Ærø Kommunalbestyrelsen har på sit møde onsdag den 19. juni 2019 vedtaget at fremlægge forslag til Kommuneplantillæg nr. 15 Søby Camping, i 8 ugers offentlig høring.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 15, for Søby Camping, kommer i forlænget høring fra torsdag d. 12. september 2019 til fredag d. 20. december 2019. Forslaget sendes i forlænget høring, pga. dialog med Erhvervsstyrelsen.

Yderligere information:Forslagene kan ses på bibliotekerne, på Rådhuset, Forslagene kan også læses her:


Planforslagene er fremlagt i offentlig høring 22 uger fra fredag den 19. juli 2019 til fredag den 20. december 2019. Indsigelser, ændringsforslag eller kommentarer til forslaget, skal sendes skriftligt i form af e-mail til: post@aeroekommune.dk eller brev til Ærø Kommune, Statene 2, 5970 Ærøskøbing. Brev eller e-mail skal være modtaget senest fredag den 20. december 2019.

Retsvirkninger
Efter vedtagelsen af kommuneplantillægget kan Kommunalbestyrelsen modsætte sig udstykning, bebyggelse og ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, der er i strid med kommuneplanens bestemmelser for området, jfr. Planlovens (LBK nr. 287 af 16/04/2018) § 12, stk. 2 og 3.


KLAGEVEJLEDNING
Den trufne afgørelse kan – for så vidt angår retlige spørgsmål – påklages til Planklagenævnet, jf. Planlovens (LBK nr. 287 af 16/04/2018) § 58, stk. 1, nr. 3. Øvrige spørgsmål kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. En eventuel klage skal modtages af Planklagenævnet senest 4 uger fra offentliggørelsen. 

Klagen skal sendes digitalt gennem klageportalen, som du finder på borger.dk eller virk.dk – søg efter ”klageportal”.

Det er en betingelse for Planklagenævnet behandling af klagen, at der indbetales et gebyr. Nævnet vil efter modtagelsen af klagen sende en opkrævning på gebyret. Planklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke indenfor den af nævnet fastsatte frist, afvises klagen fra behandling.

For flere oplysninger om gebyr, klageportal, tilbagebetaling af gebyr mv. se Planklagenævnets hjemmeside 


FRITAGELSE FOR AT KLAGE GENNEM KLAGEPORTALEN
Hvis du vil fritages fra at klage gennem miljøportalen, skal du sende en anmodning til Ærø Kommune på post@aeroekommune.dk eller til Ærø Kommune, Statene 2, 5970 Ærøskøbing. Anmodningen skal indeholde:

  • Begrundet anmodning om fritagelse.
  • Den påklagede afgørelse.
  • Oplysning om, hvorvidt du er fritaget fra digital post.

Ærø Kommune sender materialet videre til Planklagenævnet, der herefter tager stilling til anmodningen. Planklagenævnets afgørelse sendes både til Ærø Kommune og til borgeren.