mere end 5 år samlet. Der er afsat puljemidler til deltidsansættelse af en sagsbehandler, der sammen med en jobkonsulent har fokus på løntimer og virksomhedspraktik for b.la. unge aktivitetsparate under 30 år.

MÅLSTRATEGIER FOR DE UNGE:

 • 90 pct. af de unge, der er vurderet åbenlyst uddannelsesparate er påbegyndt uddannelse indenfor et år eller ordinær arbejde
 • At nedbringe andelen af aktivitetsparate med 10 pct. sammenlignet med tal for udgangen af 2017 (nuværende niveau 31 aktivitetsparate)
 • 30 pct. af de unge flygtninge/indvandrere under 30 år, er efter gennemførelse af danskundervisning i introduktionsperioden påbegyndt uddannelse eller ordinær arbejde

ARBEJDE OG ARBEJDSPARATHED

AKTUEL SITUATION

På trods af en ledighed i Ærø Kommune, der svarer til ca. landsniveauet, er det stadigvæk vigtigt at ledige borgere støttes i deres udfordring med at finde arbejde og komme ud af offentlig forsørgelse.

Det er vigtigt at Job- og Voksencentret giver ledige borgere en indsat, der støtter dem mod beskæftigelse. Job- og Voksencentret har på baggrund heraf fokus på hyppige, tidlige og jobrettede samtaler. Samtaler, hvor indholdet er på et fagligt højt niveau med brugbare, konkrete og klare mål for borgerens vej til beskæftigelse.

De aktivitetsparate skal i højere grad gøres jobparate, ved hjælp af indsatser der bringer dem tættere på arbejde, såsom afklaring af arbejdsevne, hjælp til misbrugsproblemer og psykiske og fysiske udfordringer. Sygemeldte borgere skal understøttes, så deres sygemelding ikke forværres, men afkortes i det omfang det er muligt. Borgere visiteret til fleksjob skal støttes i deres indsats med at finde arbejde gennem virksomhedspraktikker, tilbud ved anden aktør samt understøttes i deres progression af timeantal.

HVAD GØR VI (INDSATS)?

De jobparate kontanthjælpsmodtagere tilbydes samtaleforløb på samme måde som dagpengemodtagere og indkaldes derfor til samtale oftere end loven foreskriver. Den tidlige samtale er essentiel for at tilbyde ledige en effektiv indsats og sikre, at de understøttes i deres vej mod beskæftigelse.

For både dagpengemodtagere og jobparate er der fokus på at få dem opkvalificeret, så de matcher virksomhedernes behov på Ærø. Til dette er der afsat en uddannelsespulje til de jobparate samt puljemidler fra beskæftigelsesministeriet. Dagpengemodtagerne har derimod en række statslige puljer, der kan bruges til uddannelse og opkvalificering.

MÅLSTRATEGIER FOR JOBPARATE OG AKTIVITETSPARATE:

 • At andelen af aktivitetsparate, ved udgangen af 2018, er mindsket med 10 pct. sammenlignet med tal for udgangen af 2017 (nuværende niveau 20 aktivitetsparate)
 • At andelen af dagpengemodtagere holdes på et niveau svarende til det nuværende eller under landsgennemsnittet.
 • At andelen af jobparate, ved udgangen af 2018, er mindsket med 10 pct. sammenlignet med tal for udgangen af 2017 (nuværende niveau 19 jobparate)
 • Større udnyttelse af puljen til jobparate i 2018 (implementeringsplan 2016) sammenlignet med 2017
 • At sænke eller som minimum holde nuværende varighed på Sygedagpenge (gns. niveau for 2016 10,3 uger)

For at understøtte virksomhederne og sikre, at ledige er klædt på til at matche arbejdsmarkedet, arbejdes der proaktivt med borgerne. Det vil sige, at ledige opnår en forståelse af behovet på arbejdsmarkedet og arbejder henimod jobåbningerne.

Den tidlige indsats, jobrettede samtaler, vejledning og opkvalificering samt virksomhedspraktikker er en stor del af kerneindsatsen for dagpengemodtagere, jobparate og fleksjobvisiterede. Indsatser som i sidste ende skal hjælpe med at støtte borgeren i arbejde, så de kan forsørge sig selv.

