Afgørelse om skift i dyretype på Tranderupvej 10, 5970 Ærøskøbing

Svendborg Kommune har givet tilladelse til ændring af dyreholdet på Tranderupvej 10, 5970 Ærøskøbing efter § 29 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

Nærmere oplysninger om sagen kan ses i afgørelsen, der kan ses på Svendborg Kommunes hjemmeside www.svendborg.dk/høring, eller fås ved henvendelse til Natur og Klima på tlf. 6223 3444. Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. En eventuel klage skal sendes via Klageportalen, som findes på www.borger.dk og www.virk.dk, eller via Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk . Klagevejledning findes i afgørelsen.

Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er offentliggjort, det vil sige at klagefristen er torsdag den 3. august 2017.