Indledning:

Ærø Kommune har siden 2008 arbejdet målrettet med alkoholforebyggelse i kommunen. Under ledelse af en tværfaglig sammensat alkoholstyregruppe er der sat fokus på opkvalificering af frontpersonale og tvær- fagligt netværksdannelse, vidensformidling på børn og ungeområdet, udarbejdelse af alkoholpolitikker på kommunens arbejdspladser, samt andre evidensbaserede indsatser.

Det har været og er fortsat vigtigt at træne medarbejdere i, at italesætte de udfordringer der er grundet i et overforbrug af alkohol. Primært på det menneskelige plan, over for den enkelte borger som drikker for meget, for familier og børn der lider under en pårørendes overforbrug, men også over for medarbejdere i de forskellige institutioner og arbejdspladser. Det har desuden været vigtigt at synliggøre den store økonomi- ske belastning det er for en kommune, og i sidste ende for samfundet.

Danskernes kultur omkring indtagelse af alkohol er den store udfordring i forhold til at ændre drikkevaner og dermed fremme sundheden for befolkningen.

Paradoksalt nok opfatter danskerne alkohol som et harmløst nydelsesmiddel, og ønsker generelt ikke ind- blanding i deres alkoholvaner. Undtaget er dog overfor børn og unge, hvor man gerne ser en indsats.

Den holdning har vi et fælles ansvar for at ændre på.

Voksne, der drikker over sundhedsstyrelsens anbefalinger, udsætter både sig selv og andre for en risiko for et forringet liv. Følgerne af det høje forbrug kan bl.a. aflæses i dødsårsagsstatistikken. I starten af 1960’erne døde hver 50. dansker over 14 år af en alkoholrelateret lidelse - i dag er det hver 20. dansker.

Sundhedsstyrelsen har i 2010 i samarbejde med Dansk sundhedsinstitut opgjort, hvor store økonomiske omkostninger, der er forbundet med alkoholoverforbrug for hver kommune. Inddrager man rapport fra Center for Alkoholforskning ved Syddansk universitet, hvor det vurderes at der er 140.000 alkoholafhængi- ge i Danmark, som har merudgifter for x antal kroner, bruger Ærø Kommune 9.324.000 kr. årligt i merudgif- ter. Hertil skal lægges udgifter på ca. 5 mill. kr. på børneområdet, som ikke er medregnet i ovenstående.

Altså i runde tal ca. 14.5 mill. kr. årligt grundet overforbrug af alkohol.

Ærø Kommune arbejder bl.a. derfor målrettet på, at bevidstgøre borgerne om, hvilken betydning deres al- koholindtag har for dem selv, familien, børn, arbejdspladsen og for kommunen.

Vision:

Ærø Kommune gør en indsats der, hvor det kræves, så børn og unge får en tryg opvækst på Ærø.

Børn og unge på Ærø oplever voksne tager ansvar, hvis deres egne forældre ikke kan, grundet alkoholpro- blemer. Børn og unge på Ærø oplever, at de voksne interesserer sig for deres sundhed og trivsel, ved bl.a. at turde sætte grænser og forebygge eksempelvis tidlig debutalder.

Borgere på Ærø oplever en tværfaglig indsats i forhold til forebyggelse, tidlig opsporing, indsats og behand- ling, der hvor det er nødvendigt.

Forenings- og erhvervslivet samt restaurationsbranchen oplever, at Ærø Kommune inviterer til samarbejde om de evidensbaserede indsatser, der kan være med til at begrænse tilgængelighed, samt sikre ansvarlig udskænkning.

Forord:

Estimater viser, at ca.860.000 danskere har et storforbrug af alkohol ( forbrug over højrisikogrænsen), ca.

 1. danskere har et skadeligt forbrug ( forbrug , der har medført fysisk eller mental helbredsskade) og ca 140.000 danskere har et afhængigt forbrug! 1

1500 borgere på Ærø overskrider sundhedsstyrelsens lavrisikogrænse ( kvinder /mænd 7/14 genstande). Heraf har de 700 borgere et forbrug der overskrider højrisikogrænsen ( 14/21) for alkoholindtag.

