1.Indledning:

Alkohol forbruget på Ærø er socialt og økonomisk et tiltagende problem. På baggrund af det faktuelle antal sociale sager, tilgængelig sundhedsstatistika bl.a. i Ærø kommunes sundhedsprofil (Fyns amt 2006) samt udtalt behov fra læger og andre fagpersoner tværfagligt på Ærø, er der behov for en samlet koordineret indsats på alkoholområdet. Denne indsats vil være konkret udmøntning af og i nøje sammenhæng med den overordnede sundhedspolitik på øen.

Indsatsen skal, foruden at være politisk vedtaget, være ledelsesmæssigt forankret, på et niveau, der går på tværs af faggrænser og sektorer i kommunen. På den baggrund fremsendes efter aftale med socialudvalget dette forslag til intensiveret alkohol­ forebyggelse og alkoholpolitiske tiltag, samt til organisering af indsatsen.

2.Organisation:

Der er efter tværfagligt møde og aftale med kultur- og socialdirektør Henrik Leth primo 2007 nedsat en styregruppe med Ældre- og sundhedschef Ellen Kragelund som ansvarlig.

Gruppen sammensætning og kommissorium fremgår af bilag 1.

3.Mål og succeskriterier for indsatsen på Ærø og for styregruppens arbejde:

 1. Skærpet opmærksomhed på misbrugsproblemer, så der kan ydes en tidlig indsats.
 2. Styrket samarbejde og koordineret indsats overfor voksne på Ærø med overforbrug af alkohol.
 3. Velfungerende og anvendt støttetilbud til voksne i behandling på øen.
 4. Velfungerende tilbud til børn i alkoholramte familier på øen.
 5. Flere voksne motiveret til behandling i alkoholbehandlingscentrets regi.
 6. Alkoholindtaget nedbringes og dermed de alkoholbetingede sygdomme.
 7. Et fagligt velkvalificeret og velfungerende team, til at håndtere problemer omkring alkoholramte familier.
 8. Ærø bliver kendt for at have alkoholpolitik i alle organisationer, såvel offentlige som private.
 9. Ærø bliver kendt i Danmark for en god indsats overfor familier med disse problemer.
 10. Påvirkning af og deltagelse i holdningsdebatten omkring overforbrug af alkohol i ungdomsmiljøer/ idrætsforeninger.

4.Succeskriterier for 2008:

 • Antal af voksne i behandling stiger.
 • Antal af kontakter til nøglepersoner og behandlingstilbud registeres.
 • Der er udpeget og undervist nøglepersoner (3 dage) på alle kommunale arbejdspladser.
 • Der er etableret netværksmøder for nøglepersoner.
 • Alt kommunalt ansat personale er undervist i 2 x 2 timer. (alt. 3 timer)
 • Opstart af 1 børnegruppe i regi af konsulenter fra ABC og familiekonsulent her.
 • Opstart af 1 voksenstøttegruppe. (Tilbud om samtaler med ædru alkoholikere individuelt eller i grupper, der har brug for et skub, for ikke at få tilbagefald.)
 • Der er formaliseret samarbejde om alkoholproblematikken med Langeland og Svendborg kommuner jf. projektbevilling 2008.
 • Anonym telefonlinie for børn og pårørende er etableret mandage 13.00 - 15.30
 • Brug af børnekonsulenterne i Svendborg udnyttes af fagpersoner på hele øen.
 • Børnekonsulenterne kommer på Ærø hver 6 uge.
 • Etablering af tilbud om individuelle motiverende samtaler til voksne, med udarbejdelse af handleplan v/ konsulent og/ eller alkoholsygeplejerske på øen.( incl. samtaler med misbrugere med tilbagefald .)
 • At nuværende konsulenttilbud fra Svendborg anvendes målrettet i indsatsen.
 • Behandlingstilbud på alkoholbehandlingscenteret flyttes til Ærø x 1 ugentligt.
 • Der er etableret formaliseret samarbejde med jobcentret i Svendborg.
 • Styregruppens koordinerende og ledelsesmæssige funktion er kendt på hele øen.
 • At der er nedskrevet alkoholpolitik på alle kommunale arbejdspladser.

