Vedtagelse af Lokalplan 125-3 for Blomsterkvarteret, samt dispensation fra skovbyggelinjen til matrikel 3do, Landsbyen Marstal.

Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 22. april 2020 endeligt vedtaget Lokalplan 125-3 for Blomsterkvarteret.

Yderligere information
Lokalplan 125-3 for Blomsterkvarteret kan læses her:

Kort over lokalplan 125-3 for Blomsterkvarteret
Kort over lokalplan 125-3 for Blomsterkvarteret


Offentlighedsperiode
Lokalplan 125-3 var i offentlig høring i perioden den 15. januar 2020 til den 11. marts 2020.


Høringssvar
Der er ikke kommet nogen indsigelser i høringsperioden.


Ændringer i forbindelse med vedtagelse af lokalplan 125-3

Udbygningsaftale

Imens planen har været i offentlig høring, har bygherre anmodet om at, forlængelsen af Syrenvej, etableres som en privat fællesvej, i stedet for offentlig vej. Dermed bortfalder kravet om indgåelse af en udbygningsaftale.

Det vurderes, at ændringen ikke kræver fornyet høring af lokalplanen jf. Planlovens § 27. Vurderingen er baseret på følgende:

  • Om vejen er privat fællesvej eller offentlig vej har ikke betydning for den trafik, der forventes på vejen. Det har derfor heller ikke betydning for de omkringliggende ejendomme.
  • Det er lodsejer selv, som har ønsket ændringen. Ændringen gælder kun den del af Syrenvej, der ligger på lodsejers ejendom matrikel 3do.

Lokalplanen er blevet konsekvensrettes, så det fremgår at forlængelsen af Syrenvej etableres som privat fællesvej.

Retsvirkninger

Lokalplanen har følgende betydning

I medfør af planlovens § 18 må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med lokalplanens bestemmelser, medmindre dispensation meddeles efter reglerne i planlovens §§19 eller 40.

Ejendomme, der er omfattet af planen, må således ikke bebygges eller skifte anvendelse i strid med lokalplanens bestemmelser.

Lokalplanen medfører først krav om, at de beskrevne forhold skal gennemføres, når ønsker om bebyggelse eller anvendelsesskift fremkommer. Lokalplanen hindrer derfor ikke, at den eksisterende bebyggelse og dennes anvendelse kan opretholdes, hvis såvel bebyggelse som anvendelsen ikke strider mod de i givne byggetilladelser tagne forbehold og i øvrigt er lovlig.


Klagevejledning
Den trufne afgørelse kan – for så vidt angår retlige spørgsmål – påklages til Planklagenævnet, jf. Planlovens (LBK nr. 287 af 16/04/2018) § 58, stk. 1, nr. 3. Øvrige spørgsmål kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. En eventuel klage skal modtages af Planklagenævnet senest 4 uger fra offentliggørelsen. 

Klagen skal sendes digitalt gennem klageportalen, som du finder på borger.dk eller virk.dk – søg efter ”klageportal”.

Det er en betingelse for Planklagenævnet behandling af klagen, at der indbetales et gebyr. Nævnet vil efter modtagelsen af klagen sende en opkrævning på gebyret. Planklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke indenfor den af nævnet fastsatte frist, afvises klagen fra behandling.

For flere oplysninger om gebyr, klageportal, tilbagebetaling af gebyr mv. se Planklagenævnets hjemmeside. 


FRITAGELSE FOR AT KLAGE GENNEM KLAGEPORTALEN

Hvis du vil fritages fra at klage gennem miljøportalen, skal du sende en anmodning til Ærø Kommune på post@aeroekommune.dk eller til Ærø Kommune, Statene 2, 5970 Ærøskøbing. Anmodningen skal indeholde:

  • Begrundet anmodning om fritagelse.
  • Den påklagede afgørelse.
  • Oplysning om, hvorvidt du er fritaget fra digital post.

Ærø Kommune sender materialet videre til Planklagenævnet, der herefter tager stilling til anmodningen. Planklagenævnets afgørelse sendes både til Ærø Kommune og til borgeren.
 

Øvrige ændringer i forbindelse med vedtagelse af lokalplanen:

Aflysning af byplanvedtægt og deklarationer
Ved den endelig vedtagelse af lokalplan 125-3 for Blomsterkvarteret, aflyses byplanvedtægt nr. 2-1973, for et boligområde i den nordlige bydel.

Ligeledes ophæves to gamle deklarationer, som er tinglyst på lokalplanens matrikler:

  • 10.12.1975: Deklaration om bebyggelse, benyttelse mv. Påtaleberettiget er Ærø Kommunalbestyrelse.
  • 24.05.1973: Deklaration om ret til at benytte kreatursti og kreaturvanding, vedr. 1ao, Landsbyen, Marstal. Påtaleberettiget er Ærø Kommunalbestyrelse.

