Offentlig høring om afgrænsningen af Skipper Park - Lokalplan 101-5 og Kommuneplantillæg nr. 13

På Kommunalbestyrelsesmødet den 29. august 2018 besluttede Kommunalbestyrelsen at vedtage Lokalplan 101-5 og Kommuneplantillæg nr. 13 – begge om Skipper Park.

I høringsperioden har ejerne af matrikel 75g og 75h Gudsgave, Marstal indgået en aftale om mageskifte af jord mellem de to matrikler. Det er en forudsætning for aftalen, at lokalplanens og kommuneplanrammens afgrænsning følger de nye matrikelskel. 

Derfor besluttede Kommunalbestyrelsen på mødet den 29. august 2018 at afgrænsningen af kommuneplanrammen i Kommuneplantillæg nr. 13 og afgrænsningen af lokalplanområdet i Lokalplan 101-5 skal i 4 ugers offentlig høring.

Ovenfor ses den afgrænsning af lokalplanområdet og kommuneplanramme Ma. Bl7 der var i høring fra den 10. maj 2018 til den 5. juli 2018.

Ovenfor ses forslaget til den nye afgrænsning af lokalplanområdet og kommuneplanramme Ma.Bl7.

Høringen om afgrænsningen af lokalplanområdet og kommuneplanrammen løber fra torsdag den 13. september 2018 til torsdag den 11. oktober 2018. Indsigelser, ændringsforslag eller kommentarer til forslaget om ændring af planernes afgrænsning skal sendes skriftligt i form af mail til: post@aeroekommune.dk eller brev til Ærø Kommune, Statene 2, 5970 Ærøskøbing. Brev eller e-mail skal være modtaget senest torsdag den 11. oktober 2018.

Øvrige ændringer i forbindelse med vedtagelsen af Lokalplan 101-5 – Skipper Park

På Kommunalbestyrelsesmødet den 29. august 2018 blev det besluttet, at Lokalplan 101-5 – Skipper Park vedtages med følgende ændringer:

  • Lokalplanens § 3.2 revideres så, det fremgår:

”I åbningstiden må aktivitetsparkens støjniveau ikke overstige 60 dB i naboskel. Det gælder for alle aktiviteter både legeaktiviteter, servering, butik mv. Uden for parkens åbningstid må støjniveauet ikke overstige støjgrænserne for områder for blandet bolig- og erhvervsbebyggelse (bykerner). Det vil sige fra alle dage fra 22:00 til 07:00 40dB, og hverdage fra 07:00 til 09:00 55 dB og weekender og helligdage fra 07:00 til 09:00 45 dB.”

Og vedr. sæsonen præciseres teksten så det fremgår:

”åbningstider for de udendørs aktiviteter:

  • Fra påske til og med oktober i tidsrummet 9-20.
  • I perioden påske til og med oktober kan der enkelte dage afholdes arrangementer med åbningstid til kl. 24. Der kan maksimalt afholdes 10 arrangementer med åbningstid til kl. 24 i hele perioden. Der må ikke være forlænget åbningstid mere end tre dage i træk.”
  • Vedr. § 10 Forudsætning for ibrugtagelse - der tilføjes følgende note:

”Ved åbning af Skipper Park, ændres anvendelsen af området til aktivitetspark, der drives erhvervsmæssigt. Når anvendelsen ændres skal også eksisterende anlæg overholde lokalplanens bestemmelser om støj. ”

  • Vedr. § 9.2 - Terrænregulering.

Der tilføjes en note om, at ordet ulempe i forbindelse med terrænregulering sigter på ulemper i form af f.eks. erosion, og at bygningsreglementets regler om at regnvand skal holdes på egen grund, også gælder i forbindelse med terrænregulering.

  • Vedr. § 9.8 Skiltehøjde.

Der tilføjes en note, om at lokalplanen ikke har udlagt området til erhverv men til aktivitetspark, der ikke er sammenligneligt med et erhvervsområde. Skiltning mod det åbne land skal dermed følge Naturbeskyttelseslovens bestemmelser om at skilte ikke må virke dominerende i landskabet.

  • Vedr.  § 5.6 og 5.7 præciseres, så det fremgår, at det både gælder behovet for parkering af biler og cykler.

Det videre forløb

Lokalplan 101-5 – Skipper Park og Kommuneplantillæg nr. 13 bliver offentliggjort når høringen om afgrænsningen af lokalplanområdet er afsluttet, og Kommunalbestyrelsen har besluttet hvilke afgrænsning Kommuneplanrammen og Lokalplanområdet skal have. Ved offentliggørelsen gives også klagevejledning, for klager vedrørende vedtagelsen af lokalplanen og kommuneplantillægget.

Screening for miljøvurdering

I henhold til Lov om miljøvurdering er der foretaget en screening af forslag til Lokalplan 101-5. Screeningen er foretaget samlet for Kommuneplantillæg nr. 13 og Lokalplanforslag 101-5, Skipper Park. I screeningen vurderes det, at planforslagene ikke giver mulighed for tiltag, som har væsentlig indvirkning på miljøet, og der er derfor ikke udarbejdet miljøvurdering.  Beslutningen om ikke at lave en miljøvurdering og klagevejledning blev annonceret i forbindelse høringen af forslag til Lokalplan 101-5 - Skipper Park. Da der er tale om en mindre ændring i områdets afgrænsning, er der ikke udarbejdet en ny screening for miljøvurdering i forbindelse med denne høring af forslag til lokalplan 101-5 Skipper Park.

KLAGEVEJLEDNING

Den trufne afgørelse om ikke at udarbejde en ny screening for miljøvurdering, kan – for så vidt angår retlige spørgsmål – påklages til Planklagenævnet, jf. Planlovens (LBK nr. 1529 af 23/11/2015) § 58, stk. 1, nr. 4. Øvrige spørgsmål kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. En eventuel klage skal modtages af Planklagenævnet senest 4 uger fra offentliggørelsen. 

Klagen skal sendes digitalt gennem klageportalen, som du finder på borger.dk eller virk.dk – søg efter ”klageportal”.

Det er en betingelse for Planklagenævnet behandling af klagen, at der indbetales et gebyr. Nævnet vil efter modtagelsen af klagen sende en opkrævning på gebyret. Planklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke indenfor den af nævnet fastsatte frist, afvises klagen fra behandling.

For flere oplysninger om gebyr, klageportal, tilbagebetaling af gebyr mv. se Planklagenævnets hjemmeside 

FRITAGELSE FOR AT KLAGE GENNEM KLAGEPORTALEN

Hvis du vil fritages fra at klage gennem miljøportalen, skal du sende en anmodning til Ærø Kommune på post@aeroekommune.dk eller til Ærø Kommune, Statene 2, 5970 Ærøskøbing. Anmodningen skal indeholde:

Begrundet anmodning om fritagelse.

Den påklagede afgørelse.

Oplysning om, hvorvidt du er fritaget fra digital post.

Ærø Kommune sender materialet videre til Planklagenævnet, der herefter tager stilling til anmodningen. Planklagenævnets afgørelse sendes både til Ærø Kommune og til borgeren.