Ærø Kommunalbestyrelse har på deres møde den 29. august 2018 vedtaget at gå videre med planlægning for solenergianlæg ved Tranderup Nørremark og Thorup. Områderne der ønskes udpeget til solenergianlæg, ses på kortene nedenfor.

Området ved Tranderup Nørremark - Matriklerne 3c, 69b og del af matrikel 1a, 46 og 7k alle Tranderup By, Tranderup.

 

Området ved Thorup - Matriklerne 20d og 20g, og del af matriklerne 1d og 19e Dunkær by, Rise. Samt matrikel 1b og del af matrikel 1a, 1d, 2a og 2i Ll. Rise by, Rise.


Hvad er der sket ind til nu
Foroffentlighed inden udarbejdelse af kommuneplantillæg

På Kommunalbestyrelsesmødet den 27. juni 2018 tilkendegav Kommunalbestyrelsen, at de ønskes, at der skal udarbejdes kommuneplantillæg og lokalplan, der gør det muligt at etablere solenergianlæg ved Tranderup Nørremark og Thorup. Da de to planområder ikke er omfattet af kommuneplanrammer, skal der i henhold til Lov om Planlægning (LBK nr 287 af 16/04/2018 ) § 23 c forud for ændringer af kommuneplanen (kommuneplantillæg) indkaldes idéer og forslag anden anvendelse af området.

Foroffentligheden blev gennemført i perioden 1. juli 2018 til 30. juli 2018, hvor det var muligt at sende forslag og ideer til en anden arealanvendelse af områderne.

De indkomne forslag anden anvendelse af planområderne kan ses her

De indkomne forslag blev behandlet af Kommunalbestyrelsen på mødet den 29. august 2018. Kommunalbestyrelsen valgte at gå videre med planlægning for solenergianlæg.

Læs dagsordenspunktet her

Det videre forløb
Når der er udarbejdet forslag til kommuneplantillæg og lokalplan for de to områder, bliver forslagene fremlagt i de tre udvalg: Erhvervs-, teknik og havneudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Hvis de beslutter at gå videre med forslagene, bliver de fremlagt i 8 ugers offentlig høring.

Høringen bliver annonceret i Ærø Ugeavis og på kommunes hjemmeside. Ejere inden for områderne, og naboer til områderne bliver orienteret om høringen pr. brev.

I høringsperioden vil der blive afholdt et offentligt informationsmøde. Mødet annonceres i Ærø Ugeavis og på Ærø Kommunes hjemmeside.

Når høringen er afsluttet bliver planerne forelagt politikerne sammen med indsigelser og bemærkninger, der er indkommet i høringsperioden.