Ærø Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 11. oktober 2017 vedtaget at fremlægge forslag Lokalplan 11-1 Tranderup Materielgård og Kommuneplantillæg nr. 11 i 4 ugers offentlig høring.

Yderligere information

Forslagene kan ses på bibliotekerne, på Rådhuset, Forslagene kan også læses her:

Planforslagene er fremlagt i offentlig høring i 4 uger fra den 24. oktober 2017 til den 21. november 2017.

Indsigelser, ændringsforslag eller kommentarer til forslaget, skal sendes skriftligt i form af e-mail til: post@aeroekommune.dk eller brev til Ærø Kommune, Statene 2, 5970 Ærøskøbing. Brev eller e-mail skal være modtaget senest 21. november 2017.

 

Retsvirkninger
Forslaget til lokalplanen betyder, at det ikke er tilladt at bebygge eller udnytte ejendomme inden for lokalplanområdet på en måde, der tager forskud på den endelige plans indhold. Det gælder indtil den endelige plan er vedtaget og offentliggjort, dog højest et år efter forslaget er offentliggjort.
 

Efter vedtagelsen af kommuneplantillægget kan Kommunalbestyrelsen modsætte sig udstykning, bebyggelse og ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, der er i strid med kommuneplanens bestemmelser for området, jfr. Planlovens (LBK nr 587 af 27/05/2013) § 12, stk. 2 og 3.

KLAGEVEJLEDNING
Den trufne afgørelse kan – for så vidt angår retlige spørgsmål – påklages til Planklagenævnet, jf. Planlovens (LBK nr. 1529 af 23/11/2015) § 58, stk. 1, nr. 4. Øvrige spørgsmål kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. En eventuel klage skal modtages af Planklagenævnet senest 4 uger fra offentliggørelsen. 

Klagen skal sendes digitalt gennem klageportalen, som du finder på borger.dk eller virk.dk – søg efter ”klageportal”.

Det er en betingelse for Planklagenævnet behandling af klagen, at der indbetales et gebyr. Nævnet vil efter modtagelsen af klagen sende en opkrævning på gebyret. Planklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke indenfor den af nævnet fastsatte frist, afvises klagen fra behandling.

For flere oplysninger om gebyr, klageportal, tilbagebetaling af gebyr mv. se Planklagenævnets hjemmeside her

Fritagelse for at skulle klage gennem Klageportalen

Hvis du vil fritages fra at klage gennem miljøportalen, skal du sende en anmodning til Ærø Kommune på post@aeroekommune.dk eller til Ærø Kommune, Statene 2, 5970 Ærøskøbing. Anmodningen skal indeholde:

  • Begrundet anmodning om fritagelse.
  • Den påklagede afgørelse.
  • Oplysning om, hvorvidt du er fritaget fra digital post.

Ærø Kommune sender materialet videre til Planklagenævnet, der herefter tager stilling til anmodningen. Planklagenævnets afgørelse sendes både til Ærø Kommune og til borgeren.