 

Dispensation fra skovbyggelinje

Matrikel 3do, Landsbyen Marstal.

Dispensation til opførelse af boligbebyggelse inden for skovbyggelinjen.

På baggrund af forslag til Lokalplan 125-3 for Blomsterkvarteret, anmodet bygherre om, at der ved endelig vedtagelse af lokalplan 125-3, gives en dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 17 skovbyggelinjen.

Området der søgtes om dispensation fra skovbyggelinjen til, er matrikel 3do, Landsbyen, Marstal. Området er omfattet af naturbeskyttelseslovens bestemmelse om skovbyggelinje, da den ligger indenfor 300 meter af Toftegårdsskovens skovbyggelinje. Formålet med dispensationen er, at give mulighed for at opføre boliger på matrikel 3do, Landsbyen, Marstal, hvilket også er formålet med Lokalplan 125-3.

Afgørelse

Ærø Kommune meddeler hermed dispensation fra skovbyggelinjen, til opførelse af boliger på matrikel 3do, Landsbyen Marstal.

Dispensationen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i tre på hinanden følgende år jf. naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2.
 

Bestemmelse om skovbyggelinje

Naturbeskyttelseslovens bestemmelse om skovbyggelinje foreskriver beskyttelseszoner på 300 meter omkring private skove over 20 ha samt omkring alle offentlige skove. Zonerne måles fra skovbrynet. Bestemmelsens formål er at sikre skovene som landskabselementer, det vil sige sikre ud- og indsyn til og fra skovbrynet. Herudover skal bestemmelsen sikre skovbrynet som levested for planter og dyr.

Ekstern høring 

Sagen har været sendt i høring hos Naturstyrelsen Fyn, som er ejer af Toftegårdsskoven, matrikel 1f og 1b Landsbyen, Marstal, imens lokalplan 125-3 var i offentlig høring. Ærø Kommune har ikke modtaget nogen indsigelse fra Naturstyrelsen Fyn.

Begrundelse for afgørelse

Vi vurderer, at det ansøgte ikke medfører væsentlig forringelse af skoven som landskabselement, da boligbebyggelsen placeres i forlængelse af det eksisterende boligområde Blomsterkvarteret.

Skovbrynet som værdifuldt levested for plante- og dyreliv vurderes ikke at blive påvirket i væsentlig grad.

Området ligger ikke inden for Natura 2000 habitat- eller fuglebeskyttelsesområde. Ligeledes er området ikke omfattet af § 3 beskyttede naturtyper.

Klagevejledning

Du kan påklage kommunens afgørelse jf. naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 1. Det vil sige, at du f.eks. kan klage, hvis du mener, at kommunen ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen eller hvis du er uenig i kommunens vurdering.

Klageberettiget er:

1. adressaten for afgørelsen,
2. ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
3. offentlige myndigheder,
4. en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker,
5. lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
6. landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og
7. landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.
 

Klage til Miljø- og fødevareklagenævnet over en administrativ afgørelse skal være indgivet skriftligt inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen.

Hvis afgørelsen ikke er offentliggjort, regnes datoen fra den dag, hvor dit brev er modtaget i enten din fysiske eller digitale postkasse, afhængig af forsendelsesformen.

Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

Klage til klagenævnet indgives skriftligt til den myndighed, der har truffet afgørelsen, ved anvendelse af digital selvbetjening (Klageportalen, der findes på borger.dk og virk.dk
Endvidere skal efterfølgende kommunikation om klagesagen ske ved anvendelse af digital selvbetjening. En klage anses for indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden. Det er gebyrpålagt at klage.
Læs mere om klageregler og gebyrer her 


Klagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Ærø Kommune, på post@aeroekommune.dk eller til Ærø Kommune, Statene 2, 5970 Ærøskøbing. Anmodningen skal indeholde:

  • Begrundet anmodning om fritagelse.
  • Den påklagede afgørelse.
  • Oplysning om, hvorvidt du er fritaget fra digital post.

Ærø Kommune sender materialet videre til klagenævnet, der herefter tager stilling til anmodningen. Klagenævnets afgørelse sendes både til Ærø Kommune og til borgeren.

Orientering:
Kommunen giver den, der har fået tilladelse, underretning om en indgivet klage og om klagens opsættende virkning.

Civil retssag:
Kommunens afgørelse kan også indbringes for domstolene. Retssagen skal være anlagt inden 6 måneder fra den dag, afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.