For de aktivitetsparate fokuseres der på at de bliver mødt med indsatser der får dem afklaret i forhold til, jobparathed, ressourceforløb, jobafklaringsforløb eller førtidspension. Målet er at reducere mængden af aktivitetsparate samt deres forløbsvarighed. Indsatsen skal støttes af foranstaltninger, såsom mentorindsats, fokus på den rette visitering, sundhedsfremmende tilbud og virksomhedspraktikker (løntilskud og ordinære timer).

Sygemeldte borgere tilbydes en tidlig indsats og opfølgning for at forebygge lange sygdomsforløb. Indsatsen skal understøttes af andre tilbud, såsom mestringsforløb, sundhedsfremmende tilbud, virksomhedspraktikker m.fl. Sygemeldte fra beskæftigelse skal tilbage arbejde, i det antal timer, det er fysisk og psykisk muligt, for at styrke deres tilknytning til arbejdsmarkedet.

PROJEKTER

Job- og Voksencentret deltager sammen med andre kommuner i en telefonkampagne, hvor virksomhederne får information omkring muligheder for opkvalificering gennem puljen” Opkvalificering inden for mangelområder”. Der er tale om et supplement til kommunens egen indsats med besøg fra konsulenter på virksomhederne.

Det føromtalte projekt ”Flere skal med” er ligeledes relevant for aktivitetsparate borgere og udgør en betydelig andel af den samlede målgruppe for projektet.

DEN VIRKSOMHEDSVENDTE INDSATS

AKTUEL SITUATION

Ærø kommune mærker, som flere af landets kommuner, at opsvinget har en positiv effekt på beskæftigelsesområdet. Virksomhederne er langsomt ved at efterspørge mere arbejdskraft og flere ledige går i arbejde. Kommunen har endnu ikke mærket effekten i sådan en grad, at virksomhederne, generelt set, ikke får den arbejdskraft de efterspørger.

På trods af dette, er det essentielt, at Ærø Kommune arbejder mod at forebygge, at der ikke opstår et tomrum, hvor virksomhederne ikke kan få afsat ledige stillinger.

Job- og Voksencentret skal bidrage med virksomhedspraktikpladser, opkvalificering af ledige og forståelse for virksomhedernes nuværende og fremtidige behov.

HVAD GØR VI (INDSATS)?

Som led i den igangværende implementeringsplan 2016, er der investeret i den virksomhedsrettede indsats. Det betyder, at Job- og Voksencentret har udviklet en virksomhedsstrategi og -service, hvor der er fokus på det tætte samarbejde og udvikling af samarbejdsaftaler.

En virksomhedskonsulent deltager i en række individuelle og kvartalvise virksomhedsmøder med Borgmesteren og Turist- og Erhvervsdirektøren. Til møderne får virksomhedskonsulenten mulighed for at høre hvad der rører på sig i det lokale arbejdsmarked og kan bidrage med inputs til, hvordan Job- og Voksencentret kan støtte virksomhederne. Praksis med virksomhedsmøder forventes at fortsætte.

Mødet er med til at videreudvikle på samarbejdet mellem de private virksomheder og Job- og Voksencentret.

Samtidigt sikres det, at virksomhederne får et indblik i, hvordan Job- og Voksencentret kan bidrage til virksomhedens rekrutteringsopgave.

PROJEKTER

Ærø Kommune er sammen med de fynske kommuner med i ” Rekrutteringsservice Fyn”. Et tiltag, hvor kommunerne er forpligtiget til at udsøge den bedst mulige kandidat, når virksomhederne henvender sig med en forespørgsel efter arbejdskraft. Tiltaget er med til at understøtte, at virksomhederne får den bedst mulige kandidat og service, på tværs af de fynske kommuner.

Kommunen er derudover, som nævnt, med i den omtalte telefonkampagne (”Opkvalificering inden for mangelområder”). Kampagnen bidrager med at afdække virksomhedernes nuværende og kommende behov, så ledige borgere tilbydes den korrekte uddannelse og/eller opkvalificering. Data fra kampagnen har stor betydning, når Ærø Kommune skal støtte virksomhederne med den kvalificerede arbejdskraft.

Job- og Voksencentret deltager aktivt i projektet ”Byg til vækst”, der har til formål at hjælpe med at etablere kontakten mellem ledige borgere og virksomheder, der har behov for arbejdskraft. Det forventes, at byggeprojekterne vil få behov for flere tusinde arbejdstagere. Projektet giver ledige borgere mulighed for opkvalificering i form af snusepraktikker og kursusforløb med mulighed for efterfølgende arbejde på byggepladserne. Derfor er det centralt, at Ærø Kommune deltager aktivt i projektet.