5.Handleplan:

   
Politisk vedtagelse af Alkoholpolitikken og handleplanen    ultimo 2007. 
Politisk sanktionering og officiel udmelding om alkolholstyregruppens arbejde og formandens kompetence jf. kommissorium.  ultimo 2007
Godkendelse af funktionsbeskrivelse for nøglepersoner  (bilag 2)
Iværksættelse af uddannelsesplan som beskrevet  (pkt 6) forår 2008
Opstart af netværksmøder mellem nøglepersoner og styregruppen medio 2008
PR omkring denne handleplan, som en del af KRAM initiativerne på Ærø medio 2008
Løbende PR til alle interessenter omkring de nye tiltag fra alkoholstyregruppens side, når politikken er vedtaget primo 2008

Der i løbet af 2008 startes det nødvendige tværfaglige samarbejde mellem forvaltning, alkoholbehandlingscenter og børne/unge fagpersoner.
Ledere i kommunen pålægges fra 2008 at have fokus på og efterleve alkohol­ politikkens indhold og udnytte de beskrevne muligheder i den daglige ledelse.
Afrapportering til kultur- og socialudvalget jf. de opstillede mål og succeskriterier

ultimo 2008

6.Uddannelses plan:

Der uddannes nøglepersoner i alle områder (pålæg til institutions/ederne)

2 rådhus, 5+3+2 Æ&S, 4 + 4 på skolerne, 8+8 på børneinst. /dagpl.

2 park og vej, 2 havne, 1 ungdomsleder, 1 ungdomsvejleder. + alle de centrale ledere i lederforum samt 2 fra rådhuset.

I alt 55 personer samlet i 3 dag  (Bilag 3)

Dette kan arrangeres i en sammenhæng hvor alle er af sted de samme dage.
Undervisningen er gratis, idet konsulenterne fra Svendborg forestår denne.

Alle ansatte skal have 2 x 2 timers orientering = 800 personer, kan foregå i hold på 70- 80 personer.
Undervisningen er gratis idet konsulenterne forestår denne.
(Alternativt kan dette gennemføres som forløb på 3 timer x 1.) (Bilag 4)

Pris for undervisningen vil være time for time, men kurserne kan arrangeres/ planlægges som del af arbejdstiden på tidspunkter eks. fra 13 - 16 eller 12 - 15 hvor ekstratimeudgiften minimeres.

Alle medarbejdere på Ærø vil efter kursus i alkohol forventes:

 • være opmærksomme på og deltage i tidlig opsporing af alkoholproblemer ved at bekymre sig, når de ser alkoholpåvirkede mennesker, der har børn eller som meget ofte er alkoholpåvirkede.
 • henvende sig til arbejdspladsens leder eller alkoholressourceperson, når man er i tvivl om hvordan man skal henvende sig til en person, organisation, forening når der opstår mistanke/kendskab problemer.
 • agere ud fra en viden om hvilken betydning en tidlig indsats kan få for en familie med alkoholproblemer.
 • i den daglige kontakt med borgere med et alkoholproblem og deres pårørende, at tage medansvar og agere ud fra den fælles vedtagne handleplan.

7.Yderligere tiltag fra styregruppen:

Styregruppen udvides evt. med leder fra børneinstitutions- eller skoleområdet. Tilbud om møder med undervisning for pårørende I alkoholiserede mødre.

Tilbud om undervisning til erhvervslivet/ ledere (tilbud om hjælp evt. til formulering af alkoholpolitik)

Tilbud om undervisning på skolerne v/ brug af konsulenterne.

At der fortsat etableres mulighed svarende til "håndsrækningen" på skolerne Alkoholstyregruppen holder½ årlige møder med læger og konsulenter,

Der formaliseres netværksmøder med nøglepersonerne + konsulenter. Succeshistorierne beskrives.

Erhvervslivet opfordres til at håndhæve aldersgrænser m.h.p. salg og udskænkning. At det lovpligtige samarbejdsforum ( tværfaglige fagudvalg) etableres snarligt hvor skole, børneunge og forvaltning mødes jævnligt.

At alle ledere i kommunen opfordres til at benytte ABC's tilbud.

Der er behov for et "værested" I mødested på øen for børn og voksne i alkoholramte familier, hvor der kan ydes professionel støtte og omsorg.

8.Indstilling fra alkoholstyregruppen:

Det indstilles at: dette forslag til handleplan for Ærø Kommune godkendes i sin helhed, idet succeskriterier, forslag til organisering og handleplan er nøje sammenhængende.

I forbindelse med kommunens KRAM-projekt år 2008, vil netop denne handleplan udgøre hele Alkohol-delen af kramprojektet både i 2008 og de kommende år, samt være en kontinuerlig forankring af sundhedspolitikken fremover.

 

Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 13. februar 2008

Jørgen Otto Jørgensen, Borgmester / Lars Rud, Kommunaldirektør

Den originale handleplan kan ses via dette link