1100 borgere viser tegn på alkoholafhængighed. 2 Bag dette tal gemmer der sig to væsentlige informationer

 1. At oplysningerne stammer fra borgerne selv
 2. At det næsten er hver 3 mand fra 16 – 104 år, der er indenfor kategorien

Ærø Kommune vil føre en målrettet politik på alkoholområdet. Politikken sætter fokus på alkohol og medvirker til at fremme sundhed, forebygge sygdomme og andre følgevirkninger af alkohol. Alko- holpolitikken skal understøtte den fremtidige borgerrettede alkoholindsats i kommunen og foran- kres via det tværgående samarbejde, i kommunens driftsområder.

Ærø Kommune har valgt at styrke indsatsen på følgende områder.

 • Den tværgående indsats systematiseres
 • Det ufødte barn
 • Børn sikres mod omsorgssvigt grundet alkoholmisbrug
 • Højne debutalderen hos børn/unge, samt nedsætte forbrug.
 • håndhæve at aldersgrænser for salg og udskænkning overholdes.
 • Begrænsning af tilgængeligheden af alkohol
 • Tidlig opsporing og en kort rådgivende samtale( kort intervention)
 • Alkoholbehandling og opfølgning derpå

Som udmønter sig i flg. indsatser:

1 Hvidtfeldt U.A., A.B.G. Grønbæk M, Tolstrup J.S. Alkoholforbrug i Danmark: Kvantificering og karakteristik af stor- forbrugere og afhængige. Statens Institut for folkesundhed, Syddansk Universitet 2008;1-33.

2 Statens institut for folkesundhed; Hvordan har du det? Sundhedsprofilen i Region Syddanmark 2010

Indsats 1

At forebyggelsesarbejdet og indsatsen på alkoholområdet organiseres systematisk , er tværgående politisk og ledelsesmæssigt .

Handlepunkter

 • Overordnede Alkoholpolitik godkendes politisk.
 • Alkoholpolitikken præsenteres i lederforum og der sikres implementering med opfølgning fra lederforum x 1 årligt.
 • Den politiske vedtagne indsatsplan evalueres løbende i styregruppen, minimum x 1 årligt med præsentation for K/S- udvalget

Indsats 2

Det ufødte barn beskyttes mod gravides alkoholforbrug /Ærø Kommune har indgået samarbejdsaftale med Regionen og almen praksis i forbindelse med øget indsats overfor gravide med et risikoforbrug af alkohol eller andre rusmidler.

Handlepunkter

 • Kommunen medvirker til opsporing af gravide med et risikoforbrug af alkohol eller andre rusmidler. Såfremt kommunen identificerer gravide med et risikoforbrug informerer kommunen den gravide om famileambulatoriets tilbud og sørger for henvisning til familieambulatoriet. Kommunen indhenter samtykke fra den gravide, med henblik på videregivelse af oplysninger til familieambulatoriet. ( se i øvrigt pjecen som beskriver fordeling af opgaver)
 • Rutine /screeningsspørgsmål i forbindelse med sundhedspl.besøg/ jordmoderbesøg/ lægebesøg med forældre, i forbindelse med graviditet og fødsel.
 • Udvikle spørgeguide til brug i Ærø Kommune, samt øvrige instanser der har direkte borgerkontakt med gravide.
 • Implementering af spørgeguide.

Indsats 3

Børn sikres mod omsorgssvigt som følge af forældrenes alkoholmisbrug

Handlepunkter

 • Der sættes hos professionelle fokus på tegn/ symptomer hos børn der kan give anledning til mistanke om alkoholmisbrug i hjemmet. Opkvalificering af medarbejdere.
 • Handlevejledning i forhold til børn: Der udarbejdes handlevejledning til brug for fagprofessionelle ved mistanke om misbrug af alkohol i hjemmet ved børnefamilier.
 • Der handles altid på denne mistanke ved at følge handlevejledningen på børneområdet.
 • Der udarbejdes folder til brug for børn i alkoholfamilier der endnu ikke er opsporet, så de guides til at søge voksenhjælp.
 • Der er en koordineret, tværfagligt indsats for familier med alkoholproblemer.
 • Børnekonsulent er tilknyttet kommunen. Konsulenten fungerer som sparringspartner for sagbehandlere og andre med relation til familier.