MÅLSTRATEGIER FOR DEN VIRKSOMHEDSVENDTE INDSATS:

 • At en større andel af virksomhederne på Ærø får et tættere samarbejde med Job- og Voksencenter
 • At flere virksomheder indgår samarbejdsaftaler med Job- og Voksencenter ift. virksomhedspraktik, løntilskud, IGU og EGU
 • At virksomhederne støttes (pro)aktivt i rekrutteringen af arbejdskraft til det nuværende og fremtidige arbejdsmarked

FLYGTNINGE I ARBEJDE

AKTUEL SITUATION

Gennem de seneste år, har Ærø Kommune modtaget en stor andel af flygtninge, hovedsageligt fra Syrien, Afghanistan og Eritrea. En tendens, som det vurderes vil falde i de kommende år. Ikke desto mindre er udfordringen med at integrere borgerne stadigvæk ressourcekrævende og af vigtig betydning for Ærø kommune.

I 2. halvår af 2018 forventes det, at en større del af de nuværende flygtninge søger om familiesammenføring. Det vil givetvis medføre en større andel af flygtninge, der vil komme hertil som familiesammenførte.

HVAD GØR VI (INDSATSEN)?

Til at støtte op om integrationsindsatsen er der udarbejdet en fast procedure for modtagelse af nye integrationsborgere. De bliver hentet på asylcentrene, hvilket sikrer den gode overlevering. Indenfor den første uge bliver de vist rundt på øen, hvor de introduceres til børnehave, skoler, banker, Borgerservice, Job- og Voksencenter Ærø m.fl. De får desuden hjælp til bolig, indretning af bolig og tilskud hertil, ligesom familier kan tilknyttes en familiekonsulent.

Tiltagene er med til at støtte borgerne i deres dagligdag, hvilket har stor betydning for, at de har overskud til at fokusere på at finde et arbejde eller komme i uddannelse.

Job- og Voksencentret understøtter flygtningene ved at have fokus på den tætte opfølgning, hyppige virksomhedspraktikker samt tilbud, der har som mål, at flygtninge opnår en forståelse af arbejdsmarkedet og det danske samfund.

Jobparate flygtninge får en virksomhedspraktik indenfor én måned efter ankomst. Efterfølgende placeres de i virksomhedspraktikker med maks. 6 ugers mellemrum for hvert praktikforløb.

Samarbejdet med de frivillige organisationer er også af stor betydning for integrationsindsatsen. Flygtninge tilbydes, ved ankomst, en værtsfamilie/kontaktperson ved Røde Kors. Værtsfamilien/kontaktpersonen hjælper til med at de forstår og lærer det danske samfund og sprog.

Indsatserne medvirker til, at flygtningene opnår en hurtigere tilknytning til - og forståelse af arbejdsmarkedet, sproglige forbedringer samt opbygningen af de kvalifikationer og netværk, der skal til for at kunne forsørge sig selv.

Job- og Voksencentret mærker den positive effekt af indsatsen, hvilket fremgår af flygtningenes tilgang til arbejdsmarkedet og uddannelse. Ærø Kommune placerer sig, sammenlignet med andre kommuner, på et højt niveau, når det gælder andelen af flygtninge i arbejde (pr. september 2017 er 23,5 pct. i uddannelse, IGU eller arbejde).

PROJEKTER

Kommunen deltager i en telefonkampagne, hvor et callcenter, på vegne af jobcenteret, ringer ud til virksomheder på Ærø og tilbyder vejledningsmøder om Integrationsgrunduddannelse (IGU).  Virksomheder, der er interesserede, får booket et møde ved Job- og Voksencentret, som sender en virksomhedskonsulent, der kan fortælle om mulighederne, det praktiske og idéen med IGU. Der er tale om et supplement til kommunens egen indsats.

Indtil videre har kommunen to integrationsborgere i IGU- forløb. Det vurderes, at kampagnen kan få flere virksomheder i spil til et IGU-samarbejde, og potentielt medfører 1-2 IGU-pladser mere.

