Ærø Kommune har meddelt udledningstilladelse Ærø Whisky, Torvet 5, 5970 Ærøskøbing

Der er meddelt tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven kap. 4, § 28, stk. 3 og spildevandsbekendtgørelsen til afledning af spildevand fra Ærø Whisky til offentlig kloak. 

Klagefristen er 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt det vil sige senest tirsdag den 26.november 2019.