Indsats 4

At unges alkoholdebut udskydes og alkoholforbruget blandt unge reduceres.

Handlepunkter

 • At forældre har ansvaret for, at børnenes alkoholdebut udskydes, samt at vi kom- munalt vil støtte dette f.eks. ved at der i skoleregi udarbejdes alkoholaftaler for 6.– 10. klasse og Sundhedsstyrelsens anbe- falinger om, at unge ikke indtager alkohol før det 16 år følges.
 • Marstal Skole afholder 1 x årligt møde med fokus på vidensformidling, samt workshop omkring alkohol/rusmidler for overbygnings elever og forældre .
 • Sundhedsstyrelsens uge 40 kampagne bruges til at sætte fokus i skolerne i forhold til alkoholens skadelige virkning, dog  vinklet med fokus på gavnlig effekt af sen alkoholdebut, samt overholdelse af sundhedsstyrelsens anbefalinger for alle elever i 7.-10. kl. Der undervises gradueret i alle 5.-6. klasserne.
 • SSP har særligt målrettet indsats på de udsatte unge og laver opsøgende arbejde omkring alkoholrelaterede problemer.
 • Hvert 2. år monitoreres indsatsen ved en spørgeskemaundersøgelse blandt 7.- 10. kl. elever.
 • Natteravne er tilstede ved arrangementer for unge. Fokus på trygt natteliv og evt. rådgivning til de unge bl.a omkring alkoholforbrug.

Indsats 5

At udbud af alkohol begrænses og kun forekommer i områder hvor børn og unge ikke naturligt færdes , samt at alkohol kun tilbydes til borgere med den lovlige minimumsalder.

Handlepunkter

 • Den forebyggende indsats indtænkes i bevillingsnævnet, idet bevillingsnævnet suppleres med fagpersoner fra sundhedsområdet, så det sundhedsmæssige perspektiv repræsenteres i tildeling af bevillinger.
 • Kommunen , detalilhandlen, erhvervs- og foreningslivet støtter op om 16-års loven for salg af alkohol og krav om ID- fremvisning. En gang årligt sendes der brev fra kommunen til alle parter med en påmindelse om ovenstående.
 • Markedsføring og udskænkning minimeres de steder, hvor børn og unge færdes, såsom sportshaller, uddannelsesinstitutioner, kollegier og andre steder.
 • Samarbejde med idrætsforeningerne på øen /( krav om bevidst forebyggende alkoholindsats i forbindelse med tilskud.)

Indsats 6

At borgere i Ærø Kommune tilbydes forebyggelses initiativer og tilbud om indsats og/eller behandling ved uhensigtsmæssigt forbrug af alkohol.

Målet er alkoholforbruget på Ærø blandt voksne er faldende jf. sundhedsprofilen 2010

Handlepunkter

 • Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale. Kommunens medarbejdere, der møder borgere i socialforvaltning, jobcenter, sundhedsplejen, daginstitutioner, skoler , fritidshjem , hjemmeplejen mv. har tidlig opsporing og indsats over for borgere og familier med alkoholproblemer, som en del af deres professionelle funktion. Handlevejleding i forhold til borgere: Kommunen udarbejder handlevejledning og spørgeguide til frontpersonale, med fokus på tidlige symptomer.
 • Intervention i sundhedsklinik: Sygeplejer- skerne tilbyder korte interventions sam- tale i forbindelse med overforbrug af al- kohol. Ved behov for motivation for ændring i vaner eller behandling, tilbydes et kort forløb med motiverende samtaler.
 • Ved behov for afrusning: Sygeplejersker kan i sundhedsklinik tilbyde værdimåling og udlevering af lægeordineret absti- nensmedicin. Borgeren skal være startet op hos læge og henvist til klinik. Afrus- ning kan i svære tilfælde skulle foregå på sygehuset eller i alkoholbehandlingscen- teret.
 • Alkoholbehandling jf.sundhedsloven§141.
 • Der kan tilbydes 1-2 opfølgningssamtaler efter endt alkoholbehandling ved syge- plejerske i sundhedsklinikken.
 • Fortsat opkvalificering af frontpersonaler.
 • Udarbejde spørgeguides til samtalen om alkoholvaner, samt handlevejledning ved behov for rådgivningssamtale eller be- handling.