Offentlig høring af forslag til Lokalplan 123-6 for et områder til tæt-lav boligbyggeri i Marstal og forslag til Kommuneplantillæg nr. 17

Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 22. april 2020 vedtaget at fremlægge forslag til Lokalplan 123-6 for et område til tæt-lav boligbyggeri i Marstal og forslag til Kommuneplantillæg nr. 17, i 8 ugers offentlig høring.


Yderligere information
Forslagene kan læses her:

 

Lokalplanforslaget er lavet for at muliggøre, at der kan opføres seniorboliger som tæt-lav boligbyggeri i området.

Kommuneplantillægget er lavet for at skabe plangrundlaget for udarbejdelsen af lokalplanen. Kommuneplantillæg nr. 17, laver en ny kommuneplanramme Ma. B28, som udlægger området til boligformål og som lokalplan 123-6 kan udarbejdes inden for. Derudover laver kommuneplantillæg nr. 17 også en revision af kommuneplanrammerne Ma. B18 og Ma. R5.

Kommuneplanrammerne Ma. B18 og Ma. R5 opdateres på følgende måde:

  • Begge kommuneplanrammer har fået en ny afgrænsning, som er tilpasset den nye Kommuneplanramme Ma. B28.
  • Rammerne for arealanvendelse opdateres i Ma. B18. Siden vedtagelsen af Kommuneplanen 2009 er lovgivningen blevet ændret og det betyder, at det ikke længere er muligt at fastsætte krav til varmeforsyningsmetode i Kommuneplanrammerne. Derfor fjernes den ramme for arealanvendelse, som fastsætter: at fjernvarme prioriteres højst som varmeforsyningsmetode for bebyggelse i området. De øvrige rammer for arealanvendelse i Kommuneplanramme Ma. B18 fastholdes uændret.
  • I rammerne for arealanvendelse i Kommuneplanramme Ma. R5 tilføjes, at der reserveres plads til en udvidelse af Egehovedvej. Formålet med udvidelsen vil være, at Egehovedvej kan fungere som omfartsvej syd om Marstal By. De øvrige bestemmelser i kommuneplanramme Ma. R5 fastholdes uændret.

 

Planforslagene er fremlagt i offentlig høring 8 uger fra den 28. april 2020 til den 23. juni 2020.

Indsigelser, ændringsforslag eller kommentarer til forslaget, skal sendes skriftligt i form af e-mail til: post@aeroekommune.dk eller brev til Ærø Kommune, Statene 2, 5970 Ærøskøbing. Brev eller e-mail skal være modtaget senest den 22. juni.

Hvis du indsender en indsigelse, ændringsforslag, kommentarer eller andet, skal du være opmærksom på, at det i forbindelse med den politiske behandling, vil blive gjort offentligt tilgængeligt på Ærø Kommunes hjemmeside.
 

Retsvirkninger
Forslaget til lokalplanen betyder, at det ikke er tilladt at bebygge eller udnytte ejendomme inden for lokalplanområdet på en måde, der tager forskud på den endelige plans indhold. Det gælder indtil den endelige plan er vedtaget og offentliggjort, dog højest et år efter forslaget er offentliggjort jf. Planlovens (LBK nr 287 af 16/04/2018) § 17.
 

Efter vedtagelsen af kommuneplantillægget kan Kommunalbestyrelsen modsætte sig udstykning, bebyggelse og ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, der er i strid med kommuneplanens bestemmelser for området, jf. Planlovens (LBK nr 287 af 16/04/2018) § 12, stk. 2 og 3.


Miljøvurdering
I henhold til lov om miljøvurdering er der foretaget en screening af lokalplanforslaget og kommuneplantillægget. I screeningen vurderes det, at planforslagene ikke giver mulighed for tiltag, som har væsentlig indvirkning på miljøet, og der er derfor ikke udarbejdet en miljøvurdering.

KLAGEVEJLEDNING

Den trufne afgørelse kan – for så vidt angår retlige spørgsmål – påklages til Planklagenævnet, jf. Planlovens (LBK nr. 287 af 16/04/2018) § 58, stk. 1, nr. 3. Øvrige spørgsmål kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. En eventuel klage skal modtages af Planklagenævnet senest 4 uger fra offentliggørelsen. 

Klagen skal sendes digitalt gennem klageportalen, som du finder på borger.dk eller virk.dk – søg efter ”klageportal”.

Det er en betingelse for Planklagenævnet behandling af klagen, at der indbetales et gebyr. Nævnet vil efter modtagelsen af klagen sende en opkrævning på gebyret. Planklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke indenfor den af nævnet fastsatte frist, afvises klagen fra behandling.

For flere oplysninger om gebyr, klageportal, tilbagebetaling af gebyr mv. se Planklagenævnets hjemmeside 
 

FRITAGELSE FOR AT KLAGE GENNEM KLAGEPORTALEN

Hvis du vil fritages fra at klage gennem miljøportalen, skal du sende en anmodning til Ærø Kommune på post@aeroekommune.dk eller til Ærø Kommune, Statene 2, 5970 Ærøskøbing. Anmodningen skal indeholde:

  • Begrundet anmodning om fritagelse.
  • Den påklagede afgørelse.
  • Oplysning om, hvorvidt du er fritaget fra digital post.

Ærø Kommune sender materialet videre til Planklagenævnet, der herefter tager stilling til anmodningen. Planklagenævnets afgørelse sendes både til Ærø Kommune og til borgeren.