MÅLSTRATEGIER FOR AT FÅ FLERE FLYGTNINGE I ARBEJDE:

 • At andelen af jobparate flygtninge i arbejde eller uddannelse, ved udgangen af 2018, er forøget til 30 pct., sammenlignet med samme periode for 2017 (nuværende niveau 23,5 pct.)
 • At andelen af aktivitetsparate flygtninge, ved udgangen af 2018, falder med 20 pct. så flere vurderes jobparate, sammenlignet med samme periode for 2017 (nuværende niveau 5 aktivitetsparate)

SOCIALT BEDRAGERI

AKTUEL SITUATION

I de nye beskæftigelsespolitiske mål for 2018, fremgår ét nyt mål, som er med til at diktere den overordnede retning for arbejdet med den aktive beskæftigelsesindsats på tværs af landet; indsatsen mod socialt bedrageri og fejludbetalinger.

Socialt bedrageri har betydning for kommunens økonomi, og det er uacceptabelt at nogle enkelte få udnytter systemet, til at gavn for dem selv, mens det går udover samfundet som helhed. På samme måde er det centralt at minimere fejludbetalinger, da det underminerer borgernes retssikkerhed og tiltro til systemet.

HVAD GØR VI?

Ved modtagelse af nye ydelsesansøgninger indhenter ydelseskontoret på Job- og Voksencentret oplysninger fra Skat samt e-indkomst. Disse oplysninger sammenholdes med kontoudtog, der går 3 mdr. tilbage samt borgerens kontooversigt. Borgeren kontaktes, hvis der ikke er sammenhæng mellem det modtagne og ydelseskontorets oplysninger. Herved sikres det, at der ikke godkendes ydelser uden at borgeren er berettiget til en offentlig forsørgelsesydelse.

Derudover gælder det for alle ydelser, undtagen flekslønstilskud og skånejob, at ydelseskontoret ugentligt gennemgår automatiske adviser for afvigelser, der kan have betydning for udbetaling af forsørgelsesydelser.

Hver tredje måned tjekkes alle borgere for afvigelser i forhold til indkomst og udbetaling af overførselsindkomst. Fremkommer der ændringer eller anden indkomst, kontrollerer en ydelsessagsbehandler om pågældende stadig er berettiget til ydelse.

Fleksløntilskud kontrolleres hver mdr. af udbetalende ydelsessagsbehandler, således, der også her, er opmærksomhed på afvigelser mellem indkomst og ubetalte ydelser.

Når årsopgørelsen er klar på Skat, trækkes hvert år en liste over bevillinger (offentlige forsørgelsesydelser) af en administrativmedarbejder på Job- og Voksencentret. Alle lister tjekkes ved Skat for uoverensstemmelser. Ved ændringer gives besked til ydelseskontoret.

Der udsendes breve til borgerne til underskrift, én gang årligt, hvor de oplyses om deres oplysningspligt. Når brevet modtages retur fra borgeren, med underskrift, scannes det ind på borgerens sag, så det ligger til fremtidig dokumentation. Modtages brevet ikke retur efter 3 uger, rykkes der efter det. Såfremt brevet ikke er retur efter yderligere 3 uger, gives besked til ydelseskontoret om at tilbageholde den pågældende borgers ydelse.

Fagsystemet, som anvendes, er sat op således at ydelsessagsbehandlere modtager adviser på følgende begivenheder: feriepenge, fødsler, ægteskaber, skilsmisser, dødsfald, til -og fraflytninger, Skat, udbetaling af pensioner og ”gået i arbejde”. Adviser, der kan være med til at ændre i borgerens ydelse og hvorvidt, borgeren har ret til ydelse.

MISTANKE OM SOCIALTBEDRAGERI

Ved mistanke om socialt bedrageri indberetter ydelses- og beskæftigelsessagsbehandlere fra Job- og Voksencentret sagen til socialbedrageri-gruppen, der er placeret på Rådhuset. Samme gruppe varetager også henvendelser fra øens beboere, som har mistanke om socialt bedrageri.

MÅLSTRATEGIER FOR BEKÆMPELSE AF SOCIALBEDRAGERI:

 • At andelen af fejludbetalinger reduceres, ved forsat skærpet tilsyn og indsatser fra ydelsessagsbehandlere
 • At der sættes ekstra fokus på socialbedrageri, eksempelvis ved hjælp af kampagner i kommunen

 

 

Beskæftigelsesplan 2018 kan hentes som pdf via dette link