Ærø Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 28. november 2018 endeligt vedtaget Lokalplan 101-5 – Skipper Park og Kommuneplantillæg nr. 13 Kommuneplanramme Ma. BL7.

Yderligere information
Planerne kan læses her:

Offentlighedsperiode
Planerne var i offentlig høring i perioden den 10. maj 2018 til den 5. juli 2018. Mens planerne var i høring, blev der lavet en aftale om mageskifte mellem ejeren af matrikel 75h Gudsgave, Marstal og matrikel 75g Gudsgave, Marstal. Derfor blev planernes afgrænsning, ændret så de afspejler skel efter mageskiftet. Den nye afgrænsning af områderne var i 4 ugers offentlig høring fra den 13. september til den 11. oktober 2018. Den nye afgrænsning af planområderne blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen på deres møde den 28. november 2018.

Find referaterne fra den politiske behandling af Lokalplan 101-5 og Kommuneplantillæg nr. 13 her 

Ændringer
Der indkom fem indsigelser og en underskriftsindsamling i den første høringsperiode og to indsigelser i den anden høringsperiode. Som følge af indsigelserne er der lavet følgende ændringer:

  • Lokalplanens afgrænsning er blevet ændret, så den passer til den nye afgrænsning mellem matrikel 75g og 75h Gudsgave, Marstal.
  • Der er lavet en præcisering af § 3.2, så det fremgår:

”I åbningstiden må aktivitetsparkens støjniveau ikke overstige 60dB i naboskel. Det gælder for alle aktiviteter både legeaktiviteter, servering, butik mv. Uden for parkens åbningstid må støjniveauet ikke overstige støjgrænserne for områder med blandet bolig- og erhvervsbebyggelse (bykerner). Det vil sige fra alle dage fra 22:00 til 07:00 40 dB, og hverdage fra 07:00 til 09:00 55 dB og weekender og helligdage fra 07:00 til 09:00 45 dB”.

  • Der er lavet en præcisering af § 3.2, så det fremgår:

”åbningstider for de udendørs aktiviteter:

  • Fra påske til og med oktober i tidsrummet 9-20.
  • I perioden påske til og med oktober, kan der enkelte dage afholdes arrangementer med åbningstid til kl. 24. Der kan maksimalt afholdes 10 arrangementer med åbningstid til kl. 24 i hele perioden. Der må ikke være forlænget åbningstid mere end tre dage i træk”.
  • Ved forudsætning for ibrugtagelse, indsættes følgende note:

”Ved åbning af Skipper park, ændres anvendelsen af området til aktivitetspark, der drives erhvervsmæssigt. Når anvendelsen ændres skal også eksisterende anlæg overholde lokalplanens bestemmelser om støj.”

  • Vedr. terrænregulering, tilføjes der en note, om at ordet ulempe i forbindelse med terrænregulering sigter på ulemper i form af f.eks. erosion, og at bygningsreglementets regler om at regnvand skal holdes på egen grund, også gælder i forbindelse med terrænregulering.
  • Vedr. Skiltehøjde, tilføjes der en note, om at lokalplanen ikke har udlagt området til erhverv, men til aktivitetspark, der ikke er sammenligneligt med et erhvervsområde. Skiltning mod det åbne land skal dermed følge Naturbeskyttelseslovens bestemmelser om at skilte ikke må virke dominerende i landskabet.
  • § 5.6 og § 5.7 præciseres, så det fremgår, at det både gælder behovet for parkering af biler og cykler.
  • Der er sket en tilpasning af tekst i redegørelsen vedr. Museumsloven, så det fremgår at:

”Findes der under jordarbejder spor af fortidsminder, skal arbejdet i henhold til Museumslovens (LBK nr 358 af 08/04/2014) § 27 standses i det omfang, det berører fortidsmindet, og fundet skal straks anmeldes til Øhavsmuseet. 

Hvad angår matriklen 75h Gudsgave, Marstal, bedes museet kontaktet i god tid inden planlagt anlægsarbejde for aftale om evt. besigtigelse ved jordarbejder på tlf. 63 51 16 08 eller 21 15 53 28 eller e-mail otu@langelandkommune.dk. Det bemærkes her, at der gives mulighed for diverse anlægsarbejder, hvor der vil være risiko for, at eventuelle skjulte fortidsminder vil blive påtruffet og destrueret. Ca. 60 meter øst for matrikel 75h er der tidligere registreret et fund af en fibel fra yngre germansk jernalder, og området er ikke tidligere undersøgt arkæologisk. Det skal for en god ordens skyld bemærkes, at omkostninger i forbindelse med en evt. besigtigelse tilfalder museet.”

 

Retsvirkninger
Lokalplanen har følgende betydning
I medfør af planlovens § 18 må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med lokalplanens bestemmelser, medmindre dispensation meddeles efter reglerne i planlovens §§19 eller 40.

Ejendomme, der er omfattet af planen, må således ikke bebygges eller skifte anvendelse i strid med lokalplanens bestemmelser.

Lokalplanen medfører først krav om, at de beskrevne forhold skal gennemføres, når ønsker om bebyggelse eller anvendelsesskift fremkommer. Lokalplanen hindrer derfor ikke, at den eksisterende bebyggelse og dennes anvendelse kan opretholdes, hvis såvel bebyggelse som anvendelsen ikke strider mod de i givne byggetilladelser tagne forbehold og i øvrigt er lovlig.

Kommuneplantillægget har følgende betydning
I medfør af planlovens § 12 stk. 2, kan kommunen i byzone modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område er omfattet af en detaljeret byplanvedtægt eller lokalplan, der er tilvejebragt før kommuneplanen.

I medfør af planlovens § 12 stk. 3, kan kommunen i byzone og i sommerhusområder modsætte sig opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med bestemmelser i kommuneplanens rammedel. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område i kommuneplanen er udlagt til offentlige formål, eller når området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt.

Klagevejledning
Den trufne afgørelse kan – for så vidt angår retlige spørgsmål – påklages til Natur- og Miljøklagenævnet, jf. lov om planlægning § 58, stk. 1, nr. 4. Øvrige spørgsmål kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. En eventuel klage skal modtages af Natur- og Miljøklagenævnet senest 4 uger fra offentliggørelsen. 

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det.

Hvis du vil fritages for at skulle klage gennem klageportalen
Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Proceduren er:
Du kontakter Ærø Kommune, som sender din begrundede anmodning pr. email til nævnet på nmkn@nmkn.dk. Anmodning skal også indeholde den påklagede afgørelse og oplysning om, hvorvidt borgeren af kommunen er fritaget for at bruge digital post. Herefter tager nævnet stilling til anmodningen og sender sin afgørelse til førsteinstansen og borgeren.

Hvis nævnet imødekommer dit ønske, er proceduren herefter følgende:
Du indgiver sin klage til Ærø Kommune pr. mail eller brev.
Førsteinstansen indtaster - på vegne af dig - klagen i Klageportalen og sagsbehandler herefter klagen i Klageportalen.
Hvis nævnet afslår dit ønske, skal du selv indenfor en fastsat frist indtaste sin klage i Klageportalen.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Natur- og Miljøklagenævnet på e-mail til nmkn@nmkn.dk eller på supportfunktionens telefon 72 54 11 01.Natur- og Miljøklagenævnet afgørelser kan indbringes for domstolene. En sådan retssag skal være anlagt inden 6 måneder efter, at Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse er meddelt.

Ærø Kommunalbestyrelse.